BASF
BASF
BASF

AGRA

Pěstování jarního ječmene v širších řádcích

16. 04. 2023 Michal Krajíček; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 460x

Pěstování ozimých obilnin v širších řádcích je již některými zemědělskými subjekty v České republice využíváno, zejména se jedná o pěstování pšenice ozimé s roztečí řádků 250 až 300 mm. Ověřovány jsou i výsevy ozimého ječmene. Cílem technologie pěstování ozimých obilnin s větší roztečí řádků je především omezení vodního stresu v oblastech s nedostatkem srážek.

Proseeds

Zvýšení rozteče řádků v kombinaci se snížením výsevku u časněji setých porostů ozimé pšenice zajišťuje na podzim větší tvorbu silných odnoží, které jsou základem tvorby plodných odnoží na jaře. S nástupem suchých období dochází k redukci nejslabších odnoží, bez zásadního vlivu na stabilitu počtu zrn v klasu a na redukci hmotnosti tisíce zrn (HTZ) při sklizni na hlavním stéble a většinou na 1. až 3. odnoži. Z důvodu odnožování je pro dané technologie nutné volit tzv. kompenzační odrůdy pšenice. Technologie výsevu do širších řádků umožňují i pěstování pomocných plodin meziřádcích, či uplatnění plečkování.

Zvýšení rozteče řádků u jarních obilnin, především u jarního ječmene, není doposud v podmínkách České republiky ověřeno. Jedním z důvodů vedoucím k pěstování jarního ječmene v širších řádcích je rovněž omezení poklesu výnosu v suchých oblastech a zároveň snížení nákladů na pěstební technologii na základě snížení výsevku. Nižší počet rostlin by měl omezovat nejen jejich vnitrodruhovou konkurenci v řádku, ale také omezovat konkurenci o vodu na základě kompenzačního efektu rostlin.

Cílem bakalářské práce bylo ověření vlivu zvýšení rozteče řádků u jarního ječmene při snížení výsevku na výnos zrna a ve vztahu k hodnotám výnosotvorných prvků porostů. Důvodem ověřování technologie je optimalizace pěstování ječmene na farmě Václava Krajíčka ve vztahu k prohlubujícímu se nedostatku srážek během vegetace. Farma obhospodařuje 25 hektarů orné půdy a 10 hektarů trvalých travních porostů. Zabývá se pěstováním pšenice, ječmene, ovsa, brambor a jetele lučního. Z hlediska živočišné výroby se na farmě chová do deseti kusů hovězího dobytka bez tržní produkce mléka a probíhá výkrm prasat.

Pokusná lokalita

Na základě výše uvedených důvodů byl v roce 2022 sledován vliv zvýšení rozteče řádků při snížení výsevku vůči konvenční variantě na výnosotvorné prvky a výnos jarního ječmene. Ječmen byl primárně určen pro krmné využití. Lokalita se nachází nedaleko města Zbiroh v nadmořské výšce 476 m n. m. (GPS: 49°51'11.871"N, 13°46'48.451"E), průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500–550 mm a průměrná roční teplota v intervalu 7,0–8,0C. Půdní typ představuje kambizem modální.

Polní pokus

Pro testování byla použita odrůda Bojos. Předplodinou byla ozimé pšenice. Po její sklizni byla provedena 17. 8. 2021 podmítka a 24. 11. 2021 orba na hloubku 23 cm. Předseťová příprava a setí byly provedeny 13. 3. 2022 secí kombinací (kombinace rotačních bran PöttingerLion 4002 a secího stroje Pöttinger Aerosem 4002 AD) o pracovním záběru 4 m. Před setím bylo aplikováno hnojivo NPK (15-15-15) v dávce 250 kg/ha.

Porosty byly založeny s roztečí řádků 125 a 250 mm. U řádků 125 mm činil výsevek 1,5 mil. klíčivých zrn, u řádků 250 mm poté 1,3 mil. klíčivých zrn/ha. Nižší výsevky byly na obou variantách voleny z důvodu snížení konkurence rostlin o vodu. Cena osiva činila na variantě s řádky 125 mm 918 Kč/ha a u řádků 250 mm 795 Kč/ha.

Následná agrotechnika po založení porostů byla na obou variantách shodná. Během vegetace byly porosty přihnojeny hnojivem DAM 390 v dávce 50 l/ha jako regenerační dávka hnojiva a jako produkční dávka hnojiva byl použit ledek amonný (200 kg/ha). Porosty byly ošetřeny pouze proti plevelů přípravkem Mustang Forte v dávce 0,8 l/ha (200 l vody na ha).

V rámci hodnocení bylo na sledovaných lokalitách provedeno hodnocení počtu rostlin na jednotku (datum) plochy, stanovení průměrné hmotnosti rostlin (datum) a následně došlo před sklizní pokusných ploch k hodnocení teoretického výnosu na základě odběru rostlin z ploch o velikosti 0,25 m2 s následným ručním výmlatem. U porostů byl sledován počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu a HTZ. Následně byla provedena reálná sklizeň sklízecí mlátičkou.

Obr. 1: Stav porostů jarního ječmene na lokalitě Zbiroh 8. 5. 2022, vlevo je porost s roztečí řádků 125 mm, vpravo s roztečí 250 mm
Obr. 1: Stav porostů jarního ječmene na lokalitě Zbiroh 8. 5. 2022, vlevo je porost s roztečí řádků 125 mm, vpravo s roztečí 250 mm

Výsledky pokusu

Na základě stanovení počtu rostlin činil rozdíl mezi variantami 650 tisíc ve prospěch varianty s vyšším výsevkem a s roztečí řádků 125 mm (tab. 1). Do konce května byl dobře patrný rozdíl ve struktuře porostů (obr. 1). V termínu hodnocení nadzemní biomasy (6. 6. 2022) byla na variantě s roztečí řádků 250 mm zjištěna statisticky průkazně vyšší průměrná hmotnost rostliny a vyšší počet plodných odnoží na rostlině (tab. 1).

Při hodnocení výnosotvorných prvků před sklizní porostů sklízecí mlátičkou (10. 8. 2022) byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi průměrnými hodnotami u počtu klasů na jednotku plochy, u počtu zrn v klasu a u teoretického výnosu zrna a slámy ve prospěch varianty se širšími řádky (tab. 2). Teoretický výnos zrna na plochách s roztečí řádků byl o 1,055 t/ha vyšší u širších řádků ve srovnání s variantou s řádky 125 mm. Vliv hodnocených technologií na hodnotu HTZ nebyl statisticky prokázán (tab. 2).

Reálná sklizeň provedená na základě hodnocení výnosu zrna z průjezdu sklízecí mlátičkou prokázala dosažení vyššího výnosu opět na variantě s roztečí řádků 250 mm ve srovnání s plochou s řádky 125 mm. Na ploše se širšími řádky byl výnos zrna u reálného výnosu o 0,159 t/ha vyšší (tab. 2).

Tab. 1: Reálný počet rostlin a srovnání habitu rostlin a počet plodných odnoží u porostů jarního ječmene (odrůda Bojos) na lokalitě Zbiroh

Varianta

9. 4. 2022

6. 6. 2022

Počet rostlin (mil. kusů/ha)

Délka rostliny (m)

Suchá hmotnost rostliny (g)

Počet plodných odnoží na rostlině (kusy)

Řádky 125 mm

2,267

b

0,744

a

4,1

a

3,0

a

Řádky 250 mm

1,617

a

0,735

a

5,6

b

4,2

b

Pozn.: Rozdílné indexy mezi průměry v rámci sloupce dokládají statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 95 % (ANOVA, Tukey).

Tab. 2: Teoretický a reálný výnos a hodnocení výnosotvorných prvků v závislosti na výši výsevku a rozteči řádků u jarního ječmene (odrůda Bojos) na lokalitě Zbiroh

10. 8. 2022

15. 8. 2022

Varianta

Počet klasů (ks/m2)

Počet zrn v klasu (kusy)

Teoretický výnos zrna (t/ha, 100 % čistota a sušina)*

Hmotnost slámy (t/ha, 100% sušina)

Poměr zrno/sláma

HTZ (g)

Výnos reálný (100% sušina)**

Obsah N v  zrnu (%)

Řádky 125 mm

725

a

23,5

a

5,628

a

5,095

a

0,91

a

42,9

a

4,534

15,2

Řádky 250 mm

922

b

27,3

b

6,683

b

6,709

b

1,08

a

43,3

a

4,693

14,8

Pozn.: *teoretický výnos byl stanoven na základě odběrů z plochy 0,25 m2 s následným laboratorním výmlatem zrna

**reálný výnos byl proveden na základě průseků sklízecí mlátičkou

Rozdílné indexy mezi průměry v rámci sloupce dokládají statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 95 % (ANOVA, Tukey).

Závěry

  1. Založení porostů jarního ječmene do řádků 250 mm se sníženým výsevkem snížilo spotřebu osiva o 13,3 % ve srovnání s výsevem do řádků 125 mm s vyšším výsevkem.
  2. Porosty založené do širších řádků (250 mm) vykazovaly v době plné zralosti vyšší hodnoty počtu klasů na jednotku plochy a počet zrn v klasu, rozdíly mezi průměry byly statisticky průkazné.
  3. Na variantě s větší roztečí řádků byl teoretický výnos zrna o 1,055 t/ha vyšší ve srovnání s užšími řádky, rozdíly mezi průměry byly statisticky průkazné.
  4. Na variantě s větší roztečí řádků byl reálný výnos zrna rovněž vyšší a to o 0,159 t/ha ve srovnání s užšími řádky.
  5. Snížení výsevku v kombinaci se širší roztečí řádků vedlo k úsporám 123 Kč/ha ve srovnání s kontrolní variantou. Ostatní vstupy byly na obou hodnocených variantách shodné.

Vytvořeno na základě připravené bakalářské práce pod vedením Doc. Ing. Václava Branta, Ph.D.

Související články

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

13. 05. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 322x

Regenerativní zemědělství (2): Hlavní přínosy a rizika

28. 04. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Technologie pěstování Zobrazeno 522x

Měnící se klima a kompenzační schopnost obilnin

11. 04. 2023 Ing. Marie Váňová, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 368x

Vojtěška za květu a včely

06. 04. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 973x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail