Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Pěstování jarního ječmene v širších řádcích

16. 04. 2023 Michal Krajíček; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1114x

Pěstování ozimých obilnin v širších řádcích je již některými zemědělskými subjekty v České republice využíváno, zejména se jedná o pěstování pšenice ozimé s roztečí řádků 250 až 300 mm. Ověřovány jsou i výsevy ozimého ječmene. Cílem technologie pěstování ozimých obilnin s větší roztečí řádků je především omezení vodního stresu v oblastech s nedostatkem srážek.

Proseeds

Zvýšení rozteče řádků v kombinaci se snížením výsevku u časněji setých porostů ozimé pšenice zajišťuje na podzim větší tvorbu silných odnoží, které jsou základem tvorby plodných odnoží na jaře. S nástupem suchých období dochází k redukci nejslabších odnoží, bez zásadního vlivu na stabilitu počtu zrn v klasu a na redukci hmotnosti tisíce zrn (HTZ) při sklizni na hlavním stéble a většinou na 1. až 3. odnoži. Z důvodu odnožování je pro dané technologie nutné volit tzv. kompenzační odrůdy pšenice. Technologie výsevu do širších řádků umožňují i pěstování pomocných plodin meziřádcích, či uplatnění plečkování.

Zvýšení rozteče řádků u jarních obilnin, především u jarního ječmene, není doposud v podmínkách České republiky ověřeno. Jedním z důvodů vedoucím k pěstování jarního ječmene v širších řádcích je rovněž omezení poklesu výnosu v suchých oblastech a zároveň snížení nákladů na pěstební technologii na základě snížení výsevku. Nižší počet rostlin by měl omezovat nejen jejich vnitrodruhovou konkurenci v řádku, ale také omezovat konkurenci o vodu na základě kompenzačního efektu rostlin.

Cílem bakalářské práce bylo ověření vlivu zvýšení rozteče řádků u jarního ječmene při snížení výsevku na výnos zrna a ve vztahu k hodnotám výnosotvorných prvků porostů. Důvodem ověřování technologie je optimalizace pěstování ječmene na farmě Václava Krajíčka ve vztahu k prohlubujícímu se nedostatku srážek během vegetace. Farma obhospodařuje 25 hektarů orné půdy a 10 hektarů trvalých travních porostů. Zabývá se pěstováním pšenice, ječmene, ovsa, brambor a jetele lučního. Z hlediska živočišné výroby se na farmě chová do deseti kusů hovězího dobytka bez tržní produkce mléka a probíhá výkrm prasat.

Pokusná lokalita

Na základě výše uvedených důvodů byl v roce 2022 sledován vliv zvýšení rozteče řádků při snížení výsevku vůči konvenční variantě na výnosotvorné prvky a výnos jarního ječmene. Ječmen byl primárně určen pro krmné využití. Lokalita se nachází nedaleko města Zbiroh v nadmořské výšce 476 m n. m. (GPS: 49°51'11.871"N, 13°46'48.451"E), průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500–550 mm a průměrná roční teplota v intervalu 7,0–8,0C. Půdní typ představuje kambizem modální.

Polní pokus

Pro testování byla použita odrůda Bojos. Předplodinou byla ozimé pšenice. Po její sklizni byla provedena 17. 8. 2021 podmítka a 24. 11. 2021 orba na hloubku 23 cm. Předseťová příprava a setí byly provedeny 13. 3. 2022 secí kombinací (kombinace rotačních bran PöttingerLion 4002 a secího stroje Pöttinger Aerosem 4002 AD) o pracovním záběru 4 m. Před setím bylo aplikováno hnojivo NPK (15-15-15) v dávce 250 kg/ha.

Porosty byly založeny s roztečí řádků 125 a 250 mm. U řádků 125 mm činil výsevek 1,5 mil. klíčivých zrn, u řádků 250 mm poté 1,3 mil. klíčivých zrn/ha. Nižší výsevky byly na obou variantách voleny z důvodu snížení konkurence rostlin o vodu. Cena osiva činila na variantě s řádky 125 mm 918 Kč/ha a u řádků 250 mm 795 Kč/ha.

Následná agrotechnika po založení porostů byla na obou variantách shodná. Během vegetace byly porosty přihnojeny hnojivem DAM 390 v dávce 50 l/ha jako regenerační dávka hnojiva a jako produkční dávka hnojiva byl použit ledek amonný (200 kg/ha). Porosty byly ošetřeny pouze proti plevelů přípravkem Mustang Forte v dávce 0,8 l/ha (200 l vody na ha).

V rámci hodnocení bylo na sledovaných lokalitách provedeno hodnocení počtu rostlin na jednotku (datum) plochy, stanovení průměrné hmotnosti rostlin (datum) a následně došlo před sklizní pokusných ploch k hodnocení teoretického výnosu na základě odběru rostlin z ploch o velikosti 0,25 m2 s následným ručním výmlatem. U porostů byl sledován počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu a HTZ. Následně byla provedena reálná sklizeň sklízecí mlátičkou.

Obr. 1: Stav porostů jarního ječmene na lokalitě Zbiroh 8. 5. 2022, vlevo je porost s roztečí řádků 125 mm, vpravo s roztečí 250 mm
Obr. 1: Stav porostů jarního ječmene na lokalitě Zbiroh 8. 5. 2022, vlevo je porost s roztečí řádků 125 mm, vpravo s roztečí 250 mm

Výsledky pokusu

Na základě stanovení počtu rostlin činil rozdíl mezi variantami 650 tisíc ve prospěch varianty s vyšším výsevkem a s roztečí řádků 125 mm (tab. 1). Do konce května byl dobře patrný rozdíl ve struktuře porostů (obr. 1). V termínu hodnocení nadzemní biomasy (6. 6. 2022) byla na variantě s roztečí řádků 250 mm zjištěna statisticky průkazně vyšší průměrná hmotnost rostliny a vyšší počet plodných odnoží na rostlině (tab. 1).

Při hodnocení výnosotvorných prvků před sklizní porostů sklízecí mlátičkou (10. 8. 2022) byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi průměrnými hodnotami u počtu klasů na jednotku plochy, u počtu zrn v klasu a u teoretického výnosu zrna a slámy ve prospěch varianty se širšími řádky (tab. 2). Teoretický výnos zrna na plochách s roztečí řádků byl o 1,055 t/ha vyšší u širších řádků ve srovnání s variantou s řádky 125 mm. Vliv hodnocených technologií na hodnotu HTZ nebyl statisticky prokázán (tab. 2).

Reálná sklizeň provedená na základě hodnocení výnosu zrna z průjezdu sklízecí mlátičkou prokázala dosažení vyššího výnosu opět na variantě s roztečí řádků 250 mm ve srovnání s plochou s řádky 125 mm. Na ploše se širšími řádky byl výnos zrna u reálného výnosu o 0,159 t/ha vyšší (tab. 2).

Tab. 1: Reálný počet rostlin a srovnání habitu rostlin a počet plodných odnoží u porostů jarního ječmene (odrůda Bojos) na lokalitě Zbiroh

Varianta

9. 4. 2022

6. 6. 2022

Počet rostlin (mil. kusů/ha)

Délka rostliny (m)

Suchá hmotnost rostliny (g)

Počet plodných odnoží na rostlině (kusy)

Řádky 125 mm

2,267

b

0,744

a

4,1

a

3,0

a

Řádky 250 mm

1,617

a

0,735

a

5,6

b

4,2

b

Pozn.: Rozdílné indexy mezi průměry v rámci sloupce dokládají statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 95 % (ANOVA, Tukey).

Tab. 2: Teoretický a reálný výnos a hodnocení výnosotvorných prvků v závislosti na výši výsevku a rozteči řádků u jarního ječmene (odrůda Bojos) na lokalitě Zbiroh

10. 8. 2022

15. 8. 2022

Varianta

Počet klasů (ks/m2)

Počet zrn v klasu (kusy)

Teoretický výnos zrna (t/ha, 100 % čistota a sušina)*

Hmotnost slámy (t/ha, 100% sušina)

Poměr zrno/sláma

HTZ (g)

Výnos reálný (100% sušina)**

Obsah N v  zrnu (%)

Řádky 125 mm

725

a

23,5

a

5,628

a

5,095

a

0,91

a

42,9

a

4,534

15,2

Řádky 250 mm

922

b

27,3

b

6,683

b

6,709

b

1,08

a

43,3

a

4,693

14,8

Pozn.: *teoretický výnos byl stanoven na základě odběrů z plochy 0,25 m2 s následným laboratorním výmlatem zrna

**reálný výnos byl proveden na základě průseků sklízecí mlátičkou

Rozdílné indexy mezi průměry v rámci sloupce dokládají statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 95 % (ANOVA, Tukey).

Závěry

  1. Založení porostů jarního ječmene do řádků 250 mm se sníženým výsevkem snížilo spotřebu osiva o 13,3 % ve srovnání s výsevem do řádků 125 mm s vyšším výsevkem.
  2. Porosty založené do širších řádků (250 mm) vykazovaly v době plné zralosti vyšší hodnoty počtu klasů na jednotku plochy a počet zrn v klasu, rozdíly mezi průměry byly statisticky průkazné.
  3. Na variantě s větší roztečí řádků byl teoretický výnos zrna o 1,055 t/ha vyšší ve srovnání s užšími řádky, rozdíly mezi průměry byly statisticky průkazné.
  4. Na variantě s větší roztečí řádků byl reálný výnos zrna rovněž vyšší a to o 0,159 t/ha ve srovnání s užšími řádky.
  5. Snížení výsevku v kombinaci se širší roztečí řádků vedlo k úsporám 123 Kč/ha ve srovnání s kontrolní variantou. Ostatní vstupy byly na obou hodnocených variantách shodné.

Vytvořeno na základě připravené bakalářské práce pod vedením Doc. Ing. Václava Branta, Ph.D.

Související články

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

13. 11. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 487x

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

25. 10. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 631x

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

23. 10. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 882x

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

06. 10. 2023 Ing. Tereza Humešová, Ph.D.; Český spolek pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 926x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail