Chemap Agro s.r.o.

Ovlivňují pěstované hybridy či pesticidní ošetření návštěvnost slunečnice opylovači?

03. 08. 2018 Ing. Martina Stejskalová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 2340x

Slunečnice je v České republice druhou nejvýznamnější olejninou. Její plochy se pohybují v posledních letech okolo 20 000 ha. Průměrná produkce se pohybuje okolo hranice 60 tis. tun nažek. Přesto, že slunečnice zdaleka nedosahuje plochy řepky, v některých oblastech má své nezastupitelné místo, zejména teplejších oblastech naší republiky. V rámci zemí Evropské unie je ČR v produkci nažek na 9. místě. Největším producentem nažek v EU je Francie s produkcí okolo 1,6 mil. tun, dále pak Bulharsko a Rumunsko s produkcí přes 1,2 mil. tun. V České republice nejsou množitelské porosty, kde by vznikalo hybridní osivo, proto jsou veškerá osiva slunečnice do České republiky dovážena. V roce 2017 bylo v ČR registrováno a zapsáno do Seznamu registrovaných odrůd celkem 26 hybridů od 8 udržovatelů (žádný nový hybrid nebyl v roce 2017 registrován).

Proseeds

Opylovači

Slunečnice je výrazně hmyzosnubná rostlina. Dobré opylení zvýší výnos nažek až o 50 %. Včelám a dalším opylovačům poskytuje slunečnice koncem července až počátkem srpna velké množství pylu a menší množství nektaru.

Kromě včely medonosné opylují slunečnici také čmeláci, ostatní včely a další méně zastoupené druhy opylovačů. V České republice je doposud zjištěno 28 druhů čmeláků a více než 600 druhů ostatních včel, kterých přibývá jak druhově, tak i početně směrem k jihovýchodu.

Ochrana včel je v současnosti regulována vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, která byla novelizována vyhláškou č. 427/2017 Sb. Přípravky aplikované do květu slunečnice mají jasně stanovená rizika pro včely a farmářům je přesně určen termín aplikace jednotlivých přípravků. I při dodržování stanovených pravidel však není zdravotní stav včelstev dobrý. Především v zásobách pylu v úlu jsou v posledních letech zjišťována rezidua pesticidů (Titěra a Kamler, 2013). Je tedy nutno více porozumět vztahu mezi slunečnicí, a opylovači, kteří se v porostech slunečnice vyskytují.

Dosud není zcela jasné, jaké faktory ovlivňují návštěvnost porostů slunečnice opylovači. Jedním z faktorů může být rozdíl v atraktivitě pěstovaných hybridů. Dosud není zcela jasné, co by mohlo tyto rozdíly způsobovat. Jednou z možností je různá produkce nektaru či jeho rozdílná kvalita. Dalším faktorem ovlivňující návštěvnost opylovačů v porostech slunečnice může být atraktivita či repelence aplikovaných fungicidů nebo insekticidů před květem nebo v jeho průběhu. Tyto informace v charakteristice hybridů slunečnice nebo v dokumentaci přípravků na ochranu rostlin zcela chybí a možná právě tyto informace by přispěly k dokonalejší ochraně včel a dalších necílových organizmů v období květu slunečnice.

Cílem pokusů bylo zjistit, zda hybridy slunečnice či ošetření přípravky na ochranu rostlin ovlivňují návštěvnost porostů opylovači.

Pokusy

V letech 2015 až 2017 probíhaly maloparcelkové pokusy objasňující vliv různých faktorů na návštěvnost opylovačů na slunečnici na pozemcích ČZU v Praze-Suchdole.

Do odrůdových pokusů byly zařazeny vybrané hybridy slunečnice uvedené v tab. 1. V pesticidním pokusu byly zkoušeny přípravky: Mospilan 20 SP, Pirimor 50 WG, Bumper Super a Pictor, a to vždy v registrovaných dávkách - viz tabulka č. 2. Použita byla dávka vody 300 l/ha a ošetření probíhalo v růstové fázi slunečnice BBCH 62.

Velikost parcely byla 10 m2 a každá varianta byla zařazena ve 4 opakováních. Hodnocení probíhalo vizuálním odpočtem včel po dobu 15 sekund na ploše 2 m2. Pozorování probíhalo každý rok od začátku květu první odrůdy do konce květu odrůdy poslední u odrůdového pokusu a od aplikace přípravků do konce květu u pesticidního pokusu. Celkem bylo provedeno za 3 roky pozorování necelých 300 pozorování na každé parcele, vždy v podmínkách vhodných pro let opylovačů v době květu slunečnice. Odděleně byla hodnocena návštěvnost včely medonosné, čmeláků (Bombus terrestris a Bombus lapidarius) a ostatních včel.

Tab. 1: Zkoušené odrůdy slunečnice v letech 2015–2017

Název odrůdy

Ranost

Udržovatel

Gonzalo

středně raná

Strube

Drake

raná

SAATBAU ČR s. r. o.

Vellox

raná

VP AGRO, s. r.o.

ES Biba

raná

Euralis Semences

NK Neoma

středně raná

Syngenta Czech s.r.o.

P63LE10

velmi raná

DuPont Pioneer

Tab. 2: Zkoušené přípravky na ochranu rostlin v letech 2015–2017

Název přípravku

Účinná látka

Použitá dávka

Registrant

Mospilan 20 SP

acetamiprid

0,1 kg/ha

Nisso Chemical Europe GmbH

Pirimor 50 WG

pirimicarb

0,5 kg/ha

Syngenta Limited

Bumper Super

prochloraz,

propiconazole

1,0 l/ ha

Makhteshim-Agan Ltd.

Pictor

dimoxystrobin,

boscalid

0,5 l/ha

BASF AG, Agricultural Products

Maloparcelový odrůdový pokus slunečnice
Maloparcelový odrůdový pokus slunečnice

Zaznamenávání opylovačů v porostu
Zaznamenávání opylovačů v porostu

Vliv odrůd (hybridů) slunečnice na návštěvnost opylovačů

Celkově bylo zaznamenáno v pokusech 78 522 opylovačů, z čehož ze 7,1 % zde byla zastoupena včela medonosná a z 92,9 % čmeláci. Protože každoročně návštěvnost čmeláků v porostech slunečnice převažovala, dá se říci, že hlavními opylovači slunečnice jsou čmeláci (poměr opylovačů ve prospěch včely medonosné je samozřejmě změněn v případě přísunu včelstev).

Graf 1 vykazuje návštěvnost jednotlivých hybridů včelou medonosnou po 3 roky zkoušení. V roce 2015 byla nadprůměrně navštěvovanou odrůdou odrůda Vellox a P63LE10. V letech 2016 i 2017 byla nejvíce navštěvovaná pouze odrůda P63LE10. V roce 2017 byla její návštěvnost dokonce šestinásobně vyšší než průměrná návštěvnost všech odrůd. Tato odrůda byla pro včely viditelně atraktivnější i při vizuálních kontrolách polního pokusu.

Návštěvnost jednotlivých odrůd čmeláky je znázorněna v grafu 2. V prvním roce zkoušení byla nejvíce navštěvovanou odrůdou odrůda P63LE10, avšak nadprůměrnou návštěvnost měla i odrůda Vellox a NK Neoma. V roce 2016 byla odrůda NK Neoma nejvíce navštěvovanou odrůdou společně s odrůdou P63LE10. Tyto odrůdy byly jedinými nadprůměrně navštěvovanými odrůdami slunečnice z odrůd zařazených do pokusu. V roce 2017 byla odrůda P63LE10 opět tou nejatraktivnější pro čmeláky před odrůdou NK Neoma.

Ostatní včely byly v pokusu také zaznamenávány, avšak jejich množství oproti těmto dvěma hlavním skupinám bylo minimální. Z výsledků vyplývá, že i pro tuto skupinu je zkoušený hybrid P63LE10 nejvyhledávanější, avšak tyto data z důvodu jejich malého počtu nejsou relevantní.

Nejméně atraktivní hybridy již není možno tak jednoznačně stanovit. Pro obě skupiny opylovačů byla jednou z nejméně atraktivních odrůd odrůda Gonzalo. Avšak tento výsledek nebyl statisticky prokázán. Hybridní odrůda Gonzalo, ale již není v nabídce hybridů slunečnice pro rok 2018.

Graf 1: Atraktivita hybridů slunečnice pro včely
Graf 1: Atraktivita hybridů slunečnice pro včely

Graf 2: Atraktivita hybridů slunečnice pro čmeláky
Graf 2: Atraktivita hybridů slunečnice pro čmeláky

Vliv odrůdy (hybridů) slunečnice a aplikace přípravků na ochranu rostlin na návštěvnost opylovačů

Grafy 3 a 4 porovnávají vliv odrůdy a aplikace přípravků na ochranu rostlin na návštěvnost včel v porostech slunečnice. Výrazně větší plocha ohraničená křivkami v sektoru hybridy ukazuje na významně vyšší vliv pěstovaného hybridu než aplikace přípravků na ochranu rostlin. Grafy č. 3 a 4 vyjadřují zjevně větší ovlivnění včel i čmeláků odrůdami než použitými pesticidy. Hlavně odrůda P63LE10 a NK Neoma více ovlivňují návštěvnost než veškeré zkoušené pesticidy. U včel mají tyto dvě odrůdy ještě vícenásobný vliv než u čmeláků.

Graf 3: Pesticidy a odrůdy jako faktory ovlivňující návštěvnost čmeláků
Graf 3: Pesticidy a odrůdy jako faktory ovlivňující návštěvnost čmeláků

Graf 4: Pesticidy a odrůdy jako faktory ovlivňující návštěvnost včely medonosné
Graf 4: Pesticidy a odrůdy jako faktory ovlivňující návštěvnost včely medonosné

Závěr

Z výsledků sledování opylovačů na odrůdovém pokusu vyplývá, že pro čmeláky byl nejatraktivnější hybrid NK Neoma a P63LE10. Pro včely medonosné byl nejatraktivnější hybrid P63LE10, žádný z dalších hybridů již nepřekročil celkový průměr. Tyto dvě hybridní odrůdy dokonce ovlivňují návštěvnost porostů slunečnice včelou medonosnou a čmeláky více než aplikace zkoušených přípravků na ochranu rostlin. Tyto dvě hybridní odrůdy slunečnice lze tedy po tříletém zkoušení doporučit zemědělské praxi k zajištění vysoké návštěvnosti opylovačů v porostu.

Pro slunečnici jako pro významně hmyzosnubnou plodinu je totiž vysoká návštěvnost opylovačů nezbytně nutná k zajištění vysokého výnosu společně s vysokou úrovní hnojení. To je významný rozdíl proti řepce, která při vysoké úrovni hnojení přinese dobrý výnos i při nízké návštěvnosti opylovačů v porostu.

Použitá literatura je u autorů.

Výsledky byly získány za finanční podpory grantového projektu NAZV QJ 1510186 Optimalizace technologie ochrany slunečnice.

Čmeláci na úboru
Čmeláci na úboru

Včela medonosná na úboru
Včela medonosná na úboru

Čmeláci na úboru
Čmeláci na úboru

Související články

Základy zpracování půdy (6): Orba (II.)

06. 09. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 542x

Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnicích

24. 08. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 588x

Základy zpracování půdy (5): Orba (I.)

04. 08. 2021 Doc. Ing. Václav Brant; Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1055x

Pěstování podplodin v kukuřici a jejich potenciál pro uplatnění v zemědělské praxi

08. 07. 2021 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Brinar; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 643x

Pěstitelská technologie máku od vzejití ke sklizni

02. 07. 2021 Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 960x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail