Chemap Agro s.r.o.

Polní dny Sója 2017

18. 09. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 1330x

Sója s postupně se zvyšující plochou pěstování, se zařadila mezi tradiční plodiny na našich polích. Podrobné seznámení i představení aktuálních výsledků pokusů umožnilo všem návštěvníkům polních dnů zdokonalení v pěstování této plodiny.

Agronutrition

Sója polní dny banner

Během polních dnů, které se konají pod záštitou časopisu Agromanuál se na poli představily herbicidní varianty a také testované odrůdy. O narůstajícím významu a zájmu o pěstování sóji svědčí nejenom rozšíření testovaných odrůd, ale také rekordní zájem pěstitelů především v oblasti Moravy a Polabí, kde se nachází hlavní oblast pěstování.

Zájem pěstitelů o luskoviny a zároveň i sóju neustále narůstá a svědčí o tom i plochy, které oproti dřívějším letům významně narostly. Především podpora plodin pro greening přinesla rozvoj ploch pěstování všech luskovin. V České republice se letos sója pěstovala na 15,3 tis. ha a na Slovensku to bylo rekordních téměř 44 tis. ha. Obdobná je i situace ve světě, kde stále narůstají plochy. U nás je do budoucna velkou neznámou, jak se budou plochy vyvíjet vzhledem k omezené možnosti chemické ochrany na plochách pro greenning. Porosty bez chemické ochrany by nebylo možno zdárně založit. Podle zkušeností při neprovedení herbicidní ochrany jsou porosty sóji odsouzeny k neúspěchu a ještě se dále zvyšuje zásoba semen plevelů v půdě pro další roky.

V loňském roce byly velmi příznivé výnosy, které dosáhly rekordní úrovně. V České republice byl průměrný výnos 2,64 t/ha a na Slovensku byl na obdobné úrovni a podle statistiky vyšší o 10 kg/ha. Oproti loňskému roku nelze v letošním roce počítat s tak dobrým výnosem, zejména z důvodu řidších porostů.

Na všech třech sledovaných lokalitách - Skalička, Sloveč, Studeněves, bylo k vidění 21 odrůd, pocházejících z evropského šlechtění, převážně z Rakouska a Francie. Pro místní pěstování jsou využívány pouze velmi rané odrůdy, které mají možnost dozrát v místních podmínkách. Trochu pozdnější odrůdy naleznou uplatnění pouze v nejteplejších oblastech. Pěstitelé rádi využívají velmi rané odrůdy z důvodu včasné sklizně a možnosti následného založení ozimých obilnin, které na takovýchto plochách poskytují zvýšený výnos. Oproti předchozím rokům je nabídka odrůd velmi široká a pěstitelé mohou volit nejvhodnější odrůdu pro vlastní podmínky. Právě proto byly tyto polní dny jedinečnou příležitostí, kde lze porovnat širokou nabídku v podobných podmínkách. Příkladem nutnosti přihlédnutí k místním podmínkám je i rozdíl ve stavu porostů na jednotlivých lokalitách, kdy v nejpozději seté, ale také nejchladnější lokalitě ve Skaličce všechny odrůdy ještě vegetovaly a ve Slovči již nejranější začínaly dozrávat. V nejsušší oblasti - Studeněvsi u Slaného, začínala v době přehlídky porostů dozrávat většina odrůd.

Součástí pokusných variant bylo také ověření účinku herbicidů a stimulátorů růstu. Především herbicidní ochrana je základem pro úspěšné pěstování a preemergentní ošetření by mělo být vždy použito jako základní. Výběr herbicidů je ale v současnosti velmi omezený, a proto je třeba pečlivě zvážit výběr podle znalosti pozemku a místních podmínek. Při řešení následného vzcházení plevelů je třeba přistoupit k postemergentnímu zásahu. Mezi problematické plevle patří především lilky, merlíky a ježatka, které lze úspěšně zasáhnout, ale je třeba zvolit termín v počáteční fázi růstu plevelů. Velmi se také osvědčilo opakované ošetření sníženými dávkami herbicidů, které dokáží postihnout i následující vlny vzcházení. Naopak při pozdním zásahu dojde pouze k přibrzdění růstuplevelů, které dále pomalu rostou a odebírají rostlinám živiny a vláhu.

Použití stimulátorů růstu během vegetace má příznivý vliv na růst rostlin a umožňuje jim rychle překonat stres z herbicidní ochrany. Aplikace vzhledem k systému fungování může mít také nepříznivý vliv ve stimulaci plevelů, které rychleji obrůstají. Zásah má na sóju pozitivní efekt nejenom ve vytvoření větších rostlin, ale také zvýšením nasazení spodních lusků, které je možno snadněji sklidit a tím i navýšit výnos.

Pro bezproblémovou sklizeň je třeba věnovat pozornost již zakládání porostu, kdy je třeba správně urovnat povrch, aby mohly být sklizeny i spodní lusky a nedocházelo ke kontaminaci půdou. Velkou výhodou je také rozložení sklizně, která nastává až v září, kdy je dostupná mechanizace a její sklizeň se termínově neshoduje s hlavními plodinami, jako jsou obilniny, řepka a i ostatní luskoviny.

Získaná produkce díky kvalitě nachází uplatnění v potravinářství a i dalších odvětvích, kde je možno zaručit nekontaminování geneticky modifikovanými odrůdami. Příznivé podmínky také předurčují možnost produkce osiva ve vysoké kvalitě pro okolní regiony, kde nalézají uplatnění obdobně rané odrůdy a při testování je prokázána vysoká biologická hodnota místního osiva. Část produkce se uplatní ve výživě zvířat, jako velmi ekonomicky výhodné se projevuje pěstovaná sója při vlastním zkrmení. Naopak nejhorší ekonomiku má prodej pro zkrmování, kde je cena velmi ovlivněna současnou situací na trhu.

Pokud je zvládnuta herbicidní ochrana, vyžaduje sója jen minimum pozornosti během roku. Vyvíjejícím se hlízkovým bakteriím je třeba věnovat pozornost již před setím, aby bylo nainokulováno osivo a při jeho skladování se nesnižovala životnost bakterií. Během vegetace na sóje může škodit srnčí, zajíci, sviluška chmelová, holubi, babočka bodláková, listopas čárkovaný atd. V loňském roce byl na porostech silný výskyt svilušek, který se opakoval i v letošním roce, ale ne v takové intenzitě. Protože k rozvoji dochází většinou až na konci vegetace, kdy vysuší listy a zrychlí dozrávání, je jejich vliv spíše pozitivní.

Podrobné vyhodnocení jednotlivých odrůd i dalších variant pokusů přinesou před sezonou články Ing. Přemysla Štrance, Ph.D., který polní dny organizuje a také podrobně zpracovává výsledky z jednotlivých lokalit.

 

Počátek rozvoje svilušek na listu sóji

List poškozený babočkou bodlákovou


List poškozený babočkou bodlákovou
Počátek rozvoje svilušek na listu sóji

Odrůdy sóji, Studeněves (vlevo), Sloveč (vpravo), 2017

Merlin Saatbau

 • velmi raná, 000+, nejranější ze zkoušených odrůd
 • střední vzrůst
 • slabě až středně větví
 • černý pupek
 • vysoký výnos, nad průměrem odrůd
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků, rychlý počáteční růst
 • odolná proti poléhání

merlin


Amandine Saatbau

 • velmi raná, 000
 • střední vzrůst
 • slabě až středně větví
 • tvoří vrcholový hrozen
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků
 • odolná proti poléhání

Amandine

 

Cordoba Saatbau

 • raná odrůda, 000
 • vhodnější do vlhčích poloh
 • středního až vyššího vzrůstu
 • středně větví
 • vysoký výnos
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků
 • rychlý počáteční růst
 • středně odolná poléhání
 • vysoká HTS, barva pupku světlá

Cordoba

 

Bettina Saatbau

 • novinka
 • raná odrůda, 000
 • vyšší HTS
 • hodně větví
 • rychlé dozrávání
 • ve zkoušení ÚKZÚZ

Bettina

 

Amadea Saatbau

 • velmi raná, 000
 • dobré nasazení lusků
 • vysoká HTS, světlý pupek
 • vysoký výnos v pokusech
 • citlivější k suchu z důvodu vyšší HTS
 • vhodná do vlhčích oblastí

Amadea

 

SY Livius Saatbau

 • středně raná odrůda, 00
 • středně větví
 • nižší HTS
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků
 • vysoký výnos
 • dobré nasazení lusků

SY Livius

 

Mentor Saatbau

 • raná odrůda, 00
 • nejpozdněji odrůda sortimentu Saatbau
 • vhodná do teplejších lokalit
 • plastická
 • velmi vysoký výnos, ale pozdní sklizeň
 • tvoří vrcholový hrozen
 • velmi odolná vůči polehání, nižšího vzrůstu
 • silně nasazuje lusky
 • vysoký obsah bílkovin

Mentor

 

ES Comandor Agrofinal

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • plastická
 • tvoří vrcholový hrozen
 • výhradní distribuce u Oseva a.s.
 • šlechtitel Euralis

ES Comandor

 

ES Navigator Agrofinal

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • rovnoměrné rozložení lusků po celé rostlině
 • plastická
 • šlechtitel Euralis

ES Navigator

 

Tourmaline Candor Trading

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • vrcholový hrozen

Tourmaline

 

Galice Candor Trading

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • oblíbená na Slovensku
 • velká semena
 • nástupce odrůdy Gale

Galice

 

Alexa Oseva Pro

 • velmi raná, 000
 • dobře větví
 • středně odolná oléhání
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • vyšší nasazení 1. lusků
 • kopinaté listy
 • dobrý výnos
 • šlechtitel Probstdorfer, Rakousko

Alexa

 

Viola Oseva Pro

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • silně větví
 • dobrý výnos
 • šlechtitel Probstdorfer, Rakousko

Viola

 

Toutatis BOR

 • novinka,
 • velmi raná, 000
 • vysoký obsah tuku
 • středně vysoká HTS
 • nižší rostliny odolné proti poléhání
 • registrace ČR 2016
 • šlechtitel Delley, Švýcarsko

Toutatis

 

Angelica Agrosales

 • novinka
 • středně raná odrůda, 00
 • nižší HTS
 • dobře větví
 • šlechtitel Probstdorfer, Rakousko

Angelica

 

Solena Agrosales

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • středně odolná proti poléhání
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • šlechtitel Probstdorfer, Rakousko

Solena

 

Korana Agrosales

 • novinka
 • středně raná odrůda, 00+
 • středně vysoké rostliny
 • odolná poléhání
 • původem z Chorvatska

Korana

 

Meridian Caussade

 • novinka
 • středně raná odrůda, 00
 • plastická odrůda
 • tvoří vrcholový hrozen
 • velmi odolná vůči polehání

Meridian

 

Antonia Selgen

 • novinka
 • velmi raná, 000
 • náchylnější k přísuškům
 • vysoká HTS
 • ověřováno v ÚKZÚZ
 • šlechtitel Saatzucht Donau, Rakousko

Antonia

 

RGT Stumpa VP Agro

 • novinka
 • středně raná odrůda, 00
 • dobré nasazení lusků
 • nižší rostliny, odolné poléhání
 • vysoký výnos
 • registrována 2015 ve Francii
 • vysoké nasazení 1. lusků
 • tvoří vrcholový hrozen

RGT Stumpa

 

RGT Soprana VP Agro

 • novinka
 • středně raná odrůda, 00
 • ranější než RGT Stumpa
 • Ø vysoký výnos
 • vysoké nasazení lusků
 • středně vysoké rostliny
 • registrována 2012 ve Francii
 • odolná poléhání

RGT Soprana

 

Herbicidní pokusy, Skalička, 2017

(POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

Mistral + Activus SC PRE 0,4 kg/ha + 2,5 l/ha
Mistral + Activus SC PRE
0,4 kg/ha + 2,5 l/ha

Mistral + Activus SC + Grounded PRE 0,4 kg/ha + 2,5 l + 0,4 l/ha
Mistral + Activus SC + Grounded PRE
0,4 kg/ha + 2,5 l + 0,4 l/ha

Trinity PRE 2,5 l/ha
Trinity PRE
2,5 l/ha

Trinity + Grounded PRE 2,5 l + 0,4 l/ha
Trinity + Grounded PRE
2,5 l + 0,4 l/ha

Aspect Pro PRE 2,25 l/ha
Aspect Pro PRE
2,25 l/ha

Successor 600 + Sumimax PRE 1,5 l/ha + 0,1 kg/ha
Successor 600 + Sumimax PRE
1,5 l/ha + 0,1 kg/ha

Successor 600 + Sumimax + Backrow PRE 1,5 l/ha + 0,1 kg/ha + 0,4 l/ha
Successor 600 + Sumimax + Backrow PRE
1,5 l/ha + 0,1 kg/ha + 0,4 l/ha

Sumimax + Dual Gold 960 EC PRE 0,1 kg/ha + 1,2 l/ha
Sumimax + Dual Gold 960 EC PRE
0,1 kg/ha + 1,2 l/ha

Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow PRE 0,1 kg/ha + 1,2 l/ha + 0,4 l/ha
Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow PRE
0,1 kg/ha + 1,2 l/ha + 0,4 l/ha

Plateen 41,5 WG PRE 2,0 kg/ha
Plateen 41,5 WG PRE
2,0 kg/ha

Sencor Liquid PRE 0,4 l/ha
Sencor Liquid PRE
0,4 l/ha

Sencor Liquid + Cougar Forte PRE 0,4 l + 0,35 l/ha
Sencor Liquid + Cougar Forte PRE
0,4 l + 0,35 l/ha

Arcade 880 EC PRE 4,5 l/ha
Arcade 880 EC PRE
4,5 l/ha

Defi Evo PRE 5,0 l/ha
Defi Evo PRE
5,0 l/ha

Gardoprim plus Gold 500 SC PRE + Fusilade Forte 150 EC POST 4,0 l/ha + 0,8 l/ha
Gardoprim plus Gold 500 SC PRE
+ Fusilade Forte 150 EC POST
4,0 l/ha + 0,8 l/ha

Kontrola - bez herbicidního ošetření
Kontrola - bez herbicidního ošetření

Refine 50 SX + Trend POST 15 g/ha
Refine 50 SX + Trend  POST
15 g/ha

Kabuki + Kaishi POST 0,15 l + 3,0 l/ha
Kabuki + Kaishi POST
0,15 l + 3,0 l/ha

Stimulátory růstu, Skalička, 2017

(vše ošetřeno preemergentně Outlook + Stomp, stimulátory aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

Kontrola
Kontrola

Lignohumát Max  0,4 l/ha
Lignohumát Max 
0,4 l/ha

Phytocare 0,5 kg/ha
Phytocare
0,5 kg/ha

Lexin 0,25 l/ha
Lexin
0,25 l/ha

LEXenzym 0,25 l/ha
LEXenzym
0,25 l/ha

Litofol Active 12,0 l/ha
Litofol Active
12,0 l/ha

Související články

Nektarodárné biopásy

14. 06. 2018 Ing. Anna Šrámková; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 956x

Význam agrotechnických faktorů při pěstování ozimé pšenice v systému bez živočišné výroby

11. 06. 2018 Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., Ing. Petr Vrtílek, Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Prof. Ing. Jan Křen, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Technologie pěstování Zobrazeno 472x

Porovnání strip-till a klasické technologie pěstování kukuřice

11. 05. 2018 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Jakub Schamberger; Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Technologie pěstování Zobrazeno 492x

Výsevky jarního ječmene a výnosy

05. 05. 2018 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 325x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
42%
detail