Chemap Agro s.r.o.

Variabilní aplikace jako nástroj moderního agronoma

20. 01. 2021 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1596x

Každý zkušený agronom svá pole velmi dobře zná. Ví, na kterých polích (honech, půdních blocích) vždy dosahuje vyšší výnosy a porosty bývají ukázkové, ačkoliv aplikovaná agrotechnika, výživa i ochrana rostlin je shodná nebo alespoň obdobná jako na ostatních. Také očekává nižší výnosy v částech jednotlivých honů, kde se plodinám obvykle daří hůře a výnosy jsou podprůměrné.

Proseeds

Agronom tak má v hlavě dokonalou "virtuální" mapu svých honů a jejich produktivity, kterou je ale velmi složité popsat a případně předat někomu jinému, např. obsluze aplikační techniky či managementu zemědělského podniku. Ve výjimečných případech někteří agronomové variabilitu půdních bloků/honů řeší tak, že sami usednou do aplikační techniky a „řídí“ aplikaci na místě přímou změnou dávky. Je nutné si přiznat, že uvedené řešení není optimální v době, kdy většina zemědělské techniky již umí variabilně aplikovat podle aplikační mapy a bez bezprostředního zásahu obsluhy.

Mapové podklady

Mapových podkladů, které popisují jednotlivé půdní bloky/hony, existuje široká škála. Každá z map popisuje půdní blok/hon z odlišného úhlu pohledu a na základě jiného informačního zdroje (satelitní snímky, mapy zásobenosti půdy živinami, mapy bonity půdy, odtokové linie atd.). Jejich integrací vznikne mapa, velmi podobná té, co nosí agronom ve své hlavě, kterou lze využít bez

Mapa relativního výnosového potenciálu (RVP) je základním stavebním kamenem variabilních aplikací. Proto je velmi důležité, aby mapa RVP byla zpracována kvalitně a věrně popisovala půdní bloky/hony. Mapy RVP služby Varistar® se vytváří na základě široké škály vstupních podkladů a dat. Nejedná se o automatizovaný proces, ale o důkladnou individuální analýzu každého jednotlivého honu. Prvotním zdrojem je 10letá řada kvalitních satelitních snímků z více satelitních konstelací doplněná informacemi o osevním postupu, resp. střídání plodin, o výnosu jednotlivých honů, o data z výnosoměrů mlátiček - jsou-li k dispozici, o výsledky půdních rozborů a o další dostupné informace, které je vhodné do přípravy mapy RVP zahrnout.

Půdní blok/hon je na mapě RVP rozdělen do tzv. management či produkčních zón se shodným výnosovým potenciálem. Zpracovaný návrh mapy RVP vždy zkontroluje odborník na straně Varistar a následně je předložen klientovi ke kontrole a zejména poskytnutí zpětné vazby, tzv. validaci mapy. Až po zohlednění připomínek klienta je mapa RVP připravena pro variabilní aplikace. Díky integraci velkého množství vstupních dat a několikastupňové kontrole výstupů, získáváme vysokou vypovídací schopnost map. A právě kvalita podkladových dat je zásadním faktorem, který rozhoduje, jestli variabilní aplikace přinesou kýžený zisk.

Kombinací mapových podkladů a zohlednění zadání agronoma vznikne tzv. aplikační mapa. Data aplikační mapy jsou po předchozím odsouhlasení klientem Varistar na dálku nahrána přímo do terminálu zemědělské techniky, a to bez zásahu agronoma a/nebo obsluhy. Aplikační mapa polohopisně zobrazuje aplikační dávky pro jednotlivé zóny variabilní aplikace. Při přípravě aplikační mapy lze účinně a efektivně využít i informace o aktuálním stavu porostu.

Možnosti variabilních aplikací

V následujícím přehledu nabízíme základní možnosti variabilních aplikací. Nejlepších výsledků je dosahováno samozřejmě při jejich vzájemné kombinaci, tj. variabilně založený porost je důležité také variabilně vyživovat a následně např. přistupovat variabilně i v aplikaci morforegulace.

Variabilní aplikace dusíku (N)

Regenerační přihnojení dusíkem (N) je obvykle první aplikace zákazníků služby Varistar s následným variabilním přihnojením na výnos i kvalitu.

Variabilní aplikace přípravků na ochranu rostlin

Může se jednat o variabilní či selektivní morforegulaci porostů s přihlédnutím k místním podmínkám, stavu porostu, záměru agronoma apod., a v návaznosti na předcházející variabilní přihnojení zejména dusíkem (N). Ve světě se rychle rozšiřuje také selektivní aplikace fungicidů - vždy s ohledem na místní podmínky, pěstované odrůdy/hybridy, celkový stav porostu a rozvoj/nástup jednotlivých chorob.

Variabilní setí

Umožňuje zvýšit výnosy proměnlivou hustotou výsevku podle jednotlivých produkčních zón, plodiny, odrůdy/hybridu, termínu setí, předplodiny a při zohlednění místních podmínek.

Variabilní zásobní (základní) hnojení

Variabilní zásobní hnojení zohledňuje vyšší potřebu doplnění živin např. fosforu (P), v zónách s vysokým výnosovým potenciálem a s ním spojeným i vyšším odběrem živin, tj. odstranění „trvalé bídy“ a snížení „neúčelného blahobytu“ v zónách s nízkým výnosovým potenciálem. Pro zásobní hnojení používáme unikátní algoritmus kombinace map RVP a map půdních rozborů dle jednotlivých prvků.

Variabilní zpracování půdy

Variabilní hloubka zpracování aktivního půdního profilu nebo rozrušení zhutněného podorničí na základě měření půdní vodivosti sníží náklady na zpracování půdy a současně přispěje k úpravě a zlepšení vodního a vzdušného režimu půdního profilu, včetně infiltrace srážek.

Nové technologie a Společná zemědělská politika EU

Využívání nových technologií (včetně variabilních aplikací) v prvovýrobě je zakotveno také ve Společné zemědělské politice Evropské unie. Evropská komise představila dokument Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal), kde popisuje, jakým způsobem do roku 2050 učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Ústředním prvkem je strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, která se zabývá vytvářením udržitelných potravinových systémů a kde je stanoveno, že všechny články potravinového řetězce budou muset změnit své postupy prvovýroby (využívání ekologických, technologických, digitálních řešení a řešení založených na datech z vesmíru), aby bylo dosaženo lepších výsledků v oblasti klimatu a životního prostředí a omezení a optimalizování množství vstupů (pesticidy, hnojiva). Evropská komise usiluje o omezení používání hnojiv alespoň o 20 % do roku 2030. Zároveň si vytyčila mezi hlavní cíle snížit o 50 % negativní dopad aplikací pesticidů a o 50 % snížit únik dusíku a fosforu z minerálních hnojiv. Variabilní aplikace jsou tak ideální možností jak splnit tato přísná kritéria, protože nabízejí možnost optimalizace využití hnojiv a pesticidů při současném snížení nákladů a dopadů na

Řešení pro každou farmu

Služba pro variabilní aplikace Varistar je postavena tak, aby vyžadovala co nejmenší administrativní, finanční i personální nároky na naše klienty. Varistar poskytuje komplexní řešení, které pokrývá všechny aspekty variabilních aplikací od sběru a zpracování dat, přes přípravu veškerých aplikačních map, až po instalaci a nastavení aplikační techniky.

Pro naše zákazníky jsme připravili portál Varistar, na kterém jsou uložena všechna data týkající se dané farmy. Uživatelé tak mají neustálý přístup k mapovému znázornění provedených variabilních aplikací včetně detailních informací, k aplikačním mapám, k mapám relativního výnosového potenciálu a pokud jsou k dispozici, tak také k mapám půdních rozborů a půdní vodivosti nebo k mapám zpracovaným na základě dat z výnosoměrů mlátiček. Součástí portálu Varistar je i Satelitní portál, který umožňuje zobrazovat aktuální i historická satelitní data ze dvou satelitních konstelací (Sentinel 2 a Landsat 8), vytvářet kompozitní snímky a provádět analýzy, jako je např. Smart Scouting, i několik let zpětně.

Variabilní aplikace nabízejí možnost, jak optimalizovat a snižovat zemědělské vstupy při současném zvýšení ziskovosti farem. Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci a posouzení možnosti variabilních aplikací na vaší farmě, neváhejte nás kontaktovat.

www.variabilni-aplikace.cz

Související články

AG Tracker: Nejen inteligentní GPS monitoring pro zemědělství

28. 10. 2021 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 309x

Budoucnost zemědělství je v technologiích

28. 10. 2021 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 314x

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

28. 10. 2021 Ing. Radomír Šmoldas. Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 270x

NEXT Farming: Zemědělský trojúhelník 21. století: pole - vesmír - kancelář

28. 10. 2021 Vlastimil Jeroným Vonšovský; FarmFacts GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 248x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail