Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Aktuality z polních dnů 2022

01. 07. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 204x

Přelom jara a léta je u odborné zemědělské veřejnosti tradičně ve znamení polních dnů, kde mohou načerpat nepřeberné množství zkušeností k ochraně i výběru odrůd. Pro představu přinášíme stručný přehled o námi navštívených akcích jako případnou inspiraci do budoucna.

Renofarmy

Polní den ve Žlunicích

Poslední květnový den se nesl ve znamení již 11. polního dne ve Žlunicích, kde proběhla rozsáhlá přehlídka odrůd společnosti Syngenta. Kromě stálých hybridů v sortimentu řepky ozimé se účastníci seznámili se středně raným až pozdním materiálem SY Lionetta, jehož registrace je plánována po letošní sklizni. Představeny byly i nové hybridy ozimého ječmene Hyvido - dobrým zdravotním stavem disponuje hybrid přechodného typu SY Loona, k silážnímu využití je určen nový SY Maliboo. Oba nové ječmeny mají být k dispozici pro letošní zásev. Dále byly představeny hybridy slunečnice a potrfolio odrůd obilnin společnosti VP Agro, která se spolupodílela na pořádaném polním dnu.

Pestrá paleta odrůd byla představena na Polním dni v Branišovicích
Polní den ve Žlunicích se těšil hojné návštěvnosti

Polní den v Branišovicích

Na počátku června, za velkého zájmu návštěvníků, uspořádala společnost RAGT a VP Agro a další společnosti polní den v Branišovicích, kde společně představili širokou paletu jak vlastních, tak i odrůd dalších společností. Představena byla zde vyšlechtěná novinka pekařská ozimá pšenice RGT Telemark řadící se mezi velmi rané odrůdy. Dříve zavedenou odrůdu Bodyček doplňuje v sortimentu raných odrůd a překonává jej výkonností. V letošním roce budou založeny množitelské plochy a od příštího roku již bude dostupný běžnému pěstování.

Široký sortiment odrůd a možností ochrany rozsáhlého spektra plodin byl součástí polního dne v Libčanech
Pestrá paleta odrůd byla představena na Polním dni v Branišovicích

Polní den v Libčanech

Hojné zastoupení odrůd obilnin, kukuřice, řepky ozimé i cukrovky bylo k vidění na polním dnu BayerExpertTech 2022, který se konal 16. června v Libčanech. Mezi představenými Dekalb hybridy řepky ozimé nechyběla středně raná novinka DK Exbury, jejíž přednost spočívá ve zdravotním stavu (rezistence vůči TuYV, gen Rlm7) a vysokém obsahu oleje.

Zcela novou možností fungicidní ochrany obilnin představuje přípravek Cayunis, který má na trh zamířit v příštím roce. Vzhledem k tomu, že obsahuje 3 různé látky s odlišným mechanizmem účinku (bixafen 75 g/l, spiroxamine 150 g/l, trifloxystrobin 100 g/l), působí dlouhodobě preventivně, kurativně a eradikativně. Porost obilnin chrání proti širokému spektru houbových chorob od padlí, rzí, braničnatek, helmintosporióz až po skvrnitosti. Zároveň zvětšuje listovou plochu pro lepší výkon fotosyntézy, přináší antistresový efekt pro úsporné hospodaření s vodou za sucha a podporuje vitalitu rostlin. Přípravek je možné použít v širokém aplikačním termínu, a to od počátku sloupkování do konce květu (pouze u ječmene do počátku květu). Primárně má zasahovat choroby stébel a listů (T1–T2). Registrovaná dávka 1,0 l/ha může být v plodině aplikována maximálně 2× v intervalu 21 dní. Nesporným benefitem je jeho použití bez omezení v OP II. stupně ochrany zdrojů podzemních a povrchových vod.


Polní den ve Žlunicích se těšil hojné návštěvnosti
Široký sortiment odrůd a možností ochrany rozsáhlého spektra plodin byl součástí polního dne v Libčanech

Polní den v Kroměříži

Tradičním polním dnem na Moravě je přehlídka odrůd a pokusů uspořádaná Výzkumným ústavem zemědělským v Kroměříží. V letošním roce se za velkého zájmu návštěvníků představilo 254 odrůd od různých společností. K vidění bylo 195 odrůd ozimých obilnin, které byly doplněny 59 odrůdami jarních obilnin, kde u každé odrůdy byly zkoušeny 3 intenzity ošetření. Maximální intenzita ošetření představovala vysoké dávky živin a více aplikací regulátorů růstu i fungicidů. Střední intenzita zohlednila letošní zdražení vstupů a byly optimalizovány dávky živin, počet morforegulátorů a fungicidů podle vývoje porostů. Na extenzivních variantách bylo provedeno pouze regenerační přihnojení a ošetření proti plevelům a škůdcům, ale nebyla provedena aplikace regulátorů a fungicidů.

Sledovaným kláním je také Mezinárodní soutěž pěstitelských technologií, kde se porovnávají různé postupy vedení porostu, od výběru odrůdy, přes výběr ošetření až po intenzitu hnojení. Celkem v letošním roce bylo hodnoceno 79 variant, z čehož bylo 48 na ozimé pšenici, 25 na jarním ječmeni a 6 u ozimého ječmene. Volba jednotlivých vstupů je plně v kompetenci jednotlivých zadavatelů. Rozhodujícím výsledkem je vyhodnocení výnosu, kvality a uplatnění sklizně. Rozhodujícím výsledkem je ekonomické zhodnocení dosaženého zisku po odečtení vložených nákladů, proto musí jednotliví zadavatelé pečlivě zvážit návratnost vložených prostředků. S výsledky těchto pokusů se budete moci seznámit v některém z příštích vydání časopisu.

Množství odrůd a porovnání pěstitelských technologií bylo k vidění na Polním dnu v Kroměříži
Množství odrůd a porovnání pěstitelských technologií bylo k vidění na Polním dnu v Kroměříži

Polní den v Klukách

Hlavní náplní polního dne, který se konal 22. června na pokusném pozemku Zkušební stanice Kluky, byla komentovaná prohlídka 2 rozsáhlých pokusů v pšenici ozimé. V průběhu prohlídek měli zástupci jednotlivých firem možnost seznámit návštěvníky s konkrétními přípravky, kterými byly parcelky ošetřeny.

V první části byla pozornost věnována fungicidním pokusům v pšenici ozimé. Dohromady bylo představeno 24 variant, jejichž aplikace proběhla ve 4 různých termínech - na začátku sloupkování (BBCH 30–32), na praporcový list (BBCH 37–39), začátkem až v polovině metání (BBCH 51–55) a do květu (BBCH 61–65) proti klasovým chorobám. Nejčastějším patogenem, který se na porostech vyskytoval, byla braničnatka pšeničná. Téměř všechny fungicidní varianty na tuto chorobu v době hodnocení (17. června) vykázaly vysokou účinnost, která se pohybovala v rozmezí 90–97 %.

Následně se pozornost přesunula k herbicidním pokusům v pšenici ozimé. První blok ošetření byl proveden ve fázi 1–3 listů (BBCH 11–13). Tento CPOST zásah zahrnoval 17 různých herbicidních variant a téměř u všech byla prokázána 100% účinnost (v ojedinělých případech vzešel pouze svízel přítula). V jarním období (BBCH 25) proběhl druhý blok ošetření zahrnující 9 herbicidních variant. Ty se rovněž vyznačovaly vysokou účinností, pouze v několika případech muselo dojít k opakování zásahu kvůli chundelce metlici.

Pozornost ochraně hlavních polních plodin byla věnována na Polním dnu v Klukách u Písku
Pozornost ochraně hlavních polních plodin byla věnována na Polním dnu v Klukách u Písku

Polní den kmínu v Hněvčevsi

Na pracovišti VÚRV v Hněvčevsi (okr. Hradec Králové) byl 24. června pořádán polní den o pěstování kmínu a jeho odrůdách, na jehož pořádání se také spolupodílela firma AgroVac Profi, s.r.o. a spolek Český kmín. Na pokusných parcelách byly k vidění varianty herbicidních pokusů založených již v loňském roce a dále účinnost podzimních i jarních ošetření. Pozornost byla také věnována ochraně kmínu proti chorobám. Byly prezentovány varianty fungicidního ošetření, kdy cílem byla především eliminace výskytu a ochrana proti široce rozšířené hlízence obecné. Bylo taktéž zmíněno riziko výskytu škůdců v porostech kmínu a možná cílená a selektivní ochrana. Diskutován byl také aktuální stav pěstování kmínu v České republice, vývoj realizačních cen a výhled pro uplatnění produkce sklizené v letošním roce.

Pěstování a ochrana kmínu byly představeny v Hněvčevsi
Pěstování a ochrana kmínu byly představeny v Hněvčevsi

Související články

Zpracování půdy k řepce a hnojení dusíkem

11. 11. 2022 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 624x

Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře s leguminózou

31. 10. 2022 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 338x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail