Chemap Agro s.r.o.

Zakládání porostů jarního máku

31. 03. 2021 Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 943x

Mák setý, s průměrnou hmotností tisíce semen 0,55 g, patří mezi drobnosemenné plodiny. U těch obecně platí, že výborná kvalita osiva společně s precizně provedenou předseťovou přípravou půdy patří mezi rozhodující faktory předurčující dobrý výnos a tedy příznivou ekonomiku pěstování.

Proseeds

Porosty máku můžeme zakládat během podzimu s využitím ozimých odrůd, případně i s odrůdami jarními. V případě vhodných podmínek mohou být porosty z podzimních výsevů výnosově výkonnější, ovšem je zde určité riziko vyzimování, případně větší senzibilita pro napadení houbovými chorobami. Ovšem na lokalitách, kde jsou běžné jarní přísušky a mák trpí vláhovým deficitem, je zvážení podzimního výsevu na místě. V rámci tohoto článku se zaměříme na technologii zakládání porostů jarního máku.

Zařazení do osevního postupu

V ideálním případě bychom mák v osevním postupu pěstovali jako plodinu první trati, tedy po organicky hnojených okopaninách, případně po leguminózách. V praxi bývá mák s úspěchem řazen po obilninách. Řepka není jako předplodina nejoptimálnější, protože její výdrol se likviduje s obtížemi a nezanedbatelným rizikem je i fytotoxického působení herbicidů. Je zde také riziko infekce celou řadou polyfágních houbových patogenů - zejména hlízenky. Jako vyloženě nevhodná předplodina je odlišně barevný mák. Semena máku si bez větších problémů uchovávají klíčivost po dobu 4 let a riskujeme tedy pomíchání různě barevných odrůd. V osevním postupu bychom měli pěstovat mák minimálně v intervalu 4 až 5 let. To platí i pro pěstování stejnobarevného máku. Při jeho častějším zařazování se rapidně zhoršuje zdravotní stav porostů, především kvůli výskytu houbových chorob.

Výběr odrůdy

Volba odrůdy nemá na konečný výnos takový vliv, jako skvěle zvládnutá agrotechnika, případně vliv konkrétního ročníku. Jako stabilní a výkonné odrůdy máku můžeme uvést například: Aplaus, Opal, Onyx či Major.

Nároky na stanoviště

Pro dosažení optimálních výnosů volíme středně těžké, strukturní, kypré a hluboké půdy. Ty musí mít dobrý vodní režim a být dostatečně zásobené organickou hmotou a živinami. Těžké jílovité půdy nejsou pro pěstování máku vhodné. Půda by měla mít drobtovitou strukturu a neměla by být výrazně náchylná na tvorbu půdního škraloupu. Ideální půdní reakce je pro rostliny máku neutrální, až mírně alkalická. Pokud pěstujeme mák na pozemcích se zvýšeným obsahem kadmia, je vhodné, aby bylo pH vyšší a kadmium se stalo méně přístupným pro příjem rostlinami.

Příprava pozemku

Po sklizni předplodiny bychom neměli pouze dokonale připravit půdu, ale také v co nejvyšší možné míře zregulovat zaplevelení pozemku. Je vhodnější zbavit se plevelů před setím, protože herbicidní regulace v porostu může být problematická a v případě zaplevelení mákem vlčím prakticky neproveditelná. Přípravu půdy začínáme podmítkou co nejdříve po sklizni předplodiny. Pokud je pozemek výrazně zaplevelen i po přípravě pozemku je vhodné jej před zimou či před samotnou přípravou pro setí ošetřit neselektivním herbicidem. Tento zásah se stává v posledních letech nutností zejména, kdy plevele vzchází a rostou i v průběhu zimního období. Hloubka podmítky by měla být přibližně 8–10 cm. Tím podpoříme růst plevelů a po jejich plošném vzejití provedeme klasickou orbu, případně hluboké kypření. Abychom zamezili větvení hlavního kůlového kořenu a předešli poléhání porostů a zároveň umožnili rostlinám příjem živin z hlubších horizontů, musí být půda prokypřena do hloubky minimálně 15 cm. Při využití klasického orebného zpracování půdy je doporučováno provést hrubé urovnání pozemku již během podzimu. Setí do nezpracované půdy se obecně v rámci pěstitelské technologie máku příliš nedoporučuje.

Během jarních měsíců pak stačí půdu pouze mělce provzdušnit (s využitím kompaktorů, bran nebo pracovních orgánů secích kombinací) optimálně do hloubky cca 20 mm (50 mm bývá uváděno jako maximum). Mělkým prokypřením zachováme půdní kapilaritu a tedy přísun vzlínající vody ke vzcházejícím rostlinám. Příliš jemně upravený povrch, zejména na těžších půdách, je spíše nežádoucí, protože dává určitý předpoklad vzniku půdního škraloupu, který pro vzcházející křehké rostlinky máku může být zcela likvidační. Drobné hrudky vzcházejícímu máku nevadí.

Kvalita osiva a jeho moření

Setí kvalitních partií osiva je pro dosažení vysokého výnosu velmi důležité a pro drobnosemenný mák to platí obzvlášť. Volíme proto osivo nejen s vysokou klíčivostí ale také s dobrou vitalitou (tu již někteří prodejci osiva garantují). Volíme osiva z kvalitně fungicidně ošetřených množitelských porostů, které dávají lepší předpoklad pro zdravé, dobře vzcházející, porosty.

Kvalitu osiva je vhodné doplnit ošetřením osiva (ať už za účelem ochrany, či jeho stimulace). Nejběžnějším mořidlem máku byl přípravek Cruiser OSR s kombinovaným fungicidním a insekticidním účinkem. Právě pro jeho insekticidní složku, náležící do skupiny neonikotinoidních látek, je jeho používání zakázáno. Pro mák se zatím dařilo zajistit výjimku a povolení jeho užití. I v roce 2021 mohou pěstitelé díky invenci spolku Český modrý mák tento přípravek využít. Do dalších sezon s ním ale nelze příliš počítat.

Za Cruiser OSR stále není adekvátní náhrada a výzkum se zaměřuje na sledování některých stimulačních látek, či rostlinných výtažků s možným insekticidním účinkem (výtažky z bylin jako paprika, bazalka, routa a další). Většina z těchto přípravků má standardně příznivý vliv na strukturu porostu a výnos, je ovšem obtížné předvídat, jak tyto porosty obstojí při velkém tlaku krytonosce kořenového, který dokáže vzcházející neošetřené porosty naprosto zdecimovat.

Pokusy s ošetřováním osiv - Červený Újezd 2020

Pokusný rok 2020 nebyl z řady důvodů pro pěstování máku optimální. Pokusy byly zasety 18. března do relativně vlhké půdy, načež 20. března spadlo 8,4 mm srážek. Následně až do 18. dubna prakticky nepršelo. Celkově byl duben srážkově podprůměrný a na pokusné lokalitě množství spadlých srážek činilo pouze 31 % dlouhodobého normálu. Květen byl srážkově průměrný a červen potom 14 % nad normálem. To v souvislosti s vyšší teplotou vytvořilo ideální podmínky pro rozvoj houbových chorob.

Z hlediska celkového výnosu dopadl nejlépe přípravek Cruiser OSR samostatně (graf 1). Ovšem takto radikální nárůst výnosu se pravděpodobně nedá připisovat přípravku jako takovému, ale komplexnímu působení všech podmínek. Z laboratorních výsledků klíčivost běžně vychází, že semena ošetřená Cruiserem OSR se musí potýkat s určitou „pesticidní bariérou“, lehce poklesne klíčivost, ale především mají tyto varianty nižší intenzitu klíčení. To znamená, že začnou klíčit o něco později než neošetřené, či nastimulované varianty. V loňském roce se přesně toto pozdržení porostům hodilo, protože u mnoha variant byly vidět vzcházející rostlinky již počátkem dubna. Ty však kvůli vláhovému deficitu odumřely. Varianty mořené pouze Cruiserem začaly potom vzcházet prakticky až po 18. dubnu, kdy spadlo 8,8 mm srážek. Dá se předpokládat, že při optimálních podmínkách by nejlépe dopadly kombinace podpůrných látek v kombinaci s ochranou zajištěnou Cruiserem. Tradičně velmi nadějné jsou stimulační přípravky (TS Osivo, Enviseed), které z hlediska výnosu vycházejí prakticky identicky.

Graf 1: Vliv ošetření osiva máku na výnos (2020)
Graf 1: Vliv ošetření osiva máku na výnos (2020)

Setí

Na jaře se je optimální mák vysévat v době, kdy je vlhkost půdy taková, že umožňuje přejezd secím strojem, aniž by se lepila na jeho pracovní orgány. Zároveň ale nesmí být přeschlá. Dobrým indikátorem správného výsevu je patrná „vlhká stopa“ po přejezdu secího stroje. Obecně se doporučuje setí podle okolností nasměrovat do druhé poloviny března. Ovšem v posledních letech, kdy jsme mohli pozorovat značně suché jarní měsíce, může být optimální i o něco dřívější setí, kterým máku zajistíme potřebnou vláhu.

Mák sejeme do hloubky cca 10–15 mm, v případě sušší půdy až do hloubky 2 cm. Výsevek by měl být cca 1,5–1,75 kg osiva na 1 ha. Standardně se seje mák do klasických 12,5 cm širokých řádků. Pro produkci ekologického máku je pak nezbytné pěstovat mák v širokých řádcích, které umožňují mechanickou regulaci zaplevelení. V případě setí do příliš suché půdy je vhodné po zasetí mák uválet rýhovanými válci, které oproti hladkým nedělají půdu tak náchylnou k tvorbě půdního škraloupu.

Hnojení

Volba optimální dávky dusíku pro mák je do značné míry závislá na zásobení půdy a na předplodině. Obecně lze doporučit dávku zhruba 60–100 kg N/ha. Jako univerzální hnojivo může posloužit vícesložkové NPK (se sírou a dalšími prvky). Při aplikaci hnojiva společně s aplikací preemergentních herbicidů můžeme zvolit např. DAM či SAM.

Preemergentní aplikace herbicidů

Mák má velmi pomalý počáteční růst a z toho vyplývající nízkou konkurenční schopnost vůči plevelům.

Pro preemergentní aplikace jsou registrovány herbicid Merlin Flex, Spade Flexx, přípravky na bázi chlorotoluronu (např. Lentipur), přípravek na bázi clomazonu (např. Command 36 SC) a herbicid Callisto 480 SC. Herbicidy Merlin Flex, Spade Flexx se používají v dávce 0,4 l/ha. S těmito přípravky je třeba zacházet opatrně především na lehkých, kyselejších půdách, kde se může projevit silná fytotoxicita.

Přípravky na bázi chlorotoluronu jako je Lentipur 500 FW jsou používány preemergentně v dávkách 1,0–1,5 l/ha. Dávkování opět závisí na úrodnosti půdy (především na obsahu humusu). Lentipur při preemergentní aplikaci zajišťuje dobrou úroveň účinnosti proti merlíku bílému, laskavci ohnutému, heřmánkovitým druhům, drobnosemenným brukvovitým (kokoška, penízek), ptačinci apod.

Přípravky s účinnou látkou clomazone např. Command 36 SC je v dávkách do 0,15 l/ha plně selektivní i na lehčích půdách. Je používán především jako partner do kombinací s výše zmíněnými preemergentními přípravky. Má uplatnění především na lokalitách s vysokým výskytem svízele . V kombinacích rovněž přispívá ke zlepšení účinnosti proti pohance svlačcovité a rdesnům. Účinnost proti svízeli, pohance a rdesnům totiž patří k slabým místům přípravků Merlin, a také Lentipur 500 FW či Callisto 480 SC.

Herbicid Callisto 480 SC je pro preemergentní aplikace registrován v dávce 0,25 l/ha. Zajišťuje široké spektrum účinnosti se slabší účinností proti svízeli a ježatce. Je proto vhodné Callisto 480 SC kombinovat například s přípravkem Command 36 SC v dávce 0,15 l/ha nebo s herbicidem Lentipur v dávce 1,0 l/ha na posílení účinku proti heřmánkům.

Související články

Pěstování podplodin v kukuřici a jejich potenciál pro uplatnění v zemědělské praxi

08. 07. 2021 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Brinar; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 322x

Pěstitelská technologie máku od vzejití ke sklizni

02. 07. 2021 Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 536x

S technologií strip-till nejen na svahy

02. 06. 2021 Ing. Marcel Herout, Ph.D.; KWS OSIVA s. r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 833x

Hluboké kypření půdy v ose budoucích řádků cukrové řepy

28. 05. 2021 Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 670x

Vliv podsevů v kukuřici z hlediska omezení eroze

26. 05. 2021 Ing. David Kincl, Ing. David Kabelka, Ph.D., Ing. Jan Srbek; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Praha-Zbraslav Technologie pěstování Zobrazeno 737x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail