BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Možnosti vyšetření kvality obilovin

02. 08. 2013 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 5241x

V období od srpna do října 2013 bude Zemědělský výzkumná ústav v Kroměříži provádět monitoring kvality obilovin u sklizňových vzorků potravinářské pšenice, ječmene, žita a ovsa. Výsledky rozborů budou doručeny formou, kterou si zvolíte. Jejich další využití bude pouze ve statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Do akce budou přednostně zařazeny vzorky z podniků, ve kterých je prováděno pozorování MSD. Využijte, prosím, jedinečné možnosti bezplatných analýz.

Proseeds

Po vlhkém půlroce nastalo červencové suché období zatím s průměrnými nebo slabě nadprůměrnými teplotami. Průměrné denní teploty se do 20. července pohybovaly od 19 do 22 °C. Chladnější počasí se slabě podprůměrnými teplotami kolem 17 °C se vyskytlo od 11. do 15. července. Do 21. července meteorologická stanice v Kroměříži zatím nezaznamenala tropické dny s maximální teplotou převyšující 30 °C.

Během 20 červencových dnů byl na meteorologické stanici v Kroměříži zaznamenán pouze 1 mm srážek v průběhu bouřky 5. července. Od roku 1965 se zatím nejsušší červenec se vyskytl na meteorologické stanici v Kroměříži v roce 2006 s celkovým měsíčním úhrnem srážek 8,1 mm.

Začaly žně.

Monitoring kvality obilovin

V letošním roce budeme opět provádět monitoring sklizňové kvality obilovin (potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, žito, oves). Zjištěné výsledky jsou jedinečným komplexním přehledem kvality potravinářských obilovin sklizených v České republice, přičemž k dispozici je již souvislá časová řada údajů od roku 2002. Slouží zejména pro informování odborné veřejnosti na seminářích a konferencích („Jakost obilovin“ v Kroměříži) a formou publikací. Výsledky jsou využívány také pro výzkumné účely i pro potřeby státní správy (Situační a výhledová zpráva „Obiloviny“). S výsledky z minulých let se můžete seznámit např. ve článcích:

  • Kvalita potravinářských obilovin 2012 (Obilnářské listy 2/2013)
  • Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy (Sborník z konference „Pšenice 2012“, Praha)
  • Mykotoxiny ve sladovnickém ječmeni 2005-2010 (Kvasný průmysl, 58, 2012 (4))
  • Výskyt námele v žitě v ČR ve sklizních 2006-2011 (Mlynářská ročenka, 2012)

Pokud nám zašlete vzorky obilovin sklizených ve Vašem podniku včetně kompletně vyplněné průvodky, obdržíte od nás bezplatně e-mailem protokol s výsledky rozborů provedených podle platných norem pro dané potravinářské obiloviny, a to ČSN 461100-2 (pšenice), ČSN 461100-4 (žito), ČSN 461100-5 (ječmen) a ČSN 461100-7 (oves). Výsledky statisticky zpracováváme bez udání konkrétního jména podniku, odkud vzorek pochází. Z kapacitních důvodů je počet zdarma analyzovaných vzorků pšenice omezen na 5 různých vzorků z jednoho podniku. Počet vzorků ječmene, žita ani ovsa omezen není.

V letošním roce Vám opět nabízíme možnost nechat si otestovat zaslané vzorky obilovin také na obsah mykotoxinů (deoxynivalenol – DON, zearalenon – ZEA). Obsah těchto dvou fuzáriových mykotoxinů (DON, ZEA) je v potravinářských obilovinách limitován nařízením č. 1881/2006 a jeho dodržování může být předmětem kontroly např. SZIF, SZPI nebo může být požadováno při prodeji obilovin. V případě, že máte o tuto službu zájem, zaškrtněte prosím příslušné políčko v průvodce vzorku, u kterého si přejete analýzu provést.

Cena analýzy jednoho vzorku na obsah obou mykotoxinů činí pro vzorky zaslané k účelu monitorování kvality obilovin 1000 Kč. Je možno provést analýzu vzorku jen na obsah DON za cenu 600 Kč. Analýzy mykotoxinů budou provedeny do 14 dnů od obdržení vzorku. Originál protokolu s výsledky obsahu mykotoxinů Vám bude zaslán klasickou poštou, vzhledem k potřebě dokladování obsahu mykotoxinů pro kontrolní a obchodní účely.

Odběr vzorku: Vzorek by měl být odebrán bezprostředně po sklizni, v přírodním stavu, neupravený (tzv. „od kombajnu“). Aby výsledky rozborů odpovídaly celé hodnocené dávce obiloviny, je potřeba pro zajištění lepší reprezentativnosti odebrat menší dílčí vzorky z více odběrových míst a pak je následně sloučit do cca 1 kg vzorku. Jestliže způsob odběru vzorku nepostihne hodnocenou dávku obiloviny, jsou výsledky rozboru výsledkem pouze tohoto vzorku a ne celé hodnocené dávky.

Vzorky obilovin o hmotnosti cca 1kg spolu s vyplněnou průvodkou po domluvě převezmou pozorovatelé MSD anebo je zašlete, na adresu:

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Oddělení kvality zrna

Havlíčkova 2787/121

767 01 Kroměříž

Více informací a formulář průvodky je možno nalézt na http://www.vukrom.cz/aktuality - Monitoring kvality obilovin.
Srovnání podílu vzorků potravinářské pšenice z Čech a Moravy ze sklizně 2012 vyhovujících v jednotlivých parametrech podle ČSN 46 1100-2
Srovnání podílu vzorků potravinářské pšenice z Čech a Moravy ze sklizně 2012 vyhovujících v jednotlivých parametrech podle ČSN 46 1100-2

Průvodka vzorku

Související články

Monitoring kvality pšenice na Slovensku

04. 04. 2022 Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Andrea Lančaričová, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany Sklizeň Zobrazeno 519x

Možnosti desikace slunečnice po restrikci diquate

03. 10. 2021 Doc. Ing Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Božetěch Málek; Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Sklizeň Zobrazeno 913x

Předčasné ukončení vegetace u brambor

12. 09. 2021 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1233x

Co ovlivňuje kvalitu kukuřice pro siláž

01. 03. 2021 Ing. Yvona Tyrolová; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Sklizeň Zobrazeno 2341x

Vliv termínu sklizně brambor na výskyt chorob a škůdců na hlízách

06. 10. 2020 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1833x

Další články v kategorii Sklizeň

detail