Chemap Agro s.r.o.

Sonido - osvědčená jistota proti škůdcům vzcházející kukuřice

01. 12. 2017 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 707x

Mořidlo Sonido vchází do 5. sezony a již si vydobylo své stálé místo a poptávku na trhu osiva kukuřice. Toto mořidlo do kukuřice má nejširší registraci a současně jako jediné je povolené proti larvám bázlivce kukuřičného. Je optimálním řešením proti škůdcům vzcházející kukuřice.

Agronutrition

Nový rozsah povolení od sezóny 2016:

  • drátovci - škůdci způsobující v ČR největší škody na výnosu,
  • larvy bázlivce kukuřičného,
  • bzunka ječná,
  • pestřice trojtečná.

Proč se insekticidně moří kukuřice?

V našich podmínkách je insekticidní ochrana osiva mořením zaměřena proti dvěma důležitým škůdcům, proti larvám kovaříků - drátovcům a proti larvám bázlivce kukuřičného. Problémy začínají být zaznamenávány i s poškozením porostů bzunkou ječnou.

Zatímco problematika poškození larvami bázlivcem kukuřičným se týká především teplejších oblastí, drátovci jsou rozšířeni celoplošně, ve všech možných oblastech pěstování kukuřice.

Rozšíření larev drátovců napomáhá bezorebná technologie, pěstování kukuřice po kukuřici na stejných pozemcích v menším časovém odstupu v osevních sledech, velké množství rostlinných zbytků, a taktéž jejich víceletý životní cyklus. Mezi preventivní opatření patří především podzimní orba nebo hlubší kultivace, jež napomáhá nižšímu stimulu ke kladení vajíček a k okamžitému zapravení rostlinných zbytků, jež působí lákavě na samičky a střídání plodin.

Nicméně jako první a nezbytný ochranný krok stále zůstává insekticidní namoření osiva neboť v půdě více let přežívající larvy drátovců reagují ihned po zapravení osiva kukuřice do půdy.

obr

Dosavadní a nové uplatnění mořidla Sonido s využitím širšího rozsahu povolení

Čtyřleté zkušeností praxe s dosavadním využitím osiva kukuřice namořeného Sonidem ukazují, že se jedná o první a základní stupeň v systému celo-vegetační insekticidní ochrany kukuřice proti škůdcům.

Agronomové po třech letech provozního používání oceňují velmi spolehlivý účinek mořidla Sonido proti drátovcům a někteří všímavější nás začínali upozorňovat na schopnosti mořidla redukovat v podmínkách České republiky insekticidní tlak bázlivce kukuřičného a bzunky ječné. Jejich zkušenosti byly jedním z iniciátorů rozšíření povolení mořidla Sonido proti dalším druhům škůdců. Rozšíření povolení mořidla Sonido bylo legalizováno v identickém širším spektru škůdců, jak již je do kukuřice povoleno ve Francii, kde klimatické hodnoty v Alsasku jsou velmi blízké podmínkám Jižní Moravy.

Oproti dříve používaným a pro včely nebezpečným mořidlům využívání insekticidního mořidla Sonido začalo agronomům navíc přinášet i jeden další environmentální přínos. Výsev insekticidně namořeného osiva kukuřice přípravkem Sonido neohrožuje včelstva a jiné opylovače pracující na sousedních plodinách a porostech.

Do kukuřice namořené mořidlem Sonido mohou v průběhu vegetace následně integrovat další ochranná opatření. Při dodržování pravidel IP vždy v závislosti na vyhodnocení prognózy a signalizace, resp. prahů škodlivosti výskytu konkrétních škodlivých organizmů.

Jaká je doba účinnosti?

Délka insekticidní účinnosti mořidla Sonido ochrání porosty kukuřice, které vycházejí z použitého namořeného osiva do fáze 6–8 listů kukuřice, doba působení od výsevu kukuřice je cca 4–6 týdnů.

Sonido omezení?

Selektivita - je možné jej použít jak na zrnovou, tak i na silážní kukuřici, včetně kukuřice určené na průmyslové využití (např. pro bioplynové stanice). Při použití mořidla Sonido dochází ke kombinaci prověřené účinnosti proti půdním škůdcům a již provozně ověřené bezpečnosti pro kukuřici.

Mořidlo Sonido rovněž nemá omezení při použití na různých půdních typech, resp. při plánované (následné plodiny) nebo operativní (náhradní plodiny) rotaci kultur.

Doporučujeme nepřeskladňovat osivo namořené insekticidním mořidlem Sonido.

Doporučení v případě silného tlaku bázlivce kukuřičného

Insekticidní mořidlo Sonido má výborné systemické vlastnosti a poskytuje široké spektrum ochrany proti škůdcům z rodu Coleoptera, HomopteraLepidoptera. V podmínkách České republiky použití mořidla nadále zaručuje spolehlivě účinnou ochranu proti celoplošně se vyskytujícím drátovců a bzunky ječné. Současně se nově legalizuje využití ochrany kukuřice v podmínkách středních a nižších úrovní výskytu larev bázlivce kukuřičného.

V případě silného výskytu (většinou v nejteplejších oblastech ČR) bázlivce kukuřičného doporučujeme uplatnit systém 2–3 navazující ochranných prvků v promyšleně nastavených agrotechnických vstupech:

  1. výsev kukuřice ve formě insekticidně namořeného osiva (mořidlo Sonido),
  2. současná aplikace granulovaného insekticidu,
  3. cílené použití selektivního insekticidu Biscaya nebo Decis Mega proti dospělcům bázlivce kukuřičného (pozn. při shodě aplikačních termínů lze využít i směs Biscaya proti dospělcům bázlivce + insekticid proti zavíječi kukuřičnému, např. Integro, Decis Mega aj.).

Mechanizmem účinku je Sonido řazeno do podskupinu neonikotinoidů, která je bezpečná pro včely a jiné opylovače. Je vhodné pro uplatnění v antirezistentní strategii ochrany kukuřice v souladu s pravidly IP, kde se využívá nutnost střídávání odlišných mechanizmů působení. Po použití mořidla Sonido je vhodné následně alternovat aplikace granulovaných nebo foliárních insekticidů ze skupin např. pyrethroidů, organofosfátů, karbamátů, aj., respektive po odeznění insekticidního působení mořidla, lze v letních měsících následně použít proti dospělcům bázlivce kukuřičného insekticid Biscaya v dávce 0,3 l/ha.

Praktické provozní výhody při používání insekticidně namořeného osiva

Použití insekticidně namořených osiva zaručuje velmi dobrou insekticidní kontrolu škůdců kukuřice v různých polních podmínkách bez nutnosti další pracovní operace (aplikace insekticidu) v rozsahu mnoha týdnů po výsevu.

Poskytuje vysokou a spolehlivou úroveň kontroly v časných vývojových stádiích kukuřice proti drátovcům a bzunce ječné. V závislosti na intenzitě výskytu snižuje až zastavuje invazní tlak larev bázlivce kukuřičného.

Je potřeba půdní vláha?

Spolehlivě působí i v období delšího sucha na jaře neboť minimální půdní vláha je dostatečná pro uvolňování účinné látky a Sonido tak poskytuje stále výbornou účinnost.

Jak ovlivňuje účinnost příprava půdy?

Další jistotou insekticidně namořeného osiva je účinnost i v hůře zpracované půdě neboť mořidlo vytváří ochranný prostor v blízkosti osiva bez závislosti na kvalitě zpracování půdy. Pokud se použije např. granulovaný insekticid, je nutné dodržet vysokou náročnost na kvalitu zpracování půdy pro spolehlivost tohoto dalšího insekticidního vstupu do porostu.

Výsev insekticidně namořeného osiva je bez rizik poškození nebo dokonce zničení včelstev a jiných druhů opylovačů, kteří se v době výsevu kukuřice již vyskytují na sousedních kvetoucích porostech (např. někdy již zakvétá řepka) a v okolí (meze, remízky, stromové aleje aj.). Při výsevu insekticidně namořeného osiva přípravkem Sonido nejsou včely a další opylovači v ohrožení.

Závěrem

Insekticidní moření představuje první krok pro zajištění celo-vegetační ochrany kukuřice proti škůdcům. Doporučujeme Vám zvážit možnost spojení volby vhodných hybridů kukuřice s požadavkem na jejich dodání ve formě insekticidně namořeného osiva přípravkem Sonido s nově rozšířeným rozsahem povolení, včetně účinku na bázlivce kukuřičného. Jedním rozhodnutím lze ušetřit nejen čas, ale i snížit následné finanční výdaje pro další ochranné insekticidní vstupy do porostů kukuřice.

inz

Související články

Lýkožrout smrkový a české lesy I. - Historie a současnost

12. 03. 2019 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Jíloviště-Strnady Škůdci Zobrazeno 183x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44): Řízení hmyzí rezistence I. – obecné zásady

09. 03. 2019 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i Škůdci Zobrazeno 218x

Tmavka švestková - tvrdá realita

04. 03. 2019 RNDr. Oldřich Pultar, CSc.; Chelčice Škůdci Zobrazeno 327x

Makadlovka jihoamerická - nový invazní škůdce rajčat

22. 02. 2019 Mgr. Milena Březíková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Olomouc Škůdci Zobrazeno 241x

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2018

31. 01. 2019 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 375x

Další články v kategorii Škůdci

AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Agro Aliance
Xarvio
Syngenta Czech s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
www.listova-hnojiva.com

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail