Chemap Agro s.r.o.

Ozimá pšenice v letech s deficitem srážek

09. 10. 2019 Ing. Marie Váňová, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 2128x

Obilniny jsou původem stepní trávy, u nichž se postupným šlechtěním podařilo zvyšovat výnosy a kvalitu. Vzhledem k jejich prapůvodu by se mohlo zdát, že mají vyšší míru tolerance k suššímu průběhu počasí. Avšak současné požadavky na vysoký výnos nejsou v souladu s velkou nerovnoměrností srážek v daném vegetačním období, kdy každá růstová fáze si nárokuje určité penzum vláhy. Účinnost srážek je limitována i teplotou, která ovlivňuje rychlost výparu, a také technologií zpracování půdy a předplodinou. V letech, kdy srážky jsou nízké a nerovnoměrné, jsou zvýrazněny vlivy mnoha těchto faktorů, které pak mají nebývale velký vliv na konečný výnos.

Proseeds

Role srážek a teploty

Oteplování, při dostatku srážek v několika minulých letech, velmi pomohlo adaptaci západoevropských odrůd ozimé pšenice v našich podmínkách. Podzimní a zimní období let 2014–2016 vykazovalo charakter přímořského počasí s dlouhým podzimem a mírnou a krátkou zimou, časným nástupem jara a vcelku i příznivým následným průběhem vegetace. V těchto letech byly výnosy ozimé pšenice překvapivě vysoké a měly tendenci nárůstu i při některých chybách v technologii pěstování.

Například i pozdě seté ozimé pšenice vytvořily během těchto podmínek porosty s dobrým výnosem, a také v oblastech jako je např. Vysočina teplé počasí stimulovalo pěstování výnosných odrůd ozimé pšenice, přestože některé z nich měly nižší zimovzdornost. Teplota a srážky jsou klíčovými faktory regulujícími vývoj a růst a zemědělství je na nich silně závislé. Po letech, kdy příznivé počasí tlumilo mnoho nedostatků, je nutné přijmout skutečnost, že klimatická změna postupuje rychleji, než se předpokládalo, a následky na zemědělskou produkci mohou být značné, i když velikost ztrát se lokálně může lišit. Je proto žádoucí připomínat řadu základních agrotechnických opatření, která nemohou být nahrazena zvýšenou intenzifikací, i když je s ní neustále nutné počítat a přizpůsobovat ji měnícím se podmínkám daného roku.

Obr. 1: Rozdíl v mohutnosti nadzemní části rostlin a kořenů u porostů lišících se dobou setí - vlevo včasný termín, vpravo pozdní termín
Obr. 1: Rozdíl v mohutnosti nadzemní části rostlin a kořenů u porostů lišících se dobou setí - vlevo včasný termín, vpravo pozdní termín

Role agrotechnického termínu setí

U ozimé pšenice, přestože má dlouhou dobu růstu a vývoje, je velmi důležité neignorovat doporučený a dlouhodobě vyzkoušený agrotechnický termín výsevu.

Pozdě seté pšenice mohou v některých letech dát dobrý výnos, ale vyžadují vyšší výsevek a dobré mořidlo. Dále je nutné pamatovat, že pozdě seté pšenice se ve sklizni opožďují o týden až 10 dní a že je více postihuje suchý průběh vegetace. V našich pokusech (v průběhu 10 let) výnos klesl z 10 na 7,5 t/ha. Velmi dobře se u pozdě setých pšenic uplatňují regulátory růstu ovlivňující strukturu porostů a rychle působící N hnojiva (ledek vápenatý 15%) na začátku vegetace. Většinou stačí jen dvě aplikace fungicidů.

Už v roce 2017, ale především v roce 2018 se ukázalo, jak velký význam má včasné setí. Porosty seté na začátku agrotechnické lhůty mají velkou výhodu. V čem? Především v tom, že vytvoří už na podzim silné odnože a hlubší kořenový systém a vytvoří i větší množství biomasy. A právě takové byly porosty na podzim pro sklizňové roky 2016 a 2017, kdy jsme měli vysoké výnosy. Podzimní odnože jsou z výnosového hlediska velmi důležité. Jsou silné, lépe odolávají suchu a podmiňují silnější kořenový systém.

Avšak v loňském sklizňovém roce (2018) bylo porostů ve fázi semenáčků na počátku zimy 54 %, 36 % bylo ve fázi odnožování a jen 10 % mělo jednu odnož (Tvarůžek, monitoring 2018). V letošním sklizňovém roce (2019) je opět velký rozdíl mezi porosty setými 2. 10. a 31. 10. Porosty seté 2. 10. měly v průměru 3 odnože ke dni 8. 3., porosty seté 31. 10. měly jen hlavní stéblo, i když na podzim vzešly rychle, neboť v této oblasti (Kroměřížsko) bylo dost srážek (obr. 1).

Pozdě setá pšenice začala odnožovat až na jaře. Ke dni 4. 4. měla 3 odnože. Byly slabé, napadené padlím, obtížně zvládaly následující jarní sucho (tab. 1).

Tab. 1: Vliv doby setí na počet odnoží u vybraných odrůd ozimé pšenice - hodnocení hustoty porostu dne 8. 3. 2019

Odrůda

Datum setí

2. října 2018

31. října 2018

Judita

3,7           odnože včetně hlavního stébla

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Frisky

3,0           odnože včetně hlavního stébla

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Moschus

3,6           odnože včetně hlavního stébla

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Julie

3,0           odnože včetně hlavního stébla

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Dagmar

2,83         odnože včetně hlavního stébla

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Balitus

3,38         odnože včetně hlavního stébla

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Proč sejeme pozdě?

Protože je špatné počasí, protože sejeme po pozdě sklizených předplodinách - kukuřice, slunečnice, a také proto, že se spoléháme na dlouhý podzim a mírnou zimu.

Ale jsou i námitky proti ranému setí, jako je větší výskyt virových chorob a nebo, že jsou porosty už na podzim přerostlé a mohou mít více chorob, z nichž některé jsou počátkem epidemie braničnatky nebo rzí - především rzi plevové. S tím je nutné počítat a porosty pravidelně monitorovat.

Virové a houbové choroby na podzim

Ochrana proti virovým chorobám je popsána v mnoha publikacích (Metodika pro praxi 2017 - Chrpová a kol.) a je v oblastech s častým výskytem zvládána dobře. Problémem může být ve výše položených oblastech (např. Nové Město), kde se virové choroby objevily až v letech s výraznými teplotními změnami, které vyhovují hmyzu, který je přenašečem choroby.

Ochrana proti virovým chorobám u porostů setých v prvé polovině agrotechnické lhůty, v oblastech s častým výskytem, je velmi důležitá. Časné setí, v době vyšší letové aktivity přenašečů viróz, může zvýšit výskyt virových chorob, především v letech s teplým a dlouhým podzimem, ale především tam, kde je dostatek zdrojů infekce a kde jsou i její přenašeči. Největší pozornost je třeba věnovat výskytu mšic a křísů na polích v blízkosti lesa a u trvalých travních porostů, u polí se sklizenou i nesklizenou kukuřicí, u řepky kde je velké množství výdrolu, a u zaplevelené neobdělávané půdy. Aplikace insekticidů v období 2–3 listů je v takových případech jediným možným způsobem jak zabránit větším škodám na prorostu ozimé pšenice.

Houbové choroby, které se někdy vyskytnou na listech ozimé pšenice na podzim, nejsou v tomto období tak škodlivé, aby překonaly výhody, které přináší to, že porosty mají možnost vytvořit dostatečné množství silných odnoží a dobrý kořenový systém.

Mezi odrůdami jsou v růstu a vývoji během podzimu značné rozdíly. Ty, které rostou intenzivně, je možné regulovat v růstu a vývoji během podzimu růstovými regulátory. Toto opatření velmi dobře vyrovnává jednotlivé odnože a přispívá i k dobrému přezimování.

Sucho - choroby - výnos

Velkou výzvou pro všechny je sucho. V posledních dvou letech bylo sucho pro některé oblasti opravdu silné a poškozena byla celá řada zemědělských plodin, ozimou pšenici nevyjímaje. I když celorepublikový pokles výnosu ozimé pšenice nebyl tak velký, v postižených oblastech byly rozdíly ve výnosu velmi značné. Jako příklad jsou následně uvedeny výnosy v lokalitě Ivanovice na Hané. Nejvýnosnější byl rok 2016 (9,25 t/ha), ale potom rok 2017 (5,12 t/ha) a 2018 (4,81 t/ha).

Dále je nutné vnímat správně i řadu odchylek v zaběhnutých agrotechnických opatřeních, tak aby jak výživa (Růžek: Zemědělec č. 18/2019), tak aplikace přípravků na ochranu rostlin akceptovala měnící se podmínky, především nedostatek srážek a vyšší denní a noční teploty.

V roce 2018 jsme sledovali vliv výskytu chorob a jejich vliv na výnos a některé kvalitativní parametry. Loňský rok nás poučil, že i v suchém průběhu počasí dochází k rozvoji širokého spektra chorob. V tabulce 2 je hodnocen zdravotní stav pěstovaných odrůd.

Z uvedených hodnot je patrný silný výskyt padlí travního už v raných fázích růstu a pokračování jeho šíření i v dalším období. Ve variantě, kde byla provedena ochrana, jsme aplikovali fungicid proti padlí už 19. 4. 2018. To proto, že byly padlím napadeny především slabé odnože. Ty v důsledku pokračující epidemie velmi porost oslabily a mnoho slabých odnoží následně v suchém počasí odumřelo a porost byl nevyrovnaný a prořídl. Naproti tomu varianty časně ošetřené proti padlí překonávaly sucho mnohem lépe a výrazně se podílely na stabilizaci hustoty porostu. I v letošním roce (2019) je výskyt padlí na některých odrůdách silný a ošetření v raných fázích může porostům v suchých letech prospět, neboť šíření choroby podporuje suché větrné počasí.

Přestože byl rok 2018 označován jako suchý, bylo nutné sledovat i další choroby, jako byly rzi a různé listové skvrnitosti.

V našich pokusech bylo ve variantách s fungicidní ochranou proti uvedeným chorobám dosaženo u všech odrůd značného výnosového přírůstku (tab. 3). V extenzivní variantě byl průměrný výnos všech odrůd 7,48 t/ha, v intenzivní variantě byl průměrný výnos všech odrůd 8,63 t/ha. Všechny odrůdy reagovaly na intenzivnější technologii pěstování (aplikaci fungicidů, mikroprvků, půdních mikrobiálních přípravků a růstových stimulátorů) velmi příznivě. Výnos zrna byl vyšší v průměru všech odrůd o 1,15 t/ha. Zrno ze sklizně 2018 mělo vlivem sucha v období nalévání zrna menší HTZ (42,3–44,5 g). Obě skupiny odrůd měly vyšší HTZ v intenzivní technologii pěstování. Vyšší byla také OH (kromě barevné pšenice V2-11-17) i HTZ.

Ale i v letech s určitým vláhovým deficitem bylo v našich pokusech překvapující to, že ve variantách s vyšší dávkou dusíku a dvěma aplikacemi fungicidů byl vliv na konečný výnos zrna vysoký. Především odrůdy náročné na výživu s vysokým výnosovým potenciálem reagovaly velkým výnosovým přírůstkem. Jako příklad lze uvést výsledky po předplodině kukuřici seté 8. 11. 2017 s výsevkem 5 mil. klíčivých zrn u odrůdy Tobak (tab. 4). V pokuse byly tři varianty hnojení (H1 120 kg N, H2 160 kg N a H3 200 kg N/ha) a proti chorobám byly všechny varianty ošetřeny 2× fungicidy. První ošetření bylo proti listovým chorobám, druhé ošetření bylo proti listovým a klasovým chorobám. V tab. 4 je uveden výnos zrna a jistě je překvapující to, že reakce na danou technologii pěstování byla z hlediska výnosu velmi dobrá.

Hodnocení vlivu srážek je velmi obtížné, neboť ozimá pšenice má značné kompenzační schopnosti a vláhový deficit se projevuje v průběhu dlouhého vegetačního období různě a následně může být vyrovnáván nebo naopak sucho ovlivní negativně jiný z důležitých výnosových prvků. Dopady nedostatku srážek jsou velmi závislé na jejich rozložení během vegetace a podle toho lze usuzovat i o velikosti následných škod.

Jako příklad lze uvést rozložení srážek ve vegetačním období 2017/18, jak je uvedeno v tabulkách 5a, 5b, 5c v Kroměříži. Přestože za celé vegetační období bylo ve srovnání s normálem srážek relativně dostatek (93,3 % viz tab. 5b), tak v měsících duben až červen bylo srážek jen 56,29 % oproti normálu, a to významně ovlivnilo produkci zrna z klasu a vedlo k poklesu výnosu.

Tab. 2: Výskyt listových chorob ozimé pšenice na neošetřených parcelách v roce 2018 dle stupnice 1–9 (9 = zdravý porost)

Odrůda

Choroby listu k datu hodnocení

padlí

padlí

rez pšeničná

rez plevová

skvrnitosti

19. 4

10. 5.

14. 6.

14. 6.

18. 6.

V2-11-17

2

2

3

6

6

KM-53-14

2

2

3

6

6

Jumiko

2

2

3

7

6

Balitus

7

8

3

9

7

Baterfay

6

6

8

9

8

Julie

5

5

7

9

7

Dagmar

5

5

8

9

8

Tab. 3: Rozdíl mezi intenzivní a extenzivní technologií pěstování ozimé pšenice na výnos a kvalitativní vlastnosti zrna

Odrůda

Přínos intenzivní technologie pěstování

Zvýšený výnos

OH

HTZ

N látky

v t/ha

v %

kg/hl

v g

v %

V2-11-17

1,08

16,1

-0,8

1,9

1,4

KM-53-14

1,24

15,9

8,4

4,7

-0,6

Jumiko

1,78

27,1

20,4

3,5

-0,3

Balitus

0,87

10,4

11,2

2,8

0,4

Baterfay

1,03

14,2

3,2

3,5

1,2

Julie

1,08

12,8

6,1

0,3

0,2

Dagmar

1,03

13,7

14,4

0,7

0,2

Tab. 4: Vliv výživy a ochrany proti chorobám na výnos ozimé pšenice po předplodině kukuřici v roce 2018

Odrůda

Dávka N kg/ha

Ošetření proti chorobám

Výnos zrna v t/ha

Tobak

120

dvě aplikace

7,52

160

dvě aplikace

8,39

200

dvě aplikace

9,03

Tab. 5a: Srážky v Kroměříži pro vegetační rok 2017/18

Období

Skutečnost

(mm)

Normál

(mm)

2017

září

106,2

54,2

říjen

49,1

38,5

listopad

40,9

40,0

prosinec

29,6

33,3

2018

leden

31,1

24,9

únor

23,9

26,6

březen

31,8

32,8

duben

17,9

40,7

květen

35,2

66,1

červen

52,4

80,6

červenec

59,1

73,6

Tab. 5b: Srážky pro ozimy v Kroměříži ve vegetačním roce 2017/18

Měsíc

Skutečnost

(mm)

Normál

(mm)

% Normálu

Září až červen

418,1

437,7

95,5

Září až červenec

477,2

511,3

93,3

Tab. 5c: Srážky v měsících duben až červen 2018

Měsíc

Skutečnost

(mm)

Normál (%)

% Normálu

Duben

17,9

40,7

-

Květen

35,2

66,1

-

Červen

52,4

80,6

-

Celkem

105,5

187,4

56,29 %

Sucho - předplodiny - výnosy

Výnosy ozimé pšenice v praxi i v pokusech byly v letech 2017 a 2018 poznamenány silným vlivem počasí, které bylo lokálně velmi odlišné.

Účinek sucha se lišil: podle lokality, kvality půdy, a také podle kvality předplodin. Jako příklad lze uvést výsledky pokusů z lokality Ivanovice nad Hané z let 2016, 2017 a 2018. Pokus měl dvanáct variant a byl po třech předplodinách ve třech letech. V průměru všech variant byl nejnižší výnos v roce 2018 (tab. 6). Největší výnosová deprese byla po vojtěšce ve všech letech, pak následovala kukuřice na siláž a po hrachu, kde byly výnosy vyšší (tab. 7).

V tab. 8 jsou uvedeny naměřené hodnoty týkající se teploty a srážek v jednotlivých sledovaných letech. Z nich je patrný pokles sumy srážek i zvýšená suma naměřených teplot v daném období.

Velký vliv na výnos měla i předplodina, která ovlivňovala především vláhový režim pro následující ozimou pšenici (graf 1). V porovnání s rokem 2016 byl výnos v roce 2018 velmi vyrovnaně (v rámci všech předplodin) snížen na 51,11 až 52,92 %. Naproti tomu v roce 2017 silně poklesl výnos po vojtěšce (na 34,46 %) a nejméně po hrachu (na 69,02 %).

Vojtěška je dlouhodobě považována za zúrodňující prvek osevního sledu, ale zároveň je v suchých letech (především na podzim a v suchém jaru) pro následnou ozimou pšenici rizikem, neboť čerpá vláhu z velké hloubky a prosušuje značnou část půdního horizontu.

Kombinace poklesu srážek, narůstající teploty a vlivu předplodiny je velmi komplikovaný z důvodu různých nároků předplodiny na rozklad organické hmoty, kterou zanechává v půdě, a také, jak je sama schopna vláhu z půdy odčerpat (během vegetace) a následně vláhu spotřebovat na rozklad zbytků organické hmoty, kterou v půdě zanechává.

agrotechnických variant měla v průměru významně nižší výnos hluboká orba 22 cm než ostatní režimy (graf 2).

Tab. 6: Vliv ročníku na výnos zrna pšenice ozimé - Ivanovice nad Hané

Rok

Průměrný výnos všech variant v t/ha

Pokles výnosu k roku 2016 v %

2016

9,25

100

2017

5,12

55,35

2018

4,81

52,00

Tab. 7: Vliv předplodiny na výnos zrna pšenice ozimé - Ivanovice nad Hané

Rok

Výnos v t/ha

Pokles výnosu k roku 2016 v %

Po vojtěšce

2016

7,69

100

2017

2,65

34,46

2018

4,07

52,92

Po kukuřici

2016

9,73

100

2017

5,57

57,24

2018

5,02

51,59

Po hrachu

2016

10,33

100

2017

7,13

69,02

2018

5,28

51,11

Tab. 8: Srážky a teploty v letech 2016, 2017 a 2018 na lokalitě Ivanovice na Hané

Rok

Parametr

Skutečnost

Normál

% Normálu

2016

suma srážek v mm v 1.–6. měsíci

201,3

250,6

80,32

suma průměrných teplot ve °C  v 1.–6. měsíci

50,18

47,14

106,44

2017

suma srážek v mm v 1.–6. měsíci

126,9

250,6

50,63

suma průměrných teplot ve °C  v 1.–6. měsíci

45,88

47,14

97,32

2018

suma srážek v mm v 1.–6. měsíci

192,0

250,6

76,61

suma průměrných teplot ve °C  v 1.–6. měsíci

55,79

47,14

118,34

Závěr

Sucho je pro zemědělce velkou výzvou, neboť nás v mnohém velmi překvapilo a zatím především oni pocítili jeho tíhu nejvíce.

Z celospolečenského hlediska jsme vyzýváni ke spoluzodpovědnosti za jeho dopad na krajinu, na druhé straně je prosperující zemědělská výroba žádoucí a ekonomická udržitelnost nutností. V krajině hospodaří nejen zemědělci, ale i lesníci, rybníkáři a územní plánovači. Ti všichni se podílí na množství a kvalitě vody i místním klimatu.

Velkým problémem je i kůrovcem poškozené lesní hospodářství, neboť se tak rozšířilo přehřívané území o část vykácených lesů.

Máme málo zkušenosti s tolerancí odrůd k suchu a je málo pravděpodobné, že bude využito nových technik šlechtění pro tento účel, neboť je (zatím) Evropský soudní dvůr považuje za nepřijatelné. Podle německých studií z roku 2014 umožní upravené rostliny omezení použití pesticidů až o 37 %. Dále umožní lépe odolat klimatickým změnám, kterým bude zemědělství čelit.

Orientace na zlepšení kvality půdy, struktury krajiny a udržitelného hospodaření na půdě je výzvou pro součinnost vědeckých pracovišť s využitím stávajících poznatků a nutností zpracovat výhledy pro budoucí období. Dále motivovat zemědělce na jejich realizaci, neboť oni de facto ovládají krajinu. A také využít zájmu veřejnosti a politické reprezentace, která má v rukou motivační nástroje pro realizaci všeho, co může být navrženo, pro zlepšení současné situace.

Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
Ing. Pavel Hledík; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6-Ruzyně, stanice Ivanovice na Hané

Související články

Vodní režim v půdě v návaznosti na agrotechniku řepky ozimé

11. 11. 2020 Ing. Ivana Šindelková; Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko, Ing. Ľubomír Mrhavý; Biopratex s. r. o., Prešov Technologie pěstování Zobrazeno 606x

Vliv agrotechnických faktorů na stav půdního humusu

14. 10. 2020 Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 991x

Úroda máku bude vyšší než loni

26. 09. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 751x

Pomocné plodiny podporují půdní mikrobiom

25. 09. 2020 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně foto: M. Podrábský Technologie pěstování Zobrazeno 1057x

Polní dny Sója 2020

23. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Agromanuál, Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 967x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail