BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Strip-till - co se děje v pásech (1)

16. 05. 2022 Ing. Josef Šebela; Jedovnice Technologie pěstování Zobrazeno 508x

Ještě před několika lety neměl žádný český zemědělec o strip-tillu a technologii spojenou s pásovým obděláním půdy ani ponětí. Ve světě byla tato technologie již rozšířena a jen díky osvětě firmy CIME zabývající se dovozy strojů a studiím Doc. Ing. V. Branta došlo k postupnému zavádění a šíření této technologie také na česká pole, což je z mnoha důvodů jenom dobře, protože jde o technologii vyhovující požadavkům na šetrnější hospodaření s půdou nejen s ohledem na snížení eroze.

Proseeds

Bohužel ne všichni, kteří o strip-tillu píší a mluví, jsou zasvěceni do detailů této technologie a je nutné proto neustále vycházet ze zkušeností státu, kde tato technologie vznikla a využívat jejich vědeckých poznatků a studií, které neustále probíhají a trvají přibližně 14 let, což je dostatečně dlouhá doba k přesvědčení zemědělců o výhodnosti strip-till technologie a strategii použití na českých polích. Základem úspěchu strip-till technologie je nejen využití poznatků, ale hlavně umět je přizpůsobit pro svoje konkrétní půdní a klimatické podmínky.

Moje zkušenosti z nasazení a zkoušení strojů před více než 8 roky říkají, že postačí převzít ověřené zahraniční zkušenosti a metody zakládání pásů, upravit je pro naše podmínky a není nutné další opětovné ověřování a zkoumání složitými a drahými vědeckými studiemi. Věřte, že strip-till technologie funguje dobře a bohužel ti zemědělci, kteří deklarují poklesy výnosů u strip-tillu ve srovnání s orbou či minimalizací, by se měli zamyslet nad tím, kde udělali technologickou chybu, protože je opět vyzkoušené v mnoha hektarových provozních podmínkách, že výnosy různých plodin založené strip-tillem jsou srovnatelné, ne-li i vyšší se současnými výhodami ekonomických úspor, které strip-till technologie přináší. Tolik poznámky na úvod.

Teplejší půda - lepší vzcházení

Víme, že půda zpracovaná strip-tillem - strojem, který v jedné pracovní operaci podrývá, nadzvedává a provzdušňuje (neobrací půdu), s možností současného uložení hnojiva do profilu půdy a setí, se rychleji prohřívá a je teplejší o 1–2 °C i v hlubším profilu než u přímého setí (zero-till, no-till) nebo orby a současně přináší výhody spojené se zlepšenými vlastnostmi a ozdravením půdy oproti klasickému obdělávání (obr. 1).

Co jiného si přát než to, aby semena rostlin byla uložena v prohřátém a vlhkém seťovém lůžku, které je ideální pro nabobtnání a klíčení osiva. Pokud současně s podrytím přidáme startovací hnojivo pod patu, není nutné řešit stimulaci osiva přimořením, protože osivo bude mít dostatečnou energii k rychlému kořenění a růstu nadzemní části. Toto je rozhodující zejména u velkých semen kukuřice, bobu, sóje, ale i u slunečnice a drobného osiva řepky, u kterého je zejména důležité, aby osivo rychle vzešlo, a nejen naklíčilo a hrozilo jeho zaschnutí. Podstatné je, že všechny výše vyjmenované plodiny lze úspěšně strip-till technologií zakládat, ale jsou i další vhodné plodiny, jako například cukrovka a některé druhy luskovin (obr. 2).

S prohříváním půdy souvisí i příjem živin, takže pokud živiny umístíme pouze do zpracovaného pásu půdy v různých hloubkách (pod patu do 5 cm a do profilu do 20 cm), umožníme jejich rychlejší přeměnu a následný příjem rostoucími kořeny. Musíme předcházet tomu, aby rostliny po vzejití a vytvoření prvních kořenů hladověly a čekaly dlouho na živiny, ale umožnit jim, aby je měly rychle k dispozici, což v systému prohřátí půdy a uložení hnojiv dobře funguje. Příjem živin podpoří následný rychlejší růst bočních kořenů, které jsou stavebním prvkem každé rostliny a bude u nich probíhat symbióza s houbami a mikrobiálními jednobuněčnými organizmy, které se nachází v půdě ve velkém množství. Pro zajímavost to jsou miliardy v hrstce půdy, ale jsou aktivní až po zahřátí půdy na 15 °C a více, což bývá v hloubce 20–25 cm v hlinitých půdách někdy v polovině června, a to je např. u kukuřice období nejaktivnějšího růstu. Proto je nutné, aby se každý agronom zamyslel nad způsobem a technologií zpracování a obdělávání půdy, optimalizoval půdní podmínky a vytvořil příznivé prostředí pro vzcházení rostlin, ale současně aby myslel na efektivní hnojení, hospodaření s vodou a ochranu půdy před erozí, což byla prvotní myšlenka a princip strip-till technologie v erozně ohrožených a suchých oblastech.

Obecně se v provozu na svých farmách zabýváte rozbory půd, ale s odběry vzorků pouze do hloubky 10 cm, i když vhodnější je hloubka 20 cm, kde je nejen jiná teplota a vlhkost, ale kde je zejména jiné utužení (struktura) a obsah přístupných živin, který je diametrálně rozdílný oproti povrchové vrstvě. Nechejte si udělat rozbory z hlubší vrstvy a porovnejte obsahy živin, asi budete překvapeni.

Pro rostliny není důležitá horní nebo povrchová vrstva půdy, protože zde vlivem vysokých letních teplot a nedostatku vody kořeny rychle odumírají, ale důležitá je hloubka, kam až masa kořenů může prorůst, což je např. u kukuřice 120–150 cm nebo u řepky 40–50 cm. Proto se zabývejte tím, jak umožnit a usnadnit kořenům růst do těchto hloubek, což je možné jen ve strukturních a nezhutněných půdách, protože struktura půdy úzce souvisí se zdravotním stavem půdy a jen půdy strukturní - pórovité s uspořádanými půdními agregáty umožní pohyb vody dolů, usnadní optimální vývoj kořenů, výměnu plynů a nejsou náchylné na erozi.

Moderní farmaření bude spojené s detailním mapováním pozemků a znalostmi, jak hospodařit ne na celém bloku půdy, ale na jeho jednotlivých částech. Bude nutný diferencovaný přístup ve výživě i ochraně plodin, ale také v technologii zpracování půdy, u které půjde hlavně o vodu a o to, jak bude rychle absorbována do půdy a následně zpřístupněna kořenům a uvolněna do rostlin, které pěstujete. Čím bude půda strukturnější, tím lepší bude pohyb vody a plynů do a z půdního profilu.

Jakmile bude půda utužená nebo nestrukturní v oblasti kořenů, tak se pohyb vody zpomalí a nebude rostlinami využita. To platí i o půdě, která je příliš často obdělávána opakovanými kultivačními operacemi ve sledu podmítka, orba, smykování, kompaktorování apod. Zde platí, že méně je často více, a proto se snažte pochopit, co vaše půdy potřebují, nepaušalizujte a přesvědčte obsluhy strojů, jak správně a kdy s půdou pracovat. Nestrukturní půdy se nezlepší jednou operací nebo za jeden rok, ale budete muset s nimi pracovat dlouhodobě a pamatujte, že všechny nestrukturní půdy jsou potenciálním zdrojem eroze.

Obr. 1: Schéma prohřátí půdy (zdroj: Orthman)
Obr. 1: Schéma prohřátí půdy (zdroj: Orthman)

Obr. 2: Cukrovka v pásech
Obr. 2: Cukrovka v pásech

Zhutnění

Se zhutněním půd se potýkají téměř všichni farmáři v každém vegetačním roce u řady pozemků a na nich pěstovaných plodinách. Pokud i vy se zhutněním půd máte problém, tak je nutné si nejdříve uvědomit, jak ke zhutnění došlo a v jaké vrstvě půdního profilu se zhutnělé vrstvy nachází.

Příčin zhutnění půd je celá řada a těmi hlavními jsou pěstování pouze několika plodin v zúženém osevním sledu, opakované přejezdy těžkou technikou ve stejných místech anebo orbou v jedné hloubce bez podrývání.

K tomu můžete přiřadit stereotypní používání stále stejného tlaku v pneumatikách nebo volbu nevhodného rozměru pneumatik bez ohledu na druh a strukturu (drobtovitost) půdy, protože kdo by si s takovým detailem lámal hlavu nebo si přidělával práci huštěním pneumatik, i když víme, že pro jízdu traktoru mimo pole je potřebný vyšší tlak a pro práci na poli je naopak nutný menší tlak v pneumatikách. Přitom nevhodný tlak pneumatik může mít negativní dopady ve vrstvě až do hloubky 50 cm, zejména při práci ve vlhkých podmínkách.

Zhutňování půd souvisí také s celkovou hmotností strojů a souprav používaných při přípravě půdy a rozložením jejich hmotnosti na plochu. Čím vyšší bude vlhkost půdy, tak tím větší je potenciál pro zhutnění, které omezí pohyb vody a živin v půdě a samozřejmě i výnosový potenciál rostlin. Výsledky pokusů se zhutněním deklarují, že zatížení nápravy 10 t způsobí ztrátu na výnosu až 10 %, ale při zatížení 20 t to může být až 25 %. V podmínkách se zhutnělými půdami se rozhodně vyplatí použít vhodné, např. flotační, pneumatiky nebo pásy, které i když jsou dražší, tak nikdy jejich cena nepřesáhne cenu způsobenou ztrátou výnosu z utužení. Řešením je také omezit počet přejezdů po poli, snížit přítlak na půdu, rozložit hmotnost a snížit vertikální zatížení strojů.

To znamená, že se zhutněním půdy musíte pracovat systematicky od přípravy půdy až po sklizeň a doporučuji na zhutnělých půdách využít strip-till technologii, zejména u plodin, které jsou na utužení velmi citlivé. Přemýšlejte o budoucnosti farmaření, přemýšlejte o tom, že dojde ke zmenšování honů a že pryč je doba těžkých tahačů, návěsů a nářadí s velkými záběry. Zabývejte se moderními technologiemi pěstování plodin, regulujte výživu a ochranu rostlin a uplatňujte vědecké poznatky na svých farmách, jejichž součástí může být i strip-till technologie.

V souvislosti se zhutněním půd si uvědomte také to, že v životě a růstu rostlin je rozhodujících prvních 50 dnů od vzejití, a proto v této době musí mít rostlina vše potřebné pro svůj další vývoj, což je vzduch, voda, výživa. Oproti tomu, rostliny jakkoliv opožděné ve vývoji nikdy nemohou dohnat tento deficit. Je to srovnatelné jako s dítětem, u kterého pokud budete čekat 5 roků, než jej začnete krmit vysokou nutriční potravou, tak nikdy nebudete vědět, jak se bude vyvíjet, jak bude vypadat a co vše negativního by to mohlo způsobit. To určitě nechceme dělat jak u dětí, tak ani i u rostlin.

Proto se snažte zajistit rostlinám plnohodnotný počáteční start formou vlhkého seťového lůžka drobtovité struktury, neomezovaným růstem kořenů, dostupnými živinami pod kořeny a rozumnou ochranou nadzemní části během jejich růstu. Zvažte možnost obdělávat jen úzké pásy půdy a ne celou plochu a podívejte se po sousedech, kteří strip-till již využívají nebo využijte poradenství ke strip-till technologii, což může být pro vás příležitost, jak zlepšit kvalitu své půdy.

Zhutnění omezuje růst, snižuje asimilaci uhlíku a produktivitu rostliny, protože je známé, že listové tkáně vyvíjející cukry, lignin a jiné uhlíkové materiály, které podporují velikost a délku stonku, počet a velikost zrn v klasu, jsou zmenšené, a to o 10–28 %, zejména v prvních 50 dnech růstu, stejně tak jako je omezený růst kořenů. Všichni víte, že zhutnění půdy způsobuje problémy, ale co děláte pro to, abyste to napravili? Při tom stačí jen dobře poznat svoje půdní podmínky a zlepšit nebo změnit zemědělské postupy.

Jak budete zacházet s půdou před přípravou a setím, tak takový to může mít dopad na celkovou strukturu půdy a výnos plodin a věřte, že moderní obdělávání formou strip-tillu nejen sníží počet operacípřipraví seťové lůžko, ale i zvýší pórovitost, sníží zhutněnízlepší kvalitu vašich půd. Rostliny budou lépe růst, protože budou asimilovat více uhlíku, který se objeví v produktivním výsledku (obr. 3).

Obr. 3: Příprava pásů a setí v jedné operaci
Obr. 3: Příprava pásů a setí v jedné operaci

Mohutnější kořeny rostlin

Růst kořenů všech plodin je významně ovlivněn strukturou půdy, tedy velikostí pórů zachovaných z předchozího období, což souvisí se způsobem obdělávání půdy. Jakmile kořeny narazí na zhutnění, může dojít ke snížení jejich objemu až o 50 %, což je ohromné procento, které převedené do masy kořenů je pro nás téměř nepředstavitelné. Je známo, že zhutnění půdy je pro rostliny horší než stres z nedostatku vody. Studiemi bylo zjištěno, že při obdělání pouze pásu půdy jsou zachovány staré póry v místech mezi pásy a póry zpracovaného pásu nejsou narušeny, protože nedochází k převrstvení půdy, ale pouze jejímu nadzvednutí a naopak dochází k jejich zvětšení díky provzdušnění (obr. 4). A toto hraje velkou roli při růstu kořenů a jejich pronikání do hloubek půdního profilu. Proto je důležité i střídání plodin v osevních sledech a zařazení plodin, jejichž kořeny zanechávají velké póry a jsou schopné proniknout do větších hloubek a tím hrají velkou roli v hospodaření s vodou. Potom v rámci celého sledu jsou rostliny odolnější k přečkání a přežití období sucha a mají větší potenciál pro vytvoření robustního kořenového systému, což pomáhá i k vyšším výnosům.

Růst kořenů hodně podpoří také umístění živin a zejména fosforu do míst pod kořeny tak, aby byly nuceny hlouběji růst. Jakmile kořeny začnou přijímat fosfor, budou mohutnější, rozvětvenější s velkou sací silou, která umožní příjem vody z větší vzdálenosti od nich. Takže, ne plošné hnojení, ale hnojení pod kořeny je zárukou jejich zdravého a intenzivního růstu.

Hnojení tekutými hnojivy na list je jen malá a drahá náhražka hasící problém nedostatku živin v půdě. Z toho vyplývá, že podstata strip-till technologie s mottem: „Vzduch - voda - výživa“ a setí plodin pouze do obdělaného pásu půdy ve spojení s řízenou výživou, vede k většímu nárůstu objemu kořenů o 45–50 % ve srovnání s jinými technologiemi zpracování půdy a dalšími pozitivy ústící až do konečné lepší rentability pěstované plodiny strip-till technologií.

 

Obr. 4: Kukuřice v pásech po ozimé obilovině
Obr. 4: Kukuřice v pásech po ozimé obilovině

Strip-till a obilniny

Pokud toto všechno víme, tak co brání většímu rozšíření strip-till technologie? Je ověřená u plodin širokořádkových, takže zde by neměl být problém s využitím, ale na největších plochách se pěstují úzkořádkové plodiny, tedy zejména obilniny, a zde bude ještě hodně práce spojené s vývojem vhodného typu strip-tillu pro setí do úzkých řádků. Nejde o utopii a pracuje se na vývoji, i když nejmenší možná konstrukční rozteč stávajících pracovních orgánů strip-tillu je cca 20 cm, což už je akceptovatelné, zejména při pěstování obilnin v kombinaci s jinou meziřádkovou plodinou. Součástí však musí být i nutnost změny ve šlechtění odrůd obilnin vhodných pro pěstování v širších řádcích.

Kořenový systém obilnin je schopný proniknout běžně do hloubek 20 cm a jen tradiční technologie přípravy půdy, setí a hnojení pod povrchem jej nenutí kořenit hlouběji, ale jen v profilu pouze do 10 cm, v kterém jsou kořeny závislé na povrchových srážkách potřebných v období pozdního jara a léta, a pokud srážky a vodu nemají, tak degradují nebo odumírají a nejsou schopné zajistit rostlině potřebnou energii pro růst, což vede ke sníženým výnosům. Toto je ale strip-till technologie schopná eliminovat a jde jen o to vhodně ji uplatnit, tedy nejen připravit pásy, ale správně umístit hnojiva do profilu půdy, která budou lépe přístupná kořenům, zvětší objem kořenů a ty podpoří i růst nadzemní části rostlin. Čím více kořenů bude plodina mít, tím více vody a živin využije z půdy. Bohužel chybějící kořeny nenahradí ani drahá výživa, ani jejich stimulace.

Strip-till a kukuřice

Řešte tedy nejdříve zhutnění půdy, které je primární příčinou nedostatečného zakořenění a negativně ovlivňuje všechny fyzikálně-chemické vlastnosti, které jsou sekundární příčinou zdravotních problémů rostlin, jejich odolností vůči chorobám nebo poškození od škůdců či nedostupnosti živin z půdy. Příkladem mohou být zkušenosti s kořenovým systémem kukuřice, který, pokud je omezený a uložený v povrchové vrstvě, postupně odumírá z důvodu odčerpání živin a veškeré vody z tohoto prostoru a tím ohrozí další růst nadzemní části nebo to může vést až k uschnutí rostliny. Oproti tomu kořeny kukuřice, které pronikly do hloubky alespoň 50–60 cm jsou v zóně s dostatečným množstvím půdní vlhkosti a pohotových živin a jsou schopné zajistit růst kukuřice až do konce vegetační doby.

Z toho vyplývá, že na utužených půdách budou kořeny pěstovaných plodin růst pomaleji, budou mít malou sací sílu a tím schopnost zásobovat rostliny vodou a živinami a jejich celková masa může být snížena o 50 %, a to již nespravíte žádnými stimulačními prostředky. Jakmile kořeny narazí na zhutnění, změní jejich špičky směr růstu a hledají kyslík a prostor v pórech, dírkách po červech nebo po starých kořenech, ale nemají sílu na proražení utužené vrstvy. Pouze správnou agrotechnikou, do které můžete počítat strip-till technologii, odstraníte ze svých polí utužení, vyjeté koleje, erozní rýhy a nekontrolovatelný odtok vody, popřípadě místa, kde se voda hromadí a nevsakuje.

Kořeny a opět kořeny

Úspěšná a efektivní strip-till technologie je založena na správně zvoleném termínu (podzim, nebo jaro anebo podzim i jaro - vždy při vhodných půdních podmínkách) a hloubce podrytí tak, aby došlo k narušení utužené vrstvy půdy, společně s uložením tekutých či pevných NPK hnojiv do zóny pod kořeny s následným nebo současným setím do středu podrývaného pásu. Volba rozteče řádků a šířky podrývaných pásů bude záviset na druhu a odrůdě (ne všechny odrůdy jsou vhodné pro strip-till technologii) pěstované plodiny a na půdních podmínkách. Hnojivo v této technologii se snažíme umístit 3–5 cm nad podrývanou hloubku, což je vhodná zóna pro růst hlavní masy kořenů. Takto aplikovaná strip-till technologie bude zárukou růstu kořenů do hloubky pod utužení a tvorby dostatečného množství bočních kořenů v místech uložení hnojiva.

Kořeny rostoucí pod utužením budou zmírňovat negativní důsledky tohoto utužení a boční kořeny budou čerpat živiny a vodu v místech, kde nehrozí jejich usychání. Rostliny s takovým kořenovým systémem porostou rychleji, budou lépe odolávat stresům a využijí jakékoliv dešťové srážky.

Jako příklad je možné opět uvést rozložení kořenového systému kukuřice pěstované strip-till technologií v úrodných, lehčích půdách, kde bylo 65 % kořenů v hloubce do 35 cm, 20 % v hloubce 35–67 cm, 10 % v hloubce 67–120 cm a 5 % v hloubce do 170 cm. Takto rozložený kořenový systém je přímo ideální, ale určitě nebude mít stejné rozložení na všech typech půd, nicméně jde o to vás přesvědčit, proč se zabývat kořeny v souvislosti nejen se strip-till technologií. Mít hlavní masu kořenů v hloubce do 50 cm je reálné v našich běžných půdních podmínkách a je to důležité s ohledem na další růst a plodnost rostlin, protože již víme, že 98 % živin se dostává do rostliny přes kořenový systém.

Jednoznačně je prokázané, že strip-till technologie vytváří prostředí pro větší a lepší kořenové systémy než ostatní technologie, zvyšuje kapacitu zadržené vody v půdě a zlepšuje biologickou aktivitu půdy. Všechny kořeny jak postupně rostou, mají svoji specifickou funkci spočívající od ukotvení rostliny nad zemí (listů, odnožovacích uzlů, stébel a klasů), přes udržení rostliny ve vzpřímené poloze, ale zejména v příjmu vody a živin z půdního komplexu. A zde bude odlišná funkce hlavního kořene, bočních kořenů a vlasových kořínků, přes které do rostliny vstupují živiny (makro i mikro prvky z půdy) a voda získávaná sáním z půdy. Tyto schopnosti kořenů jsou dané i geneticky, tedy šlechtěním jednotlivých druhů plodin a jejich odrůd, které by měly mít schopnost tvořit mohutný kořen, což ve spojení s vhodnou technologií je základ pro dosažení vysokých výnosů.

Dnes už je snad pochopitelné, že chcete-li svoje investice do půdy zejména ve formě hnojiv zhodnotit, musíte dát rostlinám možnost hnojiva využít, což je možné pouze přes jejich kořenový systém. Nevěříte-li, tak si zkuste sami vykopat a porovnat kořeny rostlin rostoucích v pásech. Jednak zjistíte, jak jste na tom se zhutněním vašich půd, ale hlavně budete překvapeni, do jaké hloubky jsou schopné kořeny růst. Jestliže chcete na svých polích mít vyrovnané porosty rostlin se zdravou zelenou barvou dávající slušný výnos, tak spojte agrotechniku s výživou a ochranou do vhodné technologie a té se cíleně věnujte.

Strip-till technologie není samospasná a bude vyžadovat vaši péči ve výběru plodin vhodných pro pěstování touto technologií a dále v promyšleném zařazení do osevního sledu společně s výběrem odrůd nebo hybridů jednotlivých plodin a výživou v místech růstu kořenů. Ponechání organických zbytků na povrchu pozemku, které vydrží po část vegetačního období, je výhodné pro ochlazení půdy a zabránění přehřátí povrchové vrstvy, a rostlinné zbytky také poskytnou zdroj uhlíku pro mikroorganizmy žijící v půdě, a tak život rostlin probíhající v připraveném pásu je harmonicky sladěný s životem jiných organizmů žijících mimo pás.

Proč se stále bavíme o důležitosti kořenů v životě rostlin? Protože jsou jejich hnacím motorem. Je to stejné jako třeba u traktoru, který nepojede, nebude-li mu fungovat motor. V rostoucích kořenech jsou totiž produkovány cytokininy (kobalt je klíčový prvek podporující jejich tvorbu) proudící do nadzemní části rostlin, kde podporují v počáteční fázi růst a tvorbu odnoží a následně v další fázi tvorbu semen a jejich opylení. Proto potřebujeme, aby kořeny rostly po celou dobu vegetace a vytvářely stále nové a nové kořenové špičky produkující tyto cytokininy.

Pouze zdravá rostlina s rostoucími kořeny a větší kořenovou biomasou než nadzemní biomasou s dominancí cytokininů a ne dominancí auxinů je odolná proti napadení chorobami. Opakovaně proto připomínám, že význam strip-till technologie spočívá v růstu kořenů do hloubky a tvorby velké masy kořenů v místech, kde netrpí odumíráním. Strip-till není jen stroj a kus železa, ale prostředek k ozdravení půdy a efektivnímu pěstování plodin.

Voda

Voda a její množství má velký vliv na povrchovou strukturu půdy - jednak negativní, když přesytí půdu na povrchu na 125–140 % své vsakovací kapacity pro zadržení vody (čož je u různých druhů půd a způsobů zpracovaní obtížně vyčíslitelné mm srážek) a půda se potom stane mazlavá, nestrukturní a připomínající gel. Větší dešťové kapky působí jako miniaturní zemětřesení a usazují rozplavenou půdu přímo na povrchu v prohlubních na příliš utužených půdách. To vytvoří mělkou vrstvu (obvykle méně než 0,5 cm silnou), která brání pohybu vody směrem dolů, takže dochází k odtoku a tendenci vytvářet erozní rýhy. Takovýto stav půdy je problematický nejen pro vsakování vody, ale i pro růst a vývoj kořenů, současně také pro příjem vody či živin kořeny a pro život půdních organizmů, které nemohou dýchat a přijímat potravu. Celkový vývoj rostliny je potom při špatné funkci kořenů opožděný, ne-li přímo omezený.

Nejhorší situace pro pěstitele jsou na jílovitých půdách (s podílem jílu > 35 %), kde takové podmínky přetrvávají dlouhodobě a vytváří se krusty a škraloupy, které nedokážeme již během vegetace odstranit. Takový typ půd je nutné od začátku, ještě před setím, obdělávat úsporně (pro půdní agregáty je škodlivé nadměrné obdělávání a drobení - není nutné mít povrch půdy jako na zahrádce) a efektivně tak, aby se zabránilo po dešti vytvoření těchto nepříznivých podmínek na povrchu půdy.

Dovoluji si tvrdit, že ponechání organických zbytků na povrchuzpracování pouze úzkého pásu půdy dokáže téměř eliminovat tento zhoršený stav půdy. Tvrzení vychází z toho, že je prokázané zvýšené vsakování vody nejen do pásů, ale i mimo ně, nejsou zničené staré kořenové kanálky, není narušen biologický život a pohyb makroorganizmů v půdě směrem nahoru a dolů, a to vše vede k ozdravování půdy. Strip-tillem ovlivňujeme zejména vertikální pohyb vody, ale stejně tak i boční pohyb vody do míst, kde nepracoval žádný mechanizační prostředek obdělávající půdu.

Ke zlepšení struktury půdy a velikosti makroagregátů vede aktivní život biomasy v horním profilu do hloubky půdy 25–35 cm, kde se organické materiály člení na větší a menší částice spolu s tuky a některými bílkovinami, které jsou potom lepkavé a spojují jíl dohromady, takže spojením jednotlivých částic jílu působením fyzikálních sil a elektrochemickými vazbami se spolupůsobením gravitace se vytváří strukturní jednotky půdy. Tyto konstrukční mikro jednotky vytváří větší bloky, které potom umožní vodě protékat svisle směrem dolů a kořeny svojí prací kořenových špiček podporují vytváření ještě silnějších a větších agregátů. Stručně řečeno, zlepšuje se zdraví a kvalita půdy. To vše samozřejmě nějakou dobu trvá, ale pravidelné obdělávání půdy v pásech strip-tillem funguje jako bezplatný rozvoj makroagregátů o velikosti 1,0–4,0 mm, ale i větších při spojení mykorhizními hyfami s kořeny rostlin, které propojují půdu a pomáhají udržet menší částice bahna, písku a hlíny pohromadě.

Strip-till pouze s úzkým podrytým pásem půdy tedy může usnadnit a uspíšit tyto procesy probíhající v půdě a zejména obdělání pásů v kombinaci s ponechanými posklizňovými zbytky na povrchu nebo s kořeny zbylými v půdě, anebo s krycími plodinami či meziplodinami pomůže obnově půdy na rozdíl od každoročního plošného obdělávání s odstraněním veškeré hmoty pěstované plodiny (např. u sklizně na siláž), kde ponecháme půdu ve stavu bojiště a nepořádkem v jejím zdravotním stavu (obr. 5).

Věřte výzkumu ověřenému širokou praxí, že půda obdělávaná v pásech zlepší svoji kondici a umožní pěstovat plodiny s vyšší produkcí při snížených nákladech a dokáže udržet velmi dobrý zdravotní stav s produktivitou i pro následné roky. Pomáhají tomu také žížaly, které konzumují půdní bakterie, hlístice a všechny ostatní mikroorganizmy skrývající se v trhlinách půdy tím, že potrava prochází přes střeva žížal a ty následně vylučují ze sliznice stabilní mikroagregáty stabilizující konstrukční prvky půdy. Využitím strip-tillu jsou tyto agregáty minimálně narušeny, nedochází k úniku uhlíku z půdy, protože podrývání neotáčí a nepřevrstvuje půdu, na rozdíl od disků nebo orby, které vysušují půdu, uvolňují půdní uhlík a zabíjí plošně půdní organizmy (strip-till pouze v místě podrytí a zde se žížaly obnoví už za 10 až 14 dnů), což způsobuje oxidaci a sníženou stabilitu půdy.

Obr. 5: Vzcházející řepka v pásu s posklizňovými zbytky
Obr. 5: Vzcházející řepka v pásu s posklizňovými zbytky

Výzva

Nebojte se zavést strip-till technologii a farmařte ekonomicky v souladu s moderními požadavky na ochranu půdy a životního prostředí, abyste nebyli terčem útoku lidí poukazujících na škodlivou činnost zemědělců.

Související články

Kestom® - biologický pomocný přípravek na podporu růstu rostlin

04. 07. 2022 RNDr. Jana Volková; Monas technologies Technologie pěstování Zobrazeno 72x

Pěstitelské technologie máku a vybrané výsledky z pokusů

09. 06. 2022 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 243x

Navrátí regenerativní zemědělství život do půdy?

05. 06. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 297x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail