BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

18. 09. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 156x

S koncem léta zahajujeme sklizeň hlavního sortimentu jádrovin, jež podle odrůd probíhá většinou až do poloviny nebo konce měsíce října. Na řadu postupně přichází ranější podzimní odrůdy, jak např. Gala, Šampion, Bohemia, Rubinola, pak postupně přicházejí na řadu pozdnější a zimní odrůdy. Sklízíme také pozdní odrůdy slivoní, jako jsou Gabrovská, Jojo, Valjevka, Tophit, později Elena, Prezenta a Prezident. Pro zrání a vybravování plodů je ideální počasí s nižšími nočními teplotami, ranními mlhami a rosou a teplejšími slunečnými dny. Sklizeň mohou zkomplikovat dlouhodobější srážky, které rovněž přispívají k rozvoji skládkových patogenů.

Proseeds

Ochrana proti chorobám

Ochrana proti houbovým chorobám a dalším patogenům je většinou uzavřena a na řadu přichází zhodnocení účinnosti doposud prováděných zásahů.

Strupovitost jabloně

I když tento rok nevynikal tak extrémními srážkami jako tomu ve dvou předchozích sezonách, v sadech se letos velmi často setkáváme s napadením strupovitostí jabloně. Pravděpodobným zdrojem rozvoje této choroby byly primární infekce v poslední dekádě dubna, kdy se po sušším období dostavily srážky v době přítomnosti velké zásoby nazrálých askospor a ve fenologické fázi velmi citlivé k patogenu. Poměrně raný původ infekcí potvrzují časté nálezy příznaků na prvních „růžicových“ listech. Další kritické momenty mohly podle lokálního průběhu srážek nastat na začátku května a rovněž na konci tohoto měsíce.

V sadech se symptomy konidiových sekundárních infekcí proto musíme počítat s rizikem rozvoje tzv. pozdní strupovitosti, hlavně na odrůdě Golden Delicious. Pro počáteční fázi této formy strupovitosti je typický vznik drobných načervenalých lézí přecházejících do podoby více či méně pravidelně rozmístěných strupatých skvrn vznikajících během skladování.

Skládkové choroby

Tím se pomalu dostáváme k tématu ochrany proti komplexu dalších skládkových patogenů, z nichž jsou nejfrekventovanějšími zástupci rodů Neofabrea spp. (= Gloeosporium spp.), Alternaria spp, Monilinia spp., Botrytis spp, Penicillium spp. a Fusarium spp.

Zásahy provádíme těsně před sklizní podle ochranných lhůt přípravků. V produkci proto musíme počítat s nálezy reziduí použitých fungicidů, takž je rozumnější zvolit přípravky s jednou účinnou látkou. V produkci určené na dětskou výživu jsou možnosti výběru přípravků omezené na přípravek na bázi hydrogenuhličitanu draselného.

Další choroby

Z dalších patogenů můžeme před sklizní v sadech nacházet poškození padlím jabloně, moniliovou hnilobou, rzivostí hrušně, šedou a hnědou skvrnitost listů hrušně, bakteriální spálou jabloňovitých a v peckovinách např. suchou skvrnitost peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, kadeřavost broskvoně a dalšími patogeny.

Ve všech těchto případech již ošetření neprovádíme a pouze můžeme zhodnotit účinnost zásahů prováděných během sezóny a zvolit strategii ochrany pro příští rok.

Za zmínku také stojí invazivní houba Marsonina coronaria působící nyní škody na jabloních v západní Evropě. U nás tento patogen zatím není předmětem systematické ochrany, ale případné výskyty symptomů v provozních sadech je třeba sledovat.

Tab. 1: Přehled výskytu patogenů v sadech na přelomu léta a podzimu

Organizmus

Aktuální stav

Doporučení

Strupovitost jabloně

příznaky rozvoje skládkové formy strupovitosti

ošetření fungicidy proti skládkovým patogenům;

po sklizni aplikace močoviny za účelem rychlejší dekompozice listů s lézemi

Skládkové choroby

infekce před sklizní podzimních a zimních odrůd jablek i slivoní

preventivní fungicidní ochrana před sklizní;

úklid opadaných plodů jako prevence do příští sezony

Marsonina coronaria

příznaky na listech

monitoring výskytu

Ochrana proti škůdcům

Do finále se blíží také ochrana proti většině klíčových živočišných škůdců.

Obaleč zimolezový

Aktuálním tématem zůstává v podzimním období především obaleč zimolezový, který pravidelně působí požerky těsně před sklizní.

Vzhledem k ochranným lhůtám a vysoké pravděpodobnosti nálezů reziduí přednostně využijeme přípravek na bázi Bacillus thuringiensis.

Obaleč jablečný

Pokud se týká obaleče jablečného, let motýlů s koncem léta postupně slábne a poslední úlovky můžeme zpravidla zachytit v první polovině září. V sadech je vhodné ještě před sklizní nebo v jejím průběhu provádět kontrolu výskytu červivosti, což je důležitá informace pro strategii ochrany v příštím roce, a také pro vytipování ohnisek napadení. Hodnocení je nezbytností hlavně u ploch s feromonovým matením, kde nelze získávat údaje o aktivitě obaleče z feromonových lapáků.

Podzimní období je příležitostí pro aplikaci entomopatogenních hlístic Steinernema feltiae jež slouží k redukci přezimujících housenek.

Podkopníček spirálový

Při procházení sadů napadených podkopníčkem spirálovým pozorujeme nejen škody na listech, ale také migrující housenky, které se spouštějí na vláknech do úkrytů, kde se chystají přezimovat v bílých zápředcích. Práh škodlivosti pro nutnou ochranu proti podkopníčkům v příští sezoně činí nález více než 3 min na 1 list.

Vlnatka krvavá

Před sklizní jablek někdy musíme přistoupit k redukci vlnatky krvavé, jež znepříjemňuje práci česáčů a snižuje estetickou kvalitu plodů.

Přímá insekticidní ochrana již není možná, ale těsně před sklizní můžeme smýt voskové povlaky vlnatky pomocí draselného kokosového mýdla. Stejné opatření lze využít i při vysokém napadení dalšímu druhy mšic, a také merou skvrnitou, puklicemi a červcem javorovým.

Svilušky

Na přelomu léta a podzimu mohou být za teplého počasí stále aktivní svilušky - při velkém napadení se nabízí možnost ošetření po sklizni vhodným akaricidem ještě předtím, než většina populace přejde do diapauzní formy. V souvislosti s problémy se sviluškami, a také s plánováním nových výsadeb je dlouhodobě účinným opatřením využití dravého roztoče Typhlodromus pyri, jehož introdukce spadá do druhé poloviny podzimu a do předjaří.

Hálčivci a vlnovníci

Někteří pěstitelé provádějí po sklizni akaricidní ošetření proti skupině tzv. eriophyidních roztočů (hálčivci a vlnovníci) pomocí vysokých dávek různých forem síry a olejů.

Octomilka japonská

Na slivoních může v podzimním období škodit octomilka japonská, které vyhovuje vlhké chladnější počasí. Kromě změklé dužniny s larvami je pro octomilku charakteristická přítomnost vajíček s párovými nitkovitými výběžky na povrchu plodů.

V ochraně proti octomilce jsme ale limitováni ochrannými lhůtami přípravků, a také registracemi - potenciálně vhodný spinosad však není do slivoní povolen.

Květopas hrušňový

V teplých oblastech, kde pravidelně škodí květopas hrušňový (Anthonomus piri), přichází v úvahu zásah proti tomuto škůdci. Narozdíl od příbuzného květopasa jabloňového klade květopas hrušňový vajíčka během října, kdy dochází k náletu brouků do sadů a k páření. Příležitost k redukci populace květopasa se nabízí také na počátku léta, kdy brouci po krátký čas prodělávají na stromech úživný žír, aby posléze strávili letní měsíce v diapauze v úkrytech.

Monitoring provádíme pomocí sklepávání a dostatečného účinku dosáhneme pomocí přípravků, s nimiž máme dobré zkušenosti v ochraně proti květopasu jabloňovému (spinosad, cyantraniliprole, acetamiprid).

Ochrana proti okusu a ohryzu

Před nástupem zimy je také třeba provést zásah proti hlodavcům aplikací návnad, a také zkontrolovat stav oplocení a plastových ochran na kmíncích, abychom zabránili škodám způsobených zvěří.

U mladých výsadeb a ve školkách stojí za úvahu i využití repelentů (Morsuvin, Wőbra, aj.) za účelem ochrany proti okusu a ohryzu.

Tab. 2: Přehled výskytu škůdců v sadech na přelomu léta a podzimu

Škůdce

Aktuální stav

Opatření

Obaleč jablečný

konec aktivity, výskyt závrtků na plodech, housenky v různých fázích (převážně L3–L5); housenky vyhledávají úkryty pro diapauzu

monitoring výskytu červivosti, v zahraničí aplikace entomopatogenních hlístic

Obaleč zimolezový

zápředky a požerky na plodech, výskyt L1–L2 housenek ve skladu

larvicidní ošetření dle vizuální kontroly biologickým prostředkem

Obaleč švestkový

konec aktivity, výskyty červivosti; housenky vyhledávají úkryty pro diapauzu

kontrola červivosti během sklizně

Podkopníček spirálový

housenky přecházejí do diapauzy

kontrola napadení; plánování ochrany pro příští sezonu podle prahu škodlivosti

Mera skvrnitá

dospělci, vajíčka a nymfy různých vývojových fází

smyv medovice (hořká sůl, draselné mýdlo, hydrogenuhličitan draselný)

Vlnatka krvavá

přítomnost kolonií

před sklizní smývání voskových vrstev pomocí draselného kokosového mýdla

Hálčivci, vlnovníci

přezimující fertilní samičky

po sklizni aplikace různých forem síry ve vysokých dávkách, možná kombinace s oleji

Octomilka japonská

dospělci, vajíčka a larvy překrývajících se generací

monitoring pomocí návnad

Hlodavci

populace různé věkové struktury, v době gradace silné výskyty

instalace berliček pro dravce; aplikace návnad do nor nebo do rýh v meziřadí pomocí aplikační techniky

Zvěř

populace různé věkové struktury

oprava plotů, kontrola stavu ochrany stromků případně aplikace repelentů

Závěr

Možnosti přímých ochranných opatření jsou s blížícím se závěrem sezony omezené. U většiny druhů patogenů a škůdců již pouze hodnotíme výsledky práce, kterou jsme odvedli v předchozích měsících.

Hlavním tématem u jádrovin je ošetřování proti skládkovým patogenům včetně pozdní strupovitosti. Sklizeň jablek může znepříjemnit napadení výsadeb vlnatkou krvavou, jejíž voskové povlaky odstraňujeme pomocí draselného mýdla. V jabloních se před sklizní pravidelně objevují housenky obaleče zimolezového, proti nimž zasahujeme přípravkem na bázi B. thuringiensis.

Ve slivoních může na zrajícím ovoci za vlhkého počasí působit škody octomilka japonská.

Součástí podzimních prací je kromě sklizně zabezpečení ochrany sadů proti hlodavcům a zvěři také zakládání nových výsadeb.

Odrůda Gala silně napadená strupovitostí
Odrůda Gala silně napadená strupovitostí

Projev pozdní strupovitosti na odrůdě Golden Delicious
Projev pozdní strupovitosti na odrůdě Golden Delicious

Jednou z nejčastějších skládkových chorob je kruhová hnědá hniloba (B. Hortová)
Jednou z nejčastějších skládkových chorob je kruhová hnědá hniloba (B. Hortová)

Rzivost hrušně
Rzivost hrušně

Marsonina coronaria (R. Vávra)
Marsonina coronaria (R. Vávra)

Skvrnitost listů třešně a višně
Skvrnitost listů třešně a višně

Housenky obaleče jablečného v různých růstových fázích: zimu přečkají pouze jedinci, kteří dosáhnou L5
Housenky obaleče jablečného v různých růstových fázích: zimu přečkají pouze jedinci, kteří dosáhnou L5

Obaleč zimolezový - housenka v zápředku na listu
Obaleč zimolezový - housenka v zápředku na listu

Obaleč zimolezový - požerek na plodu
Obaleč zimolezový - požerek na plodu

Násada poškozená mšicí jitrocelovou
Násada poškozená mšicí jitrocelovou

Černě na plodu při napadení červcem javorovým
Černě na plodu při napadení červcem javorovým

Detail kolonie vlnatky s patrnou parazitací (Aphelinus mali)
Detail kolonie vlnatky s patrnou parazitací (Aphelinus mali)

Spolehlivého výsledku můžeme u vlnatky krvavého dosáhnout ošetření přípravkem Cocana a insekticidem; je třeba zvolit selektivní přípravek šetrný k přirozeným nepřátelům (zde parazitace vosičkou Aphelinus mali)
Spolehlivého výsledku můžeme u vlnatky krvavého dosáhnout ošetření přípravkem Cocana a insekticidem; je třeba zvolit selektivní přípravek šetrný k přirozeným nepřátelům (zde parazitace vosičkou Aphelinus mali)

Plod poškozený štítenkou zhoubnou
Plod poškozený štítenkou zhoubnou

Vlnatka láká i další predátory, na snímku vajíčka slunéček a vajíčko zlatoočky
Vlnatka láká i další predátory, na snímku vajíčka slunéček a vajíčko zlatoočky

Podkopníček spirálový - dospělec
Podkopníček spirálový - dospělec

Podkopníček spirálový - miny na listech
Podkopníček spirálový - miny na listech

Podkopníček spirálový - migrující housenka
Podkopníček spirálový - migrující housenka

Podkopníček - spirálový zápředky na listu (v blízkosti zápředků se nachází larva zlatoočky - potenciální predátor housenek)
Podkopníček - spirálový zápředky na listu (v blízkosti zápředků se nachází larva zlatoočky - potenciální predátor housenek)

Aplikace rodenticidů
Aplikace rodenticidů

Po sklizni lze zasáhnout proti vlnovníku hrušňovému i dalším eriophyidním roztočům pomocí síry, polysulfidu vápenatého a olejů
Po sklizni lze zasáhnout proti vlnovníku hrušňovému i dalším eriophyidním roztočům pomocí síry, polysulfidu vápenatého a olejů

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu NAZV QK1910296 “Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství“.

Související články

Ochrana ovocných dřevin v červnu

01. 06. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 67x

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům během května

01. 05. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 79x

Řešení ochrany révy vinné a ovoce rozšířené o novinky

05. 04. 2022 Ing. Drahomíra Musilová; BASF Sady a vinice Zobrazeno 973x

Ochrana ovocných dřevin během dubna

01. 04. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 104x

Ochrana ovocných sadů v březnu

02. 03. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 106x

Další články v kategorii Sady a vinice

detail