Chemap Agro s.r.o.

Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice

12. 12. 2016 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1306x

Se změnou technologií základního zpracování půdy a s vývojem secích strojů se naskýtá otázka, jaké cíle a význam má v současné době předseťová příprava půdy. V zemědělské praxi je celoplošná předseťová příprava stále vnímána jako základ kvalitního založení porostů.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Primárně je kladen důraz na urovnání povrchu pozemku, včetně tvorby drobtovité struktury půdy a rozdrobení hrud, a na tvorbu izolační nakypřené horní vrstvy snižující evaporaci a zvyšující teplotu půdy. Vhodná kombinace výše uvedených faktorů je samozřejmě základem vytvoření požadovaného seťového lůžka. Funkce seťového lože a jeho vlastnosti jsou však mnohdy potlačeny při opakované předseťové přípravě půdy z důvodu dosažení urovnání pozemku či rozmělnění půdních částic.

Utužení půdy

Současné systémy předseťové přípravy sebou přinášejí rizika, která následně negativně ovlivňují vývoj porostů. Primárně se jedná o utužení horní vrstvy půdy v důsledku přejezdů tažných prostředků, které je spojeno s nárůstem šířky pneumatik (flotační či zdvojená kola). Při menších záběrech strojů většinou součet stop pneumatik překračuje polovinu šíře pracovního záběru. Dalším důvodem je nárůst hmotnosti tažných prostředků, ale i strojů pro předseťovou přípravu.

S nárůstem opakovaných přejezdů a při necíleném pohybu soupravy po pozemku tak následně dochází ke stoprocentnímu přejetí povrchu pozemku. Vliv utužení půdy se projevuje většinou pod horní nakypřenou půdou, protože tlak pneumatik se projevuje až od místa jejich kontaktu s půdou, které je v důsledku tvorby kolejí nižší než povrch pozemku. Hloubka kolejové stopy se v závislosti na způsobu zpracování půdy a vlhkosti půdy většinou pohybuje v rozmezí 50–150 mm. Při opakovaném přejezdu urovnaného povrchu pozemku může být hloubka kolejí menší, neboť se kola pohybují již po utužené půdě zahrnuté nakypřenou zeminou.

Zvýšení kontaktní plochy pneumatik nebo pásů s půdou se projevuje snížením tlaku do hlubších vrstev, ale k největšímu utužení stále dochází v místech pod stopou pneumatiky. K dalšímu utužení půdy následně dochází i při setí. U drobnosemenných druhů má utužení půdy v místě seťového lože a pod ním negativní vliv na klíčení a následně na vývoj kořenového systému. Vliv utužení půdy v důsledku předseťové přípravy, které se především vyskytuje v hloubce 80–180 mm, je dobře pozorovatelný u cukrové řepy, kde dochází k deformaci bulev. K utužení dochází samozřejmě i u kukuřice, přestože je zde předseťová příprava prováděna později než u cukrové řepy, či dalších časněji vysévaných plodin. Tedy v době, kdy lze očekávat nižší vlhkost půdy a tím i menší riziko jejího zhutnění v důsledku působení tlaku. Některé podniky však provádějí urovnání povrchu pozemku pro kukuřici s předstihem dvou až tří týdnů, aby urychlily proschnutí horní vrstvy půdy a její ohřev. Zároveň lze takto odstupňovanou předseťovou přípravou zvýšit odplevelení horní vrstvy půdy. Časné vstupy na pozemek, kdy jsou spodní vrstvy půdy vlhké, výrazně podporují utužení orničního profilu.

Minimalizace předseťové přípravy

Důvodů pro minimalizaci předseťové přípravy půdy či pro její úplné vypuštění před výsevem kukuřice je několik. Eliminace zhutnění orniční vrstvy u kukuřice přispívá ke snižování rizika vzniku erozních procesů v důsledku lepší infiltrace vody do půdy. Utužení půdy může vést k pomalejšímu rozvoji kořenového systému do větších hloubek, čímž se snižuje riziko nedostatku vody pro rostliny. Hrubší struktura povrchu pozemku vyznačující se přítomností větších či menších hrud plní z hlediska ochrany půdy několik funkcí. V zimním období snižuje v teplých a suchých oblastech projevy větrné eroze. Od jara do prodlužovací fáze rostlin kukuřice nedochází k výrazné degradaci horní vrstvy půdy deštěm a omezuje se vznik půdního škraloupu, včetně omezení povrchového odtoku. Přítomnost hrudek na povrchu půdy snižuje také evaporaci.

Základem snížení intenzity či vypuštění předseťové přípravy je urovnání povrchu pozemku již při základním zpracování půdy. Většinou se jedná o uplatnění rozdílných typů kypřičů, u kterých lze povrch pozemku dobře urovnat již při kypření. Kromě rozdílného množství posklizňových zbytků se povrch půdy zpracovaný kypřiči vyznačuje i hrubší strukturou částic. U orby se urovnání pozemku řeší použitím rozdílných rovnacích zařízení. Vypuštění zpracování půdy nemusí být spojeno s pomalejším ohřevem půdy ve srovnání s plochami s předseťovou přípravou.

Dalším důvodem jsou technické možnosti secích strojů pro výsev kukuřice. Většina z nich je schopna založit porost jak do zpracované, tak částečně zpracované půdy. Samotná konstrukce výsevních sekcí, zejména prořezávacích disků vytvářejících výsevní rýhu a následný efekt zamačkávacích válečků, utváří kvalitní seťové lože. Případně lze zpracování půdy v místě řádku kukuřice lokálně provést přímo při výsevu. V tomto případě jsou před výsevní sekce umístěny pracovní nástroje (talíře či radlice), které provádějí pásovou předseťovou přípravu půdy. Eliminace počtu přejezdů při předseťové přípravě nebo její plné vypuštění snižuje i náklady na pěstování plodiny.

Při vypuštění předseťové přípravy lze však očekávat problémy s výdrolem, většinou obilní předplodiny, jehož semena zůstávají při kypření půdy uložena v horní vrstvě půdy. Primárně by měl být výdrol před provedením kypření regulován mechanicky. Jeho regulaci lze provést po vzejití mělkým kypřením půdy na nepodmítnutém strništi. Optimální je provést zpracování půdy ve fázi, kdy rostliny výdrolu ještě nezačaly odnožovat. Druhou možností uplatnitelnou zejména v případech vyššího výskytu plevelů na strništi je provedení mělké podmítky po sklizni a následné zničení vzešlého výdrolu mělkým kypřením. Obecně platí, že s narůstající hloubkou zapravení semen výdrolu do půdy, klesá jeho výskyt. Volba hloubky podmítky a následného kypření je výrazně závislá na půdních podmínkách. Při vlhkém průběhu počasí je dynamika vzcházení výdrolu rychlá a během krátkého časového úseku vzejde většina semen, rychlý je však i následný růst. Nedojde-li k mechanickému potlačení výdrolu je nutná jeho regulace chemicky na podzim, nebo přibližně 10 dní před výsevem, kdy jsou již vyšší teploty a herbicidy jsou dobře translokovány do kořenů. Umrtvený výdrol a plevele poté vytváří mulč na povrchu půdy.

Polní experimenty

V rámci výzkumných aktivit našeho pracoviště byl ověřován vliv předseťové přípravy na utužení horní vrstvy ornice při pěstování kukuřice seté. Na podzim roku 2015 byly na lokalitě Budihostice (střední Čechy) založeny pokusné plochy s rozdílným zpracováním půdy. Na plochách představujících konvenční systémy založení porostů byla provedena orba do hloubky 0,3 m se současným urovnáním povrchu orby nožovým drtičem hrud. Předplodinou byla ozimá pšenice a strniště bylo po sklizni podmítnuto. Kontrolní variantou byla plocha zpracovaná pomocí kypřiče s parabolickými slupicemi do hloubky 0,2 m osazeným rovnacími talíři a pěchovacím hřebovým válcem (stroj Digger Farmet). Plocha se nacházela na shodném pozemku jako oraná varianta. Dva týdny před kypřením provedeno mělké kypření za účelem potlačení výdrolu. Stav povrchu pozemku na pokusných variantách na jaře dokumentuje obrázek 1.

Čtrnáct dní po provedení základního zpracování půdy na podzim byly na hodnocených plochách stanoveny hodnoty penetračního odporu a měření modré infiltrace. Obrázek 2 dokládá stav prokypření půdy na základě infiltrace modré barvy do půdy. Z obrázku je dobře patrné výrazné nakypření půdy po orbě a efekt kypření jednotlivých radlic na kypření.

Obr. 1: Stav povrchu pozemku na hodnocených variantách v březnu 2016, orba vlevo, kypření vpravo
Obr. 1: Stav povrchu pozemku na hodnocených variantách v březnu 2016, orba vlevo, kypření vpravo

Obr. 2: Stav prokypření půdního profilu na základě infiltrace modré barvy do půdy na hodnocených variantách
Obr. 2: Stav prokypření půdního profilu na základě infiltrace modré barvy do půdy na hodnocených variantách

Na jaře roku 2016 byl sledován vliv utužení půdy na hodnocených variantách při přejezdu traktoru s jednoduchou montáží a s dvojmontáží na zadních kolech - použit byl traktor Zetor Forterra 135 - obr. 3. Jedním z měřených parametrů byla hloubka stopy pneumatiky po přejetí zpracované půdy (graf 1). Z obrázku je patrná tvorba hlubší stopy na oraných plochách ve srovnání s kypřením. Zároveň obrázek zachycuje vliv použití zdvojené montáže pouze na zadních kolech traktoru. Hloubka vnitřní stopy je ve srovnání se stopou vnější větší v důsledku působení zatížení předního kola bez dvojité montáže. Reálný stav stopy traktoru se zdvojenou montáží a vliv přejezdu na infiltraci dokumentuje obrázek 4.

V rámci založení porostů byla na jaře před výsevem porostů provedena na oraných plochách dvakrát předseťová příprava půdy do hloubky 80 mm radličkovým kypřičem (kombinátor). Výsev porostů byl na oraných plochách s provedenou předseťovou přípravou proveden konvenčním secím strojem pro výsev kukuřice Optima HD (firma Kverneland). Na kypřených plochách byl pro výsev použit secí stroj firmy Farmet umožňující vytvoření nakypřeného pásu v místě výsevu kukuřice pomocí dvou talířů (obr. 5 vlevo), ke kterým je ukládáno i hnojivo, před výsevní sekcí (obr. 5 vpravo).

Založení porostů proběhlo 20. 4. 2016 (hybrid P 9074), pro přihnojení pod patu bylo u obou výsevů použito hnojivo UREAstabil® (dávka 100 kg/ha). Dne 19. 5. 2016 byla na hodnocených variantách provedena analýza tvaru kořenového systému (obr. 6) rostlin kukuřice. Na plochách s předseťovou přípravou byl zaznamenán omezený růst kořenů do spodních vrstev půdy ve srovnání s plochou bez předseťové přípravy. Na plochách s utužením půdy v horní vrstvě ornice se kořeny rozvíjely převážně nad výsevní rýhou. K omezení prorůstání kořenů do spodních vrstev půdy dochází výrazněji při výsevu do mokré půdy. Efekt utužení půdy zde může být navýšen utužením dna výsevní rýhy, jeli přítlak na výsevné sekce příliš vysoký. Tuto skutečnost dokumentuje obrázek 7, který zachycuje výše uvedenou situaci na jiné pokusné lokalitě. Tento jev je obecně popisován také při výsevu do mělce zpracované či nezpracované půdy, kdy při vysokém tlaku na botku dochází opět k utužení dna výsevní rýhy vytvářené do nezpracované půdy.

Graf 1: Hloubky stopy pneumatiky po přejetí traktoru (jednoduchá montáž, dvojmontáž na zadním kole) na oraných a kypřených plochách
Graf 1: Hloubky stopy pneumatiky po přejetí traktoru (jednoduchá montáž, dvojmontáž na zadním kole) na oraných a kypřených plochách

Obr. 3: Měření vlivu přejezdů na utužení půdy
Obr. 3: Měření vlivu přejezdů na utužení půdy

Obr. 4: Vliv přejezdu traktoru na velikost stopy a na infiltraci vody do půdy na orané ploše
Obr. 4: Vliv přejezdu traktoru na velikost stopy a na infiltraci vody do půdy na orané ploš

Obr. 5: Výsev secím strojem umožňujícím mělké pásové nakypření půdy a uložení hnojiv po obou stranách před samotným výsevem kukuřice pomocí dvou talířů na plochách s kypřením bez předseťové přípravy
Obr. 5: Výsev secím strojem umožňujícím mělké pásové nakypření půdy a uložení hnojiv po obou stranách před samotným výsevem kukuřice pomocí dvou talířů na plochách s kypřením bez předseťové přípravy

Obr. 6: Tvar kořenového systému rostlin kukuřice v závislosti na technologii zpracování půdy
Obr. 6: Tvar kořenového systému rostlin kukuřice v závislosti na technologii zpracování půdy

Obr. 7: Kombinace utužení půdy, vyšší půdní vlhkosti a zvýšeného tlaku na secí botky zvyšuje riziko utužení dna výsevní rýhy i na oraných plochách, které omezuje rozvoj kořenů do spodních vrstev půdy
Obr. 7: Kombinace utužení půdy, vyšší půdní vlhkosti a zvýšeného tlaku na secí botky zvyšuje riziko utužení dna výsevní rýhy i na oraných plochách, které omezuje rozvoj kořenů do spodních vrstev půdy

V souvislosti s ověřením půdních podmínek v seťovém lůžku bylo dne 23. 5. 2016 provedeno měření hodnot objemové vlhkosti půdy v řádku vyseté kukuřice. Měření bylo provedeno kolmo na řádek vždy do vzdálenosti 0,35 m od středu řádku do obou stran meziřádku. Výsledky měření znázorňuje tabulka 1. Na orané ploše byly ve vrstvě půdy 0–0,1 m stanoveny vyšší hodnoty objemové vlhkosti půdy než na plochách s kypřením. U kypření se v hloubce 0,1–0,2 m projevil vliv konstrukce stroje, kdy mezi radlicemi vznikají méně intenzivně nakypřené pásy půdy vyznačující se lepší vzlínavostí vody. Horní vrstva půdy na kypření vykazovala nižší hodnoty vlhkosti. V době měření již však rostliny svými kořeny zasahovaly pod tuto vrstvu a lze předpokládat, že z nižších vrstev čerpaly i vodu.

Za účelem stanovení míry utužení půdy v řádku vyseté kukuřice bylo dne 24. 5. 2016 provedeno penetrometrické měření, opět kolmo na řádek vždy do vzdálenosti 0,35 m od středu řádku do obou stran meziřádku. Vpichy byly vzdáleny 50 mm a záznam hodnot odporu půdy v půdním profilu byl nastaven pro úsek 20 mm. Výsledky dokumentuje obrázek 10. Hodnoty penetračního odporu jednoznačně prokázaly vliv předseťové přípravy půdy na utužení orničního profilu v hloubce od 80 mm ve srovnání s plochou bez provedení předseťové přípravy (tab. 2). Na plochách s kypřením je opět patrný efekt kypření jednotlivých radlic. Ve vrstvě půdy 0,1–0,2 m byly hodnoty penetračního odporu na oraných plochách ve srovnání s kypřením téměř dvojnásobné.

Utužení půdy se projevilo i na infiltraci vody do půdy v řádku plodiny provedeném 24. 5. 2016 (obr. 8). Na plochách bez předseťové přípravy je patrná výraznější infiltrace, včetně trajektorie kypřící radlice. Z hlediska využití srážkové vody, včetně vody stékající po rostlině ke kořenové zóně, je zhutnění půdy při předseťové přípravě nutné eliminovat.

Tab. 1: Hodnoty objemové vlhkosti půdy (%) na variantě s provedenou předseťovou přípravou a na variantě bez přípravy půdy před setím
Tab. 1: Hodnoty objemové vlhkosti půdy (%) na variantě s provedenou předseťovou přípravou a na variantě bez přípravy půdy před setím

Tab. 2: Hodnoty penetračního odporu půdy (MPa) na variantě s provedenou předseťovou přípravou a na variantě bez přípravy půdy před setím
Tab. 2: Hodnoty penetračního odporu půdy (MPa) na variantě s provedenou předseťovou přípravou a na variantě bez přípravy půdy před setím

Obr. 8: Infiltrace vody do půdy (modrá barva) na variantě s provedenou předseťovou přípravou a na variantě bez přípravy půdy před setím
Obr. 8: Infiltrace vody do půdy (modrá barva) na variantě s provedenou předseťovou přípravou a na variantě bez přípravy půdy před setím

Závěr

Cílem práce bylo na základě konkrétních výsledků měření poukázat na rizika vzniku utužení půdy při předseťové přípravě a na potřebu optimalizace této pracovní operace ve vztahu k půdním podmínkám a následného vývoje porostů. V rámci technologických postupů prováděných v daném zemědělském subjektu je rovněž nutné vycházet i z technických možností secího stroje, které mnohdy nabízejí možnost výsevu i do hruběji připraveného pozemku a bez negativního vlivu na klíčivost semen či vzcházivost rostlin. Opomenout nelze ani skutečnost, že jsou k dispozici secí stroje, které umožňují provedení pásové předseťové přípravy přímo při setí.

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. Patrik Prikner, Ph.D., Ing. Michaela Škeříková, Bc. Josef Modráček, Vít Řehák; Česká zemědělská univerzita v Praze

foto: V. Brant - 1, 2b, 4, 5, 7; M. Kroulík - 2a; P. Zábranský - 3

Práce vznikla v rámci projektu TA04011370. Autoři děkují zemědělské farmě Bílek Budihostice s.r.o. za poskytnutí pokusných ploch a agrotechnického servisu a firmám Farmet a.s. a Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH za technickou podporu.

Související články

Polní dny Sója 2017

18. 09. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 168x

Proč (ne)pěstovat strništní meziplodiny?

26. 08. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 553x

Možnosti využití ozimého tritikale na produkci biomasy a bioplynu

12. 08. 2017 Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 206x

Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky

05. 08. 2017 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. Michaela Škeříková, Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 382x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail