BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

21. 05. 2023 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 374x

Ochrana řepky v období květu proti chorobám i škůdcům se stala běžnou součástí pěstování řepky. Řepka je hojně navštěvována včelami a dalšími druhy opylovačů, a proto je výběr registrovaných přípravků v tomto období omezen z hlediska ochrany opylovačů.

Proseeds

Samozřejmostí je, že jsou zakázány všechny účinné látky, které jsou pro včely přímo toxické a způsobují akutní otravy létavek. Méně prozkoumaná je však chronická toxicita přípravků, která se projevuje především po dlouhodobém kontaktu s účinnými látkami v úlech. Vyšší obsah těchto cizorodých látek v pylu nebo medu může být pro včely potencionálně nebezpečný.

Na Katedře ochrany rostlin ČZU Praha již několik let sledujeme vlastnosti pesticidů, které mohou ovlivnit jejich působení na včely. Po aplikaci přípravků je potřeba znát jakou mají repelenci či atraktivitu pro včely. Důležitou vlastností je také jak dlouhou dobu zůstávají a v jakém množství v květech, a také, jaká je pravděpodobnost, že se objeví jejich rezidua v úlech v pylu či medu a v jakém množství.

Před květem řepky jsme v tomto článku zpracovali zmíněné charakteristiky velmi často používaných účinných látek v období květu řepky - insekticidní účinné látky: acetamiprid a fungicidní látky: prothioconazol, tebuconazol, boscalid a dimoxystrobin.

Charakteristika účinných látek

1) Účinné látky boscalid + dimoxystrobin. Boscalid je fungicid ze skupiny karboxamid a dimoxystrobin je fungicid ze skupiny strobilurinů. V přípravku Pictor 250 EC se aplikují do kvetoucích porostů řepky a slunečnice. Z hlediska použití nemá žádné omezení pro ochranu včel. K dispozici v několika desítkách komerčních přípravků. Boscalid je k dispozici i pro neprofesionální použití.

2) Účinné látky prothioconazol + tebuconazol jsou systémové fungicidní přípravky ze skupiny azolů. V přípravku Prosaro 250 EC se aplikují do obilí a řepky, včetně kvetoucích porostů. Z hlediska použití není žádné omezení pro ochranu včel. K dispozici v několika desítkách komerčních přípravků. Tebuconazol povolen i pro neprofesionální použití.

3) Účinná látka acetamiprid je systémový insekticid ze skupiny neonikotinoidů. V současné době to je nejpoužívanější insekticidní systémová účinná látka v ČR v období květu řepky. K dispozici je v několika desítkách komerčních přípravků, nejčastěji se používají přípravky: Mospilan 20 SP, Gazelle, Mospilan Mizu 120 SL, Gazelle Liquid, Apis 200 SE, Acetguard. Tato účinná látka je používána v mnoha plodinách a k dispozici je i v maloobchodním balení. Z hlediska ochrany včel je bez omezení, pouze formulace SL mimo začátku květu řepky.

Přehled zkoušených přípravků je uveden v tabulce 1.

Tab. 1: Charakteristika zkoušených přípravků

Účinná látka

Zkoušený přípravek

Zkoušená dávka

Obsah v 1 litru přípravku

Používání v ČR celkem v řepce (kg)1)

Acetamiprid

Mospilan Mizu 120 SL

0,35 l/ha

120 g

14 936

Prothioconazol

Prosaro 250 EC

0,75 l/ha

125 g

13 750

Tebuconazol

Prosaro 250 EC

125 g

52 462

Boscalid

Pictor 250 EC

0,5 l/ha

200 g

14 201

Dimoxystrobin

Pictor 250 EC

200 g

8 459

Pozn.: 1)Celkové použití účinné látky v různých formulacích a pod různými komerčními názvy dle ÚKZÚZ.

Stanovení pesticidů v květech a pylu

Rozbory vzorků květů a pylů prováděla firma ALS Czech Republic s.r.o.

Pro analýzu pesticidů bylo naváženo 1 g vzorku pylu nebo květů. Ke vzorku byl přidán interní standard a 5 ml MQ vody. Vzorek byl krátce manuálně protřepán. Dále bylo do centrifugační kyvety přidáno 10 ml ACN a vzorek byl extrahován na automatické třepačce po dobu 10 min. Ke vzorku byly následně přidány QuEChERS soli jako v případě rostlin. Po centrifugaci vzorku bylo odebráno 9 ml acetonitrilové fáze do menší kyvety a přidány čistící soli. Po následné centrifugaci je odebráno 6 ml přečištěného extraktu, který je následně odfoukán lehkým proudem N2. Analyty jsou rekonstituovány v 1 ml roztoku octanu amonného, převedeny do vialky a analyzovány metodou LC-MS.

LC MS analýza - Všechny cílové analyty byly stanoveny metodou kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UPLC-MS/MS). Separace analytů byla provedena pomocí kapalinového chromatografu Acquity UPLC I-Class od firmy Waters (USA), na kolonách Acquity UPLC BEH C18 (Waters, USA). V obou případech byla použita gradientová eluce analytů. Mobilní fáze je tvořena octanem amonným a MeOH. Detekce analytů byla provedena na přístrojích XEVO TQ/TQ-XS (Waters, USA), pracující s elektrosprejem v pozitivním i negativní módu (ESI+/ESI-). Cílové analyty byly identifikovány dle specifických MRM přechodů a retenčních časů.

Stanovení délky odbourávání pesticidů v květech při aplikaci na kvetoucí řepku

Po aplikaci na rostliny dochází k okamžitému odbourávání aplikovaných účinných látek na různé metabolity a jejich šíření do neošetřených částí rostlin. Uvadání a rozvíjení květů u řepky je velmi rychlé a po 2–3 dnech kvetou v porostu pouze květy, které byly v době postřiku poupaty. Obsah reziduí pesticidů v květech, které navštěvují opylovači tak patří k důležitým vlastnostem pesticidů ovlivňující včely.

Na lokalitě Trutnov byl založen v roce 2022 maloparcelkový pokus k objasnění této tématiky v porostech kvetoucí řepky. Varianty pokusu jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 2: Aplikace přípravků v řepce na lokalitě Trutnov

Var.

Přípravek

Dávka

Účinná látka

Fáze řepky

1.

Mospilan Mizu 120 SL

0,35 l/ha

acetamiprid

BBCH 65

2.

Prosaro 250 EC

0,75 l/ha

prothioconazol, tebuconazol

BBCH 61

3.

Pictor 250 EC

0,5 l/ha

boscalid, dimoxystrobin

BBCH 65

Aplikace byla provedena ručním zádovým postřikovačem v uvedeném stupni vývoje řepky. Na parcele bylo označeno přesně místo, kde byly odběry kvetoucích květů (atraktivní pro včely) v jednotlivých dnech odebírány. Odběry vzorků byly provedeny 1., 2., 3., 4., 6. a 8. den po postřiku. Odebrány byly vždy 4 gramy rostlin (květu). Vzorky byly po odběru ihned zmraženy a byly uchovávány do zpracování při teplotě -20 °C. Metodika stanovení je popsána v úvodu článku.

Odbourávání Mospilan Mizu 120 SL (graf 1) - Acetamiprid se odbourává relativně velmi rychle. Tři dny po postřiku klesl obsah acetamipridu na 7 % ve srovnání s maximální hodnotou. V dalším období je obsah reziduí relativně stabilní.

Graf 1: Odbourávání acetamipridu v přípravku Mospilan Mizu 120 SL

Graf 1: Odbourávání acetamipridu v přípravku Mospilan Mizu 120 SL

Odbourávání Prosaro 250 EC (graf 2) - Účinná látka tebuconazol je ve vzorcích květů obsažena ve významně větším množství než prothiconazol. V přípravku při aplikaci je však obou účinných látek stejně. Třetí den po aplikaci je množství tebuconazolu téměř stejné jako po postřiku a prothioconazolu asi 40 % ve srovnání se stavem po postřiku. Významnější snížení obsahu bylo zjištěno až pátý den po aplikaci, kdy klesl obsah tebuconazolu na 18 % ve srovnání s maximálním množství. Za stejnou dobu klesl obsah prothiconazolu na 8 % ve srovnání s maximálním množství.

Graf 2: Odbourávání tebuconazolu v přípravku Prosaro 250 EC
Graf 2: Odbourávání tebuconazolu v přípravku Prosaro 250 EC

Odbourávání Pictor 250 EC (graf 3) - Obsah obou účinných látek boscalid a dimoxystrobin v květech je velmi podobný a mají i podobnou dynamiku. Třetí den po aplikaci klesl obsah boscalidu na 10 % a dimoxystrobinu na 8 % ve srovnání s maximálním množství. V dalším období byl již obsah stabilní na nízké úrovni. Obsah obou účinných látek je však více než dvojnásobný ve srovnání s tebuconazolem a 90× vyšší ve srovnání s prothioconazolem, účinnými látkami v přípravku Prosaro 250 EC. U obou přípravků se jich však aplikuje na hektar podobné množství.

Graf 3: Odbourávání boscalidu a domoxystrobinu v přípravku Pictor 250 EC
 Graf 3: Odbourávání boscalidu a domoxystrobinu v přípravku Pictor 250 EC

Stanovení atraktivity či repelence sledovaných přípravků

Ověření atraktivity a repelence přípravků bylo provedeno na dvou stanovištích v průběhu léta 2021. V srpnu probíhalo sledování na předem vybraném stanovišti včelstev v nížinné oblasti v obci Veletov na Kolínsku (Středočeský kraj). V červenci byla repelence přípravků sledována ve Výzkumném ústavu včelařském, s.r.o. v Dole. Výzkumný ústav se nachází v katastru obce Máslovice, 20 km severně od Prahy.

Vyhodnocení repelence přípravků na ochranu rostlin bylo provedeno metodou přímého lákání. Do upraveného medu, který měl obdobnou konzistenci a složení jako nektar v květu, bylo vmícháno množství přípravku, které by reálně dopadlo na 1 květ, čili na 1 cm2 a přepočítáno na koncentraci podle obvyklého množství nektaru v květech. Tyto roztoky medu a přípravku byly přelity do 2 ml epruvet (= plastových uzavíratelných mikrozkumavek). Jako kontrola byl zvolen upravený med podle parametrů květového nektaru. Destičky držící epruvety byly vyrobeny ze žlutého plastu, aby byly pro včely nápadné. Měření bylo 45× zopakováno s tím, že epruvety s různými účinnými látkami byly vždy zařazeny do pokusu v jiném pořadí, aby si včely nenavykly na přesnou pozici určité látky na destičce.

Vzhledem k tomu, že na stanovišti včelstev ve Veletově bylo velké množství včel, nebylo možné zavěsit žluté destičky s epruvetami na plot a zajistit stejnoměrnou letovou frekvenci včel. Včely se při větším počtu roztoku chtivých sběraček nevešly do jednotlivých epruvet, následně se topily a některé také hynuly. Namočené včely odnášely velké množství roztoku na svých tělíčkách a výsledky by byly zkresleny. Z tohoto důvodu byly destičky přidělány na přívěsný vozík a při větší návštěvnosti včel byl vozík posunut. Při posunutí pastvy i o pár metrů ztrácely včely orientaci v terénu. Hledaly pastvu jinde. I včely na deskách se při mírných otřesech vznesly do vzduchu. Hladina roztoku nebyla pohybem nijak změněna. Včely byly donuceny se znovu rozhodnout nad tím, kterou epruvetu si vyberou jako zdroj potravy. Tím byla zajištěna objektivnost získaných informací.

Všechny epruvety na jedné destičce byly naráz otevřeny a včely odsávaly pro ně atraktivnější roztoky. V době, kdy byl odsátý veškerý roztok z nejatraktivnější epruvety, se zaznamenalo zbývající množství roztoku v ostatních epruvetách. Pokus byl proveden na dvou lokalitách, aby se vyloučily potravní zvyklosti včel. Varianty pokusu jsou uvedeny v tabulce 1.

Výsledky stanovení repelence přípravků

V grafu 4 jsou uvedeny průměrné zbytkové hodnoty roztoků zkoušených pesticidů ze dvou lokalit - celkem 90 opakování. Repelence přípravků je vyjádřena procenticky ve vztahu k mednému roztoku - přirozené potravě včel. Hodnoty nad 100 % značí přípravky repelentní, hodnoty pod 100 % jsou přípravky atraktivní. Čím vyšší procentická hodnota, tím vyšší repelence.

Nejméně repelentní je fungicid Pictor 250 EC, který je dokonce atraktivnější než medný roztok. Fungicid Prosaro 250 EC s podobným využitím v zemědělství je výrazně repelentnější. Insekticid Mospilan Mizu 120 SL je také repelentní, ale méně než Prosaro 250 EC. V případě kombinace všech přípravků je repelence podobná jako u přípravku s největší repelencí. Na lokalitě Dol byla repelence směsi ještě vyšší než u přípravku s nejvyšší repelencí.

Graf 4: Repelence přípravků pro včely na lokalitách Veletov a Dol
Graf 4: Repelence přípravků pro včely na lokalitách Veletov a Dol

Návštěvnost včel v kvetoucích porostech řepky ošetřených různými přípravky

Množství reziduí pesticidů v květech a repelence či atraktivita přípravků by se měly projevit na rozdílné návštěvnosti včel v ošetřených porostech. V roce 2017 byl založen maloparcelkové pokus, kdy byly srovnávány počty na ošetřené a neošetřené parcelce.

U nejméně repelentního (spíše atraktivního) přípravku Pictor 250 EC, který se relativně rychle odbourává, došlo při postřiku 11. 5. 2017 k mírnému snížení návštěvnosti ošetřené parcely ve srovnání s kontrolní parcelou. Třetí den po aplikaci byly počty včel na ošetřené a kontrolní parcele vyrovnané (graf 5).

Graf 5: Vliv aplikace přípravku Pictor 250 EC na návštěvnost včel
Graf 5: Vliv aplikace přípravku Pictor 250 EC na návštěvnost včel

U repelentního přípravku Prosaro 250 EC došlo po postřiku 11. 5. 2017 k výraznějšímu poklesu návštěvnosti včel ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Pátý den po aplikaci, kdy klesá obsah účinných látek pod 20 % maximálního množství, došlo ke krátkodobému zvýšenému náletu včel na ošetřenou variantu. Po dalším snížení 8. den po aplikaci se počty včel vyrovnaly a postupně se snižovaly v důsledku ukončování květu řepky (graf 6).

Graf 6: Vliv aplikace přípravku Prosaro 250 EC na návštěvnost včel
Graf 6: Vliv aplikace přípravku Prosaro 250 EC na návštěvnost včel

U přípravku Mospilan Mizu 120 SL se tyto studie neprováděly.

Obsah účinných látek zkoumaných pesticidů v pylu včel v roce 2021 a 2022

Nejvíce negativním vlivem aplikace pesticidů pro včely vedle přímé toxicity je pochopitelně kontaminace pylu a vnitřního prostředí úlu zbytky účinných látek.

Vzorky plástového pylu včel byly odebrány v 4 oblastech - lokalitách intenzivního a neintenzivního zemědělství v České republice. Celkem bylo odebráno 113 vzorků pylu od včel. Stanovení obsahu účinných látek pesticidů provedla opět ALS Czech Republic podle metodiky uvedené na začátku článku.

Lokalita Veletov - Včelstva byla umístěna v intenzivní zemědělské krajině v okrese Kolín. V bezprostřední blízkosti stanoviště včel převládá vesnice se zahradami, lesní porost a malé množství orné půdy. V okruhu 2 km od sledovaného stanoviště včel je asi 60 % orné půdy, 30 % lesní půdy a 10 % zástavby vesnického charakteru se zahradami. Nadmořská výška cca 200 m n.m.

Lokalita ČZU Praha - Včelstva byla umístěná v areálu České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. V bezprostřední blízkosti stanoviště včel leží areál ČZU s parkovou a zahradní úpravou, případně malé experimentální plochy kulturních plodin a zahrady u rodinných domů. V okruhu 2 km od stanoviště včel je 10 % orné půdy, 85 % zástavby městského a vesnického charakteru se zahradami a zahrádkářskými osadami a 5 % lesních porostů. Nadmořská výška cca 270 m n.m.

Lokalita Vilémovice u Červených Janovic - Včelstva byla umístěná mezi Čáslaví a Kutnou Horou. V bezprostřední blízkosti stanoviště včel převládá orná půda s intenzivním hospodařením a vesnice se zahradami. V okruhu 2 km od stanoviště včel je 80 % orné půdy, 10 % zástavby vesnického charakteru se zahradami a 10 % lesních porostů. Nadmořská výška cca 420 m n.m.

Lokalita Dol - Máslovice Včelstva byla umístěná ve Výzkumném ústavu včelařském v údolí Vltavy nedaleko Libčice nad Vltavou. V bezprostřední blízkosti stanoviště včel převládá řeka, zahrádky a lesní porost. V okruhu 2 km od stanoviště včel je asi 50 % orné půdy, 30 % vesnické a městské zástavby částečně se zahradami a 20 % lesních pozemků. Nadmořská výška cca 180 m n.m.

Testování atraktivity/repelence přípravků
Testování atraktivity/repelence přípravků

Testování atraktivity/repelence přípravků - detail
Testování atraktivity/repelence přípravků - detail

Odběr plástového pylu
Odběr plástového pylu

Výsledky analýz

Všechny látky aplikované do řepky se vyskytují ve vzorcích pylu včel velmi často, většinou více než v 75 % (tab. 3). Všechny sledované látky patří k těm nejčastěji detekovaným. Je však nutno zdůraznit, že průměrné množství těchto látek je nízké. Větší množství v jednotlivých látek se zjistilo u boscalidu na lokalitě Veletov (0,4728 mg/kg), dimoxystrobin na lokalitě Vilémovice (0,7054 mg/kg), tebuconazol na lokalitě Dol (0,1373 mg/kg) a acetamiprid na lokalitě Veletov (0,1959 mg/kg).

Nebyly zjištěny velké rozdíly mezi lokalitami s větší plochou zemědělské půdy (Veletov, Vilémovice) s lokalitami s větším podílem zahrádek a nezemědělských ploch (ČZU Praha, Dol).

Rozdíly však byly zjištěny u přípravků s různou repelencí, jak je popsáno v jiné části článku.

Množství vzorků kontaminovaných účinnými látkami přípravků Pictor 250 EC je ve srovnání s fungicidem Prosaro 250 EC o 5 % vyšší. U atraktivního přípravku pro včely Pictor 250 EC je také obsah účinné látky boscalid 5,2× a účinné látky dimoxystrobin 4,4× v pylu v úlu vyšší než u obsahu tebuconazolu - účinné látky repelentního přípravku Prosaro 250 EC. Prothioconazol nebyl v pylu stanoven.

Přestože účinných látek přípravku Pictor bylo v úlu zjištěno násobně více, aplikuje se prakticky stejné množství na 1 hektar - boscalidu a dimoxystrobinu 100 g/ha a tebuconazolu 94 g/ha. (tab. 1).

Tab. 3: Obsah účinných látek pesticidů ve vzorcích pylu

Lokalita

Počet odebraných vzorků

Účinná látka acetamiprid

Účinná látka dimoxystrobin

Účinná látka boscalid

Účinná látka tebuconazol

Množství vzorků s účinnou látkou (%)

Průměrné množství

účinné látky na lokalitě (mg/kg)

Množství vzorků s účinnou látkou (%)

Průměrné množství

účinné látky na lokalitě (mg/kg)

Množství vzorků s účinnou látkou (%)

Průměrné množství

účinné látky na lokalitě (mg/kg)

Množství vzorků s účinnou látkou (%)

Průměrné množství

účinné látky na lokalitě (mg/kg)

Veletov

23

95,2

0,02648

100

0,01071

100

0,07084

95,2

0,00711

ČZU Praha - včely

27

85,2

0,01228

66,7

0,00524

88,9

0,00243

77,8

0,0076

Vilémovice - včely

15

56,3

0,00096

100

0,111238

93,8

0,0812

84,2

0,002638

Máslovice-Dol

46

91,3

0,018

89,1

0,0106

73,9

0,007

80,4

0,01365

Průměr

-

-

-

89

0,034447

89

0,040368

84

0,00775

Závěr

Na příkladu třech látek aplikovaných běžně v ČR do kvetoucích porostů řepky je vidět, jak se odlišují ve vlastnostech, které určují jejich potencionální dlouhodobou škodlivost pro včely.

Zvláště zajímavé je srovnání obou fungicidů. Oba mají podobnou účinnost na houbové choroby řepky a mohou být zaměnitelné. Účinné látky fungicidu Prosaro 250 EC jsou však v květech v menším množství, přípravek působí na včely výrazně více repelentně. V důsledku toho je i obsah účinných látek v úlu nižší.

Na Katedře ochrany rostlin máme již tyto vlastnosti stanoveny i pro další herbicidní, fungicidní a insekticidní účinné látky.

Údaje do článku byly získány za finanční podpory projektu TAČR SS03010178 Možnosti snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na opylovače.

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.1, Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.1, Ing. Taťána Halešová2, Ing. Aneta Bokšová1, Jaroslava Vospělová1
1
Česká zemědělská univerzita Praha, 2ALS Czech Republic, s.r.o

Související články

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

03. 06. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 175x

Makadlovka řepná na cukrovce

10. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 237x

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

01. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 262x

Invazní druhy škůdců versus občanská věda

21. 04. 2023 Dr. Jiří Skuhrovec; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 293x

Řepka, škůdci, řešení

21. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 282x

Další články v kategorii Škůdci

detail