Chemap Agro s.r.o.

Ochrana ovocných dřevin během dubna

29. 04. 2019 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 825x

Období rašení ovocných stromů můžeme vztáhnout k měsíci dubnu, který Karel Čapek charakterizuje jako „požehnaný měsíc zahradníkův“. Toto tvrzení bezesporu platí i pro ovocné sady, neboť příroda se teprve nyní dala do skutečného pohybu a zimní klid a jednotvárnost jsou postupně nahrazovány rašící zelení i prvními květy.

Vegetace začíná

Nejrychlejší nástup mají meruňky a broskvoně, které v teplých oblastech mohou nakvétat již na konci března. Květ slivoní a poté třešní a višní očekáváme ve druhé polovině měsíce a na jeho samotném konci rozkvétají jabloně a hrušně. V dubnu provádíme výsadby i roubování, se zimní vláhou je třeba co nejrychleji dodat do půdy minerální hnojiva, začínáme sledovat růst plevelů v příkmenných pásech a na řadu může přijít první herbicidní zásah nebo mechanická kultivace. Průměrné denní teploty se postupně blíží k hranici 10 °C (dlouhodobý průměr pro měsíc duben v ČR činí 7,8 °C), kterou někdy považujeme za počátek vegetační sezony. Průměrné dubnové srážky bývají nižší a pohybují se kolem 40 mm. Větší přísun vláhy očekáváme v květnu, kdy by úhrny měly být téměř dvojnásobné. Předchozí roky však těmto dlouhodobým statistikám neodpovídaly a téměř nepršelo - doufejme, že počasí k nám bude letošní sezóně nakloněno příznivěji.

Základem je monitoring

S narůstající aktivitou škůdců a patogenů zahajujeme systematický monitoring. I když máme možnost v různých on-line aplikacích podle teplotních sum vývoj organizmů sledovat, je třeba alespoň 2× za týden sady projít se sklepávadlem, lupou a dalšími pomůckami. I když dnešní elektronika dokáže mnohá kouzla, aplikace „magnifier“ v mobilním telefonu skutečnou lupu nemusí vždy plnohodnotně nahradit, obzvláště za ostrého slunečního záření, kdy je hůře vidět na displej. Klasická lupa proto nadále zůstává nenahraditelnou pomůckou.

Dobrým pomocníkem je fotoaparát, který na paměťovou kartu zaznamená nejen stadia škůdců i fenologický vývoj stromů, ale také datum a často i polohu podle GPS souřadnic. Běžný kompaktní fotoaparát umožňující pořizovat snímky v režimu makro nebo supermakro (nebo i tzv. skládané makro) často zachytí detaily, jež v okamžiku pořizování snímku nevidíme. Na monitoru počítače pak můžeme včas objevit problém, který bude třeba řešit anebo je podnětem k podrobnějšímu průzkumu sadů. I když rozlišení fotoaparátů bývá dostatečné, pro zobrazení detailu ve výřezu obrázku a pro přesné určení škůdce nebo příznaků poškození je rozhodující kvalita optiky - s mobilním telefonem potřebných výsledků většinou nedosáhneme. Často se stává, že e-mailem přicházejí dotazy k fotografiím s hmyzem, poškozením plodů, apod., ale snímky bývají ve špatné kvalitě a odpověď je pak obtížná. Kvalitní snímky mohou být i doplňkovou dokumentací (k výskytu škůdce máme datum, přesný čas, polohu, někdy i teplotu!) v rámci povinného monitoringu.

Pro monitoring letu pilatek pak je třeba mít připraveny bílé lepové desky a ke konci dubna již pomalu připravovat feromonové lapáky.

Ochrana proti škůdcům

A proti kterým organizmům je v průběhu dubna třeba zasahovat?

Pokud se týká škůdců, pokračujeme v systému ochrany proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri), u níž se před květem mohou objevit první nymfy vylíhlé z vykladených vajíček. V této fázi je vhodné zasáhnout některým larvicidem - k dispozici jsou pouze neonikotinoidy nebo spinosad; chybou není přídavek přiměřeného množství oleje (do fáze zeleného poupěte). Na trhu se objevily „nové“ účinné látky (spirotetramat, flonicamid), jež bývají v zahraničí do systému ochrany proti merám zařazovány. V obou případech bude potřeba získat údaje o jejich vedlejších účincích na přirozené nepřátele - bez jejich pomoci v ochraně proti meře neuspějeme. V rámci minoritní registrace najdeme i abamectin, což je látka hubící řadu užitečných organizmů a do integrované ochrany nepatří.

V jabloních je záhy po narašení pupenů nezbytné věnovat pozornost květopasu jabloňovému (Anthonomus pyri). Brouci nalétávají ze zimovišť už za slunných březnových dnů; ovšem k úživnému žíru a páření dochází až v době, kdy se pupeny otevírají. K hromadnému kladení dochází za teplých slunných dnů od fáze BBCH 52 do BBCH 54 přibližně při splnění teplotní sumy SET10h = 250–300 °C; brouci se soustřeďují na raně kvetoucí odrůdy (Idared, Rubinola, Šampion aj.). Populační hustotu snadno zjistíme pomocí sklepávadla; práh škodlivosti je poměrně v širokém rozmezí (1–10 brouků/30 sklepů) dle násady květních pupenů. Zásah musíme provést ještě před vykladením vajíček, ke kterému dochází přibližně ve fázi myšího ouška. K dispozici máme neonikotinoidy a spinosad, který je zároveň jediným přípravkem povoleným proti květopasu do ekologické produkce. Využít je možné také TM s oleji, pokud se rozhodneme ošetřovat i proti přezimujícím škůdcům.

Přídavek oleje má význam i pro rozlézající se nymfy puklice švestkové (Parthenolecanium corni) i pro nymfy vlnatky krvavé (Eriosoma lanigerum), jež přezimovaly na kmenech a kosterních větvích.

V době rašení začínají být aktivní housenky slupkových obalečů, píďalek, a také zobonosky.

V spektru slupkových obalečů, kteří většinou přezimují jako L1–L2, se objevují obaleč zimolezový (Adoxophyes orana), obaleč pupenový (Spilonota ocellana), obaleč jabloňový (Hedya nubiferana) a další druhy. Zde využijeme tortricidů s účinnými látkami metoxyfenozide, indoxacarb, chlorantraniliprole, z biologických prostředků pak Bacillus thuringinesis ssp. kurtskaki a při spojení s ošetření proti zobonoskám také spinosad.

Období před květem je ideální v ochraně proti mšici jitrocelové (Dysaphis plantagiena) i dalším druhům. V této fázi sezony se v sadech vyskytují zakladatelky (fundatrix) vylíhlé z přezimujících vajíček a jejich včasnou likvidací zabráníme vzniku dalších generací mšic. Možné je použít kterýkoli aficid (neonikotinoidy, pirimicarb, flonicamid, spirotetramat) včetně botanického insekticidu NeemAzal na bázi azadirachtinu. Ten je sice určený do ekologické produkce, ale vyznačuje se dlouhodobým efektem.

Ve druhé polovině dubna v ovocnářsky významných regionech již většinou nakvétají slivoně, což je příležitost pro kontrolu výskytu pilatek (Hoplocampa flava, Hoplopcampa minuta). Nálet zjišťujeme buďto pomocí bílých lepových desek instalovaných ještě před květem, a nebo v průběhu květu na základě sledování vykladených vajíček. Na konci měsíce se objevuje v jabloních pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea) a v teplých oblastech se můžeme setkávat s pilatkou hruškovou (Hoplocampa brevis). Ochrana je u všech těchto druhů založena buďto na zásahu proti dospělcům na počátku květu pomocí neonikotinoidů, a nebo stejnými přípravky larvicidně ve fázi červených očí. Jako larvicid je v ekologickém systému nebo alternativně i v integrované produkci proti pilatkám k dispozici dřevo z tropické rostliny Quassia amara, z něhož připravujeme výluh vařením drti v poměru 1 kg/10–15 litrů vody po dvě hodiny.

V období před květem se také ze zimních vajíček líhne sviluška ovocná, proti níž je možné zasáhnout akaricidně ; do fáze zeleného poupěte i TM s oleji proti dosud nevylíhlým vajíčkům. Dlouhodobě nejefektivnějším opatřením je introdukce dravého roztoče Typhlodromus pyri, kterou ještě dle teplot můžeme ještě na počátku dubna uskutečnit.

Během měsíce dubna pravidelně rozkvétají peckoviny - jako první zpravidla meruňky a poté broskvoně; s květem jsou také aktivní opylovači
Během měsíce dubna pravidelně rozkvétají peckoviny - jako první zpravidla meruňky a poté broskvoně; s květem jsou také aktivní opylovači

Mumifikované plody jsou zdrojem pro infekci moniliovou spálou
Mumifikované plody jsou zdrojem pro infekci moniliovou spálou

K páření květopasů dochází již na počátku rašení,  zpravidla za slunného počasí
K páření květopasů dochází již na počátku rašení, zpravidla za slunného počasí

S oteplením se začínají obnovovat kolonie vlnatky krvavé přezimující na stromech
S oteplením se začínají obnovovat kolonie vlnatky krvavé přezimující na stromech

V fázi myšího ouška je na zásah proti květopasu jabloňovému zpravidla pozdě - vajíčka již bývají vykladena
V fázi myšího ouška je na zásah proti květopasu jabloňovému zpravidla pozdě - vajíčka již bývají vykladena

Před květem hrušní probíhá vrchol kladení mery  skvrnité a mohou se objevovat i první nymfy
Před květem hrušní probíhá vrchol kladení mery skvrnité a mohou se objevovat i první nymfy

S růstem zelených pletiv v sadech nalézáme široké  spektrum listožravých housenek včetně slupkových  obalečů
S růstem zelených pletiv v sadech nalézáme široké spektrum listožravých housenek včetně slupkových obalečů

Nálet zobonosek do sadů překlenuje dlouhé období - brouci aktivně působí škody od myšího ouška  až do BBCH 73–74
Nálet zobonosek do sadů překlenuje dlouhé období - brouci aktivně působí škody od myšího ouška až do BBCH 73–74

Fáze růžového poupěte až balónku je příležitostí  pro základní ošetření proti mšici jitrocelové  (Dysaphis plantaginea)
Fáze růžového poupěte až balónku je příležitostí pro základní ošetření proti mšici jitrocelové (Dysaphis plantaginea)

Ochrana proti patogenům

V oblasti ochrany proti patogenům přichází v chladnějších oblastech v úvahu poslední zásah proti kadeřavosti broskvoně (Taphrina deformans) i příbuzné T. pruni působící puchrovitost švestky.

V jabloních zahajujeme fungicidní ochranu proti strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) i padlí jabloně (Podosphaera leucotricha).

Původce strupovitosti přezimuje ve spadaném listí, kde v pseudoperitheciích postupně dozrávají vřecka s vřec­kosporami. První ošetření provádíme při splnění SAT pro zralost 50 % askospor (http://www.amet.cz/), přítomnosti zelených pletiv (otevřené pupeny) a splnění meteorologických podmínek pro infekci. Počátek aktivity patogenu fenologicky odpovídá fázi myšího ouška; ochranu zpravidla zahajujeme přípravky na bázi mědi, u níž využíváme baktericidní účinek na choroby bakteriálního původu.

Padlí přezimuje v infikovaných květních i listových pupenech, odkud se šíří na rašící pletiva (primární infekce). V ochraně je doporučována síra, a také některé fungicidy s kombinovaným účinkem na strupovitost jabloně. Pro strupovitost i padlí je zpracován teplotní model RIMpro, který názorně zobrazuje aktivitu patogenu i prognózu vývoje infekcí.

V době rašení provádíme i první ošetření proti původci suché skvrnitosti listů peckovin (Stigmina carpophila).

Klíčovým opařením je ochrana proti moniliové spále (Monilinia laxa, Monilinia fructigena) u kvetoucích meruněk a postupně i dalších peckovin citlivých k tomuto patogenu. Infekce bývají spojeny s chladnějším a deštivým počasím, ošetření provádíme preventivně, a to 3× v průběhu květu. V nabídce chemických přípravků jsou kromě fungicidů na bázi tebuconazole další účinné látky: fluopyram, některé strobiluriny, myclobutanil a další. Ze spektra nechemických přípravků lze použít koloidní síru, měď, MycoSin a nebo biologický přípravek na bázi Bacillus subtilis.

Z přirozených nepřátel můžeme mezi první posly jara zařadit slunéčka - na snímku slunéčko dvoutečné  (Adalia bipunctata)
Z přirozených nepřátel můžeme mezi první posly jara zařadit slunéčka - na snímku slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata)

Závěr

V měsíci dubnu zahajujeme systematickou ochranu proti škůdcům a patogenům. U všech ovocných druhů probíhá rašení; meruňky a postupně i další peckoviny kvetou.

Typickými škůdci pro toto období jsou květopas jabloňový, slupkoví obaleči, zobonosky a pilatky na slivoních. Provádíme základní ošetření proti mšici jitrocelové.

U patogenů dokončujeme ochranu proti kadeřavosti broskvoně a zaměřujeme pozornost na strupovitost jabloně a padlí; u kvetoucích meruněk a dalších peckovin je rozhodujícím opařením zásah proti moniliové spále.

Související články

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2019

22. 02. 2020 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 28x

Najzávažnejšie choroby a škodcovia gaštana jedlého

19. 09. 2019 Najzávažnejšie choroby a škodcovia gaštana jedlého Sady a vinice Zobrazeno 1128x

Ochrana ovoce v integrované produkci během léta

29. 08. 2019 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 464x

Signalizace letu askospor strupovitosti jabloně pomocí lapače spor

10. 07. 2019 Ing. Zbyněk Vícha; Uničov Sady a vinice Zobrazeno 446x

Ochrana ovocných dřevin v červnu

25. 06. 2019 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 242x

Další články v kategorii Sady a vinice

detail