Chemap Agro s.r.o.

Hodnocení obsahu dusíku, vlhkosti půdy, životaschopnosti a obsahu cukrů u ozimých obilnin v letošní zimě

14. 02. 2014 Kolektiv pracovníků Agrotest fyto, s.r.o. a doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph. D. Technologie pěstování Zobrazeno 4107x

V polovině ledna, před ochlazením, které pak trvalo asi 14 dnů, jsme provedli odběry půd za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku v půdě. Odběry byly provedeny na třech lokalitách, zahrnujících okresy Kroměříž, Prostějov a Uherské Hradiště. Zjištěné výsledky jsme srovnávali s dlouhodobým normálem (40letá řada výsledků z odběrů prováděných u Kostelce u Holešova).

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Obsah minerálních forem dusíku a vlhkosti v půdním profilu k 15. lednu 2014

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Ing. Jan Bílovský

Obsah nitrátového dusíku je u okresů Prostějov a Kroměříž v celé hloubce půdního profilu lehce nadnormální a zásobu můžeme hodnotit jako dobrou (graf 1). Největší obsah byl zjištěn v hloubce 0–20 cm. Pouze v okrese Uherské Hradiště (Staré Město) jeho hodnoty nedosahovaly normálů. V letošním roce nedocházelo k vyplavování NO3 do spodních vrstev.

Obsah amonného dusíku v ornici (hloubka 0–30 cm) je lehce podnormální (graf 2). Příčinou je teplý průběh zimy: nitrifikace probíhá a část amonného dusíku je nitrifikačními procesy přeměněna na dusík nitrátový. V hloubce 30–100 cm je obsah amonného dusíku normální (Kroměříž, Staré Město) až lehce nadnormální (Prostějov).

Obsah minerálního dusíku je u okresů Prostějov a Kroměříž v celé hloubce půdního profilu normální až lehce nadnormální, zásoba minerálního dusíku je dobrá. V okrese Prostějov dosahuje 113–145 % normálu v hloubce do 40 cm, v hloubce 40–100 cm je 130–213 % normálu. V okrese Kroměříž byly zjištěny víceméně normálové hodnoty. Největší obsah minerálního dusíku (138–162 %) byl zjištěn v hloubce 60–100 cm, tento dusík je ovšem pro rostliny nedostupný. Pouze v okrese Uherské Hradiště jeho hodnoty nedosahovaly normálů (31–38% normálu) - graf 3.

Vlhkost v hloubce 0–20 cm dosahuje 35 – 40 % objemových. Zásobení půdy vodou je velmi dobré (mírně nadprůměrné hodnoty ve srovnání s normálem). Nedostatek vody nebyl zjištěn v žádném ze sledovaných okresů (graf 4).

Závěr

V současné době je na základě analýz provedených v polovině ledna zásoba nitrátového dusíku v půdě dobrá, u amonného snížená pouze v povrchové vrstvě půdy.
Na základě této situace (analýzy z poloviny ledna) doporučujeme pro překonání období snížené nitrifikace v předjarním období pro regenerační přihnojení aplikovat střední dávky hnojiv s oběma formami dusíku - např. ledek amonný s vápencem nebo ledek amonný s dolomitickým vápencem (ozimé obilniny 150 kg/ha, řepka ozimá 200 kg/ha).
Ve druhé polovině února provedeme odběr vzorků půdy a budeme aktualizovat výsledky stanovení minerálních forem dusíku a vlhkosti, na jejichž základě upřesníme doporučené dávky a formy hnojiv.
   

Graf 1: Srovnání profilového obsahu nitrátového dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 2: Srovnání profilového obsahu amonného dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 1: Srovnání profilového obsahu nitrátového dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem Graf 2: Srovnání profilového obsahu amonného dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem
   

Graf 3: Srovnání profilového obsahu minerálního dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 4: Srovnání profilové vlhkosti v půdě s dlouhodobým průměrem

Graf 3: Srovnání profilového obsahu minerálního dusíku v půdě s dlouhodobým průměrem Graf 4: Srovnání profilového vlhkosti v půdě s dlouhodobým průměrem
   

Životaschopnost obilnin k 3. únoru 2014

V tomto datumu jsme provedli orientační průzkum životaschopnosti ozimých obilnin. Odběry vzorků rostlin byly provedeny po více než týdenním mrazovém období (22. 1. 2014 – 30. 1. 2014), kdy minimální teploty poklesly na -12,5 °C, přízemní minimální teploty na -13,7 °C, mrzlo bez sněhové pokrývky. Pro vyhodnocení byly vybrány odrůdy odlišné v mrazuvzdornosti, jak jsme poznali například v kritické zimě roku 2012.

Výsledky testů životaschopnosti potvrdily naše očekávání, tedy že rostliny obilnin u všech odebraných odrůd prozatím reagují na přenesení do vyšší teploty (regenerační test) prodlužovacím růstem i obnovou růstu kořenů.

U odebraných odrůd ozimů jsme rovněž sledovali stav porostu - počet odnoží a přítomnost sekundárních kořenů. Stav porostů je prozatím velmi dobrý, sledované odrůdy jsou dobře odnožené a u všech vzorků byly potvrzena přítomnost sekundárních kořenů (tab.).

Tab.: Hodnocení stavu porostů obilnin
Plodina
Odrůda
Předplodina
Počet
odnoží
Sekundární
kořeny
Pšenice ozimá
Akteur
obilnina
5
ano
Pšenice ozimá
Cubus
obilnina
6
ano
Pšenice ozimá
Bohemia
řepka
6–7
ano
Pšenice ozimá
Federer
řepka
8
ano
Pšenice ozimá
Mulan
řepka
7
ano
Žito ozimé
Kapitan
řepka
8–10
ano
Ječmen ozimý
Fabian
řepka
3–4, 10
ano

 

Hodnocení obsahu vodorozpustných cukrů v rostlinách ozimých obilnin

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Irena Sedláčková

Proč na jaře hodnotíme obsah cukrů v rostlinách ozimů?

Cukry jsou u rostlin základním produktem fotosyntetické asimilace a plní funkci zásobních i stavebních látek. Jsou zdrojem energie pro zachování metabolických funkcí rostliny v době vegetačního klidu, kdy převládají rozkladné procesy dýchání nad asimilačními fotosyntetickými procesy. Cukry jsou také nutné k vytvoření potřebného množství uhlíkatých skeletů budoucích bílkovin, k poskytnutí energie pro enzymatickou redukci a příjem nitrátů v pletivech i jako stavební jednotka pro tvorbu škrobu v zrnu.

Koncentrace celkových rozpustných cukrů v pletivech rostlin obilnin je významným ukazatelem jejich fyziologického stavu. Byla zjištěna korelace mezi obsahem cukrů v rostlinách v období těsně před nástupem zimy a v jejím průběhu a zimovzdorností stanovenou v poli. Odrůdy s vyšší zimovzdorností jsou schopny akumulovat vyšší množství cukru do nástupu zimy a rychlost spotřebovávání cukrů se u různých odrůd liší.

Obecně se v průběhu zimy obsah cukrů v rostlinách postupně snižuje a na konci zimního období dosahuje svého minima. S nástupem vyšších teplot v předjaří teplot začínají opět převažovat asimilační procesy a obsah cukrů v pletivech rostlin se opět začíná zvyšovat, pokud ovšem nedošlo v zimním období k fatálnímu poškození rostlin.

Obsah vodorozpustných cukrů v rostlinných pletivech ozimů v období jarní regenerace charakterizuje jejich úroveň metabolizmu, tj. schopnost využít dusík. Za dostatečný obsah cukrů pro využitelnost nitrátů rostlinou se považuje hodnota obsahu cukrů ve výši přibližně 150 mg/g.

Ozimá pšenice - odrůda Federer
Ozimá pšenice - odrůda Federer
 

Výsledky sledování z lokality Kroměříž 2012–2014

Od roku 2012 jsou hodnoceny obsahy vodorozpustných cukrů u 5 odrůd ozimé pšenice (Akteur, Cubus, Mulan, Federer, Bohemia), u ozimého žita odrůdy Kapitan a ozimého ječmene Fabian na lokalitě Kroměříž. Jsou srovnávány odběry provedené v letech 2012 a 2013 vždy začátkem března (6. 3. 2012 a 5. 3. 2013), v letošním roce jsou zatím k dispozici údaje z odběru 3. 2. 2014.

Nejnižší obsahy cukrů ze sledovaných tří let byly zjištěny v roce 2012. Jak je zřejmé z grafu 5, u odrůdy Federer byl v tom roce zjištěn nulový obsah cukrů, tj. rostliny nebyly schopny obnovy vegetace. Jednalo se o rostliny vymrzlé a porost byl následně zaorán. Stejně tak dopadla odrůda Mulan (obsah cukrů 4,4 mg/g). U odrůdy Akteur (průměrný obsah cukrů 37,1 mg/g) část rostlin zregenerovala a porost byl veden do sklizně. Porost byl však slabý a mezerovitý a v provozních podmínkách by jeho zachování nebylo ekonomické. Ostatní odrůdy úspěšně zregenerovaly.

V roce 2013 byly hodnoty obsahu cukrů mnohem vyšší a hodnoty se pohybovaly okolo optima 150 mg/g pro využití vyšších regeneračních dávek dusíkatých hnojiv. Průměrná hodnota v souboru sledovaných odrůd ozimé pšenice byla 147 mg/kg, ozimého žita 146 mg/kg a ozimého ječmene Fabian dokonce 172 mg/kg. Jaro 2013 bylo tedy z pohledu fyziologického stavu porostu velmi příznivé.

V letošním roce 2014 jsme rostliny odebrali již počátkem února. Důvodem pro ranější odběr byla do té doby velmi mírná zima a nejistota následného vývoje počasí. Zjištěná průměrná hodnota obsahu cukrů u ozimých pšenic (123 mg/kg) je o něco nižší než v roce 2013, u ozimého žita naopak o něco vyšší (179 mg/kg) a u ozimého ječmene Fabian je na stejné úrovni (178 mg/kg). Jedná se o hodnoty dostatečné a odpovídající termínu odběru a je možno konstatovat, že rostliny jsou v současné době v dobrém fyziologickém stavu a při nástupu vyšších teplot začnou normálně vegetovat. Otázkou stále zůstává další průběh počasí, nicméně čas se stále posunuje rychlými kroky k jarním měsícům. Další odběry a rozbory rostlin na obsah cukrů budou proto provedeny ještě začátkem března, ve stejném termínu jako v předešlých letech.

Graf 5: Obsahy vodorozpustných cukrů v ozimých obilninách (metoda podle: H. Klusák - Kolorimetrické stanovení obsahu cukrů v obilninách. Rostlinná výroba, 23,1977 (4), s. 401–404) v předjaří let 2012–2014, lokalita Kroměříž

Graf 5: Obsahy vodorozpustných cukrů v ozimých obilninách (metoda podle: H. Klusák - Kolorimetrické stanovení obsahu cukrů v obilninách. Rostlinná výroba, 23,1977 (4), s. 401–404) v předjaří let 2012–2014, lokalita Kroměříž
 

Související články

Polní dny Sója 2017

18. 09. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 168x

Proč (ne)pěstovat strništní meziplodiny?

26. 08. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 553x

Možnosti využití ozimého tritikale na produkci biomasy a bioplynu

12. 08. 2017 Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 206x

Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky

05. 08. 2017 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. Michaela Škeříková, Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 382x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail