BASF
BASF
BASF

Plevele

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 793x

Škodlivost plevelů v ozimé pšenici může výrazně ovlivnit kvalitu zrna a výnos. Pšenice patří k plodinám velmi náročným na úrodnost půdy a dostupnost vláhy. Citlivě reaguje výnosem na danou předplodinu, která má velký význam pro kvalitu zrna. Řada druhů plevelů má vysokou konkurenceschopnost a prosadí se i v silných porostech pšenice.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Štírovníky

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Štírovníky

01. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 732x

Jako kulturní druhy se pěstují tři druhy štírovníku: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.), štírovník jednoletý (Lotus ornithopodioides L.) a štírovník bažinný (Lotus uliginosus L.).

Limagrain
Regulace plevelů v semenných porostech trav (1): Obecná doporučení a ochrana jílků a kostřav

Regulace plevelů v semenných porostech trav (1): Obecná doporučení a ochrana jílků a kostřav

28. 09. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 858x

Ochrana semenářských porostů trav proti plevelům je jedním z nejdůležitějších úkonů v agrotechnice těchto porostů. Zamítnutí semenářského porostu kvůli nadlimitnímu počtu problematických plevelů nebo neuznání osiva v důsledku výskytu semen jiných druhů rostlin vede u trav k totální ekonomické ztrátě, neboť neuznané osivo trav prakticky nelze jinak využít (prodej za zlomek ceny do spaloven, či ptačích zobů).

Limagrain

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

Jednoleté trávy v obilninách - rostoucí význam rezistence vůči herbicidům

Jednoleté trávy v obilninách - rostoucí význam rezistence vůči herbicidům

24. 09. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 787x

Vzhledem k současné skladbě pěstovaných plodin, kdy převládají ozimé plodiny, neustále stoupá trend expanze ozimých plevelných druhů. V současné době se významně vyskytuje na polích celá řada ozimých dvouděložných i jednoděložných plevelů.

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2020/21

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2020/21

21. 09. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 705x

Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách (obr. 1). Volba herbicidu, jeho dávky i aplikačního termínu byla ponechána na doporučení zadavatelů (tab. 1). Na obou pokusných pozemcích se vyskytoval a byl hodnocen svízel přítula, heřmánkovec nevonný a mák vlčí.

Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin

Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin

19. 09. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 586x

Vyrovnaný a vhodně sestavený osevní postup je velmi účinným a přitom nejlevnějším agrobiologickým intenzifikačním opatřením, které příznivě ovlivňuje využití živin z minerálních i organických hnojiv a má i nepřímý vliv na ochranu porostů před škodlivými činiteli. Významně tak ovlivňuje nejen výši hospodářských výnosů pěstovaných plodin, ale i půdní úrodnost.

Poslední koncert pro plevele

Poslední koncert pro plevele

19. 09. 2021 Ing. Josef Suchánek; Bayer Plevele Zobrazeno 499x

Podzimní herbicidní ochrana obilnin se stala základním kamenem antirezistentní strategie proti plevelům. Nejen z tohoto důvodu nabývá tento termín ošetření na významu. Včasné odstranění konkurence širokého spektra plevelů na počátku vegetace je velmi důležité pro nerušený růst obilnin a je předpokladem pro dosažení maximálního výnosu v daných podmínkách.

Možnosti regulace jednoděložných plevelů a výdrolu v řepce ozimé

Možnosti regulace jednoděložných plevelů a výdrolu v řepce ozimé

01. 09. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 499x

Zastoupení jednotlivých druhů plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Porušení základního pravidla střídání plodin přispívá k přemnožení celé řady plevelů. Podobně působí na rostoucí výskyt plevelů ústup od tradičního zpracování půdy a příklon k technologiím minimálního zpracování půdy.

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron 500 - Spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron 500 - Spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

01. 09. 2021 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 189x

Časně seté porosty ozimých obilnin jsou vystaveny vysokému tlaku plevelů již na podzim. Konkurenčně se uplatňují především plevele spodního patra (rozrazil, violka, ptačinec, hluchavka, penízek, kokoška pastuší tobolka, kakost, zemědým, výdrol řepky aj.), které dokážou na pozemku konkurovat a výrazně omezit růst obilniny, významně odebírat dusík a následně velmi brzy na jaře zregenerovat a nadále obilnině škodit.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - Svazenka

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - Svazenka

06. 08. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 1246x

Svazenky patří do čeledi stružkovcovitých (Hydrophyllaceae) a pochází z Ameriky. Rod svazenek zahrnuje asi 200 druhů. U nás se jako kulturní plodiny pěstují tři druhy, a to svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.), svazenka shloučená (Phacelia congesta Hook.) a nově byla registrována odrůda svazenky modré (Phacelia campanularia Gray), jejíž další názvy jsou svazenka zvonkovitá, zvonkokvětá nebo zvonkolistá.

Plevelná řepa - komplexní pohled

Plevelná řepa - komplexní pohled

26. 07. 2021 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1086x

Plevelná řepa se pro pěstování cukrovky stala na řadě pozemků limitujícím faktorem. Její výskyt může být tak intenzivní, že již není možné cukrovku na tyto pozemky zařazovat. V současné době se objevují nové možnosti, jak výskyt plevelné řepy v cukrovce regulovat, i ty však s sebou přinášejí určitá rizika, na která je nutné brát ohledy.

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

14. 07. 2021 Ing. Robert Stejskal, Ph.D.; Správa Národního parku Podyjí Plevele Zobrazeno 1909x

Jako farmáři, vinaři, lesníci, zahrádkáři a další správci pozemků se občas dostáváme do situace, kdy potřebujeme odstranit náletové dřeviny. Při odstraňování dřevin narážíme na vlastnost, která je společná téměř všem listnatým dřevinám - a sice schopnost regenerovat po kácení pomocí výmladků. Dřeviny vyřežeme a za pár měsíců jsou zase zpět.

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

28. 06. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 1215x

Úkolem řádného hospodáře je odpovědně a svědomitě pečovat o svěřený majetek (tj. v našem případě o půdu, potažmo na ní pěstovanou plodinu - sóju) tak, aby na něm nevnikla škoda úbytkem či znehodnocením, ale naopak má zajistit zhodnocení majetku v maximální možné míře (jaká je dosažitelná).

Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

25. 06. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 1023x

Kukuřice je vysoce univerzální a globálně pěstovanou plodinou. Její pěstební plochy se nacházejí již na čtyřech světových kontinentech. V současné době se pásy pěstování kukuřice rozšířily mezi 50° severní a 50° jižní zeměpisné šířky. Její pěstování je běžné od nížin až po podhorské oblasti.

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

20. 06. 2021 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 711x

Kukuřice má již dlouhou dobu na českých polích své nezastupitelné místo. Herbicidní ochranu již není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné a dopředu často špatně předvídatelné. Proto je třeba nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním termínu.

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

15. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 702x

Díky suchým jarům v uplynulých letech je stále oblíbenější postemergentní ošetření porostů kukuřice proti plevelům. Aplikace preemergentních přípravků je v suchých jarech velmi riskantní, a to z pohledu nedostatečné účinnosti na plevele. Za sucha prováděné preemergentní aplikace díky snížené účinnosti těchto tzv.

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

11. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 968x

V posledních letech dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu. Chystané restrikce herbicidů se nejvíce dotýkají menších plodin, jejichž tolerance k herbicidům je poměrně nízká a sortiment registrovaných herbicidů je proto úzký.

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

07. 05. 2021 Ing. Martin Kočárek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1082x

V roce 2019 přesáhla celosvětová spotřeba pesticidů 2 milióny tun. V České republice bylo spotřebováno přes 4 000 t pesticidů. Předpokládá se, že cílové organizmy zasáhne méně než 1 % z aplikované dávky (některé zdroje uvádějí méně než 0,1 % z aplikované dávky). Zbývající část pesticidů významným způsobem přispívá ke kontaminaci životního prostředí.

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

06. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1141x

Strategie herbicidní regulace plevelů v kukuřici byly až doposud postaveny na třech základních aplikačních termínech (preemergentní, časně-postemergentní a postemergentní), přičemž obliba časně-postemergentního ošetření v průběhu minulé dekády rostla. S očekávanými restrikcemi některých účinných látek herbicidů (zejména reziduálních) však lze v této plodině očekávat určité změny ve strategii ochrany proti plevelům.

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

05. 05. 2021 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 992x

V systému konvenčního pěstování brambor, podobně jako u ostatních plodin, se pěstitel neobejde bez použití přípravků na ochranu rostlin. V historii byly však základem regulace plevelů postupy využívající mechanických způsobů. Mechanická kultivace se okrajově používá dodnes - vláčení plečkování, proorávky, které se vzájemně doplňují.

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

26. 04. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Plevele Zobrazeno 797x

Po propadu na konci a přelomu našeho století, začala opět plocha kukuřice narůstat, až se v posledních letech ustálila na výměře silážní kukuřice cca 230 000 ha a kukuřice na zrno 70 000–110 000 ha. Je to přibližně 13,5 % orné půdy a nezůstává příliš za osevní plochou řepky ozimé.

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

24. 04. 2021 Ing. Martin Olišar; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 778x

V zemědělském kalendáři má období počátku roku specifické ale významné místo. Ačkoli se může zdát, že se na polích nic neděje. Nicméně právě nyní probíhá intenzivní příprava a plánování sezóny. Jak ošetřit porosty obilnin v roce 2021 - stěžejních plodin na našich polích. To je možná jedna z otázek pro měsíc únor. Věříme, že následující informace vám přinesou potřebnou inspiraci při tomto rozvažování.

Velmi účinně proti laskavcům a dalším obtížným plevelům v cukrové řepě bez „Déčka“

Velmi účinně proti laskavcům a dalším obtížným plevelům v cukrové řepě bez „Déčka“

24. 04. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 857x

Tradiční pěstování cukrové řepy se v posledních dnech stává mnohem složitějším, a to díky zákazu některých dlouho používaných účinných látek. V roce 2020 skončily herbicidy na bázi chloridazonu a desmedifamu (tzv. „Déčko“). Výše uvedené 2 účinné látky se na mnoho let staly nedílnou součástí postřikových sledů, které ale bude nutno od této sezóny změnit a nahradit novými.

Možnosti opravných herbicidních zásahů v ozimé pšenici na jaře

Možnosti opravných herbicidních zásahů v ozimé pšenici na jaře

20. 04. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1171x

V posledních letech výrazně vzrostly plochy ozimé pšenice ošetřené proti plevelům již v podzimním období (zejména časné postemergentní ošetření), což je způsobeno především dobrou účinnosti používaných herbicidů. Vláhové podmínky totiž bývají, z hlediska působení většiny herbicidů, v tomto období velmi příznivé.

Jaro se blíží, co na to obilniny

Jaro se blíží, co na to obilniny

19. 04. 2021 Ing. Pavel Hasman; BELCHIM Crop Protection Czech Republic Plevele Zobrazeno 618x

Mezi prvotní jarní ochranná opatření při pěstování obilnin patří herbicidní ošetření a regulace růstu. Loňský podzim na velké části našeho území panovali deště a velmi komplikovali setí, proto na mnoha zemědělských podnicích byl problém obilniny vůbec zasít. Pokud se to přeci jen s vypětím sil podařilo, tak se často nestihlo tradiční podzimní herbicidní ošetření.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail