Chemap Agro s.r.o.

Ochrana proti polehnutí = základ výnosu a kvality jarního sladovnického ječmene

15. 04. 2011 Ing. Jiří Šilha, Ph.D., Ing. Jiří Cejtchaml, Ing. Martina Poláková; SOUFFLET AGRO a.s. Technologie pěstování Zobrazeno 9526x

Oprávněné použití morforegulatorů má pozitivní vliv na: snížení polehnuti a lámavosti stébla, na výnos zrna, na kvalitu zrna (snížení výskytu porůstání, zahnědlých špiček, infekce fuzariózami a výskyt plísní), snadnost sklizně, výkonnost sklizňové techniky a výnosové ztráty. Efekt na potencionální výnos je závislý na termínu, ve kterém k poléhání dochází. V době začátku kvetení způsobuje až 40 % redukci výnosu, po odkvětu 30%, v mléčné zralosti 20 % a krátce před sklizní cca 5 % z potencionálního výnosu.

Agronutrition

Usnadnění sklizně a snížení výnosových ztrát „pod lištou“ snižuje zatížení následné ozimé plodiny výdrolem. Polehnutí je faktor limitující dosažení vysokého výnosu v intenzivních technologiích pěstování sladovnického ječmene zejména na kvalitních půdách (hnědozemě, černozemě). Při nesprávném použití může dojit ke snížení výnosu a posunům v kvalitativních parametrech (snížení přepadu, zvýšení N látek v zrnu, zvýšení propadu).

Příčiny poléhání

 • Vyšší úroveň dusíkaté výživy může způsobit poléhání i relativně odolných odrůd, zvyšuje délku bazálních internodií, zvyšuje počet odnoží, prodlužuje délku rostlin a podporuje neúměrné zahušťování porostu a sníženou pevnost stébel.
 • Vyšší uvolňování dusíku mineralizací v půdě v průběhu vegetace.
 • Předplodina má vliv na zdravotní stav ječmene, odnožovací schopnost a souvisí s uvolňováním N mineralizací. Vliv předplodiny na poléhání v sestupné tendenci: ozimá řepka>cukrovka>mák>kukuřice na zrno s kvalitní orbou>obilnina>kukuřice na zrno při minimalizaci.
 • Náchylnost odrůdy (Malz>Xanadu>Sebastian>Jersey, Kangoo>Bojos>Prestige).
 • Nerovnoměrná hloubka setí.
 • Pravidelné srážky v průběhu vegetace, vyšší vlhkost půdy.
 • Vyšší hustota porostu nad odrůdové optimum.
 • Nižší průměr stébla ve středních internodiích, pevnost stěn stébel.
 • Velikost klasu, výška rostlin.
 • Výskyt podporuje teplota bez kolísání nad 32 °C s přímým slunečním svitem.

Příčiny lámavosti stébla pod posledním internodiem

 • Vyšší uvolňování dusíku mineralizací v půdě v průběhu vegetace.
 • Náchylnost odrůdy (Malz>Sebastian>Prestige, Bojos>Xanadu>Jersey, Kangoo).
 • Pravidelné srážky v průběhu vegetace.
 • Vyšší hustota porostu nad odrůdové optimum.
 • Velikost klasu, hustota porostu.
 • Výskyt podporuje teplota bez kolísání nad 32 °C s přímým slunečním svitem.

Polehnutí porostu i lámavost stébla je výsledkem působení komplexu faktorů - půdních podmínek, technologie pěstování, průběhu počasí a odrůdy. Důsledkem proměnlivosti těchto faktorů je také variabilita v poléhání porostů, ať už prostorová nebo časová (meziročníková).

Rizika nesprávného použití morforegulátorů

 • Zejména při aplikacích v pozdějších růstových fázích vysokými dávkami či některými kombinacemi dochází k redukci výnosu vlivem snížení HTS a počtu zrn v klase.
 • Při aplikaci za stresových podmínek (vysoké teploty, delší přísušek s projevy sucha, intenzivní sluneční svit v kombinaci s vysokou teplotou, škůdci nebo chorobami poškozené a špatně vyživované porosty, slabý porost bez intenzivního růstu zvláště na chudší, lehké půdě) dochází ke ztrátám odnoží, častější nedovymetání klasů, snížení přepadu, snížení HTS.
 • Noční mrazíky (zesílení účinku nebo naopak špatná účinnost).
 • Použití vysokých dávek etephonu za vysokých teplot může být provázeno předčasnou senescencí ječmene s mírným negativním dopadem na výnos, což je dáno tím, že dochází k produkci etylenu nejen ve stéblech, ale také v kořenech, přičemž dochází k retardaci prodlužovacího růstu kořenů.
 • Pozdní použití plných dávek etephonu je doprovázeno neúplným vymetáním klasů, kdy část klasů zůstává v listové pochvě. Regulátory by se neměly míchat s kontaktními herbicidy zvláště na bázi fenoxykyselin.
 • Použití vyšších dávek v kombinaci Moddus + Cerone. Osvědčená kombinace s výborným Stop efektem na velmi rizikové porosty. Je nutné uzpůsobit dávky obou přípravků dle půdně-klimatických podmínek, souvratě ošetřit jen jedním z komponentů, a tím zabránit poškození na souvraťových překryvech.

Interakce morforegulátorů v tankmixech

 • S fungicidy obsahující silnější smáčedlo se urychluje jejich příjem.
 • S kapalným hnojivem DAM 390 (optimálně do 10 kg N/ha) se urychluje jejich příjem, regulátor přimíchávejte do jíchy poslední.
 • Při současném použití s herbicidy charakteru růstových látek je lépe aplikaci regulátoru odložit, případně dávku snížit o 30–50 %, regulátor přimíchávejte do jíchy poslední.
 • Při současném použití s triazolovými fungicidy by měla být redukována dávka morforegulátorů o 10–30%. Redukce dávek morforegulátorů se odvíjí i od teploty a intenzity slunečního záření při aplikaci.

Termín aplikace morforegulátorů

Strategie zkracování ječmene jarního je zcela odlišná od pšenice, protože je nutné zkracovat nejdelší internodia a ta jsou u ječmene pod klasem a jejich zkrácení koreluje nejvíce s následným omezením poléhání. Optimální fáze růstu ječmene jsou:

 • 1.–2. kolénko - v tomto termínu dochází zejména ke zpevnění bazálních částí rostliny, zkrácení střeních internodií, a tím k částečnému zkrácení stébla a podpoře tvorby druhotných kořenů. Při vyšších dávkách dochází k výraznějšímu zkrácení až k redukci počtu odnoží. Vhodným přípravkem pro časné aplikace a především pak dělené aplikace je Moddus (250 g trinexapac-ethyl) v 0,3 l/ha u které je udávána délka působení 14 dní a Terpal C (105 g etephon + 305 g chlormequat-chloride) v dávce 1–1,5 l/ha. Dále testujeme vliv chlormequatu + trinexapac-ethylu v redukovaných dávkách v časných aplikacích a kombinace Sunagreen + trinexapac-ethylu v časných aplikacích.
 • V rozmezí 2.–3. kolénka pro velmi husté a silné porosty jsou užitečné kombinace přípravků Cerone 480 SL a Moddus. Jejich poměr by měl vycházet z termínu aplikace a půdně-klimatických podmínek porostu.
 • Konec sloupkování až naduření listové pochvy - zásadní pro zkrácení stébla, formuje se délka posledních internodií a částečně také pevnost stébla. Pro ošetření na konci sloupkování je nutný velmi rychlý účinek, který je zajišťován především účinnou látkou etephon (Cerone 480 SL). Významného efektu ve zlepšení účinnosti proti poléhání je dosahováno také u kombinací přípravků Terpal C a Cerone 480 SL s triazolovými fungicidy, kdy je možné snížit dávku regulátoru růstu o 25 %, aniž by došlo k poklesu účinnosti.

V oblastech s rizikem poléhání (Haná, část Polabí bez písečného podloží) je vhodnější používat systém tzv. dělených aplikací morforegulátorů. Vedle rozložení efektu na všechny internodia je rozloženo rovněž riziko negativního působení morforegulátorů na výnos, ke kterému dochází především při velmi teplém počasí v době metání. V podmínkách s vysokou úrovní poléhání se rozdíly mezi odrůdami zvyšují. Odrůdy s vyšší odolností (Prestige, Bojos) obvykle vystačí pouze s jednou aplikací regulátorů růstu, přičemž v závislosti na podmínkách může být dávka redukována.

Špatně zvolená dávka morforegulátoru v kombinaci s aplikací za nevhodných podmínek může vést k neúplnému vymetání klasů z listové pochvy. Pro šetrné zakrácení háčků doporučujeme Cerone 480 SL v dávce 0,3–0,5 l/ha.
Špatně zvolená dávka morforegulátoru v kombinaci s aplikací za nevhodných podmínek může vést k neúplnému vymetání klasů z listové pochvy. Pro šetrné zakrácení háčků doporučujeme Cerone 480 SL v dávce 0,3–0,5 l/ha.
 

Charakteristika registrovaných morforegulátorů

Cerone 480 SL (480 g/l etephon) uvolňuje morforegulační hormon ethylen, který jako stresový hormon redukuje prodlužovací růst, ale současně také urychluje procesy stárnutí v rostlině, narušuje apikální dominanci následkem zbrzdění transportu auxinů v rostlině. Podílí se na stimulaci syntézy zpevňujících látek jako lignin a celulosa. Přeměna etephonu na účinný ethylen může probíhat až při teplotách nad 12 °C, účinnost této látky při časných aplikacích je vázána na teplotní podmínky ještě více než v případě CCC a trinexapac-ethyl. Déšť 4–5 hodin po aplikaci nesnižuje účinnost. V rostlině působí relativně krátkou dobu 3 dny.

Terpal C (305 g/l chlormequat chloride, 155 g/l etephon) kde chlormequat potlačuje působení giberelinů, které jsou zodpovědné za prodlužování buněk. Déšť 4–5 hodin po aplikaci nesnižuje účinnost. Samotný CCC nesmí být aplikován ve směsi s kontaktními herbicidy.

Moddus (250 g/l trinexapac-ethyl) patří do skupiny cyklohexandionů, mechanizmus účinku spočívá v zastavení syntézy giberelinů na konci řetězce jejich syntézy. V rostlině je rychle transportován floémem k meristematickým pletivům. Gibereliny se v rostlině vytvářejí teprve po dosažení vyšších teplot (průměrná denní teplota nad 10 °C), a proto je použití CCC nebo trinexapac-ethyl vázáno na teploty nad 8 °C. V T1 má rozhodující význam úč. l. trinexapac-ethyl, především vzhledem k delšímu působení a menším nárokům na teplotu. Naopak při aplikaci v T2 by měla v kombinaci převládat složka etephonu. V praxi často využívané tankmixy Moddus + Cerone při zpoždění při optimální fázi pro Moddus a na přehoustlé porosty při chladném průběhu počasí pro aplikace 31–33 BBCH.

Regulátory v rostlině působí efektivně krátkou dobu a jejich účinek se proto projevuje pouze na zkrácení pletiv (internodií), která právě přirůstají. Aplikace morforegulátorů je optimální v době intenzivního růstu ječmene.

 

Zpevnění stébla je důležitou prevencí před lámáním stébla způsobující kontakt s půdou a rychlejší porůstání
Zpevnění stébla je důležitou prevencí před lámáním stébla způsobující kontakt s půdou a rychlejší porůstání
 

Výsledky pokusů

Pro morforegulátorové pokusy jsme vybrali odrůdu Bojos, protože je odolná vůči padlí, je vyššího vzrůstu a patří k nejrozšířenějším v ČR. U kontrolní varianty je patrný výrazný výškový rozdíl oproti ošetřeným variantám při shodném fungicidním ošetřeni v BBCH 32 - Amistar Xtra 0,75 l/ha a v BBCH 43 - Artea Plus 0,5 l/ha s přírůstkem výnosu +11 % a 19% nárůstem HTS oproti fungicidně neošetřené variantě. Aplikace proběhly v pozdních odpoledních hodinách, aby byla vyloučena možnost fytotoxického působení, přesto bylo u některých variant zaznamenáno zkrácení vřetene klasu, počtu zrn v klasu, či částečné nevymetání klasu.

Varianty 2–5 a 7 jsou varianty využitelné při nevyrovnaném průběhu počasí s výrazným přísuškem v průběhu vegetace. Varianta 6, 8 a 10 je standardní ošetřeni hustých porostů při vlhkem a chladnem průběhu počasí, kdy u varianty 8 musíme citlivě nastavit dávku druhé aplikace. Varianta 11 je řešením přehoustlých porostů ve fázi 2–3. kolénka po promeškání optimální fáze pro aplikace Moddus ve fázi 1. kolénka.

Varianta 12 je krajním řešením přehoustlých porostů, přičemž při aplikaci musíme sledovat teplotu, omezit kombinace s ostatními pesticidy a v kombinaci s fungicidy použit minimálně 250 l vody/ha či více pro snížení fytotoxického působeni.

Varianta 11 a 12 má výrazný Stop efekt na zastavení růstu. Jako perspektivní ošetřeni hustých porostů při opožděném terminu aplikace se jeví kombinace morforegulátoru se smáčedlem Silwet Star. Perspektivní výsledky byly dosaženy s novým morforegulátorem Medax, který snad brzo přijde na trh v ČR. Jak ukazuje tabulka 1, nejvyššího zakrácení porostu bylo dosaženo u varianty TM Moddus+Cerone aplikované v T2, ale vzhledem ke stavu porostu byla tato aplikace až příliš razantní a lze ji doporučit pouze na porosty s velmi vysokým rizikem poléhání.

 

Tab. 1a: Výsledky pokusu s morforgulátory Bojos, Všestary 2010

var.
T1 = BBCH 32 (2. kolénko)
T2 = BBCH 43 (naduřování listové pochvy)
Výnos
N látky
Obsah škrobu
Přepad >2,5 mm
2,2–2,5 mm
Propad <2,2 mm
 
 
%
 
0
Kontrola bez morforegulátorů a fungicidů
87,5
12,4
64,1
92,1
5,8
2
 
1
Kontrola bez morforegulátorů
100
12,4
65
93,5
4,4
2,1
 
2
Cerone 0,5 l
103,4
12,3
65,4
91,8
5,7
2,5
 
3
Cerone 0,75 l
101
12,4
62,8
93,6
4,5
1,9
 
4
Cerone 0,5 l
103,4
12,5
62,8
93,7
4,4
1,9
 
5
Cerone 0,75 l
101,5
12,5
63,6
92
5,5
2,5
 
6
Cerone 0,75l
Cerone 0,4 l
102,6
12,5
62,6
95,1
3,3
1,6
 
7
Terpal C 1,5l
101
12,3
62,2
93,8
3,9
2,3
 
8
Terpal 1,0 l
Cerone 0,4 l
102,2
11,9
63
93,7
4,6
1,7
 
9
Moddus 0,3 l
101,6
12,3
64,5
95,2
3,1
1,7
 
10
Moddus 0,3 l
Cerone 0,4l
103
12,3
64,4
94,9
3,5
1,6
 
11
Moddus 0,2 l + Cerone 0,3 l
101,2
12,2
64,2
93,3
5,2
1,5
 
12
Cerone 0,5 l + Moddus 0,2 l
102
12,8
63,6
92
5,6
2,4
 

Tab. 1b: Výsledky pokusu s morforgulátory Bojos, Všestary 2010

var.
T1 = BBCH 32 (2. kolénko)
T2 = BBCH 43 (naduřování listové pochvy)
HTS g
Počet zrn v klasu
Prům. počet nevymetaných zrn v klasu
Výška rostlin
Délka klasu
 
 
g
ks
cm
 
0
Kontrola bez morforegulátorů a fungicidů
42,1
24
0
83,5
9,0
 
1
Kontrola bez morforegulátorů
49,7
24
0
83
9,0
 
2
Cerone 0,5 l
49,1
24
0
72
8,5
 
3
Cerone 0,75 l
50
24
0
71
8,4
 
4
Cerone 0,5 l
51
24,5
3,5
74
8,2
 
5
Cerone 0,75 l
48,2
24
4,5
74
7,8
 
6
Cerone 0,75l
Cerone 0,4 l
52,3
23
3
65
8,0
 
7
Terpal C 1,5l
51,3
24,5
2
77
8,5
 
8
Terpal 1,0 l
Cerone 0,4 l
49,7
24
2
66
8,0
 
9
Moddus 0,3 l
51,8
24
0
81
8,7
 
10
Moddus 0,3 l
Cerone 0,4l
51,6
24
3
72
8,0
 
11
Moddus 0,2 l + Cerone 0,3 l
50,4
22
0
67
8,0
 
12
Cerone 0,5 l + Moddus 0,2 l
50,4
22
4
66
8,0
 


Tab. 1c: Výsledky pokusu s morforgulátory Bojos, Všestary 2010

var.
T1 = BBCH 32 (2. kolénko)
T2 = BBCH 43 (naduřování listové pochvy)
Délka jednotlivých internodií pod klasem
1.
2.
3.
4.
cm
0
Kontrola bez morforegulátorů a fungicidů
21
21
16
9,1
1
Kontrola bez morforegulátorů
20,5
20,8
15,7
9
2
Cerone 0,5 l
19,9
17,4
12,2
8,5
3
Cerone 0,75 l
19,8
17
11,5
8
4
Cerone 0,5 l
17,5
16
15,1
9
5
Cerone 0,75 l
15,2
15,1
15,9
9
6
Cerone 0,75l
Cerone 0,4 l
15,8
12,4
12,5
9
7
Terpal C 1,5l
16,2
15,4
16
9
8
Terpal 1,0 l
Cerone 0,4 l
16
13,5
13,4
9
9
Moddus 0,3 l
21
19
15,7
8
10
Moddus 0,3 l
Cerone 0,4l
16,5
16
15,3
8
11
Moddus 0,2 l + Cerone 0,3 l
17,7
17
12,1
8
12
Cerone 0,5 l + Moddus 0,2 l
15
11,5
15,5
9

 

Závěr

 • Vysoké riziko poléhání vzniká obvykle kombinací faktorů, jako je náchylná odrůda, vyšší intenzita dusíkaté výživy, půda s vyšším uvolňováním minerálního dusíku, vyšší hustota výsevu, příznivé podmínky pro odnožování a dostatek srážek v  průběhu vegetace. Použití morforegulátorů by proto mělo být odstupňováno dle předpokládaného rizika poléhání.
 • Z hlediska obecného doporučení je nutno stavět regulaci růstu jarního sladovnického ječmene při optimálních půdně-klimatických podmínkách na dvojím ošetření, a to ve fázi 2. kolénka a ve fázi praporcového listu až naduřování listové pochvy.
 • Při vlhkém průběhu počasí, které vede k bujnému růstu a odnožování ječmene, volte plné dávky morforegulátoru. Riziko fytotoxicity vzniká při vysokých teplotách nad 28 °C, při silném slunečním zářeni, kombinaci s dalšími přípravky obsahující smáčedla či kombinaci s triazolovými fungicidy. V těchto přiípadech je vhodné aplikaci posunout do večerních hodin, zvláště u  odrůd, které mají menší tvorbu odnoži (Prestige, Bojos). Vyšší dávky můžete volit u odrůd Malz, Xanadu, Tocada a na vododržných půdách i u Kangoo.
 • Pro první termín aplikace je doporučován Terpal v dávce 1,0–1,5 l ve fázi 2. kolénka nebo Moddus 0,3 l s pozvolnějším účinkem ve fázi 1. až 2. kolénka.
 • Pro druhý termín aplikace má dobré výsledky Cerone 480 SL 0,3–0,7 l/ ha, konkrétní dávka se musí uzpůsobit aktuálnímu průběhu počasí a stavu porostu. Lámavost stébla pod klasem vede k podstatným výnosovým ztrátám kvůli kontaktu klasů se zemí (porůstáni) či ztrátám na liště sklízecí mlátičky.

Související články

Pěstování luskovin (3): Fazol - Phaseolus

12. 05. 2019 Ing. Miroslav Houba, CSc.; Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 188x

Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté

22. 03. 2019 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 461x

Pěstování luskovin s pomocnou plodinou

14. 01. 2019 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 833x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail