BASF
BASF
BASF

AGRA

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 423x

Ozelenění pásů kolejových stop postřikovače pro rovnoměrné rozptýlení neprodukčních ploch v intenzivních zemědělských oblastech vychází z nápadu členů Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství. Význam těchto pásů spočívá v důmyslném propojení úhorových neprodukčních ploch v podobě pravidelných pásů v produkčních plodinách. Nejde jen o splnění legislativních podmínek, ale především o využití účinku kvetoucích pásů pro podporu biodiverzity a ekosystémových služeb. Pro rozšíření této technologie je k dispozici podrobná metodika, kterou vydal SIUZ ve spolupráci s předními zemědělskými odborníky.

Albíit

Filozofie ozelenění kolejových stop vychází z tvorby většího počtu dočasně stabilních ploch vyčleněných pro vývoj volně žijících organismů. Jedná se o pravidelně rozložené pásy v rámci půdního bloku, jejichž vzdálenost koresponduje se šířkou pracovního záběru postřikovače.

Základní charakteristika a přínos

Kolejové pásy jsou oseté směsí vhodných druhů rostlin, které plní funkci inkubátorů pro množení bakterií, hub, žížal, hmyzu apod. Uvedené organismy se následně šíří do celé plochy produkční plodiny. Osetí pásů kolejových stop postřikovače omezuje rizika nejen eroze vodní, ale i eroze větrné. V tom případě mohou vyšší druhy rostlin ve směsi zpomalovat proudění vzduchu nad povrchem holé půdy nebo půdy oseté produkční plodinou na začátku jejího vývoje do doby, než je tato plocha chráněná rostlinným pokryvem. Kromě pozitivního efektu na zvýšení počtu užitečného hmyzu v porostu slouží kolejové pásy i jako úkryt a zdroj potravy pro volně žijící zvěř. V krajině tak dochází k navýšení počtu zajíců, bažantů, koroptví a dalších druhů. Dá se říci, že ozeleněné kolejové řádky nahrazují funkci biopásů a zvyšují účinnost přerušovacích pásů, jejichž počet může být na svažitých pozemcích k účinnému omezení eroze nedostatečný.

Ozeleněním kolejových řádků dochází také k výraznému rozdrobení půdních bloků, a to při zachování využití principů a postupů precizního zemědělství. Technologie tedy zapadá do moderního zemědělství, v němž se využívají navigace, optimalizace trajektorií jízd, vypínání trysek postřikovačů apod. Rovněž řeší prostupnost pozemku pro techniku a minimalizuje vznik zbytečných přejezdových stop.

U ozeleněných kolejových řádků se nepočítá s pesticidním ošetřením při zásazích v hlavní plodině, což snižuje celkové zatížení plochy pozemku přípravky na ochranu rostlin a omezuje jejich negativní vliv na půdní organismy. Moderní rozmetadla hnojiv navíc umožňují nastavení, které aplikaci hnojiv do kolejového pásu zamezí.

Ozeleněné kolejové řádky lze využít pro jednorázové osetí pásů na podzim, kdy délka vegetace u ozimů koresponduje s délkou vegetace hlavní plodiny, zkušenosti máme jak v pšenici ozimé, tak ozimé řepce. Pro jařiny je v případě jednoletého využití vhodnější jejich založení již na podzim, tato technologie se může osvědčit třeba u bramborářů.

Pokud se počítá s víceletým využitím ozeleněných kolejových řádků, je nezbytné řešit dopředu sled plodin, vhodné a vytrvalé druhy do směsi či správný management seče nebo mulčování. Výhodou je, že se náklady spojené se založením pásů rozprostřou do počtu užitkových let, protože ve směsi musí dominovat finančně náročnější vytrvalé druhy jetelovin. V rámci spolku evidujeme již tříleté pokusy v provozních podmínkách, které jsou prezentovány na Demofarmě MZe Statek Bureš v Bučině u Vysokého Mýta.

Na vývoji této technologie se podílela řada odborníků v čele s doc. Václavem Brantem z ČZU a Ing. Tomášem Javorem z Agroeko Žamberk. Protierozní efekt ověřoval Ing. Jiří Kapička spolu s dalšími pracovníky VUMOP, díky čemu je ozelenění kolejových řádků uvedeno ve výčtu možných opatření proti erozi. Vychází se z faktu, že akcelerátorem řady erozních událostí jsou právě uježděné stopy od postřikovače. Do testování byly zapojeny i zemědělské podniky sdružené v rámci tzv. Vysokomýtské synklinály.

Ozeleněný kolejový řádek založený v ozimé řepce na Statku Bureš
Ozeleněný kolejový řádek založený v ozimé řepce na Statku Bureš

Předpisová mapa kolejových řádků pro aplikační techniku
Předpisová mapa kolejových řádků pro aplikační techniku

Druhý rok vegetace ozeleněného kolejového řádku v porostu cukrové řepy; postřikovač má usnadněný vjezd do porostu i za nepříznivého počasí a nevznikají koleje
Druhý rok vegetace ozeleněného kolejového řádku v porostu cukrové řepy; postřikovač má usnadněný vjezd do porostu i za nepříznivého počasí a nevznikají koleje

Víceleté ozelenění kolejových řádků má řadu pozitivních efektů i mimo hlavní vegetaci - pravidelné dělení bloků, ochrana proti erozi, úkryt, potrava pro zvěř aj.
Víceleté ozelenění kolejových řádků má řadu pozitivních efektů i mimo hlavní vegetaci - pravidelné dělení bloků, ochrana proti erozi, úkryt, potrava pro zvěř aj.

Kolejové řádky v porostu kukuřice pro víceleté využití

Tato myšlenka se zrodila v hlavě Jindřicha Šmögera a výše jmenovaní odborníci mu ji pomohli realizovat. Vše začíná u přípravy předpisové mapy a zakreslení linií pohybu postřikovače. V místě budoucích ozeleněných kolejových pásů se nezakládá hlavní plodina, ale tyto 3 metry jsou osety pestrou směsí druhů s vysokým podílem jetelovin, zajištujících víceleté využití směsi, doplněné o nektarodárné druhy, s postupným termínem kvetení.

Vzhledem k tomu, že ekonomika hraje zásadní roli, k řešení přichází i otázka, o kolik se sníží potenciální výnos plodiny z plochy. To je dáno nejen šířkou záběru postřikovače (tab. 1), ale počítá se i s tím, že pokud by byl kolejový řádek standardně osetý hlavní plodinou, dojde k jejímu poškození přejezdem techniky. Naopak pokud jsou v kolejovém pásu zařazeny plodiny fixující dusík, budou okolní 2–3 řádky hlavní plodiny přiléhající k pásu využívat tzv. okrajový efekt,  na základě kterého bude možné zvýšit na těchto místech počet vysetých jedinců. Tím se dá částečně kompenzovat výpadek výnosu tří vynechaných řádků kukuřice.

Podobně lze postupovat i u cukrové řepy, která na Statku Bureš v této technologii následuje po kukuřici. Určitě je dobré již na tomto místě zmínit příznivý ekologický bonus ozeleněných kolejových pásů, kde se během prvního roku namnožil dostatečný počet užitečných organizmů, které v následujícím roce umožnily snížit počet insekticidních ošetření cukrové řepy proti mšicím. Vzhledem k zákazu insekticidního moření osiva cukrovky a rizika postupného rozvoje viróz to bude velmi zajímavé sledovat.

S ohledem na zamezení přestřiku přípravků na ochranu rostlin do neprodukční plochy ozeleněné koleje v prvním pokusném roce došlo k zaplevelení řádku plodiny vedle kolejového pásu. To se podařilo vyřešit výměnou trysky za okrajovou, která stříká jen poloviční plochou kužele směrem do porostu hlavní plodiny.

Samotné kolejové řádky je nutné průběžně mulčovat nebo sekat tak, aby se odstranila stařina, podpořil samovýsev a víceleté využití pásů bez rizika šíření plevelů. Přesný management tohoto opatření je popsán v odborné metodice. Po sklizni kukuřice se provede společně se strništěm mulčování pásů. Jakmile se dostane k jetelovinám světlo, rychle obnoví růst, což během podzimu a zimy ocení hlavně lesní zvěř.

Víceleté ozelenění kolejových řádků má řadu pozitivních efektů i mimo hlavní vegetaci - pravidelné dělení bloků, ochrana proti erozi, úkryt, potrava pro zvěř aj.
Víceleté ozelenění kolejových řádků má řadu pozitivních efektů i mimo hlavní vegetaci - pravidelné dělení bloků, ochrana proti erozi, úkryt, potrava pro zvěř aj.

Tab. 1: Výměry ozeleněných kolejových řádků pro různé pracovní šířky aplikační techniky na modelovém pozemku o velikosti 23,23 ha

Pracovní záběr postřikovače
(m)

Výměra
zbytku pole (ha)

Výměra ozeleněných
kolejových řádků (ha)

Koeficient na 10 ha výměry : x ha ozeleněných kolejových řádků

18

19,13

4,10

10 : 1,76

21

19,70

3,53

10 : 1,52

24

20,10

3,13

10 : 1,35

27

20,45

2,78

10 : 1,20

30

20,71

2,52

10 : 1,08

32

20,85

2,38

10 : 1,03

36

21,10

2,13

10 : 0,92

40

21,32

1,91

10 : 0,82

42

21,37

1,86

10 : 0,80

Pozn.: šířka ozeleněných kolejových řádků je 3 m

Kolejové řádky v ozimé řepce na jeden rok

ZD Dolní Újezd úspěšně ověřovalo možnost vyčlenění neprodukčních ploch při ozelenění kolejových řádků v ozimé řepce. Potřeba produkovat dostatek krmných plodin nutí farmáře přemýšlet, jak účelně plochy pro neprodukci zařadit k intenzivně pěstovaným tržním plodinám. Ukázalo se, že ozeleněné pásy kolejových stop v řepce tomu mohou pomoci. Na začátku bylo nutné vybrat vhodné druhy, které plní legislativní podmínky a současně nebudou přerůstat řepku a komplikovat její sklizeň. Výborně se osvědčil jetel inkarnát, řeřichakmín. Směs se vysévá na podzim s řepkou, na jaře se provede odplevelení mulčováním, které nebrání dalšímu růstu směsi. Termínu květu inkarnátu předchází kvetení řepky, pásy jsou atraktivní pro zvěř i pro oko. Po odkvětu inkarnát z porostu postupně zmizí a řepka částečně porost kolejového řádku těsně před sklizní „zavře“. Obdobně jako u kukuřice, ani zde nedochází při vyčlenění kolejových pásů pro neprodukci k výraznému snížení výnosu z plochy. Řepka dokáže velmi dobře využít okrajový efekt a v přiléhajícím řádku ke kolejovému dosahuje vyšší výnos. Pokud si uvědomíme, že rozježděné rostliny řepky v kolejích mají redukovaný výnos, je z hlediska biologického přínosu osetí kolejových řádků určitě zajímavou technologií.

Metodická příručka je volně ke stažení na webových stránkách SIUZ, případně k zakoupení v tištěné podobě. Můžete využít i poradenský servis SIUZ, který probíhá v souladu s certifikačním schématem Advigreen. Nebo se můžete přijet podívat na některý den otevřených dveří Demofarmy MZe Statek Bureš. O plánovaných akcích vás budeme průběžně informovat na webu i prostřednictvím Facebooku.

Vývoj ozeleněného kolejového řádku, založeného na jeden užitkový rok do ozimé řepky v ZD Dolní Újezd
Vývoj ozeleněného kolejového řádku, založeného na jeden užitkový rok do ozimé řepky v ZD Dolní Újezd

Související články

Velká konference o regenerativním zemědělství

15. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 360x

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 512x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 565x

Pěstování sóji s v širších řádcích s využitím pomocných plodin

19. 06. 2024 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 347x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail