BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Škůdci cukrové řepy

Škůdci cukrové řepy

27. 06. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2492x

Oproti minulosti nepatří cukrovka mezi plodiny, u kterých způsobují škůdci pravidelně vysoké ztráty. Zásluhu na tom má především účinné moření osiva, které chrání rostliny v nejcitlivější fázi růstu a vyšlechtění tolerantních odrůd k háďátku řepnému.

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

14. 06. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 2176x

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) dlouhodobě patří k nejvýznamnějším škůdcům kukuřice. Při intenzivním napadení mohou ztráty dosahovat 15–30 %. Škodlivost se projevuje především oslabením rostlin, lámáním stébel a následnými ztrátami při sklizni a v neposlední řadě jsou požerky způsobené housenkami vstupní branou pro houbové patogeny, zejména fuzária. To má za následek zhoršení kvality produktů jak zrna, tak i siláže.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

07. 06. 2022 Ing. Jitka Stará, PhD., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 4483x

Molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella) je významným škůdcem polní zeleniny. Má řadu hostitelů, kromě zeleniny (především z čeledi brukvovitých) nebo jahodníku se vyvíjí i na okrasných rostlinách a běžně se vyskytuje na různých bylinách.

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

02. 06. 2022 Ing. Antonín Muška; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 1516x

Trvalé kultury - mezi nimiž je jen málo tak významných, jako je réva vinná (Vitis vinifera) - mají u nás i za hranicemi velmi bohatou a pestrou historii pěstování (obr. 1). V České republice dochází, zejména v poslední době, k jejímu stále většímu rozšiřování i mimo oblasti stanovené vinařským zákonem - tyto nazýváme oblastmi tzv. okrajovými.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

30. 05. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 2058x

Hmyz je napadán stovkami druhů parazitických hlístic, které patří do nejméně 24 různých čeledí. Druhů, které jsou schopné sterilizovat nebo zabít svého hostitele, je však o poznání méně a těch, které se díky těmto svým schopnostem dostali až do učebnic a praxe ochrany rostlin, je poskrovnu. Právě o některých z nich bude náš třídílný seriál.

Ochrana proti drátovcům u brambor

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 11280x

Drátovci jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozující kvalitu hlíz. Vzhledem k jejich druhové rozmanitosti, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá u brambor hlavně v preventivních opatřeních.

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

12. 05. 2022 Ing. Pavel Hasman; Belchim Crop Protection Škůdci Zobrazeno 2886x

V posledních letech dochází v EU k velké restrikci insekticidů, což se projevuje ve všech plodinách. Nejvíce však v řepce, která je napadána velkou řadou škůdců a jejich hubení se dnes stává limitujícím faktorem pro její pěstování.

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 4120x

Druhové složení škůdců i jejich význam se v průběhu času více nebo méně mění, starší z nás to znají ze zkušenosti, mladší se to snadno dozví ze starých publikací o škodlivých činitelích. Význam některých škůdců klesá až se mohou stát bezvýznamnými, škodlivost jiných roste, objevují se škůdci úplně noví.

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

09. 05. 2022 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 1638x

Během předjaří a jara 2022 se bude pozornost soustředit zejména na napadení porostů řepky larvami dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala L.) a na hledání možností, jak jejich výskyt v rostlinách snížit. Ve stejné době se bude rozhodovat o zásazích proti stonkovým krytonoscům, krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) a krytonosci řepkovému (C. napi Gyllenhall, 1837).

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1380x

I když je pro většinu lidí pojem „jaro“ v této době ještě dosti vzdáleným pojmem, zemědělci se již psychicky připravují na další sezonu, ve které je čeká řada těžkostí spojená (nejen) s vysokým tlakem hmyzích škůdců. Na tento fakt lze usuzovat ze situace let předešlých a též z omezených možností chemické ochrany.

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

30. 04. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1305x

Prvním významným krokem v časně jarní ochraně řepky je zpravidla insekticidní zásah proti stonkovým krytonoscům. Pěstitelé řepky měli pro tento zásah v minulých letech k dispozici několik osvědčených insekticidních řešení, která však již dnes nejsou k dispozici. Kvalitní jarní insekticidní ochrana tak vyžaduje hledat nová řešení, která zabezpečí dostatečnou ochranu proti škůdcům.

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

29. 04. 2022 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 1959x

Mšice jsou závažnými škůdci mnoha zemědělských plodin. Proto je důležité pro ochranu rostlin pochopit jejich populační dynamiku. Je snaha předpovědět množství mšic a vyvinout odborné systémy, které by zemědělcům pomohly optimalizovat opatření k minimalizaci ztrát na výnosech a optimalizaci nákladů na ochranu rostlin.

Ekosystémové služby v zemědělství (3): Regulace škůdců

Ekosystémové služby v zemědělství (3): Regulace škůdců

31. 03. 2022 Ing. Hana Foffová, RNDr. Pavel Saska, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2073x

Porosty plodin se snažíme ochránit před druhy hmyzu působícími významné ekonomické škody, tzv. škůdci. Naštěstí se v porostech plodin vyskytují i druhy, které umí tyto škůdce za příznivých podmínek regulovat.

Ochrana proti škůdcům a patogenům v sadech - co nás čeká v nové sezoně

Ochrana proti škůdcům a patogenům v sadech - co nás čeká v nové sezoně

30. 03. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 1744x

Rok 2021 je minulostí a v sadech se pomalu začínáme připravovat na novou sezonu. Probíhá řez a většina sadařů již začíná připravovat postřikové plány a objednávat přípravky. Ochrana ovoce je velmi náročným oborem, kde musíme zpracovávat velké množství informací, včas a dobře se rozhodovat, a hlavně mít dostatek prostředků k řešení jednotlivých situací.

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

12. 03. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2155x

Účinná ochrana řepky proti škůdcům je jedním ze základních předpokladů jejího úspěšného pěstování. Snižující se počet insekticidních účinných látek a klimatické změny, projevující se vysokými teplotami a dlouhým obdobím beze srážek především v období zakládání porostů řepky, jsou příčinou přemnožení některých škůdců, kteří způsobují významné škody.

Současná situace s lýkožroutem smrkovým v našich lesích

Současná situace s lýkožroutem smrkovým v našich lesích

26. 01. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 1875x

Lýkožrout smrkový - Ips typographus L. - patří mezi nejvýznamnější lesní škůdce téměř celé Evropy a části Asie. Přednostně obsazuje čerstvě odumřelé smrky (vyvrácené a zlámané stromy, vytěžené dříví) nebo silně oslabené jedince. Oslabené smrky zvyšují možnost překonání obranyschopnosti napadaných jedinců. Při přemnožení pak napadá i smrky zdánlivě zcela zdravé.

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021

04. 01. 2022 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 1687x

Mšice jsou jen drobný hmyz, který přesto způsobuje vysoké škody v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví. Škody jen málokdy nastávají přímým sáním na rostlinách (postiženy jsou listy, plody, květenství i kořeny), ale spíše nepřímou cestou, tj. přenosem rostlinných virů.

Ochrana sadů proti škůdcům v roce 2021

Ochrana sadů proti škůdcům v roce 2021

30. 12. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 3361x

Konec sezony je již tradičně příležitostí k zamyšlení nad tím, co podstatného se od jara až do sklizně odehrálo v ochraně ovocných výsadeb. Na jejím průběhu se nejvíce podepsal nezvyklý průběh počasí, jenž se odrazil na pomalejším nástupu vegetace a nadprůměrných úhrnech srážek v rozhodujících obdobích. Zda byl tento rok chladnější nebo vlhčí, lze těžko hodnotit, neboť existovaly velké rozdíly mezi regiony.

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

20. 11. 2021 Ing. Zdeněk Folk; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 2621x

Po zákazu neonikotinoidních mořidel a přípravků s obsahem, thiaklopridu, chlorpyrifosu a dalších účinných látek, nám zůstala pro podzimní ošetřování proti škůdcům jen velmi omezená nabídka přípravků. Dobrou zprávou je, že společnost Corteva Agriscience přichází s možností použití neonikotinoidního přípravku Gazelle a možná i nové účinné látky v přípravku Transform.

Podkorní hmyz v městské zeleni

Podkorní hmyz v městské zeleni

19. 11. 2021 Ing. Marie Zahradníková, Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 3645x

Podkorní hmyz je jednou z nejvýznamnějších skupin napadající lesní dřeviny, jehličnaté i listnaté. Nejpočetnější a nejčastěji škodící skupinu tvoří kůrovcovití (Curculionidae: Scolytinae), ale i některé další čeledi brouků, jako např. krascovití (Buprestidae) nebo nosatcovití (Curculionidae). V městské zeleni se často vyskytuje celá řada takových druhů, které se pravidelně vyskytují jako škůdci v lesních porostech.

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

19. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta s.r.o., Nitra Škůdci Zobrazeno 14077x

Posledné dva roky pestovateľov orechov či už veľkých, profesionálnych sadárov, alebo malých záhradkárov, trápi nový invázny škodca vrtivka orechová (česky vrtule ořechová, Rhagoletis completa, Tephritidae, Diptera).

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

16. 10. 2021 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2642x

Intenzivní pěstování řepky je postavené na opakované aplikaci insekticidů v průběhu vegetace. To sebou přirozeně nese nárůst selekčního tlaku zejména, když se opakovaně používají účinné látky se stejným mechanizmem účinku.

Výskyt a šíření vrtule ořechové

Výskyt a šíření vrtule ořechové

04. 10. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 3879x

Vrtule ořechová (Rhagoletis completa) patří mezi významné invazní druhy, které se k nám postupně šíří z evropských zemí. Její larvy mohou způsobit až 100% škody na úrodě vlašských ořechů, které černají a netvoří žádná nebo produkují jen silně poškozená jádra nevhodná ke konzumaci. Škodlivé výskyty byly již plošně zaznamenány na jižní Moravě a první ohniska se vyskytují i v Čechách.

Škodcovia kapustovín (5): Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

Škodcovia kapustovín (5): Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

02. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o., Nitra Škůdci Zobrazeno 3240x

Veľmi významnou skupinou škodcov kapustovín, ktoré škodia na listoch, sú motýle z čeľade morovité (Noctuidae): siatice a mory. Z môr najvýznamnejšie sú nasledovné tri druhy: mora kapustová - Mamestra brassicae, mora kelová - Lacanobia oleracea a mora gama - Autographa gamma.

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

22. 09. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 6435x

První výskyty škůdce v letech 2005 až 2010 především v teplejších oblastech Moravy žádné větší obavy nevzbuzovaly. S postupně narůstající jeho početností ve specifických enklávách došlo na první likvidace porostů. V této době pouze v důsledku přímých škod žírem dospělců na vzcházející řepce. Tak tomu bylo například v roce 2012 na Benešovsku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail