BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Hodnocení obsahu dusíku, vlhkosti půdy, životaschopnosti a obsahu cukrů u ozimých obilnin v letošní zimě

14. 02. 2014 Kolektiv pracovníků Agrotest fyto, s.r.o. a doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph. D. Technologie pěstování Zobrazeno 7042x

V polovině ledna, před ochlazením, které pak trvalo asi 14 dnů, jsme provedli odběry půd za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku v půdě. Odběry byly provedeny na třech lokalitách, zahrnujících okresy Kroměříž, Prostějov a Uherské Hradiště. Zjištěné výsledky jsme srovnávali s dlouhodobým normálem (40letá řada výsledků z odběrů prováděných u Kostelce u Holešova).

Limagrain

Obsah minerálních forem dusíku a vlhkosti v půdním profilu k 15. lednu 2014

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Ing. Jan Bílovský

Obsah nitrátového dusíku je u okresů Prostějov a Kroměříž v celé hloubce půdního profilu lehce nadnormální a zásobu můžeme hodnotit jako dobrou (graf 1). Největší obsah byl zjištěn v hloubce 0–20 cm. Pouze v okrese Uherské Hradiště (Staré Město) jeho hodnoty nedosahovaly normálů. V letošním roce nedocházelo k vyplavování NO3 do spodních vrstev.

Obsah amonného dusíku v ornici (hloubka 0–30 cm) je lehce podnormální (graf 2). Příčinou je teplý průběh zimy: nitrifikace probíhá a část amonného dusíku je nitrifikačními procesy přeměněna na dusík nitrátový. V hloubce 30–100 cm je obsah amonného dusíku normální (Kroměříž, Staré Město) až lehce nadnormální (Prostějov).

Obsah minerálního dusíku je u okresů Prostějov a Kroměříž v celé hloubce půdního profilu normální až lehce nadnormální, zásoba minerálního dusíku je dobrá. V okrese Prostějov dosahuje 113–145 % normálu v hloubce do 40 cm, v hloubce 40–100 cm je 130–213 % normálu. V okrese Kroměříž byly zjištěny víceméně normálové hodnoty. Největší obsah minerálního dusíku (138–162 %) byl zjištěn v hloubce 60–100 cm, tento dusík je ovšem pro rostliny nedostupný. Pouze v okrese Uherské Hradiště jeho hodnoty nedosahovaly normálů (31–38% normálu) - graf 3.

Vlhkost v hloubce 0–20 cm dosahuje 35 – 40 % objemových. Zásobení půdy vodou je velmi dobré (mírně nadprůměrné hodnoty ve srovnání s normálem). Nedostatek vody nebyl zjištěn v žádném ze sledovaných okresů (graf 4).

Závěr

V současné době je na základě analýz provedených v polovině ledna zásoba nitrátového dusíku v půdě dobrá, u amonného snížená pouze v povrchové vrstvě půdy.
Na základě této situace (analýzy z poloviny ledna) doporučujeme pro překonání období snížené nitrifikace v předjarním období pro regenerační přihnojení aplikovat střední dávky hnojiv s oběma formami dusíku - např. ledek amonný s vápencem nebo ledek amonný s dolomitickým vápencem (ozimé obilniny 150 kg/ha, řepka ozimá 200 kg/ha).
Ve druhé polovině února provedeme odběr vzorků půdy a budeme aktualizovat výsledky stanovení minerálních forem dusíku a vlhkosti, na jejichž základě upřesníme doporučené dávky a formy hnojiv.
   

Graf 1: Srovnání profilového obsahu nitrátového dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 2: Srovnání profilového obsahu amonného dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 1: Srovnání profilového obsahu nitrátového dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem Graf 2: Srovnání profilového obsahu amonného dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem
   

Graf 3: Srovnání profilového obsahu minerálního dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 4: Srovnání profilové vlhkosti v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 3: Srovnání profilového obsahu minerálního dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem Graf 4: Srovnání profilového vlhkosti v půdě s dlouhodobým průměrem
   

Životaschopnost obilnin k 3. únoru 2014

V tomto datumu jsme provedli orientační průzkum životaschopnosti ozimých obilnin. Odběry vzorků rostlin byly provedeny po více než týdenním mrazovém období (22. 1. 2014 – 30. 1. 2014), kdy minimální teploty poklesly na -12,5 °C, přízemní minimální teploty na -13,7 °C, mrzlo bez sněhové pokrývky. Pro vyhodnocení byly vybrány odrůdy odlišné v mrazuvzdornosti, jak jsme poznali například v kritické zimě roku 2012.

Výsledky testů životaschopnosti potvrdily naše očekávání, tedy že rostliny obilnin u všech odebraných odrůd prozatím reagují na přenesení do vyšší teploty (regenerační test) prodlužovacím růstem i obnovou růstu kořenů.

U odebraných odrůd ozimů jsme rovněž sledovali stav porostu - počet odnoží a přítomnost sekundárních kořenů. Stav porostů je prozatím velmi dobrý, sledované odrůdy jsou dobře odnožené a u všech vzorků byly potvrzena přítomnost sekundárních kořenů (tab.).

Tab.: Hodnocení stavu porostů obilnin
Plodina
Odrůda
Předplodina
Počet
odnoží
Sekundární
kořeny
Pšenice ozimá
Akteur
obilnina
5
ano
Pšenice ozimá
Cubus
obilnina
6
ano
Pšenice ozimá
Bohemia
řepka
6–7
ano
Pšenice ozimá
Federer
řepka
8
ano
Pšenice ozimá
Mulan
řepka
7
ano
Žito ozimé
Kapitan
řepka
8–10
ano
Ječmen ozimý
Fabian
řepka
3–4, 10
ano

 

Hodnocení obsahu vodorozpustných cukrů v rostlinách ozimých obilnin

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Irena Sedláčková

Proč na jaře hodnotíme obsah cukrů v rostlinách ozimů?

Cukry jsou u rostlin základním produktem fotosyntetické asimilace a plní funkci zásobních i stavebních látek. Jsou zdrojem energie pro zachování metabolických funkcí rostliny v době vegetačního klidu, kdy převládají rozkladné procesy dýchání nad asimilačními fotosyntetickými procesy. Cukry jsou také nutné k vytvoření potřebného množství uhlíkatých skeletů budoucích bílkovin, k poskytnutí energie pro enzymatickou redukci a příjem nitrátů v pletivech i jako stavební jednotka pro tvorbu škrobu v zrnu.

Koncentrace celkových rozpustných cukrů v pletivech rostlin obilnin je významným ukazatelem jejich fyziologického stavu. Byla zjištěna korelace mezi obsahem cukrů v rostlinách v období těsně před nástupem zimy a v jejím průběhu a zimovzdorností stanovenou v poli. Odrůdy s vyšší zimovzdorností jsou schopny akumulovat vyšší množství cukru do nástupu zimy a rychlost spotřebovávání cukrů se u různých odrůd liší.

Obecně se v průběhu zimy obsah cukrů v rostlinách postupně snižuje a na konci zimního období dosahuje svého minima. S nástupem vyšších teplot v předjaří teplot začínají opět převažovat asimilační procesy a obsah cukrů v pletivech rostlin se opět začíná zvyšovat, pokud ovšem nedošlo v zimním období k fatálnímu poškození rostlin.

Obsah vodorozpustných cukrů v rostlinných pletivech ozimů v období jarní regenerace charakterizuje jejich úroveň metabolizmu, tj. schopnost využít dusík. Za dostatečný obsah cukrů pro využitelnost nitrátů rostlinou se považuje hodnota obsahu cukrů ve výši přibližně 150 mg/g.

Ozimá pšenice - odrůda Federer
Ozimá pšenice - odrůda Federer
 

Výsledky sledování z lokality Kroměříž 2012–2014

Od roku 2012 jsou hodnoceny obsahy vodorozpustných cukrů u 5 odrůd ozimé pšenice (Akteur, Cubus, Mulan, Federer, Bohemia), u ozimého žita odrůdy Kapitan a ozimého ječmene Fabian na lokalitě Kroměříž. Jsou srovnávány odběry provedené v letech 2012 a 2013 vždy začátkem března (6. 3. 2012 a 5. 3. 2013), v letošním roce jsou zatím k dispozici údaje z odběru 3. 2. 2014.

Nejnižší obsahy cukrů ze sledovaných tří let byly zjištěny v roce 2012. Jak je zřejmé z grafu 5, u odrůdy Federer byl v tom roce zjištěn nulový obsah cukrů, tj. rostliny nebyly schopny obnovy vegetace. Jednalo se o rostliny vymrzlé a porost byl následně zaorán. Stejně tak dopadla odrůda Mulan (obsah cukrů 4,4 mg/g). U odrůdy Akteur (průměrný obsah cukrů 37,1 mg/g) část rostlin zregenerovala a porost byl veden do sklizně. Porost byl však slabý a mezerovitý a v provozních podmínkách by jeho zachování nebylo ekonomické. Ostatní odrůdy úspěšně zregenerovaly.

V roce 2013 byly hodnoty obsahu cukrů mnohem vyšší a hodnoty se pohybovaly okolo optima 150 mg/g pro využití vyšších regeneračních dávek dusíkatých hnojiv. Průměrná hodnota v souboru sledovaných odrůd ozimé pšenice byla 147 mg/kg, ozimého žita 146 mg/kg a ozimého ječmene Fabian dokonce 172 mg/kg. Jaro 2013 bylo tedy z pohledu fyziologického stavu porostu velmi příznivé.

V letošním roce 2014 jsme rostliny odebrali již počátkem února. Důvodem pro ranější odběr byla do té doby velmi mírná zima a nejistota následného vývoje počasí. Zjištěná průměrná hodnota obsahu cukrů u ozimých pšenic (123 mg/kg) je o něco nižší než v roce 2013, u ozimého žita naopak o něco vyšší (179 mg/kg) a u ozimého ječmene Fabian je na stejné úrovni (178 mg/kg). Jedná se o hodnoty dostatečné a odpovídající termínu odběru a je možno konstatovat, že rostliny jsou v současné době v dobrém fyziologickém stavu a při nástupu vyšších teplot začnou normálně vegetovat. Otázkou stále zůstává další průběh počasí, nicméně čas se stále posunuje rychlými kroky k jarním měsícům. Další odběry a rozbory rostlin na obsah cukrů budou proto provedeny ještě začátkem března, ve stejném termínu jako v předešlých letech.

Graf 5: Obsahy vodorozpustných cukrů v ozimých obilninách (metoda podle: H. Klusák - Kolorimetrické stanovení obsahu cukrů v obilninách. Rostlinná výroba, 23,1977 (4), s. 401–404) v předjaří let 2012–2014, lokalita Kroměříž

Graf 5: Obsahy vodorozpustných cukrů v ozimých obilninách (metoda podle: H. Klusák - Kolorimetrické stanovení obsahu cukrů v obilninách. Rostlinná výroba, 23,1977 (4), s. 401–404) v předjaří let 2012–2014, lokalita Kroměříž
 

Související články

Pěstitelské technologie máku a vybrané výsledky z pokusů

09. 06. 2022 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 207x

Navrátí regenerativní zemědělství život do půdy?

05. 06. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 230x

Stabilita výnosu ozimé pšenice z hlediska lokálního sucha

01. 06. 2022 Ing. Marie Váňová, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 286x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail