BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

07. 06. 2022 Ing. Jitka Stará, PhD., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 384x

Molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella) je významným škůdcem polní zeleniny. Má řadu hostitelů, kromě zeleniny (především z čeledi brukvovitých) nebo jahodníku se vyvíjí i na okrasných rostlinách a běžně se vyskytuje na různých bylinách.

Limagrain

Při silném výskytu molic dochází vlivem jejich sání k chřadnutí rostlin, tvorbě chloróz a vadnutí až opadávání listů. Medovice, kterou hmyz vylučuje, rostliny znečišťuje. Napadení molicemi nebývá pro rostliny závažné z hlediska snížení výnosu, významně se ale snižuje jejich obchodovatelnost z estetických důvodů. Rizikové je i naskladnění rostlin s puparii, ze kterých se postupně líhnou dospělci, kteří zamořují prostory skladů.

Význam molic jako škůdců zeleniny narůstá v posledních letech v souvislosti s rozšířeným pěstování řepky v oblastech pěstování brukvovité zeleniny, kdy molice na řepce přezimují a využívají ji jako zdroj kvalitní potravy pro první generace. Molice vlaštovičníková škodí nejvíce na kapustě a kedlubnách. Šíření molic napomáhají také mírné zimy a hnojení, zvyšující obsah dusíku v listech.

Bionomie a metody ochrany

Molice začínají klást vajíčka na listy rostlin koncem zimy. První generace se vyvíjí např. na řepkách, ze kterých se postupně stěhuje na brukvovitou zeleninu. K hromadné migraci z řepky na zeleninu dochází v průběhu června (v teplých letech již koncem května) a výskyt prvních nymf lze na zelenině pozorovat cca po třech týdnech od zjištění prvních dospělců. Pokud se nepodaří ochránit porosty zeleniny v době hromadného přeletu molic z řepky, bývá problém s molicí zpravidla až do podzimu. Samice klade až 100 vajíček, z nichž se líhnou pohyblivé larvy prvního instaru, druhý a třetí instar je nepohyblivá nymfa, která se mění v puparium. V průběhu roku se vyvine několik prolínajících se generací. Suché a teplé počasí výskyt molic podporuje. V závislosti na průběhu počasí dochází s poklesem teplot v průběhu října k úbytku dospělců i vajíček na zelenině a molice přelétávají na řepky a další rostliny k přezimování.

Výskyt dospělců se zjišťuje žlutými lepovými deskami umístěnými těsně nad porostem 2× týdně. Vizuálně se provádí odpočty napadených listů s koloniemi molic 1× týdně.

Práh škodlivosti je 10 % poškozených (napadených) listů.

Ochrana proti molici vlaštovičníkové je založena především na aplikaci insekticidů a je poměrně komplikovaná, protože se dospělci i vývojová stadia vyskytují na spodní straně listů, kde je obtížné je běžnými postřikovači zasáhnout. Insekticidy s převažující kontaktní účinností nemusí být dostatečně účinné, protože dospělci i nymfy vylučují voskové výpotky. Nejodolnějším stadiem jsou puparia, která mají nepropustnou, pevnou kutikulu, která je chrání před působením insekticidů. Proto je třeba ke zvýšení účinnosti přidat ke každému postřiku smáčedlo s olejem, které zvýší účinnost.

Vzhledem ke zmíněným problémům s přímou aplikací insekticidů je důležité využívat také nepřímé metody ochrany jako prostorová izolace nových výsadeb od napadených porostů a včasná a dokonalá zaorávka zbytků napadených rostlin po sklizni.

Přirození nepřátelé mají na polích se zeleninou nízkou populační hustotu a na redukci molic nemají podstatný vliv. Z predátorů se molicemi živí pestřenky, pavouci, slunéčka a zlatoočky, ale pokud mají možnost výběru, preferují mšice. Puparia molic mohou parazitovat vosičky Encarsia tricolor nebo Encarsia inaron, ale v našich podmínkách je parazitace většinou minimální.

O účinnosti insekticidů, zejména nově používaných, je dosud málo informací. V posledních letech byly získány informace o účinnosti některých nových insekticidů na vajíčka a nymfy molice vlaštovičníkové (Kovaříková et al., 2017). Účinnost nových insekticidů na dospělce molice vlaštovičníkové nebyla dosud hodnocena.

V tomto článku přinášíme výsledky hodnocení účinnosti vybraných insekticidů na nymfy a dospělce molice vlaštovičníkové. Pro experimenty byly vybrány nejen insekticidy registrované proti molici vlaštovičníkové, ale byl zjišťován i vedlejší vliv insekticidů registrovaných na jiné druhy škůdců v zelenině a řepce.

Účinnost nových insekticidů na nymfy a dospělce molic

Pro hodnocení účinnosti insekticidů byli v porostech kedluben a kapusty u komerčních pěstitelů odebíráni dospělci molice vlaštovičníkové. V laboratoři byly experimenty prováděny na rostlinách kedluben ve stadiu 3–4 pravých listů.

Pro testy byly vybrány insekticidy Benevia, Movento 150 OD, Gondola, Spintor, Coragen 20 SC, Teppeki a Harpun (tab. 1). Insekticidy byly hodnoceny v 100% dávce registrované pro polní aplikaci s přídavkem smáčedla Break Thru v koncentraci 0,01 %. Hodnocení počtu mrtvých dospělců bylo prováděno po 48 hod. od aplikace, varianta s přípravkem Teppeki byla hodnocena až po 120 hod. od aplikace. Hodnocení mortality nymf bylo prováděno 7 dnů od aplikace.

Hodnocení účinnosti vybraných přípravků na molici vlaštovičníkovou v laboratorním testu ukázalo velké rozdíly v účinnosti přípravků na nymfy a dospělce (grafy 1, 2).

Z přípravků registrovaných do zeleniny na molici vlaštovičníkovou (Benevia, Movento 150 OD) byl nejúčinnější přípravek Benevia, který vykazoval dle testů provedených v předchozích letech vysokou účinnost na nymfy, a také byl v testech provedených v roce 2021 vysoce účinný na dospělce. Přípravek Movento 150 OD, který je účinný na nymfy, měl na dospělce účinnost nižší než 40 %.

Z přípravků registrovaných do zeleniny na jiné druhy škůdců (Gondola, Spintor a Coragen 20 SC) byl na nymfy molic nejúčinnější přípravek Gondola (mortalita nymf 54,3 %), který zároveň vykazoval vysokou účinnost na dospělce (mortalita přes 80 %). Přípravek Spintor měl poměrně dobrou účinnost na dospělce (mortalita 64,8 %), zatímco na nymfy byla jeho účinnost nižší (mortalita 40 %). Nejméně účinné byly přípravky Coragen 20 SC a Harpun, které měly nízkou účinnost na dospělce i nymfy.

Vysokou účinnost na dospělce (mortalita přes 90 %) a dobrou účinnost na nymfy molic (mortalita 67 %) měl přípravek Teppeki, který je registrován do řepky na mšice.

Po vysazení dospělců na listy ošetřené přípravky Benevia, Gondola a Teppeki došlo k zastavení kladení vajíček, zatímco u všech ostatních testovaných přípravků kladení vajíček pokračovalo. Z testovaných přípravků vykazovaly v předchozích pokusech vysokou účinnost na vajíčka molic přípravky Movento 150 OD, Benevia a Spintor (Kovaříková et al., 2017).

Tab. 1: Testované přípravky na molici vlaštovičníkovou

Přípravek

Účinná látka

Dávka (l, kg/ha)

Movento 150 OD

spirotetramat

0,5

Benevia

cyantraniliprole

0,75

Harpun*

pyriproxyfen

1,125

Gondola**

sulfoxaflor

0,2

Spintor**

spinosad

0,4

Coragen 20 SC**

chlorantraniliprole

0,125

Teppeki*

flonicamid

0,14

Pozn.: *do brukvovité zeleniny není povolen
** registrovány do brukvovité zeleniny na jiné druhy škůdců (mšice, můry)

Graf 1: Účinnost vybraných přípravků v 100% registrované dávce na nymfy molice vlaštovičníkové

Graf 1: Účinnost vybraných přípravků v 100% registrované dávce na nymfy molice vlaštovičníkové

Graf 2: Účinnost vybraných přípravků v 100% registrované dávce na dospělce molice vlaštovičníkové z populací Semice a Obříství (2021)

Graf 2: Účinnost vybraných přípravků v 100% registrované dávce na dospělce molice vlaštovičníkové z populací Semice a Obříství (2021)

Závěr

Pro praktickou ochranu zeleniny proti molici vlaštovičníkové je třeba zohlednit účinnost jednotlivých přípravků na vajíčka, nymfy a dospělce a současně dodržovat antirezistentní strategie.

Z testovaných insekticidů vykazuje nejvyšší účinnost na všechna tři vývojová stadia přípravek Benevia, který je na molici vlaštovičníkovou registrován. Dalším přípravkem s vysokou účinností na dospělce a dobrou účinností na nymfy (ovicidní účinky nebyly dosud testovány) byl přípravek Gondola, který je do zeleniny registrován na jiné druhy škůdců a lze jej doporučit také na molici vlaštovičníkovou. Výhodou přípravků Benevia a Gondola je, že bezprostředně po aplikaci dospělci přestávají klást vajíčka a v krátké době hynou.

Přípravek Movento 150 OD vykazuje dostatečnou účinnost na vajíčka a nymfy, ale nedostatečnou účinnost na dospělce. Po aplikaci přípravku Movento 150 OD dospělci pokračují v kladení vajíček.

Vysokou účinnost na dospělce a střední účinnost na nymfy (ovicidní účinky nebyly dosud testovány) měl také přípravek Teppeki, který je registrován do řepky na mšice.

Přípravky Coragen 20 SC a Harpun, který je registrován na molici skleníkovou, vykazovaly nedostatečnou účinnost na nymfy i dospělce molice vlaštovičníkové.

Ochranu proti molici vlaštovičníkové je nutné řešit s ohledem na výskyt dalších škůdců (nejčastěji dřepčícihousenky) i na požadavky na nízké hodnoty reziduí pesticidů. Proti dospělcům před vykladením používat pyretroidy v tank-mixu s olejem, při výskytu mšic prostřídat s přípravkem Gondola. Pro další aplikace při převažujícím výskytu vajíček a nymf použít Movento 150 OD. Při výskytu jiných škůdců lze využít přípravky Benevia a Spintor.

Vzhledem k tomu, že na dospělce molice vlaštovičníkové jsou dostatečně účinné pouze dva přípravky a pyretroidy za vysokých letních teplot selhávají, doporučujeme pro dodržování antirezistentních strategií proti molici vlaštovičníkové zaregistrovat v rámci minoritních indikací přípravek Teppeki.

Zpracování dat a přípravu publikace umožnila podpora z projektu MZe č. QK21020238. Pro úplnost informace o účinnosti insekticidů na nymfy a vajíčka molic byly v příspěvku citovány také výsledky práce Kovaříková et al., 2017: The efficacy of insecticides against eggs and nymphs of Aleyrodes proletella (Hemiptera: Aleyrodidae) under laboratory conditions, Crop Protection 98: 40–45.

Související články

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

14. 06. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 144x

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

02. 06. 2022 Ing. Antonín Muška; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 171x

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

30. 05. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 187x

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 711x

Další články v kategorii Škůdci

detail