Chemap Agro s.r.o.

Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku

04. 05. 2018 Ing. Marek Seidenglanz a kol. Škůdci Zobrazeno 536x

Úspěšná ochrana proti škůdcům řepky může významně ovlivnit ekonomickou efektivnost pěstování řepky. V důsledku zvyšování výskytu škůdců a jejich rostoucí škodlivosti vzrůstají náklady na ochranu řepky. Současně dochází ke zvyšování podílu neúčinných nebo málo účinných aplikací insekticidů s tím, jak narůstá podíl rezistentních populací jednotlivých druhů škůdců vůči insekticidům.

Agronutrition

Při intenzivním pěstování řepky s vysokým počtem aplikací pesticidů dochází k rychlým změnám v rezistenci nebo v citlivosti lokálních populací škůdců k insekticidům. Výsledky plošného monitoring rezistence škůdců, který je podporovaný ze strany Mze ČR, umožňují pěstitelskou praxi informovat o takových změnách.

V tomto příspěvku přinášíme informace o aktuálním stavu rezistence škůdců řepky vůči insekticidům k roku 2017, srovnání aktuálního stavu se situací z několika předchozích let a v závěru i doporučení jak předložené poznatky využívat v antirezistetních strategiích.

Blýskáček řepkový

Rezistence blýskáčka řepkového vůči pyretroidům

Většina populací blýskáčka řepkového v České republice i na Slovensku vykazuje vysoké úrovně rezistence vůči pyretroidu lambda-cyhalothrin. Účinnost dosahovaná při použití registrované dávky je ve většině případů nedostatečná (často pod 50 % mortality), hodnoty LD95 jsou pro většinu populací přesahují úroveň registrované dávky (7,5 g ú.l./ha).

Lambda-cyhalothrin (stejně tak jako všechny ostatní pyretroidy – určitá výjimka platí jen pro tau-fluvalinate) by měl být zcela vyloučen z používání v porostech řepky v době, kdy jsou tam přítomní blýskáčci.

Ze srovnání hodnot LD zjištěných pro české a slovenské populace vyplývá, že situace na Slovensku je o něco příznivější (přesněji řečeno o něco méně špatná) než v České republice. To potvrzuje již dříve publikovaný předpoklad, že existuje něco jako gradient rezistence ve směru východ - západ. Celkem bylo k této látce v roce 2017 otestováno 51 českých a 21 slovenských populací. Trend vývoje rezistence blýskáčků vůči lambda-cyhalothrinu je patrný z grafu 1 a (ČR) a 1b (+SK).

Registrovaná dávka v případě tau-fluvalinatu (48 g ú.l./ha) je výrazně vyšší, než v případě lambda-cyhalothrinu (7,5 g ú.l./ha). Navíc, jak vyplývá z posledních publikovaných výsledků (Kocourek et al. 2018), se u blýskáčků nevytváří křížová rezistence vůči běžným esterickým pyretroidům (např. lambda-cyhalothrin, cypermethrin, deltamethrin atd.) a tau-fluvalinatu. Ze všech pyretroidů je situace u tau-fluvalinatu nejpříznivější (a pravděpodobně to nebude jen záležitost výrazně vyšší registrované dávky). Hodnoty LD90 i LD95 odhadované pro české i slovenské populace jsou v případě tau-fluvalinatu výrazně nižší než u lambda-cyhalothrinu i např. cypermethrinu. Z účinností dosažených 100% a 20% dávkami vyplývá, že se v ČR vyskytovalo k tomuto insekticidu v roce 2017 7,50 % populací blýskáčků vysoce citlivých, 42,50 % populací citlivých, 32,50 % populací středně rezistentních a 17,50 % populací rezistentních (populace vysoce rezistentní zaznamenány v roce 2017 nebyly). Na Slovensku to bylo 4,76 % populací vysoce citlivých, 42,86 % populací citlivých, 42,86 % populací středně rezistentních a 9,52 % populací rezistentních (stejně jako v ČR ani na Slovensku nebyly v roce 2017 zaznamenány populace vysoce rezistentní).

Graf 1: Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči lambda-cyhalothrinu v jednotlivých ročníkových kolekcích v ČR a na Slovensku
Graf 1: Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči lambda-cyhalothrinu v jednotlivých ročníkových kolekcích v ČR a na Slovensku

S jistou opatrností je tedy možné doporučit použití tau-fluvalinatu i na blýskáčky v případě, že nebude možné využít jiné, lepší alternativy (organofosfáty, indoxacarb, pymetrozine) - to může být v době, kdy je porost již kvetoucí.

Celkem bylo k této látce v roce 2017 otestováno 40 českých a 21 slovenských populací. Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčka s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) k tau-fluvalinatu v jednotlivých ročníkových kolekcích v České republice a na Slovensku v průběhu celého období monitoringu (2012–2017) ilustruje graf 2.

Graf 2: Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči tau-fluvalinatu v jednotlivých ročníkových kolekcích v ČR a na Slovensku
Graf 2: Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči tau-fluvalinatu v jednotlivých ročníkových kolekcích v ČR a na Slovensku

Ztráta citlivosti blýskáčka řepkového k neonikotinoidům

Skupinu neonikotinoidních insekticidů v testech reprezentuje látka thiacloprid (pracuje se přímo s komerční formulací Biscaya 240 OD). V České republice i na Slovensku se nachází vysoký podíl populací se sníženou citlivostí k thiaclopridu (snížená citlivost v ČR: 30,44 %; na Slovensku: 47,62 %). Populací s výrazně sníženou kontaktní citlivostí k thiaclopridu bylo v roce 2017 v ČR 26,09 %, na Slovensku 19,05 %. Rezistentních populací vůči kontaktnímu účinku bylo v roce 2017 v ČR 2,17 %, na Slovensku 4,76 %. Z rozložení hodnot LD v obou kolekcích (ČR i SK) vyplývá, že v populacích v obou státech se nachází velice variabilní podíly výrazně až extrémně necitlivých jedinců k této látce. Na rozdíl od pyretroidů se tedy nedá v případě thiaclopridu říci, že je situace lepší v SK než v ČR. Z výsledků zaznamenaných v tomto roce (i v letech předcházejících) vyplývá, že české i slovenské populace blýskáčků jsou přinejmenším rezistencí proti této látce ohrožené. Je jisté, že k posunům citlivosti k této látce došlo a dochází u populací blýskáčků vyskytujících se v ČR i na Slovensku.

Z aplikacemi thiaclopridu do řepky na blýskáčky by měli být pěstitelé velice opatrní, nejedná se o vhodnou alternativu za selhávající pyretroidy, protože riziko selekce populací blýskáčka k nižší citlivosti (rezistenci) k thiaclopridu je vysoké.

Celkem bylo k thiaclopridu v roce 2017 otestováno 46 českých a 21 slovenských populací blýskáčka. Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči thiaclopridu v jednotlivých ročníkových kolekcích v České republice a na Slovensku ukazuje graf 3.

Graf 3: Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči kontaktnímu účinku thiaclopridu v  jednotlivých ročníkových kolekcích v ČR a na Slovensku
Graf 3: Změny v podílovém zastoupení populací blýskáčků s různým stupněm rezistence (resp. citlivosti) vůči kontaktnímu účinku thiaclopridu v jednotlivých ročníkových kolekcích v ČR a na Slovensku

Citlivost blýskáčka řepkového k organofosfátům

Skupinu organofosfátových insekticidů v testech reprezentuje látka chlorpyrifos-ethyl (v českém registru jako chlorpyrifos; jiná látka je chlorpyrifos-methyl).

Z výsledků vyplývá, že české i slovenské populace blýskáčka jsou k látce chlorpyrifos-ethyl vysoce citlivé.

Hodnoty LD95 se u českých i slovenských populací pohybují hluboce pod úrovní i nejnižších v Evropě registrovaných dávek (tato není v Evropě jednotná: pohybuje se od 180 do 450 g ú.l./ha). Celkem bylo k této látce v roce 2017 otestováno 37 českých a 21 slovenských populací. Chlorpyrifos-ethyl se jeví jako vhodná alternativa do antirezistentních strategií místo selhávajících pyretroidů. Problém je však jeho toxicita pro včely (výrazně vyšší než v případě pyretroidů). Není tedy plnohodnotnou náhradou.

Citlivost blýskáčka řepkového k novým účinným látkám insekticidů

České i slovenské populace jsou velmi citlivé na indoxacarb.

Odhadnuté LD95 pro většinu českých i slovenských populací nepřesahují hodnotu 0,5 g ú.l./ha, jen v několika případech překračují hodnotu 1 g ú.l./ha (registrovaná dávka je 25,5 g ú.l./ha). Na většinu populací byla v laboratorních podmínkách plně (nebo vysoce) účinná již dávka 0,2 g ú.l./ha (POZOR: v praxi dávky nesnižovat!). Indoxacarb se tedy jeví jako vhodná alternativa do antirezistentních strategií místo selhávajících pyretroidů. Problém je však jeho toxicita pro včely (výrazně vyšší než v případě pyretroidů) a jeho nízká účinnost na krytonosce (ty se vyskytují v porostech často současně s blýskáčky a je proto nutné používat insekticidy účinné na obě skupiny škůdců). Není tedy plnohodnotnou náhradou za pyretroidy. Celkem bylo k této látce v roce 2017 otestováno 42 českých a 21 slovenských populací.

Pro pymetrozine platí prakticky to samé co pro indoxacarb.

Dřepčíci

Citlivost dřepčíků k pyretroidům a rizika selekce rezistence vůči nim

V testech byly hodnoceny účinky lambda-cyhalothrinu (graf 4). České populace dřepčíků rodu Phyllotreta (byly testovány jen české populace) jsou k této účinné látce převážně citlivé (stupeň 2; 71,44 %), vysoce citlivé populace byly zaznamenány pouze dvě (9,52 %). Na druhou stranu byly ale také zaznamenány dvě populace rezistentní (populace z Drásova a Prahy-Ruzyně).

Srovnáme-li citlivost dřepčíků rodu Phyllotreta s citlivostí českých populací blýskáčka řepkového k této látce je zřejmé, že dřepčíci jsou k lambda-cyhalothrinu výrazně citlivější. Srovnáme-li však jejich citlivost s citlivostí českých populací krytonosce šešulového (C. obstrictus) k této látce, je naopak zřejmé, že dřepčíci jsou citliví výrazně méně.

Předpokládáme tedy, že dřepčíci jsou na přechodu směrem k rezistentním populacím. Bude-li na ně vyvíjen selekční tlak (opakované aplikace pyretroidů na podzim, popř. na jaře v jarních brukvovitých polních plodinách, zeleninách), může dojít k nárůstu podílu rezistentních jedinců v populacích (a tedy i k nárůstu frekvence alel udělujících rezistenci) a k projevům polních selhání pyretroidních postřiků. V současné době je především nutné se vyvarovat zbytečných aplikací pyretroidy na tuto skupinu škůdců. Celkem bylo k této látce v roce 2017 otestováno 21 českých populací.

Obdobně vysoké riziko selekce rezistence vůči pyretroidům platí pro dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala), u kterého byla rezistence k pyretroidům prokázána v řadě zemí západní Evropy.

Rezistence dřepčíků vůči neonikotinoidům

Jako zástupce této skupiny insekticidů opět využit thiacloprid (v testech použit přípravek Biscaya 240 OD; BI).

České populace dřepčíků rodu Phyllotreta (byly testovány jen české populace) jsou vůči účinné látce thiacloprid rezistentní.

Většina populací dřepčíků rodu Phyllotreta otestovaných v roce 2017 byla na základě mortality vyvolané registrovanou dávkou (72 g ú.l./ha) zařazena do kategorie 5. To jsou vysoce rezistentní populace vůči kontaktnímu účinku thiaclopridu (mortalita po expozici registrované dávce byla nižší než 35 %). Na základě srovnání hodnot LD pro thiacloprid odhadnutých pro populace blýskáčků, dřepčíků (Phyllotreta spp.) a krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) jednoznačně vyplývá extrémní necitlivost dřepčíků ke kontaktnímu účinku této látky (v porovnání s blýskáčky i krytonosci, a to i přesto, že i u blýskáčků došlo ke zjevným posunům v citlivosti směrem dolů, jak bylo popsáno výše; graf 5). Celkem bylo k této látce v roce 2017 otestováno 19 českých populací dřepčíků rodu Phyllotreta.

Obdobně vysoký stupeň rezistence vůči thiaclopridu byl zjištěn u populací dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala).

Citlivost dřepčíků k organofosfátům a indoxacarbu

Dřepčíci rodu Phyllotreta vykazují v laboratorních testech vysokou citlivost k organofosfátům (testován chlorpyrifos-ethyl) i indoxacarbu.

Krytonosci

Citlivost krytonosců k insekticidům

Populace krytonosce šešulovéhokrytonosce čtyřzubého byly vesměs vysoce citlivé na pyretroidy, neonikotinoidy i organofosfáty. Z tohoto hlediska jsou tedy mnohem méně problematickou skupinou než blýskáčci a dřepčíci všech druhů (viz grafy 4 a 5).

Graf 4: Srovnání úrovní citlivosti (resp. rezistence) českých populací blýskáčků, populací dřepčíků rodu Phyllotreta a populací krytonosce šešulového k pyretroidu lambda-cyhalothrin na základě výsledků testů provedených v roce 2017
Graf 4: Srovnání úrovní citlivosti (resp. rezistence) českých populací blýskáčků, populací dřepčíků rodu Phyllotreta a populací krytonosce šešulového k pyretroidu lambda-cyhalothrin  na základě výsledků testů provedených v roce 2017

Graf 5: Srovnání úrovní kontaktní citlivosti (resp. rezistence) českých populací blýskáčků, populací dřepčíků rodu Phyllotreta a populací krytonosce šešulového ke kontaktnímu účinku thiaclopridu na základě výsledků testů provedených v roce 2017
Graf 5: Srovnání úrovní kontaktní citlivosti (resp. rezistence) českých populací blýskáčků, populací dřepčíků rodu Phyllotreta  a populací krytonosce šešulového ke kontaktnímu účinku thiaclopridu na základě výsledků testů provedených v roce 2017

Problém u krytonosců na řepce souvisí s jejich nízkou citlivostí (resp. necitlivostí) k indoxacarbu.

Nejde zde o získanou (a vyselektovanou) rezistenci, jde o základní (výchozí) nižší míru citlivosti této skupiny druhů (krytonosců obecně) k tomuto insekticidu, což se může významně projevit v praxi. Aplikace směřující na blýskáčka řepkového se provádí často v době, kdy je i vhodný termín pro aplikaci na stonkové krytonosce (zejména na krytonosce čtyřzubého, který má někdy rozvleklou dobu kladení). Neúčinnost indoxacarbu na krytonosce se tak v praxi může projevovat vyšší mírou napadení rostlin larvami těchto druhů, i když na ně není tento insekticid primárně využíván (problém prolínání výskytů jednotlivých řepkových škůdců v porostech řepky).

Aktuální informace

Jak se dostat ke kompletním výsledkům testování citlivosti škůdců řepky k insekticidům

Výsledky testování citlivosti škůdců řepky k insekticidům (mapy + komentáře do roku 2017) jsou volně přístupné na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v aplikaci Rostlinolékařský portál. Výhodou potrálu, který se nachází v nabídce „Registry a aplikace“ na domovské webové stránce ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz), je, že jeho uživatel si může vyhledat informace na téma rezistence na místě, kde je současně přístupná řada dalších stále aktualizovaných dat z rozsáhlé oblasti integrované ochrany rostlin. Součástí jsou například metodiky ochrany proti jednotlivým škůdcům, popisy škůdců a mimo jiné i interaktivní seznam aktuálně povolených přípravků na ochranu rostlin, který může usnadnit rozhodování při volbě přípravků s ohledem na antirezistentní strategie. Snadné vyhledání informací a jejich vyhodnocení (výsledkem by mělo být nějaké rozhodnutí, co učinit na poli) je mnohdy velmi složité. Ulehčit ji může právě možnost vyhledat potřebné informace komplexně v jednom zdroji (obr.).

Obr.: Výsledky testování řepkových škůdců na citlivost k insekticidům jsou volně přístupné v aplikaci Rostlinolékařský portál na domovské stránce ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz/rlportal) v části Rezistence ŠO - mapa ukazuje disperzi odlišně citlivých populací blýskáčka řepkového k thiaclopridu v ČR dle výsledků z roku 2017
Obr.: Výsledky testování řepkových škůdců na citlivost k insekticidům jsou volně přístupné v aplikaci Rostlinolékařský portál na domovské stránce ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz/rlportal) v části Rezistence ŠO - mapa ukazuje disperzi odlišně citlivých populací blýskáčka řepkového k thiaclopridu v ČR dle výsledků z roku 2017

Závěry

Populace blýskáčka řepkového jsou vysoce rezistentní vůči většině pyretroidů. Jejich použití proti blýskáčku řepkovému je neúčelné. Pro většinu populací blýskáčka jsou dosud účinné přípravky na bázi tau-fluvalinate (Mavrik), který lze jako jediný účinný přípravek na blýskáčka použít i na počátku květu. Pro rizika rezistence a sníženou účinnost se proti blýskáčku nedoporučuje používat neonikotinoidy, zejména thiacloprid. Pro ochranu se doporučují účinné látky, ke kterým jsou populace blýskáčka dosud vysoce citlivé, z organofosfátů, například chlorpyrifos-etyl a přípravky na bázi pymetrozinu (Plenum) a indoxacarbu (Avaunt). Nevýhodou přípravku na bázi indoxacarbu je snížená účinnost vůči stonkovým krytonoscům.

Druhou skupinou škůdců řepky, proti kterým ochrana selhává, jsou dřepčíci rodu Phyllotreta a obdobně i dřepčík olejkový. Použití neoinikotinoidů, zejména thiaclopridu proti nim je zcela neúčinné. V současné době je většina populací dřepčíků obou typů citlivá k pyretroidům, takže se doporučují využívat pro ochranu řepky. Rizika rychlé selekce rezistence dřepčíků vůči pyretroidům a poznatky ze západní Evropy však ukazují na dlouhodobou neudržitelnost takové ochrany.

Včasné odhalování změn v citlivosti populací škůdců a srozumitelnou interpretaci zjištěných výsledků, jejíž součástí jsou i doporučení pro praxi, by měl zajistit kontinuálně probíhající plošný monitoring rezistence vybraných škůdců vůči účinným látkám pesticidů na území ČR.

Literatura:

Kocourek F., Stará J., Zdražil, A., 2015: Účinnost kontaktních insekticidů na dřepčíka olejkového. Úroda 9: 30–35

Stará J., Kocourek F., 2018: Seven-year monitoring of pyrethroid resistance in the pollen beetle (Brassicogethes aeneus F.) during implementation of insect resistance management, Pest Manag. Sci. 74: 200–209

Data z monitoringu rezistence byla získána v rámci řešení projektů MZe QH81218 a QJ1230077 a expertní činnosti MZe „Plošný monitoring rezistence vybraných škůdců vůči účinným látkám pesticidů na území ČR v roce 2017“. Zpracování dat získaných v roce 2017 bylo umožněno využitím prostředků z projektu MZe QK1820081.

Autoři:
Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk
Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.;
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.;
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Pavel Kolařík, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.;
Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko
Ing. Jiří Havel, CSc.;
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří
Ing. Ján Táncik PhD.;
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Mgr. Martina Sojneková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno

Související články

Dřepčík olejkový - stále významný škůdce řepky na podzim

04. 10. 2018 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 318x

Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam

21. 09. 2018 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Barbora Paternová Škůdci Zobrazeno 638x

Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim

20. 09. 2018 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 226x

Hospodářsky významné druhy fytoparazitických háďátek na území ČR

19. 09. 2018 Ing. Ondřej Douda, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha Škůdci Zobrazeno 278x

Přírodní látka v boji proti slimákům a plzákům - Ironmax Pro

16. 09. 2018 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance Škůdci Zobrazeno 189x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail