Chemap Agro s.r.o.

Nové možnosti ochrany proti makovicovým škůdcům

20. 05. 2016 Ing. Pavel Kolařík, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Jiří Havel, CSc. Škůdci Zobrazeno 1037x

Při pěstování máku setého se již od vzcházení vyskytuje řada pěstitelských otázek, na které je nutno velmi rychle reagovat. Problémům, jako zaplevelení, výskyty škodlivých organizmů v podobě nejrůznějších hmyzích škůdců a houbových patogenů či výživa rostlin máku pro podporu růstu a tvorbu semen, musí pěstitelé věnovat zvýšenou pozornost po celé vegetační období.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Z hmyzích škůdců se v porostu máku v období těsně před květem a to nejen v nejteplejších pěstitelských oblastech, začínají objevovat nosatcovití brouci. Jedná se o dospělce krytonosce makovicového. V případě opomenutí či zanedbání ochranného zásahu dojde ke snížení kvality i kvantity sklizeného máku. Je nutno proto provádět důsledný monitoring výskytu škůdců v porostu a připravit se tak na potřebu použití registrovaného insekticidu pro jeho potlačení pod práh hospodářské škodlivosti.

Popis, bionomie, škodlivost

Krytonosec makovicový (Neoglocianus maculaalba) je nosatcovitý brouk, jeho velikost se obvykle pohybuje okolo 3 mm (obr. 1). Na horní straně je bělošedý, na krovkách typická bílá skvrna a na břišní straně je žlutavé barvy. Chodidla a holeně má rezavé. Vajíčka jsou světle žlutá, protáhlého tvaru a velká přibližně 0,7 mm. Larvy krytonosců jsou beznohé, rohlíčkovitě prohnuté, bělavé barvy s červenohnědou hlavou (obr. 2). V dospělosti jsou 6–7 mm dlouhé, k hlavě a k zadečku kónicky zúžené. Kukly jsou bělavé, volné a v půdě bývají uloženy v hliněném kokonu. Dospělí brouci se obvykle líhnou na přelomu srpna a září. Neopouštějí kokony a přezimují v půdě. V první polovině května začínají ze zimovišť vylézat dospělci krytonosců. Zpočátku žijí na divoce rostoucích druzích máku, migrace do porostů máku pak vrcholí v období tvorby poupat. Po zralostním žíru dojde k páření a samičky kladou vajíčka do nejmladších makovic starých přibližně 1 až 3 dny. Jedna samička je schopna naklást od 250 do 400 vajíček do jamek na mladých makovičkách. Místa na makovicích bývají po žíru brouků a kladení vajíček velmi typická. Dochází k výronům bílého mléka, které po zaschnutí vytváří nevzhledné tmavé skvrny (obr. 3). Larvy se vyvíjejí uvnitř tobolek, kde vyžírají tvořící se semena a přepážky a podle jejich početnosti může dojít až k úplnému zničení vnitřku makovice. Po ukončení svého vývoje, který trvá v průměru 4 až 5 týdnů, si larvy prokoušou skrz stěnu otvor a padají k zemi, kde se v hloubce 10–15 cm kuklí v hliněném kokonu. Otvory v makovicích způsobené larvami krytonosce makovicového bývají často vstupní branou pro houbové patogeny (např. Helminthosporium papaveris) s následnou destrukcí semene uvnitř makovice.

Druhým škůdcem, který se vyskytuje v makovicích a řadíme jej také mezi tzv. makovicové škůdce, je bejlomorka maková (Dasineura papaveris Winn.). Jedná se o 2 mm dlouhého komárka, hnědavé barvy s načervenalým zadečkem. Samičky kladou vajíčka ve skupinách přímo do makovic. Využívají přitom otvorů způsobených od krytonosce makovicového, ale podle námi zjištěných údajů nemusí mít napadená makovice bejlomorkou typické symptomy žíru krytonosce makovicového. Larvy jsou oranžově žluté až oranžově červené barvy, beznohé, o velikosti 1 mm (obr. 4). Škodí především tím, že v průběhu svého vývoje vysávají pletiva přepážek, na kterých se vyvíjejí semena máku a dále také na vnitřních stěnách makovice. Napadené makovice se nepravidelně vyvíjejí, zakrňují a jejich vnitřek je napaden plísněmi. Semena se vyvíjejí jako neplnohodnotná (zdeformovaná). Bejlomorka maková má do roka jednu generaci.

Obr. 1: Krytonosec makovicový
Obr. 1: Krytonosec makovicový

Obr. 2: Larva krytonosce v makovici
Obr. 2: Larva krytonosce v makovici

Polní pokusy v roce 2015

Pro zhodnocení účinnosti biologických insekticidů vytipovaných pro regulaci makovicových škůdců byl v Troubsku založen maloparcelkový pokus s mákem setým odrůda Opex. Parcelky byly 2,5 m široké a 10 m dlouhé, tj. 25 m2. Dosažené výsledky byly statisticky zpracovány analýzou variance.

Zkoušeny byly následující přípravky: SpinTor (240 g/l spinosad) v dávce 0,4 l/ha, NeemAzal-T/S (10,6 g/l azadirachtin) v dávce 3,0 l/ha, Biscaya 240 OD (240 g/l thiacloprid) v dávce 0,3 l/ha a Prev B2 (kapalné foliární hnojivo s obsahem bóru) v koncentraci 0,3 %. Ošetření bylo provedeno v době před květem (16. 6.) s tím, že v porostu již byly přítomny první květy a i první malé makovičky. Před postřikem a 7 dní po postřiku bylo celkem hodnoceno na 25 rostlinách následující parametry: počet poškození na a pod makovicí způsobené žírem dospělců krytonosce makovicového a počet dospělců krytonosce makovicového na rostlině. Hodnocení účinnosti přípravků na početnost larev v makovicích bylo provedeno na základě rozboru 25 odebraných makovic z každé parcelky a stanovení počtu larev uvnitř. U bejlomorky makové byly rostliny rozděleny do stupňů dle počtu larev v makovici. Stupnice byla následující: 1 - bez výskytu, 2 - do 10 larev na makovci a 3 - nad 10 larev na makovici. Získané výsledky jsou shrnuty v tabulce.

Před ošetřením bylo provedeno hodnocení poškození makovic žírem dospělců krytonosce makovicového. Průměrné poškození makovic bylo na lokalitě Troubsko v roce 2015 - 1,07 poškození na makovici. V termínu hodnocení 7. den po aplikaci bylo nejvíce požerků na makovici zjištěno na neošetřené kontrolní variantě (3,59 poškození/makovici), nejméně u varianty Biscaya 240 OD - 0,13 poškození na makovici.

Při hodnocení napadení makovic larvami bylo zjištěno následující. Celkem bylo u kontroly napadeno 50 % makovic larvami tohoto škůdce s průměrným počtem 1,8 larev na makovici. U ošetřených variant se napadení makovic larvami krytonosce pohybovalo od 7 % (Biscaya 240 OD) do 13 % (SpinTor) s průměrným počtem 0,2–0,3 larvy na makovici.

Biologická účinnost testovaných přípravku byla v rozmezí od 81,9 % (SpinTor a PREV B) do 90,7 % (Biscaya 240 OD). Při hodnocení počtu larev krytonosce makovicového u ošetřených variant nebyl zjištěn statisticky rozdíl. Výskyt bejlomorky makové byl velmi nízký (tab.), napadení se pohybovalo od 1 do 5 % napadených makovic. Nejvyšší procento napadení makovic bejlomorkou makovou bylo u neošetřené kontroly.

Tab.: Vliv ošetření vybranými insekticidy na výskyt makovicových škůdců v makovicích máku, Troubsko 2015

Varianta

Průměrný počet poškození na 1 rostlinu 7 dní po ošetření

Průměrný počet larev krytonosce makovicového na 1 makovici

Procento napadených makovic krytonoscem makovicovým

Procento napadených makovic bejlomorkou makovou

Biologická účinnost přípravků v %

kontrola

3,9

1,8

50

5

-

SpinTor

0,9

0,3

13

1

81,9

Biscaya 240 OD

0,1

0,2

7

2

90,7

NeemAzal-T/S

0,9

0,3

10

2

82,9

PREV B2

1,1

0,3

12

1

81,9

Doporučená ochrana pro rok 2016

Pro pěstitele máku je v současné době k dispozici proti makovicovým škůdcům pyretroidní přípravek Cyperkill 25 EC, který je však velmi obtížně použitelný z důvodu své škodlivosti vůči včelám. Aplikovat se tento přípravek smí po ukončení denního letu včel.

Dalšími registrovanými insekticidy s účinnou látkou gamma-cyhalothrin je přípravek Rapid a Nexide v dávce 0,08 l/ha. Jako další lze použít nedávno registrovaný přípravek Decis Mega (50 g/l deltamethrin) v dávce 0,15 l/ha. U těchto pyretroidních přípravku je nutno pro dosažení co nejefektivnější ochrany dodržovat správné podmínky při vlastní aplikaci, především dbát na skutečnost nižší biologické účinnosti těchto přípravků za vyšších denních teplot, které často v období konce června a začátku července panují.

V posledních letech se podařilo registrovat přípravek ze skupiny neonikotinoidů vykazující velmi vysokou účinnost ochrany - Proteus 110 OD (100 g/l thiacloprid, 10 g/l deltamethrin) v dávce 0,5 až 0,75 l/ha.

Proti bejlomorce makové lze použít registrované přípravky Biscaya 240 OD (240 g/l thiacloprid) v dávce 0,3 l/ha a Mospilan 20 SP (200 g/l acetamiprid) v dávce 150 g/ha, s vedlejší účinností i na krytonosce makovicového. Kombinování těchto registrovaných přípravků s odlišnými skupinami účinných látek hraje významnou roli v antirezistentních strategií v ochraně rostlin.

Prahy škodlivosti nejsou v současné době známy. V případě zjištění škůdce v porostu se provede foliární aplikace registrovaného insekticidu v období háčkování a objevení se prvních květů v porostu. Signalizace pro ošetření proti bejlomorce makové není známá, v zásadě se ošetření provádí ve stejném termínu jako při ošetření proti krytonosci makovicovému a registrované přípravky tak mají účinnost na oba tyto makovicové škůdce.

Obr. 3: Poškozené makovice v porostu
Obr. 3: Poškozené makovice v porostu

Obr. 4: Larvy bejlomorky makové
Obr. 4: Larvy bejlomorky makové

Závěr

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že při aplikaci přípravků proti makovicovým škůdcům je potvrzeno, že ošetření před květem významně omezí napadení makovic larvami krytonosce makovicového a bejlomorky makové. Velmi dobré výsledky byly dosaženy u všech testovaných biologických variant při porovnání se standardní variantou v podobě přípravku Biscaya 240 OD v dávce 0,3 l/ha. Pro rok 2016 budou do pokusů zahrnuty i ostatní registrované insekticidní přípravky proti těmto makovicovým škůdcům s cílem poskytnout srovnání dostupné chemické ochrany v porovnání s perspektivní biologickou ochranou.

Výsledek byl získán za institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a při řešení výzkumného projektu QJ1510014 „Snížení rizikovosti pěstování máku“, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Ing. Pavel Kolařík, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko

Ing. Jiří Havel, CSc.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, pracoviště Opava

Nové možnosti ochrany proti makovicovým škůdcům

Krytonosec makovicový
Larva krytonosce v makovici
Poškozené makovice v porostu
Larvy bejlomorky makové

Související články

Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky

03. 09. 2017 Ing. Kateřina Kovaříková a kol. Škůdci Zobrazeno 379x

Karanténní dřepčíci u brambor

24. 08. 2017 Ing. Petr Kroutil, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha Škůdci Zobrazeno 303x

Voška slamihová - škodca slnečnice

17. 08. 2017 Ing. Ján Tancik, PhD., Ing. Veronika Žovinová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 185x

Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období

10. 08. 2017 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 393x

Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům

07. 08. 2017 Mgr. Eliška Ondráčková a kol. Škůdci Zobrazeno 259x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail