BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

05. 07. 2022 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 356x

Mšice jsou nejzávažnějšími škůdci množitelských porostů brambor. Ačkoliv patří do skupiny savých škůdců, poškození rostlinných pletiv sáním a škody tím způsobené nejsou u brambor tak významné. V množitelských porostech škodí především přenosem rostlinných virů. Jedná se zejména o přenos Y-virózy bramboru (PVY), virové svinutky bramboru (PLRV), A-virózy bramboru (PVA), M-virózy bramboru (PVM) a S-virózy bramboru (PVS).

Proseeds

Mšice a viry

Mšice, které můžeme nejčastěji v porostech brambor sledovat, jsou zaznamenány v tabulce 1. U jednotlivých druhů je označena efektivita přenosu nejdůležitějších virů. Nejvýznamnějšími přenašeči všech závažných virů bramboru jsou především mšice broskvoňová (Myzus persicae)mšice řešetláková (Aphis nasturtii). Důležitou roli v přenosu viru Y a viru svinutky hraje také mšice chmelová (Phorodon humuli).

Jedním z opatření pro omezení výskytu mšic v porostech brambor a přenosu virů je použití insekticidů. Pro posouzení účinnosti aplikovaného insekticidu je třeba rozlišit, o jaký typ přenosu viru mšicemi se jedná. Podle toho se viry dělí na perzistentní a neperzistentní.

Perzistentní viry, k nimž patří především virus svinutky bramboru (PLRV), se dostanou s potravou do zažívacího traktu vektora, poté do jeho hemolymfy a dále do slin, jimiž je pak při sání rostlina infikována. Proces trvá poměrně dlouho a přenašeč zůstává vironosný. Vzhledem k délce procesu než se mšice stane vironosnou, je možné využití insekticidů i s pozvolnější účinností.

Neperzistentní viry, jejichž nejvýznamnějším zástupcem je Y - viróza bramboru (PVY), naopak mohou být přeneseny velmi rychle savým ústrojím mšic (stilety) již při následujícím vpichu. Zde je pro účinnost zvoleného insekticidu nezbytná jeho rychlost a razantnost působení.

Tab. 1: Mšice vyskytující se nejčastěji v porostech brambor a jejich účast na přenosu virových chorob
Tab. 1: Mšice vyskytující se nejčastěji v porostech brambor a jejich účast na přenosu virových chorob

Mšice a insekticidy

Jelikož i u mšic (obdobně jako u mandelinky bramborové) dochází poměrně rychle k selekci rezistentních jedinců vůči účinným látkám používaných insekticidů, měla by být dodržována antirezistentní strategie, jejíž podstatou je střídání účinných látek s odlišným mechanizmem účinku. V současné době, vzhledem k restrikcím účinných látek, je dodržování této strategie v praxi často velmi problematické, a to především vzhledem k počtu nutných aplikací. Insekticidní clona by měla být udržována po celé období vegetace množitelského porostu.

V posledních několika letech bylo z registru přípravků na ochranu rostlin vyřazeno několik účinných látek, především ze skupiny neonikotinoidů (imidacloprid, thiamethoxam, thiacloprid), které měly jednak vysokou a rychlou účinnost proti mšicím, a také velmi dobře účinkovaly proti mandelince bramborové, tudíž nebylo potřeba dalších aplikací i proti tomuto škůdci.

Nyní je proti mšicím registrováno celkem 21 insekticidů z 5 chemických skupin (tab. 2). Z toho je 17 přípravků, kde účinná látka je ze skupiny pyretroidů, a dále po jednom přípravku ze skupin karbamáty, sulfoxaflor, inhibitory biosyntézy lipidů a nově neonikotinoidy. Ačkoliv se na prvním podhled zdá, že počet insekticidů je dostatečný, je nutné si uvědomit, že aplikace pyretroidů a karbamátů, vzhledem k rozšíření rezistentních populací mšic vůči těmto účinným látkám, je neúčinná. Proto reálně k použití zbývají pouze 3 přípravky z odlišných chemických skupin.

Jako velmi pozitivní se jeví nové rozšíření registrace přípravku Mospilan MIZU 120 SL ze skupiny neonikotinoidů na bázi acetamipridu i proti mšicím v bramborách. Tato účinná látka je registrována u brambor proti mandelince bramborové, ale ve výrazně nižší dávce. Dalším pozitivem tohoto přípravku je i jeho tekutá formulace SL, která zjednodušuje aplikaci.

Velmi vhodným a účinným opatřením by byla aplikace minerálních olejů především u odrůd náchylných k virovým chorobám. V řadě bramborářsky vyspělých zemích jsou oleje registrovány a v ochraně množitelských porostů mají nezastupitelné místo. Minerální oleje zabraňují prvnímu sání, dochází k zalepení stiletu, a tím znemožnění přenosu virů. Navíc působí i repelentně. Bohužel v ČR vzhledem k relativně malému segmentu využití chemické firmy o jejich registraci prozatím nejeví zájem.

Poměrně velkým problémem v ochraně množitelských porostů je ukončení registrace přípravků na bázi diquatu (typu Reglone), tzn. přípravků určených k ukončení vegetace, které měly rychlou a razantní účinnost. Při použití některého ze zbývajících registrovaných desikantů, které mají jen velmi pozvolný nástup účinnosti, není nať zcela zlikvidována a dochází k jejímu obrůstání. Množitelé musí proto počítat i s následnými aplikacemi insekticidů proti mšicím, aby zabránili přenosu virů v obrostech.

Tab. 2: Insekticidy registrované v ČR proti mšicím

Zařazení do skupiny dle účinné látky

Účinná látka

Obchodní jméno přípravku

(účinná látka)

Dávkování na 1 ha

OL (dny)

Pyrethroidy

Karbamáty

cypermethrin

Sherpa 100 EW

0,25 l

14

deltamethrin

Decis Forte

75 ml

7

deltamethrin

Scatto

0,4 l

3

deltamethrin

Demetrina 25 EC

0,4 l

3

gamma-cyhalothrin

Nexide

0,08 l

14

gamma-cyhalothrin

Rapid

0,08 l

14

gamma-cyhalothrin

Karis Max

0,08 l

14

gamma-cyhalothrin

Fury Power

0,08 l

14

lambda-cyhalothrin

Hunter SPU

0,15 l

14

lambda-cyhalothrin

Jager

0,15 l

14

lambda-cyhalothrin

Kaiso Sorbie

0,15 l

14

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon Technologií 5 CS

0,3 l

14

lambda-cyhalothrin

Karis 10 CS

0,15 l

7

lambda-cyhalothrin

Kendo 5 CS

0,3 l

14

lambda-cyhalothrin

Lambo 50 EC

0,15 l

-

lambda-cyhalothrin

Markate 50

0,15 l

-

lambda-cyhalothrin

Ravane

0,15 l

-

pirimicarb

Pirimor 50 WG

0,5 kg

7

Základní látka

kopřiva

Kopřiva

4,5210 kg ú. l.

-

Neonikotinoidy

acetamiprid

Mospilan MIZU 120 SL

0,4 l

-

Tetronic and tetramic acid derivatives

spirotetramat

Movento 100 SC

0,72 l

14

Sulfoxaflor

sulfoxaflor

Gondola

0,2 l

7

Zdroj: Registr přípravků ÚKZÚZ a Rostlinolékařský portál, duben 2022
Poznámka: Přesné použití přípravku viz Registr přípravků ÚKZÚZ a etiketa přípravku

Výskyt mšic v roce 2021

V roce 2021 byl počátek náletu mšic do porostů brambor zpožděný a velmi pozvolný (graf 1). K celkovému nárůstu došlo až od počátku června, což se shodovalo se vzejitím většiny sadbových porostů. V dalším období již celkový nálet stagnoval.

Rozhodujícím obdobím v roce 2021 pro celkovou efektivitu insekticidní ochrany byla především druhá polovina června, kdy došlo k prudkému nárůstu náletu nejvýznamnějšího přenašeče virů u brambor, a to mšice broskvoňové (graf 2).

Graf 1: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2021
Graf 1: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2021

Graf 2: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2021
Graf 2: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2021

Polní pokus

Přesný polní pokus v roce 2021 byl založen ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově v typicky bramborářské oblasti Českomoravské vrchoviny. Použita byla metoda úplně znáhodněných bloků s kontrolami zahrnutými do bloků. Způsob založení byl podélný. Vysázena byla odrůda Secura ve sponu 75 × 30 cm. Byla použita běžná agrotechnika s aplikací herbicidů a fungicidů. Hodnoceno bylo 7 variant vždy ve 3 opakováních na parcelách o ploše 25,2 m2. Insekticidy, které byly zařazeny do pokusu, jsou uvedeny v tabulce 3, aplikace byla provedena s dávkou vody 400 l/ha. Do pokusů byly vybrány insekticidy ze všech skupin chemických látek, které v současné době registr přípravků nabízí a navíc byly zařazeny dvě testované varianty ošetřené přípravky, které jsou registrovány proti mšicím v jiných plodinách (Teppeki a Mospilan 20 SP).

V době aplikace se na pokusných parcelách vyskytovala z neokřídlených stadií mšic s největší četností především mšice řešetláková (Aphis nasturtii)mšice broskvoňová (Myzus persicae). Tyto druhy mšic jsou nejvýznamnějšími přenašeči všech důležitých virů brambor. Na každém opakování dané varianty byla provedena 25listová zkouška ve třech termínech. První hodnocení proběhlo těsně před aplikací a následně 3. a 7. den po aplikaci.

Graf 3 zobrazuje průměrnou účinnost insekticidů na mšice, která byla vyhodnocena metodou podle Hendersona-Tiltona.

Tab. 3: Přehled variant zařazených do pokusu v roce 2021, kde se sledovala účinnost proti neokřídleným stadiím mšic

Číslo var.

Varianta

Účinná látka

Dávka na 1 ha

1.

Kontrola

-

-

2.

Movento 100 SC

spirotetramat

0,72 l

3.

Gondola

sulfoxaflor

0,2 l

4.

Karate se Zeon technologií 5 CS

lambda-cyhalothrin

0,3 l

5.

Pirimor

pirimicarb

0,5 l

6.

Teppeki

flonicamid

0,14 kg

7.

Mospilan 20 SP

acetamiprid

0,06 kg

Graf 3: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona-Tiltona vůči neošetřené kontrole na mšice (neokřídlená stadia) v roce 2021 (Valečov, odrůda: Secura, aplikace insekticidů 25. 6. 2021)
Graf 3: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mšice (neokřídlená stadia) v roce 2021 (Valečov, odrůda: Secura, aplikace insekticidů 25. 6. 2021)

Výsledky pokusů

Chemická skupina: inhibitory biosyntézy lipidů, deriváty kyseliny tetronové

Počet účinných látek v dané skupině u brambor: 1

Počet registrovaných přípravků z této skupiny v ČR pro brambory: 1

Zjištění rezistentních populací mšic v ČR: NE

Vhodnost zařazení přípravku v rámci antirezistentní strategie: ANO

Možnost použití v ekologickém zemědělství: NE

Zařazené přípravky v pokusu:

 • Movento - účinná látka spirotetramat, dávka 0,6 l/ha - Jedná se o relativně nový přípravek. Rezistentní populace mšic nebyly u nás doposud zjištěny. Tento přípravek vykázal účinnost na neokřídlená stadia mšic 3 dny po aplikaci více než 50 %, která po 7 dnech narostla až na téměř 80 %. To odpovídá jeho deklarované pozvolné účinnosti, která zabraňuje přenosu především perzistentních virů, jako je virová svinutka bramboru. Přípravek je vhodný pro zařazení do sledu ošetření množitelských porostů brambor proti mšicím v rámci antirezistentní strategie.

Chemická skupina: sulfoxaflor

Počet účinných látek v dané skupině u brambor: 1

Počet registrovaných přípravků z této skupiny v ČR pro brambory: 1

Zjištění rezistentních populací mšic v ČR: NE

Vhodnost zařazení přípravku v rámci antirezistentní strategie: ANO

Možnost použití v ekologickém zemědělství: NE

Zařazené přípravky v pokusu:

 • Gondola - účinná látka sulfoxaflor, dávka 0,2 l/ha - Obdobně jako u předešlého insekticidu se jedná o relativně nový přípravek. Rezistentní populace mšic nebyly u nás doposud zjištěny. Tento přípravek vykázal z testovaných přípravků v roce 2021 nejvyšší účinnost, kdy 3. den byla více než 90 % a 7 dnů po aplikaci již na listech nebyly detekovány žádné neokřídlené mšice. Přípravek je vhodný pro zařazení do sledu ošetření množitelských porostů brambor proti mšicím v rámci antirezistentní strategie.

Chemická skupina: pyretroidy

Počet účinných látek v dané skupině u brambor: 4

Počet registrovaných přípravků z této skupiny v ČR pro brambory: 17

Zjištění rezistentních populací mšic v ČR: ANO

Vhodnost zařazení přípravku v rámci antirezistentní strategie: NE

Možnost použití v ekologickém zemědělství: NE

Zařazené přípravky v pokusu:

 • Karate se Zeon technologií 5 CS - účinná látka lambda-cyhalothrin, dávka 0,15 l/ha - Rezistentní populace mšic jsou obecně vůči pyretroidům rozšířené po celé České republice. Účinná látka lambda-cyhalothrin z této skupiny je nejrozšířenější účinnou látkou proti mšicím v bramborách. V současné době se nachází v 9 přípravcích s deklarovanou účinností na mšice. Z grafu 3 je ale zřejmé, že účinnost tohoto přípravku na mšice nebyla prakticky zjištěna. Tři dny po aplikaci byla účinnost na neokřídlená stadia 0 %, týden po aplikaci necelých 20 %.

Chemická skupina: karbamáty

Počet účinných látek v dané skupině u brambor: 1

Počet registrovaných přípravků z této skupiny v ČR pro brambory: 1

Zjištění rezistentních populací mšic v ČR: ANO

Vhodnost zařazení přípravku v rámci antirezistentní strategie: NE

Možnost použití v ekologickém zemědělství: NE

Zařazené přípravky v pokusu:

 • Pirimor - účinná látka pirimicarb, dávka 0,5 l/ha - Přípravek Pirimor byl již od jeho zavedení do praxe mezi zemědělci hojně využíván. V současné době jsou na našem území již rezistentní populace mšic vůči této chemické skupině. Tomu odpovídají i výsledky pokusu z roku 2021, kde účinnost tohoto přípravku proti mšicím nebyla prokázána.

Chemická skupina: pyridinecarboxamide

Přípravek není registrován na mšice v bramborách.

Zařazené přípravky v pokusu:

 • Teppeki - účinná látka flonicamid, dávka 0,14 kg/ha - Přípravek Teppeki je systémový a translaminární insekticid blokující příjem potravy savých škůdců. Je registrován proti mšicím u řady plodin, jako jsou např. řepka olejka, cukrovka, chmel nebo ovocné školky. Je deklarována pozvolná účinnost na mortalitu mšic, ale mšice po zasažení insekticidem by již neměla sát, a také tvořit medovici. V našem pokusu byla sledována účinnost na mortalitu neokřídlených stadií mšic. V pokuse byla potvrzena jeho deklarovaná pozvolná účinnost, kdy třetí den po aplikaci byla zjištěna na hranici 65 %, týden po aplikaci ale již byla více než 90%. Z pokusů vyplývá, že případné rozšíření registrace na mšice v bramborách, zvláště pokud tento přípravek rychle zabraňuje sání mšic, a tím přenosu i neperzistentních virů, by bylo pro množitele brambor přínosem.

Chemická skupina: neonikotinoidy

Počet účinných látek v dané skupině u brambor: 1

Počet registrovaných přípravků z této skupiny v ČR pro brambory: 1

Zjištění rezistentních populací mšic v ČR: NE

Vhodnost zařazení přípravku v rámci antirezistentní strategie: ANO

Možnost použití v ekologickém zemědělství: NE

Zařazené přípravky v pokusu:

 • Mospilan 20 SP - účinná látka acetamiprid, dávka 0,06 kg/ha - V roce 2021 ze skupiny neonikotinoidů nebyl na mšice v bramborách registrovaný žádný přípravek, ačkoliv do tohoto roku patřily přípravky z této skupiny k nejpoužívanějším insekticidům v ochraně množitelských porostů brambor proti mšicím. Přípravek Mospilan 20 SP sice není registrován na mšice v bramborách, v řadě jiných plodin ale registraci proti tomuto škůdci má. Z tohoto důvodu byl zařazen, a to v dávce 0,06 kg/ha, která je registrována na mandelinku bramborovou. V jiných plodinách, kde má registraci proti mšicím, je dávka většinou více než dvojnásobná. V provedeném pokusu byla zjištěna 3. den po aplikaci účinnost více než 70 %, která vzrostla během dalších 4 dnů až na 85 %. Lze konstatovat, že tento přípravek z přípravků registrovaných proti mandelince bramborové jako jediný vykazuje relativně dobrou účinnost i proti mšicím, ačkoliv byla v daném pokuse použita výrazně nižší dávka, než jsou dávky registrované proti těmto škůdcům u jiných plodin.

V polovině března 2022 přibyl do registru přípravků určených pro ochranu brambor v úvodu článku již zmíněný Mospilan MIZU 120 SL v dávce 0,4 l/ha. Toto rozšíření již stávající registrace bude pro množitele brambor vzhledem k nutnosti dodržování antirezistentní strategie a nedostatečného množství účinných insekticidů s různým mechanizmem účinku určitě přínosem. Registrovaná dávka 0,4 l/ha po přepočtu na obsah účinné látky (48 g ú. l./ha) je čtyřnásobná než u registrované dávky 0,06 kg/ha stávajícího přípravku Mospilan 20 SP (12 g ú. l./ha) na mandelinku bramborovou, který byl použit v pokusu. Prezentované výsledky dávají předpoklad poměrně vysoké účinnosti na mšice případně i na mandelinku bramborovou, která bude ověřována v letošním roce v pokusech VÚB.

Závěr

Z důvodů úbytku účinných látek je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost i preventivním opatřením, která se v posledních letech někdy podceňovala. Jedná se především o tato opatření:

 • biologická příprava sadby (narašení naklíčení) a vhodná agrotechnika - těmito opatřeními urychlíme vzcházení porostu, zajistíme jeho vyrovnanost, a tím rychleji překleneme období, kdy jsou rostliny nejnáchylnější k virovým infekcím,
 • sledování letové aktivity mšic a náletu do porostu - tímto opatřením můžeme regulovat délku období mezi jednotlivými postřiky,
 • udržení porostů bez plevelů - některé plevele přitahují více druhů mšic,
 • negativní výběry i opakované - včasné odstranění napadených trsů s vizuálními projevy viróz, a tím zredukování případných zdrojů virů a omezení jejich přenosu,
 • likvidace obrostů - zamezení přenosu virových infekcí po ukončení vegetace.

Pro chemickou insekticidní ochranu pak platí:

 • přímá ochrana musí být zahájen již při počátečním náletu mšic, ideálně preventivně ihned po vzejití porostu, kdy jsou rostliny k virové infekci nejnáchylnější,
 • insekticidní clona musí být pravidelně obnovována a udržena po celou dobu vegetace,
 • dodržování antirezistentní strategie, tzn. střídání účinných přípravků s odlišným mechanizmem účinku,
 • v sezoně 2022 lze využít přípravky Gondola, Movento a nově přípravek Mospilan MIZU 120 SL,
 • přípravek Mospilan MIZU 120 SL ponechat na období s potřebou aplikace insekticidu proti mandelince bramborové, kdy jeho zvýšená dávka může vést i ke zvýšení účinnosti na mandelinku bramborovou, tím můžeme omezit množství chemických vstupů do životního prostředí,
 • ošetření porostů brambor neprovádět za vysokých teplot, ale upřednostňovat aplikaci přípravků po ránu či v pozdějším odpoledním čase, vysoké teploty při aplikaci snižují účinnost přípravků,
 • upustit od používání přípravků ze skupiny pyretroidů a karbamátů,
 • dodržovat registrovanou dávku a koncentraci přípravku tak, abychom se vyvarovali zvyšování rizika vyselektování rezistentních jedinců mšic vůči dané účinné látce,
 • po dosažení optimální velikosti hlíz provést umělé ukončení vegetace buď přípravkem Reglone (pokud bude vyjednána výjimka i pro letošní rok), nebo provést mechanické zničení natě a následně aplikovat přípravek na bázi pyraflufen-ethylu (Kabuki),
 • v případě obrostů zajistit jejich okamžitou likvidaci nebo pokračovat v insekticidní ochraně.

Virová svinutka bramboru PLRV
Virová svinutka bramboru PLRV

Y-viróza bramboru (PVY) - čárkovitost bramboru
Y-viróza bramboru (PVY) - čárkovitost bramboru

Neokřídlené formy mšic na listu bramboru
Neokřídlené formy mšic na listu bramboru

Obrosty jsou velmi citlivé k virové infekci
Obrosty jsou velmi citlivé k virové infekci

Zpracováno s podporou projektu NAZV QK22010194 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1622.

Graf 2: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2021

Související články

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

12. 08. 2022 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Škůdci Zobrazeno 152x

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

08. 08. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 156x

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 151x

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

01. 08. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 222x

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

27. 07. 2022 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 257x

Další články v kategorii Škůdci

detail