Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Makadlovka řepná na cukrovce

10. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 413x

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) je teplomilný druh, který škodí na řepě v posledních deseti letech. Početnost i škodlivost se do roku 2019 postupně zvyšovaly, cílená ochrana spolu s nepříznivým počasím snížily výskyt v letech 2020–2021 pod práh škodlivosti. V loňském nadprůměrně teplém a v některých oblastech i suchém roce došlo znovu ke slabému poškození porostů, které od vyšších škod zachránil příchod srážek koncem srpna a v září.

Proseeds

Škodlivost makadlovky řepné je soustředěna do nejteplejších oblastí. V okrajových oblastech pěstování cukrovky se vyskytuje, ale nepřekračuje práh škodlivosti. Makadlovka vytváří v průběhu roku několik generací a v loňském roce dokázala, že za příhodných podmínek (sucho a teplo) dokáže i z málopočetné první generace zvýšit populační hustotu natolik, že v srpnu byla na každé rostlině jedna i více housenek. O tom, zda housenky negativně ovlivní výnos a cukernatost, rozhoduje intenzita růstu řepy, která je závislá na srážkách nebo závlaze. Za sucha se zpomalí růst nových listů natolik, že housenky dokáží v extrémním případě zničit celé srdéčko a poté se vžírat do bulev nebo se stěhují na starší listy.

Housenka a příznaky žíru na listech - pokud řepa roste, poškození  je nevýznamné
Housenka a příznaky žíru na listech - pokud řepa roste, poškození je nevýznamné

Biologie

Přezimuje kukla v půdě, méně často housenka posledního instaru. První dospělci se začínají líhnout koncem dubna, v chladném jaru až v květnu. Housenky 1. generace mohou poškodit žírem mladé rostliny (zpomalení růstu až úhyn), ale k napadení rostlin dochází až v pozdější fázi, kdy se příznaky žíru projeví pouze nepravidelnými otvory v listech.

V průběhu roku se vyvine několik prolínajících se generací. Nejvyšší početnost/škodlivost je v srpnu a září, ale při správném provedení ochrany je v lapácích nejpočetnější 1. generace dospělců. V době sklizně se na poli nacházejí všechna vývojová stadia včetně dospělců, ale do jara přežijí pouze kukly a housenky posledního, výjimečně i předposledního instaru.

Určování

Dospělci jsou drobní, nenápadní motýli šedohnědého zbarvení (délka těla s křídly 6–7 mm). Za dne se ukrývají na rostlinách nebo sedí na půdě. Při vyrušení odlétají na krátkou vzdálenost. Mohou se zaměnit za podobně velké zápředníčky polní z řepky, kteří mají na hřbetu složených křídel výraznou světlou kresbu a kteří mohou být v cukrovce (někdy i v lapáku) početnější než makadlovka.

Housenky jsou nejprve nazelenalé, poslední instar má načervenalou barvu, délka těla je nejvýše 9–14 mm. Delší nebo jinak zbarvené housenky patří jiným druhům motýlů. Housenky makadlovek jsou ukryté mezi srdéčkovými listy, v řapících, uvnitř listů, nikdy nejsou volně na listu jako housenky můr.

Makadlovka řepná na lepové desce
Makadlovka řepná na lepové desce

Monitoring makadlovky

Výskyt dospělců se zjišťuje odchytem do feromonových delta lapáků (např. od firmy Csalomon), které se umístí na pole v polovině dubna. Při zjištění dospělců se provede ošetření. K načasování ochrany se monitorují dospělci 1. generace v dubnu až červnu. Monitoring dalších generací slouží ke zjištění účinnosti ochrany (snížení populační hustoty), početnosti přezimující generace a prognózy na příští rok. Housenky se zjišťují vizuální prohlídkou rostlin (srdéček).

Lapák je třeba umístit 50–100 m od okraje pozemku, aby se snížil počet necílových druhů motýlů, kteří mohou naletovat z okolní vegetace, ale na cukrovce neškodí.

Počet necílových druhů bývá většinou nízký, početnější jsou pouze neškodné makadlovky rodu Metzneria, které jsou ale na první pohled delší (7–8 mm), štíhlejší a světleji zbarvené. V lapácích se vyskytují od poloviny července do srpna, v době letu první generace v lapácích nejsou (graf). Pokud byla v okolí řepka, mohou být v lapáku i dospělci zápředníčka, pro které je lapák pouze úkryt, na feromony nereagují.

Feromonové lapáky v proschlém porostu, který poskytuje makadlovce  vhodné mikroklima
Feromonové lapáky v proschlém porostu, který poskytuje makadlovce vhodné mikroklima

Graf: Makadlovka Metzneria sp. může být v letním obdobní ve feromonovém lapáku početnější než makadlovka řepná, ale v květnu, kdy se provádí ochrana, ještě nelétá
Graf: Makadlovka Metzneria sp. může být v letním obdobní ve feromonovém lapáku početnější než makadlovka řepná, ale v květnu, kdy se provádí ochrana, ještě nelétá

Škodlivost

Makadlovce vyhovuje teplé a suché počasí za vegetace. Pokud bude pokračovat trend zvyšování průměrných teplot a sucha, bude makadlovka běžným druhem, u kterého dojde k postupnému zvětšování areálu škodlivého výskytu. Cukrovka je hlavní hostitelskou rostlinou, která rozhoduje o početnosti makadlovky na lokalitě. Pokud se podaří redukovat množství jedinců v cukrovce, na plevelných druzích se nedokáže namnožit natolik, aby ohrozila mnohahektarové pole se stovkami tisíc jedinců řepy.

Ochrana

Proti makadlovce nelze uplatňovat klasické metody integrované ochrany, protože současné přípravky na housenky ukryté mezi srdéčkovými listy nefungují. Housenky škodí v srpnu a září, ale ošetření se dělá „preventivně“ proti dospělcům 1. generace před zapojením řádků řepy. Rozhodování o provedení ochrany se řídí škodlivostí v předchozích letech. Pokud na lokalitě makadlovka škodí nebo se blíží prahu škodlivosti min. jednou za 2 roky, je třeba provádět ochranu proti dospělcům 1. generace každý rok.

Přínos pravidelného každoročního ošetření spočívá ve snížení populační hustoty škůdce, který bude dlouhodobě držen pod prahem škodlivosti. S ukončením udělování výjimek na moření osiva neonikotinoidy dojde k nárůstu početnosti dalších škůdců, kteří budou regulováni ochranou proti makadlovce.

V roce 2022 nebyly odchyty do lapáků vysoké a počet přezimujících makadlovek je průměrný. Lze předpokládat, že i letošní první generace bude málopočetná a pokud nebude vlivem jarního počasí let rozvleklý, postačí jedno ošetření. Zda bude/nebude škodit v roce 2023, bude záviset na průběhu počasí a vhodnosti podmínek pro vývoj a přežívání makadlovky.

Početnost se hodnotí podle množství dospělců makadlovek ve feromonových lapácích. Nízký výskyt je do 10 dospělců/lapák/týden, střední 11–29 a vysoký >30 dospělců. Při nízkém výskytu postačí většinou jedno ošetření, při středním a vysokém 1–2 ošetření, v závislosti na účinnosti prvního ošetření. Dospělci mají noční aktivitu, vyšší účinek má večerní/noční aplikace, kdy je větší pravděpodobnost, že dospělci přijdou do kontaktu s insekticidem.

preventivních metod je důležitá hluboká orba, která zahubí velkou část zimujících housenek a kukel. Pokud se přejde od orby k minimalizaci, vzrůstá riziko výskytu škůdců v následujícím roce, v závislosti na použité technologii. Kde je to možné, vysévejte cukrovku co nejdále od loňských řepnišť, čím větší vzdálenost, tím méně přilétne motýlů.

Článek vznikl za podpory projektu MZe RO-0423.

Související články

Užitečné organizmy (48): Mšicomaři (III)

14. 11. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 225x

Biologická ochrana proti sviluškám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

16. 10. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 594x

Mandelinka bramborová „super škůdcem“

13. 10. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 582x

Biologická ochrana proti vrtalkám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

25. 09. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 497x

Další články v kategorii Škůdci

detail