Chemap Agro s.r.o.

Ochrana ovoce v integrované produkci: Doporučení pro měsíc červen

30. 06. 2020 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 457x

Zatímco během května, zejména v jeho první polovině, stále ještě můžeme pociťovat vliv odcházejícího zimního období, v červnu se počasí stabilizuje a nabývá letního charakteru. Rostoucí vegetace a příznivé klima tvoří ideální podmínky pro rozvoj škůdců i chorob.

Proseeds

O počasí vypovídají o tom i statistiky ČHMÚ, podle nichž se červen vyznačuje průměrnými teplotami 17,6 °C a dlouhodobým úhrnem srážek 79 mm. I červen se meziročně vyznačuje velkými výkyvy jak v oblasti srážek, tak i teplot. Objevují se přívalové deště spojené s krupobitím, ale i sucho. Výjimku tvořil rok 2013, kdy se na počátku června dostavily povodně a souběžně mrazy, které ve velkém rozsahu poškodily násadu. Pokud se týká fenologického vývoje, v sadech během června dochází k intenzivnímu růstu, probíhá sklizeň prvního ovoce, jako jsou rané odrůdy meruněk a třešní.

Hlavní témata v ochraně proti patogenům jsou následující: strupovitost jabloně, padlí jabloně, komplex houbových chorob na peckovinách (suchá skvrnitost listů třešně, slivoně a broskvoně, hnědnutí listů meruněk), bakteriální spála jabloně, na zrajícím nebo kroupami či škůdci poškozeném ovoci pak moniliová hniloba a u třešní taktéž koletotrichová hniloba a skvrnitost listů třešně.

Ze škůdců je ve výsadbách třešní a višní třeba věnovat hlavní pozornost vrtuli třešňové; ve slivoních obaleči švestkovému a v jádrovinách pak obaleči jablečnému, obaleči zimolezovému nebo i dalším druhům ze skupiny slupkových obalečů. V produkci určené na dětskou výživu postupně končí možnost využívání většiny chemických přípravků a přecházíme na fungicidy a insekticidy nezanechávající rezidua.

Ochrana proti patogenům

Pokud se týká strupovitosti jabloně, většina askospor již zpravidla bývá uvolněna a v převážné míře se v závislosti na srážkách šíří sekundární konidiové infekce, a to v případě, že došlo ke vzniku příznaků během primárních infekcí. Na rozdíl od askospor, jež jsou vlivem změny turgoru vymršťovány a šíří se vzduchem, konidie jsou přenášeny stékající vodou. Používáme-li program RIMpro, začínáme průběh infekcí sledovat v režimu pro sekundární strupovitost. Vhodné je ve výsadbách provést hodnocení účinnosti zásahů proti primárním infekcím a podle výsledku zvolit strategii pro další období. V ekologických sadech a v systému bezreziduální produkce je systém ochrany založen na využití koloidní síry (před očekávanými srážkami), dále na stop aplikacích polysulfidu vápenatého na mokrý list při BSET(h)0 = 120–130 °C a konečně na využití hydrogenuhličitanu draselného při BSET(h)0 = 300–430 °C od vzniku infekce.

Další klíčový patogen na jabloních, padlí jabloně, sice již v tomto období prošel větší částí aktivity v rámci vývojového cyklu (infekce většinou končí během července), ale u citlivých odrůd je třeba nadále věnovat pozornost ochraně, kterou většinou provádíme souběžně se zásahy proti strupovitosti.

Počátek intenzivního růstu plodů je také významným obdobím v ochraně proti bakteriální spále jabloně, jejíž sekundární infekce se šíří deštěm, prostřednictvím hmyzu, pavouků i ptactva. Citlivé jsou komerčně nejvíce pěstované odrůdy hrušní a u jabloní rovněž velmi žádané odrůdy, jako jsou ´Gala´, ´Fuji´, ´Pink Lady´ a z rezistentních odrůd např. ´Topaz´.

Významným patogenem na višních je Blumeriella jaapii, původce skvrnitosti listů třešně. Askospory patogenu se uvolňují přibližně 3–4 týdny po odkvětu a infekce vznikají za deštivého počasí. Citlivými odrůdami jsou zejména ´Morela pozdní´, ´Morellenfeuer´, ´Fanal´ a další. V podmínkách ČR období primárních infekcí končí zpravidla v závěru června.

Pravidelné preventivní zásahy provádíme i proti skvrnitosti listů peckovinhnědnutí listů meruněk.

U dozrávajících ovocných druhů je nutno zohledňovat ochranné lhůty přípravků. U dozrávajícího ovoce je třeba věnovat pozornost rozvoji moniliové hniloby a u višní také glomerelové (koletotrichové) hniloby.

Ochrana proti škůdcům

Červen je klíčovým obdobím v ochraně proti obaleči jablečnému. Dospělci vylétají již během května, v teplých oblastech i na konci dubna, ale rozhodující je splnění podmínek pro páření a kladení. Kladení je totiž podmíněno teplotou nad 16,5 °C ve 21:00 SEČ, k čemuž po letních dlouhých dnech nastává s mnohem větší pravděpodobností a často i kontinuálně. Škodu ale mohou způsobit i housenkami z květnových náletů, takže obaleče je nutno hlídat od samotného počátku. Pro řízení ochrany je kromě feromonových lapáků možné využít výhod teplotního modelu RIMpro, avšak základem pro stanovení larvicidního zásahu je odpočet sum pro embryonální vývoj. Suma činí 2 000 °C nad 10 °C, měřeno od počátku letové vlny. V posledních letech ale kladení probíhá neustále a intervaly mezi zásahy odhadujeme podle délky reziduálního účinku přípravků. Zajímavý komfort v monitoringu nabízí fotopast Trapview, kde můžeme úlovky sledovat online a v aplikaci si můžeme stáhnout i excelovou tabulku s nálety, třeba pro účely evidence dat z terénu. Aktivita obaleče vzrůstá, úlovky za několik dnů dosahují desítek jedinců i v chladnějších regionech a s kladením se setkáváme ještě na počátku září. Výběr insekticidů proti obaleči jablečnému se přitom za poslední roky dramaticky zmenšil (vyřazeny fenoxycarb, chlorpyrofos-metyl, thiacloprid, metoxyfenozide) a chemickou ochranu musíme vzhledem ke zvyšující se frekvenci zásahů doplňovat aplikacemi CpGV a využíváním metody matení.

S mírným odstupem po obaleči jablečném v sadech nalézáme i obaleče zimolezového a ve výsadbách slivoní probíhá let první generace obaleče švestkového. Larvicidní zásahy rovněž provádíme na základě úlovků ve feromonových lapácích a podle odpočtu teplotní sumy pro embryonální vývoj.

V průběhu června bývají aktivní nesytky - jabloňová i rybízová. V přímé ochraně je zatím jedinou možností odchyt do nádobových feromonových lapáků obsahujících zároveň potravní atraktant.

S teplým počasím může docházet ke kalamitním výskytům mšic, včetně vlnatky krvavé, u níž je nezbytné provést před ošetřením smyv voskových povlaků. V regulaci výskytu vlnatky hrají důležitou roli přirození nepřátelé, hlavně vosička Aphelinus mali, a také slunéčka.

Kromě mšic se může ve velké intenzitě šířit i mera skvrnitá - ochrana je nyní kvůli překrývajícím se stadiím obtížná a méně efektivní než na počátku jara a účelnější je provádět smývání medovice hořkou solí nebo hydrogenuhličitanem draselným.

Ve druhé polovině června se objevují nymfy štítenky zhoubné, proti nimž je třeba zasáhnout ve fázi pohyblivých L1.

Hlavním škůdcem výsadbách třešní a višní nyní je vrtule třešňová. Nechemické možnosti ochrany jsou omezené se zákazem používání thiaclopridu buďme připraveni obtížnější zvládání ochrany. Experimentálně se osvědčily aplikace spinosadu s návnadou (melasa), a také přírodní pyrethrum. U nadkrytých výsadeb lze k ochraně využít sítí s velikostí ok 1,3 × 1,3 mm.

Ve výsadbách broskvoní je červen hlavním obdobím letu první generace makadlovky broskvoňové, která škodí na meruňkách, broskvoních i slivoních. Housenky v této fázi vegetace přednostně vyžírají chodbičky v letorostech, ovšem část populace může začít škodit i na plodech, do kterých během vývoje proniká v blízkosti stopky. V signalizaci ochrany se držíme obdobných principů jako třeba u obaleče jablečného: před letem (nejpozději konec dubna) instalujeme lapáky, sledujeme úlovky a termín larvicidního ošetření nejpřesněji stanovíme podle sumy pro embryonální vývoj, jež v případě makadlovky broskvoňové činí SET10(d) = 92 °C od kladení. Na www.amet.cz jsou zároveň nastaveny sumy pro instalaci lapáků a indikace larvicidních zásahů.

Obdobné symptomy jako makadlovka broskvoňová působí na broskvoních a nektarinkách i obaleč východní, jehož první generace létá dříve (již v dubnu) a vrchol aktivity druhé generace očekáváme v červenci.

Tab. 1: Ochrana proti chorobám

Organizmus

Aktuální stav

Doporučení

Strupovitost jabloně

rozvoj sekundárních konidiových infekcí

systém preventivních nebo/a kurativních ošetření; signalizace na základě modelu (např. RIMpro)

Padlí jabloně

rozvoj sekundárních infekcí

preventivní ošetření; signalizace na základě modelů (např. RIMpro), spojit s ochranou proti strupovitosti

Bakteriální spála jabloňovitých

za deštivého počasí probíhají sekundární infekce

signalizace na základě modelu; věnovat pozornost hrušním a citlivým odrůdám jabloní;

ošetření přípravky s baktericidním účinkem, přípravky zvyšujícími odolnost a  mikrobiálním přípravkem na bázi B. subtilis

Skvrnitost listů třešně

uvolňování askospor za deštivého počasí

preventivní fungicidní ochrana podle předpokládaných infekcí

Suchá skvrnitost listů peckovin

uvolňování askospor za deštivého počasí

preventivní fungicidní ochrana podle předpokládaných infekcí

Hnědnutí listů meruněk

uvolňování askospor za deštivého počasí

preventivní fungicidní ochrana podle předpokládaných infekcí

Moniliová hniloba

infekce za vlhkého počasí nebo po poranění plodů hmyzem

preventivní fungicidní zásahy za dodržení OL

Glomerelová (koletotrichová) hniloba

infekce za vlhkého počasí

ve višních preventivní fungicidní zásahy s ohledem na OL; citlivé teplomilné maďarské odrůdy

Strupovitost meruněk a třešně

za vysoké vzdušné vlhkosti a v teplém počasí uvolňování spoór

preventivní fungicidní ochrana - spojit s ochranou proti dalším výše uvedeným patogenům

Tab. 2: Ochrana proti škůdcům

Škůdce

Aktuální stav

Opatření

Obaleč jablečný

let a kladení 1. generace

larvicidní ošetření dle signalizace

Obaleč zimolezový

let a kladení 1. generace

larvicidní ošetření dle signalizace

Obaleč švestkový

let a kladení první generace

pravidelná kontrola lapáků, larvicidní zásah při BSET10(h) = 1 500 °C od počátku letové vlny

Obaleč východní

výskyt symptomů poškození v broskvoních

sledování úlovků v lapácích, ke konci měsíce může začít druhá generace

Makadlovka broskvoňová

výskyt symptomů poškození v broskvoních a v meruňkách

larvicid při B SET10(d) = 92 °C od kladení

Vrtule třešňová

let dospělců, kladení, líhnutí a vývoj larev

ošetření těsně před líhnutím larev ve fázi 2 černých skvrn; podpora přirozených nepřátel

Mera skvrnitá

dospělci, vajíčka a nymfy různých vývojových fází

smyv medovice (hořká sůl, draselné mýdlo, hydrogenuhličitan draselný)

Mšice

zozvoj kolonií, okřídlení jedinci

pravidelná vizuální kontrola, aficidní zásah co nejdříve na počátku rozvoje kolonií, podpora predátorů

Vlnatka krvavá

masivní rozvoj kolonií

aficid, podpora přirozených nepřátel

Sviluška ovocná, s. chmelová, s. stromová

výskyty nymf i  dospělců

vizuální kontrola, akaricidní zásah dle výskytu

Závěr

Během měsíce června vznikají podmínky pro rozvoj patogenů a škůdců, probíhá intenzivní růst vegetace a zvládání ochrany je proto poměrně složité. U dozrávajícího ovoce je třeba zohledňovat ochranné lhůty a v produkci určené na dětskou výživu postupně nahrazujeme konvenční pesticidy biologickými a dalšími nechemickými metodami. Podle symptomů poškození můžeme posoudit, jak se podařilo zvládnout ochranu v předchozích týdnech a měsících.

Příznaky napadení strupovitostí jabloně na přelomu května a června
Příznaky napadení strupovitostí jabloně na přelomu května a června

Příznaky napadení padlím na přelomu května a června
Příznaky napadení padlím na přelomu května a června

Moniliová hniloba na višních
Moniliová hniloba na višních

Americké padlí angreštové
Americké padlí angreštové

Suchá skvrnitost listů slivoně
Suchá skvrnitost listů slivoně

Příznaky šarky švestky
Příznaky šarky švestky

Obaleč jablečný - úlovky v lapáku
Obaleč jablečný - úlovky v lapáku

Obaleč jablečný - závrtek na plodu
Obaleč jablečný - závrtek na plodu

Makadlovka broskvoňová - vstupní otvor do plodu (foto: V. Psota)
Makadlovka broskvoňová - vstupní otvor do plodu (foto: V. Psota)

Makadlovka broskvoňová - housenka (foto: V. Psota)
Makadlovka broskvoňová - housenka (foto: V. Psota)

Během června se mohou v sadech objevit polyfágní škůdci - listokaz zahradní
Během června se mohou v sadech objevit polyfágní škůdci - listokaz zahradní

Polyfágní škůdce - housenka be¬kyně velkohlavé
Polyfágní škůdce - housenka be­kyně velkohlavé

Vlnatka krvavá se začínajíc parazitací
Vlnatka krvavá se začínajíc parazitací

Kolonie mšice jabloňové s okřídlenými jedinci a s larvou dra¬vé bejlomorky
Kolonie mšice jabloňové s okřídlenými jedinci a s larvou dra­vé bejlomorky

V červnu se líhnou nymfy 1. generace štítenky zhoubné
V červnu se líhnou nymfy 1. generace štítenky zhoubné

Nymfy 1. generace štítenky zhoubné brzy ztrácejí pohyblivost a škodí na plodech
Nymfy 1. generace štítenky zhoubné brzy ztrácejí pohyblivost a škodí na plodech

Vrtule třešňová na višni
Vrtule třešňová na višni

Plůdky poškozené zobonoskou
Plůdky poškozené zobonoskou

Extrémní napadení hrušně merami - v této fázi je lepší zvolit nepřímou ochranu pravidelným omý¬váním medovice
Extrémní napadení hrušně merami - v této fázi je lepší zvolit nepřímou ochranu pravidelným omý­váním medovice

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu NAZV QK1910296 “Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství”.

Související články

Ochrana ovocných sadů během měsíce června

01. 06. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 35x

Ochrana sadů v květnu

15. 05. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 82x

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

30. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 218x

Ochrana sadů na přelomu zimy a jara

23. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 414x

Integrovaná ochrana ovoce nejen v roce 2021

13. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r. o. Sady a vinice Zobrazeno 624x

Další články v kategorii Sady a vinice

detail