Chemap Agro s.r.o.

Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018

13. 07. 2019 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 753x

Mandelinka bramborová měla v roce 2018 velmi vhodné podmínky pro svůj vývoj. Vzhledem k rychlému vzejití porostů měla i dostatek potravy. Bez insekticidní ochrany by došlo hned na počátku vegetace k holožírům a následně k silnému snížení výnosů. To se týkalo nejen oblastí typických pro pěstování raných brambor, tzn. Polabí a Jižní Morava, ale i v některých lokalitách tradiční bramborářské oblasti Vysočiny. Opět se potvrdily rostoucí problémy s rezistencí k insekticidním přípravkům. Mimo prakticky neúčinné pyrethroidy a kombinace pyrethroidů a organofosfátů se potvrdila snížená účinnost přípravku na bázi acetamipridu, ale i lokální problémy s přípravky na bázi thiamethoxamu a thiaclopridu.

Je možno konstatovat, že vzhledem k vysoké flexibilitě a adaptaci mandelinky bramborové na chemické látky a současné restrikci insekticidních přípravků, resp. účinných látek, problém vzniku rezistentních populací k jednotlivým účinným látkám narůstá. V současné době je v ČR registrováno proti mandelince bramborové 29 přípravků (tab. 1), z toho je 15 přípravků ze skupiny pyretroidů, 3 přípravky, které v sobě kombinují pyretroid a organofosfát, 2 ze skupiny diamidů, 7 neonikotinoidů (pouze 2 účinné látky), 1 ze skupiny spinosinů a 1 botanický insekticid. Do pokusu byly zařazeni zástupci ze všech chemických skupin.

Mandelinka bramborová
Mandelinka bramborová

Bramborový trs s koloniemi vajíček mandelinky
Bramborový trs s koloniemi vajíček mandelinky

Silné napadení různými stadii larev mandelinky bramborové
Silné napadení různými stadii larev mandelinky bramborové

Holožír způsobený larvami mandelinky
Holožír způsobený larvami mandelinky

Špatně ošetřený okraj pozemku proti mandelince bramborové
Špatně ošetřený okraj pozemku proti mandelince bramborové

Polní pokusy

Přesné polní pokusy s insekticidy byly v roce 2018 založeny v ranobramborářské oblasti v Žabčicích, školním zemědělském podniku Mendelovy univerzity v Brně. Pozemky jsou rovinného charakteru s nadmořskou výškou 179–184 m n. m. Patří k nejteplejším lokalitám na území ČR s průměrnou roční teplotou 9,2 °C. Roční dlouhodobý průměrný úhrn srážek z let 1961–1990 je 480 mm, čímž se řadí v kombinaci s vysokými teplotami mezi velmi suché oblasti ČR. Přesné polní pokusy byly založeny metodou úplně znáhodněných bloků s kontrolami zahrnutými do bloků. Byla použita běžná agrotechnika s aplikací herbicidů a fungicidů. Bylo založeno 10 variant ve 4 opakováních na parcelách o ploše 30 m2. Insekticidy, které byly zařazeny do pokusu, jsou uvedeny v tabulce 2.

V přesné polním pokusu byla vysázena odrůda Rosara ve sponu 75 × 30 cm. Způsob založení byl podélný. Dávka vody byla u všech variant 400 l/ha. V době aplikace se na pokusných parcelách vyskytovala s největší četností larvální stadia LII a LIII. Hodnocení byla prováděna u 10 vyznačených trsů na každém opakování dané varianty, které byly nejvíce napadeny larvami mandelinky bramborové. Hodnocení proběhla v termínech těsně před aplikací a následně 1 den a 8 dnů po aplikaci.

Vlivem velmi vhodných podmínek, jak pro počáteční vývoj porostů, tak pro vývoj mandelinky bramborové, se první hodnocení těsně před aplikací insekticidů provádělo již 5. 6. 2018, což je nejdříve za posledních 10 let (tab. 3).

Tab. 1: Insekticidy registrované v ČR proti mandelince bramborové (Registr přípravků ÚKZÚZ, březen 2019)

Zařazení do skupiny dle účinné látky

Účinná látka

Obchodní jméno přípravku

Dávkování na 1 ha

Ochranná lhůta (dny)

Pyrethroidy

alpha-cypermethrin

Alfametrin ME

0,25 l

14

alpha-cypermethrin

Bestseller 100 EC

0,125 l

14

alpha-cypermethrin

Vaztak Active

0,25 l

14

beta-cyfluthrin

Bulldock 25 EC

0,3 l

28

deltamethrin

Decis Mega

0,1 l

14

deltamethrin

Decis Protech

0,3–0,35 l

14

deltamethrin

Delmetros

0,05 l

7

deltamethrin

Dinastia

0,1 l

14

deltamethrin

Koron 100 SC

0,05 l

7

deltamethrin

Scatto

0,4 l

3

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon technologií 5 CS

0,15 l

14

tau-fluvalinate

Evure

0,1 l

14

tau-fluvalinate

Mavrik 2 F

0,1 l

14

tau-fluvalinate

Mavrik Smart

0,1 l

14

zeta-cypermethrin

Fury 10 EW

0,1 l

14

Kombinace pyretroidu a organofosfátu

chlorpyrifos, cypermethrin

Nurelle D

0,6 l

14

chlorpyrifos-methyl, cypermethrin

Nurelle

0,75 l

21

chlorpyrifos-methyl, cypermethrin

Daskor

0,75 l

21

Diamidy

cyantraniliprol

Benevia

0,125 l

14

chlorantraniliprol

Coragen 20 SC

50–60 ml

14

Neonikotinoidy

acetamiprid

Acetguard

0,06 kg

7

acetamiprid

Gazelle

0,06 kg

7

acetamiprid

Mospilan 20 SP

0,06 kg

14

thiacloprid

Bariard

0,2 l

14

thiacloprid

Biscaya 240 OD

0,2 l

14

thiacloprid

Calypso 480 SC

0,1 l

21

thiacloprid

Ecail ultra

0,2 l

14

Spinosiny

spinosad

SpinTor

0,15 l

7

Botanický přípravek

azadirachtin

NeemAzal T/S

2,5 l

4

Pozn.: Přesné použití přípravku viz registr přípravků ÚKZÚZ a etiketa přípravku

Tab. 2: Přehled variant zařazených do pokusu v roce 2018

Var.

Přípravek

Účinná látka

Dávka v kg, l/ha

1.

Kontrola

 

-

2.

NeemAzal T/S

azadirachtin

2,50 l

3.

Biscaya 240 OD

thiacloprid

0,20 l

4.

Actara 25 WG

thiamethoxam

0,08 kg

5.

Mospilan 20 SP

acetamiprid

0,06 kg

6.

SpinTor

spinosin A + D

0,15 l

7.

Coragen 20 SC

chlorantraniliprol

0,06 l

8.

Nurelle D

chlorpyrifos, cypermethrin

0,60 l

9.

Vaztak Active

alpha – cypermethrin

0,25 l

10.

Karate se Zeon technologií 5 CS

lambda-cyhalothrin

0,15 l

Tabulka 3: Přehled prvního termínu aplikace insekticidů proti mandelince bramborové a průměrný výskyt larev na neošetřené kontrole na jednom trsu v letech 2009 až 2018

Rok

Datum aplikace

Průměrný počet larev na 1 trs

2009

18. 6.

37,6

2010

28. 6.

31,6

2011

13. 6.

26,1

2012

27. 6.

35,8

2013

1. 7.

50,4

2014

24. 6.

21,25

2015

25. 6.

31,03

2016

-

-

2017

14. 6.

38,1

2018

5. 6.

47,8

Výsledky

Graf 1 zobrazuje účinnost insekticidů na larvy LI - LIV, která byla vyhodnocena metodou podle Hendersona-Tiltona. Procento úbytku listové plochy žírem mandelinky tzv. defoliace v období od 5. 5. do 13. 6. 2018 je znázorněno v grafu 2. Pro lepší posouzení účinnosti byly pořízeny při druhém hodnocení po aplikaci obrázky detailů všech opakování každé varianty.

Po sklizni byly provedeny výnosové zkoušky. Procento změny výnosu oproti neošetřené kontrole v roce 2018 je uvedeno v grafu 3. Vzhledem k rychlému ukončení vegetace v lokalitě pokusu vlivem extrémně suchého a teplého počasí a celkově malému výnosu hlíz do 10 t/ha, jsou uvedené hodnoty pouze informativní.

Graf 1: Účinnost přípravků podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI - LIV); lokalita Žabčice, odrůda Rosara, aplikace přípravků: 5. 6. 2018, hodnocení účinnosti: 6. 6. a 13. 6. 2018
Graf 1: Účinnost přípravků podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI - LIV); lokalita Žabčice, odrůda Rosara, aplikace přípravků: 5. 6. 2018, hodnocení účinnosti: 6. 6. a 13. 6. 2018

Graf 2: Procento úbytku listové plochy žírem mandelinky v období od 5. 5. do 13. 6. 2018; lokalita Žabčice, odrůda Rosara, datum aplikace: 5. 5. 2018
Graf 2: Procento úbytku listové plochy žírem mandelinky v období od 5. 5. do 13. 6. 2018; lokalita Žabčice, odrůda Rosara, datum aplikace: 5. 5. 2018

Graf 3: Procento zvýšení výnosu hlíz oproti neošetřené kontrole v roce 2018; lokalita Žabčice, odrůda Rosara
Graf 3: Procento zvýšení výnosu hlíz oproti neošetřené kontrole v roce 2018; lokalita Žabčice, odrůda Rosara

Doporučení pro sezonu 2019

Vzhledem k nutnosti dodržování antirezistentní strategie, lze z uvedených výsledků doporučit pro výběr přípravků pro sezonu 2019 následující:

 • upustit od používání organofosfátů a pyrethroidů;
 • omezit použití acetamipridu, zvláště v oblastech, kde byla pozorována jeho nižší účinnost;
 • v oblastech, kde se hojně využívají přípravky na bázi thiaclopridu, zařadit v rámci antirezistentní strategie i přípravky s jiným mechanizmem účinku, např. ze skupiny diamidů nebo přípravek na bázi spinosadu;
 • lze využít i botanický insekticid na bázi azadirachtinu, problémem však je vysoká cena;
 • v případě potřeby vícenásobné aplikace střídat účinné přípravky z různých skupin s odlišným mechanizmem účinku (tab. 1).

Hlavní zásady integrované ochrany

Na závěr, pro připomenutí, uvádíme souhrn hlavních zásad integrované ochrany proti mandelince bramborové, které by měly být vždy dodržovány.

 • V rámci reálných možností věnovat pozornost agrotechnickým opatřením.
 • Na zahradách a malých plochách včas zasáhnout sběrem brouků a mechanickým ničením larev.
 • Pravidelně, tj. nejméně jednou týdně sledovat výskyt škůdce v porostech.
 • K použití insekticidů přistoupit při dosažení prahu škodlivosti mandelinky bramborové tzn. 14 ohnisek larev na 1 ha nebo výskyt 5 000 larev na 1 ha.
 • Ošetřovat pouze plochu s výskytem škůdce. Zejména u větších pozemků a rozloze několika ha postačí ošetřit pouze okraje pozemků a ostatní ohniska výskytu.
 • Pro zabránění vývoje rezistentních populací střídat insekticidy, resp. účinné látky insekticidů

Hodnocení jednotlivých variant 1/4

Varianta 1 - neošetřená kontrola
Průměrný výskyt larev na jednu rostlinu na neošetřené kontrole byl k 5. 8. 2018 47,8 kusů, tj. druhý nejvyšší za posledních 10 let (tab. 3). Úbytek listové plochy mezi hodnocením těsně před aplikací a po 8 dnech po aplikaci byl více než 40 %. Z obrázku 1 je patrno, že došlo během velmi krátké doby prakticky k holožíru. Ztráty na výnosu oproti nejlepší variantě byly více než 100 % (graf 3).
Varianta 2 - NeemAzal T/S
Tento přípravek patří mezi botanické insekticidy. Účinnou látkou je výtažek ze semen rostliny Azadirachta indica. Je povolen i pro ekologické pěstování brambor. Přípravek mandelinku bramborovou přímo nehubí, ale zastavuje žír brouků a larev. Tomu odpovídá účinnost na mortalitu larev, kdy byla zjištěna den po aplikaci nulová. Při druhém hodnocení dosahovala již 20 %. Při hodnocení defoliace (graf 2) je patrné, že dochází pouze k velmi malému úbytku listové plochy cca 6 % za 8 dní. Při výnosových zkouškách bylo zjištěno třetí nejvyšší zvýšení výnosu oproti neošetřené kontrole. Tento přípravek je vhodný pro zařazení v rámci antirezistentní strategie. Nevýhodou přípravku je jeho vysoká cena.

Hodnocení jednotlivých variant 2/4

Varianta 3 - Biscaya 240 OD
Přípravek patří do skupiny neonikotinoidů. Účinnou látkou je thiacloprid. V současné době patří mezi nejpoužívanější a stále nejúčinnější insekticidy proti mandelince bramborové. V posledních letech byly v ČR zaznamenány lokální populace se zvýšenou rezistencí proti této účinné látce. V rychlosti nástupu účinnosti prokázal nejlepší výsledky, kdy den po aplikaci zaznamenal účinnost téměř 93 %. 8 dní po aplikaci byla účinnost již 100%. V pokusu prokázal ze zařazených variant nejvyšší účinnost. Mezi jednotlivými hodnoceními po aplikaci nedošlo k žádnému úbytku listové plochy, což je zřejmé nejen z grafu 2, ale i z obrázku. Nárůst výnosu oproti neošetřené kontrole byl zaznamenán více než 116 %.
Varianta 4 - Actara 25 WG
Přípravek patří do skupiny neonikotinoidů. Účinnou látkou je thiamethoxam. V současné době proti škůdcům brambor již není uváděn na trh. V posledních letech byly zaznamenány lokální populace mandelinky bramborové se zvýšenou rezistencí proti této účinné látce. V loňském roce, jako tradičně, patřil tento přípravek k těm nejlepším. Účinnost den po aplikaci byla více než 86%, při následném hodnocení již téměř 98%. K navýšení defoliace prakticky nedošlo, pohybovala se v řádech desetin procenta. Oproti neošetřené kontrole byl výnos zvýšen o 88,63 %. Od zavedení přípravku na trh patřil k nejúčinnějším.
Varianta 5 - Mospilan 20 SP
Přípravek patří do skupiny neonikotinoidů. Účinnou látkou je  acetamiprid. Od roku 2010 jsou v ČR zaznamenávány rezistentní populace proti této účinné látce. Od zavedení přípravku na trh došlo i na lokalitě založení pokusů k výraznému poklesu jeho účinnosti. Především na lokalitách, kde byl zaznamenán pokles účinnosti, by se mělo jeho používání omezit. Přípravek Mospilan 20 SP vykázal den po aplikaci účinnost 38,49 %, která po 8 dnech vzrostla na 62,37 %, tomu odpovídal úbytek listové plochy ve výši 3,8 % a nárůst výnosu oproti neošetřené kontrole o 51,41 %.

Hodnocení jednotlivých variant 3/4

Varianta 6 - SpinTor
Tento přípravek patří do skupiny spinosinů. Účinnou látkou je spinosad, což je látka získaná fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa. Je povolen i pro ekologickou produkci brambor. Jeho účinnost ho řadí v ČR mezi top přípravky proti mandelince bramborové. Je vhodný pro zařazení v rámci antirezistentní strategie. V loňském roce byla zjištěna jeho účinnost proti mandelince den po aplikaci již na hranici 90 %. Po 8 dnech nebyla na variantě, kde byl aplikován přípravek SpinTor, již nalezena žádná živá larva mandelinky. Mezi jednotlivými hodnoceními po aplikaci nedošlo, obdobně jako u varianty ošetřené přípravkem Biscaya 240 OD, k žádnému úbytku listové plochy (graf 2). Výnos hlíz vzrostl oproti neošetřené kontrole o 110 %.
Varianta 7 - Coragen 20 SC
Přípravek patří do skupiny diamidů. Účinnou látkou je chlorantraniliprol. Vyznačuje se pozvolnou účinností. Je vhodný pro zařazení v rámci antirezistentní strategie. Účinnost den po aplikaci byla pouze 41,83 %. V následujících 8 dnech vzrostla až na 95,49 %. Úbytek listové plochy mezi prvním hodnocením po aplikaci a druhým byl pouze 2,2 %. Tomu odpovídá také nárůst výnosu o více než 114 %.

Hodnocení jednotlivých variant 4/4

Varianta 8 - Nurelle D
Tento přípravek reprezentuje kombinaci účinných látek ze skupin přípravků pyretroidy a organofosfáty. Účinnými látkami jsou cypermethrin a chlorpyrifos. Proti těmto skupinám látek jsou v ČR populace mandelinky bramborové rezistentní již od minulého století. Účinnost tohoto přípravku klesla po 8 dnech z cca 22 % na nulu a zároveň došlo k úbytku listové plochy o téměř 30 %, což je zřejmé i z uvedeného obrázku. Nárůst výnosu byl zaznamenán necelých 9 %.
Varianty 9 a 10 - Vaztak Active, Karate se Zeon technologií 5 CS
Oba přípravky jsou ze skupiny pyretroidů. Účinnými látkami jsou u přípravku Vaztak Active alpha-cypermethrin a u přípravku Karate se Zeon technologií 5 CS lambda-cyhalothrin. Krátkou dobu po uvedení pyretroidů na trh a jejich plošném používání se vyselektovaly rezistentní populace mandelinky bramborové vůči všem účinným látkám z této skupiny. V současné době jsou tyto přípravky prakticky neúčinné. To potvrzují i provedené pokusy, kdy účinnost obou přípravků byla nulová, což je patrné i z uvedených obrázků, které se blíží neošetřené kontrole. Úbytek listové plochy byl mezi hodnoceními 24,7 % (Karate se Zeon technologií 5 CS) a 29,5 % (Vaztak Active). Zjištěné navýšení výnosů bylo nulové (Karate se Zeon technologií 5 CS) nebo velmi malé (Vaztak Active).

Související články

Ochrana proti živočišným škůdcům sadů v roce 2019

04. 02. 2020 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 415x

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2019

30. 01. 2020 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 377x

Problémy s hrabošem polním

15. 11. 2019 Doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D., Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 1344x

Zavíječ zimostrázový nás trápí stále víc

28. 10. 2019 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 923x

Dřepčíci rodu Phyllotreta - snížená citlivost k thiaclopridu

13. 09. 2019 Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 695x

Řízení hmyzí rezistence - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá

22. 05. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i Škůdci Zobrazeno 944x

Rostoucí rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům v ČR

27. 07. 2018 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1041x

Mandelinka bramborová - nejvýznamnější škůdce bramborové natě

29. 06. 2018 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 4935x

Další články v kategorii Škůdci

detail