Chemap Agro s.r.o.

Silážní porosty monitoruje NIRs i družice

05. 01. 2021 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Precizní zemědělství Zobrazeno 695x

Týden sklízíš a rok krmíš. Je to jen mírná obměna našeho známého hesla. Zaseto máme, kukuřice roste a čekají nás zootechnické žně. Kukuřice si v letošní sezóně prošla a prochází regionálně velmi odlišnými podmínkami než v roce loňském, kvalita porostů je velmi rozdílná.

Zaseli jsme dosti často do suché půdy. Nedostatek srážek se v našich krajích více méně držel až do poloviny května (mapa 1). To již někteří zemědělci „lámali hůl“ nad další extrémně suchou sezónou. Tyto pocity podporovaly i autority, které se věnují dlouhodobým předpovědím, předpovídali totiž další suchý až extrémně suchý rok. Následoval ovšem prudký obrat. Podobně jako v roce 2019 začalo v polovině května pršet. Pršelo však déle společně s výrazným poklesem teplot. Na většině území tak dnes máme doplněn deficit vrchních vrstev půdy (mapa 2).

Mapa 1: Nedostatek srážek se v našich krajích více méně držel až do poloviny května (www.intersucho.cz)
Mapa 1: Nedostatek srážek se v našich krajích více méně držel až do poloviny května (www.intersucho.cz)

Mapa 2: Na většině území republiky dnes máme doplněn deficit vrchních vrstev půdy (www.intersucho.cz)
Mapa 2: Na většině území republiky dnes máme doplněn deficit vrchních vrstev půdy (www.intersucho.cz)

Jarní období

Počátečnímu vývoji odpovídal i stav porostů kukuřic. Do poloviny května rostla přirozeně pouze tam, kde nějaká vláha zůstala. Vydatné, místy přívalové, deště zásobily prakticky celou Českou republiku. Lokální vysoké srážkové úhrny, kvalita půdy a nadmořská výška byly příčinou vzniku velkých rozdílů ve vývoji a stavu kukuřičných porostů. Na těžkých půdách a nezáhřevných stanovištích, kde v porostech delší dobu přetrval nadbytek vody, byly vyčerpány živiny, rostliny prakticky zastavily růst. Voda v tomto období také značnou část živin odplavila. Velice složitý start do vegetace také zažívaly porosty seté do nepřipravené půdy, do meziplodiny, a také tam, kde byla prakticky nemožná postemergentní aplikace herbicidu. Naopak lehké, propustné půdy poskytly kukuřici vynikající podmínky, dostatečnou teplotu a optimální množství vody. V kukuřičné i řepařské výrobní oblasti tak nyní přehlížíme porosty výškově „jihoevropských“ parametrů. Stejně tak na lehkých půdách chladnějších výrobních oblastí, kde kukuřice stačila včas vymetat. Zajímavý byl průběh srpna. Na rozdíl od chladnějšího července s podprůměrným počtem tropických nocí, nám sv. Anna oproti pranostikám večery a noci neochladila. Opožděné metání na konci července tak může být pro některé kukuřice i velmi rizikové. Nezaschnuté blizny a sotva determinované zrno ještě na sklonku srpna mohou znamenat v případě ochlazení velmi problematické zrání.

Začátek sezóny připomínám z toho důvodu, abychom nezapomněli, čím si naše porosty prošly. V době psaní tohoto článku (28. 8.) máme v živé paměti mokré komplikované žně. Na porosty kukuřic se však musíme dívat s přihlédnutím k celé sezóně. V minulém roce jsem byl na polních dnech poměrně často konfrontován s faktory, které souvisely s průběhem celé sezóny od zasetí po sklizeň. Tedy i letos budou porosty sklízené s parametry pro radost agronoma i výživáře, ale i takové, které pro něho budou noční můrou. Slabých nízkých porostů s velkým množstvím sterilních rostlin nebo těch s nedostatečně vyvinutými palicemi najdeme, bohužel, také dost.

Všude tam, kde se musela rostoucí kukuřice vypořádat s vyšším množstvím vody v kombinaci s nízkými teplotami, na to musela adekvátně reagovat. V době vyšší nasycenosti rostliny vodou se rostlina snaží udržet stabilitu zvýšenou tvorbou stavební opory, tedy vlákniny (NDF, ADF, ADL). Celkové množství NDF rostlin se v této sezóně dá očekávat vyšší právě s ohledem na dané podmínky. S nástupem vysokých teplot začal opět intenzivní růst, i když deště neustávaly. Vyšší porost kukuřice pro sklizeň na siláž bude logicky znamenat mírně nižší podíl palice, resp. škrobu, z celé rostliny.

Funkční silážní hybridy

Společnost Limagrain začala, na podnět svých vlastníků - farmářů, již před 40 lety cíleně šlechtit silážní kukuřice. Dnešní prémiová známka LGAN (LG Animal Nutrition) je zárukou geneticky podmíněné vysoké stravitelnosti NDF. Dobrá zpráva je, že právě špičkové hybridy LGAN ani v těchto podmínkách neztrácí na kvalitě a zejména přínosu pro skot i bioplynové stanice. Jak jsem už zmínil, vyšší stravitelnost NDF je u těchto hybridů geneticky podmíněna. Vyšší podíl NDF proto znamená větší množství využitelné energie celé rostliny. Tato okolnost je špatnou zprávou pro pěstitele silně škrobnatých kukuřic bez důrazu právě na stravitelnost zbytku rostliny. Hybridy v nabídce společnosti Limagrain určené pro výživu skotu najdete, jak již bylo zmíněno, pod označením LG Animal Nutrition. V letošním roce mezi ně přibudou dvě novinky: LG 31.268 (FAO 260) a dlouho očekávaná „třistapadesátka“ LG 31.383 (FAO 350). Nejpěstovanější LG hybrid raného silážního sortimentu LG 31.277 (FAO 280) byl úspěšně zaregistrován a opakovaně vykázal vysoký produkční potenciál mléka (index LGAN Milk+) na úrovni 22 tisíc litrů mléka z hektaru (vypočteno z registračních dat ÚKZÚZ 2017–18). U všech LGAN hybridů máme, především pro chovatele vysokoprodukčních dojnic, tento potenciál jasně definován. Jde o hodnotu, která na základě nezávislých dat (ÚKZÚZ) seřadí hybridy podle hektarové produkce mléka.

NIRs silážní monitoring

Vývoj kukuřičných porostů v roce 2020 je tedy velmi variabilní podle lokálních srážek (resp. zadržení vody v půdě) a teplot. V roce 2019 jsme předsklizňový monitoring pro naše zákazníky začali již začátkem srpna. Letos jsme tuto službu s využitím přenosné NIRs laboratoře zahájili o 14 dnů později. První testy již proběhly na jižní a střední Moravě a v severozápadních Čechách. V polovině srpna byla sušina odebraných vzorků v průměru 24 %. Opakované měření 19. srpna potvrdilo stále intenzivní metabolizmus rostlin, protože silně reagovaly na srážky z 18. na 19. srpna. Při 24hodinovém úhrnu srážek okolo 20 mm je kukuřice schopna změnit sušinu celé rostliny i o -2 %. Je to dáno i prozatím malým podílem palice a škrobu, který při dozrávání na uvedené srážky již tak výrazně nereaguje. Následující měření na kladensku odhalilo díky zdejšímu abnormálnímu suchu mnoho nouzově zrajících kukuřic při hraniční sušině. Jihomoravské okresy naopak sklízeli nadstandardně vzrostlé, zdravé kukuřice optimální sušiny s dobrým podílem škrobu a dostatečným množstvím cukrů pro start fermentace. Přenosná NIRs laboratoř (LGlab) je každý den k dispozici v lokalitách, kde porosty zrají a blíží se termín sklizně. Regionální poradci svážejí vzorky ze širšího okolí stanoviště. Termíny a místa měření jsou pravidelně doplňována na webových stránkách www.lgseeds.cz v sekci Aktuality.

Digitální monitoring stavu porostů

Pro letošní rok je v rámci monitoringu vývoje porostů novinkou virtuální systém Agrility. Tato globální aplikace umožňuje na základě kombinace satelitních snímků s lokálními daty sledovat a predikovat vývoj sušiny na jednotlivých pozemcích. Pro oblast České republiky je tato aplikace v testovacím režimu. Není z naší strany prozatím dostupná jako komerční služba. Důvod je prostý. Ověřujeme přesnost dat a aplikovatelnost do systému práce s mobilní NIRs. Společnost Limagrain nabízí dlouhodobě špičková a ověřená osiva. Proto také v rámci programu Agrility nebudeme nabízet pouze „barevné obrázky“ z družice, ale až hotovou, ověřenou a přesnou službu.

Závěr

Agronomické úsilí vést porosty k úspěšné sklizni korunujte dobrým rozhodnutím. Sledujte stav sušiny a ostatních nutričních parametrů a využijte možnost získat přesná data doslova „na klíč“. Již šestou sezonu analyzujeme s mobilní NIRs denně před a během sklizní desítky vzorků kukuřice po celé republice. Nyní testujeme a komparujeme s družicovými daty. Dosud jsme každoročně provedli téměř 1 500 analýz pro cca 200 farem. Zvažte, zda se tato služba nehodí i vám. Přeji vám úspěšnou sklizeň a především kvalitní krmivo i zdravá zvířata.

Setí kukuřice probíhalo za silného sucha
Setí kukuřice probíhalo za silného sucha

Vyvinuté zrno na počátku mléčné zralosti bylo v červenci možné najít jen vzácně (27. 7. 2020, Břeclavsko)
Vyvinuté zrno na počátku mléčné zralosti bylo v červenci možné najít jen vzácně (27. 7. 2020, Břeclavsko)

Letos jsme NIRs předsklizňový monitoring pro naše zákazníky zahájili v polovině srpna
Letos jsme NIRs předsklizňový monitoring pro naše zákazníky zahájili v polovině srpna

Související články

Precizní zemědělství nabízí široké možnosti

05. 03. 2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Precizní zemědělství Zobrazeno 433x

Zkušenosti s prvním nasazením polních robotů v ČR

08. 02. 2021 Ing. Václav Jirka a kol.; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 582x

Variabilní aplikace jako nástroj moderního agronoma

20. 01. 2021 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 800x

Precizní aplikace - stále častější požadavek zákazníků

17. 01. 2021 Ing. Jan Kovařík; AGRIO MZS s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 810x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail