Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Jak podpořit biologickou aktivitu v půdě

03. 03. 2023 Ing. Eva Bajerová; Agrostis, s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 880x

V dnešní době, kdy klimatická změna už není jen akademickým pojmem a jsme jí všichni ovlivněni, se s ní musíme naučit žít a přizpůsobit se. Všichni, kdo sledují počasí během roku vidí, že každý rok je úplně jiný z pohledu rozložení srážek a teplot v jednotlivých ročních obdobích. V zemědělství je to zejména půda, která je nejvíce ovlivněna změnou podnebí. Proto je důležité vytvořit v půdě podmínky, které pomohou rostlinám i živočichům překonat stres teplotní nebo vláhový.

Proseeds

V jednom gramu úrodné půdy žijí miliardy bakterií, miliony hub a tisíce nejmenších živých organizmů. Tyto mikroorganizmy ovlivňují většinu procesů, které probíhají v půdě, a také mají vliv na rostliny. Symbiotické soužití hub a kořenů vyšších rostlin se nazývá mykorhiza. Dříve byl tento fenomén podceňován, ale bylo zjištěno, že 70–90 % rostlin je mykorhizních. Rostliny, které mají dobře rozvinutou mykorhizu lépe odolávají nedostatku vláhy, neboť hyfy hub jsou schopny rostlině poskytnout dostatek vody i při zhoršených vláhových podmínkách v půdě. Jak ale podpořit aktivitu půdních mikroorganizmů? Kromě obecně známých doporučení jako je hnojení organickými hnojivy, pěstování meziplodin a minimalizace kultivačních zásahů do půdy, můžeme využít kvantovou fyziku.

Výzkumy ukazují, že rostliny komunikují prostřednictvím sítě elektromagnetických frekvencí, a že tento tok energie je rozhodující pro rovnováhu biologických systémů. Také bylo zjištěno, že vystavení mikroorganizmů různým intenzitám elektromagnetických polí může vést k výraznému zvýšení rozvoje a aktivity těchto mikroorganizmů. Firmě Penergetic ze Švýcarska se podařilo přenést vybrané frekvence do vhodného materiálu za kontrolovaných podmínek elektromagnetické indukce. Tak došlo k vytvoření modifikovaného elektronového stavu nosného materiálu. Na základě toho byly vyvinuty produkty Penergetic B pro aplikaci na půdu a Penergetic P pro aplikaci na rostliny. Po aplikaci těchto produktů dochází ke zvýšení biologické aktivity půdy v podpovrchové vrstvě zvýšením potravní aktivity fauny a mikroorganizmů. Díky tomu dochází ke zlepšení kvality rostlin, a to nejen zvýšením produktivity, ale i jejich rychlejšímu vývoji, a to především kořenů. Mezi vývojem kořenů a příjmem vody a živin existuje přímá souvislost, stejně jako mezi zvýšenou mikrobiologickou aktivitou v rhizosféře a větší absorbcí a translokací živin. Po aplikaci těchto přípravků došlo také ke zvýšení množství přijatelných mikroživin, zvýšení množství organického uhlíku v půdě a zvýšení pH. Rovněž dochází k rozvoji mykorhizy a zvýšení odolnosti rostlin proti stresu z nedostatku vody v půdě.

Zvýšená biologická aktivita půdy sebou nese i další pozitivní aspekty. Je to zrychlení mineralizacehumifikace, a tím i rychlejší odbourávání posklizňových zbytků. To má vliv na život patogenních mikroorganizmů, které přežívají na posklizňových zbytcích a následně můžou infikovat rostliny.

Zárověň dochází ke zlepšení fyzikálních vlastností půdy akumulací organických sloučenin. Některé z těchto sloučenin působí přímo při stimulaci zvýšené tvorby kořenů rostlin, které mohou intenzivněji rozrušovat zhutnělé vrstvy půdy, a tím snižovat mechanický odpor při jejich růstu. Sníží se i mechanický odpor při kultivaci půdy. Dochází ke zvýšení provzdušnění, dostupnosti vody a živin. V podmínkách zhutnění půdy je omezen růst kořenů, což nutí rostlinu k největší koncentraci kořenů ve svrchní vrstvě půdy, a tím se vystavit většímu vlivu globální změny.

Při kombinaci produktů Penergetic s přípravky Azofix Plus (obsahující bakterii vázající vzdušný dusík) a Fosfix Plus (uvoňující fosfor) dochází ke zvýšení podpory biologického života v půdě, a tím i většího vlivu na pěstované rostliny. Díky přípravkům od firmy Penergetic může dojít k redukci hnojení o 30 % při současném zachování výnosu na odpovídající úrovni. To má vedle enviromentálního hlediska také pozitivní ekonomický efekt.

Obr.: Vliv přípravku Penergetic na vývoj kořenů u kukuřice
Obr.: Vliv přípravku Penergetic na vývoj kořenů u kukuřice

Související články

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

13. 11. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 489x

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

25. 10. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 634x

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

23. 10. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 886x

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

06. 10. 2023 Ing. Tereza Humešová, Ph.D.; Český spolek pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 933x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail