Chemap Agro s.r.o.

Zkušenosti s produkty obsahující Trichoderma asperellum při pěstování kukuřice

13. 06. 2020 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; VP Agro, spol. s r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 604x

Nabízený sortiment biologických přípravků na ochranu rostlin je v současné době zatím značně omezený. Jedním z důvodů jsou legislativní pravidla Evropské unie aplikovaná také v našich právních normách a nařízeních. Stejně jako kterákoliv chemická účinná látka musí být biopesticid rovněž zařazen v registru povolených substancí. U přípravků na bázi mikroorganizmů, ať již se jedná o bakterie anebo houby, jsou registrovány pouze vybrané a vyselektované kmeny, u kterých byly vlastnosti v systému ověřování účinnosti oficiálně schváleny.

Agromanuál - personální

Na trhu ale existuje daleko větší počet produktů registrovaných jako pomocné látky, které obsahují podobné druhy mikroorganizmů. V mnoha případech se jedná o výrobky malých a středních firem, které si nemohou dovolit vysoké náklady spojené s registrací pesticidů na úrovni Evropské unie ani na národní úrovni. Vlastnosti některých z těchto produktů jsou však srovnatelné s biopesticidy.

Popis zkoušených přípravků

První vzorky mikrogranulovaného startovacího hnojiva s obsahem druhu Trichoderma asperellum kmene TR II pod obchodním názvem Pannon Starter® Perfect jsme obdrželi v roce 2017. Produkt byl aplikován na běžných produkčních pozemcích vždy na ploše 1 ha v dávce 20 kg/ha. Aplikace se prováděla při setí s uložením produktu sečkou aplikátorem přímo do secí rýhy podle doporučení výrobce. Jedna ze dvou lokalit byla na jižní Moravě jižně od Znojma, kde převládalo extrémně suché počasí a druhá blízko Hradce Králové, na které se v průběhu léta 2017 vyskytovaly vysoké srážky. V následujících dvou letech byl produkt zkoušen v pokusech s hybridy kukuřice na rozsáhlejším počtu lokalit, a bylo získáno také několik výsledků z praxe. Ve všech hodnocených případech jsme porovnávali ze stejné lokality stejný hybrid kukuřice bez aplikace s variantou ze stejného pozemku, kde byl produkt Pannon Starter® Perfect aplikován.

Druhým zkoušeným produktem byl již v současné době registrovaný biopesticid Xilon GR od stejného výrobce. Podobně jako Pannon Starter® Perfect obsahuje aktivní houbu Trichoderma asperellum, ale kmene, který je registrován jako účinná látka na úrovni Evropského katalogu a uveden v Annexu I účinných látek. Jedná se o kmen T34. Je dodáván podobně jako předchozí ve formě mikrogranulátu, ale nosičem v tomto případě není anorganické hnojivo, ale organická látka - sacharid. Proto je Xilon GR možné aplikovat jak pomocí aplikátorů mikrogranulovaných produktů resp. malých semen, tak po rozpuštění ve vodě formou postřiku s následným zapravením do půdy. První vzorky Xilon GR jsme měli možnost zařadit do pokusů na dvou lokalitách kukuřice a jedné lokality slunečnice až v roce 2019, kdy byl produkt registrován.

Sledované a hodnocené parametry

V průběhu tří let bylo naši snahou získat co možná největší soubor výsledků a zkušeností s oběma produkty v našich podmínkách, a tím potvrdit, případně vyvrátit, výrobcem deklarované vlastnosti.

Hodnocení morfologických rozdílů - Změny velikosti a struktury kořenové soustavy kukuřice, velikost a hmotnost palic a dynamiku dozrávání rostlin kukuřice na základě sledování rychlosti usychání listů jsme hodnotili v letech 2017 a 2018. Pro hodnocení kořenů bylo vždy z každé hodnocené plochy odebráno nejméně 20 rostlin, kořeny byly dokonale zbaveny hlíny a zváženy (obr. 1). Rozdíly v postupném usychání listů byly hodnoceny vizuálně samostatně na každém listovém patře.

Analýza mykotoxinů - Obsah mykotoxinu DON (deoxyvalenol) byl stanoven kvantitativní metodou ELISA ze vzorků celých rostlin a vzorků řezanky při sklizni v akreditované laboratoři v Postoloprtech.

Výnosy zrna metodou vážení palic - Klasy - palice kukuřice jsme odebírali z každé parcely vždy dvěma způsoby a to 2 až 3krát z 20 rostlin za sebou v řádku a ze stejného pozemku ještě 2 až 3krát náhodným výběrem 20 rostlin z každé části pozemku.

Výnos zrna sklizňovou technikou - Výsledky výnosu zrna z pokusů a ze sklizně provozních ploch byly získány standardním způsobem vážení a přepočítány na hodnotu výnosu v t/ha při 14% sušině.

Výnos siláže - Podobným způsobem jsou získány výsledky výnosu siláže. Jsou vyjádřeny v celkovém výnosu sklizené hmoty v přepočtu na 1 ha a po stanovení celkové sušiny také ve výnosu suché hmoty z hektaru.

Kvalitativní parametry siláže - Kvalitativní parametry siláže jsme začali hodnotit v roce 2019. Část výsledků byla získána odběrem vzorků řezanky při sklizni a analyzována v laboratoři EMPLA v Hradci Králové, část byla získána přímo při sklizni spektrometrickým analyzátorem NIR a v jednom případě z provozu podobným zařízením umístněným přímo na řezačce zemědělského podniku ve Slovči.

Graf 1: Procento uschlých listů kukuřice po ošetření Pannon Starter Perfect - Sloveč 2018 (kontrola = 100 % pro každé listové patro)
Graf 1: Procento uschlých listů kukuřice po ošetření Pannon Starter  Perfect - Sloveč 2018 (kontrola = 100 % pro každé listové patro)

Obr. 1: Způsob zpracování vzorků kořenů z jednotlivých rostlin pro stanovení hmotnosti; vpravo kontrola, vlevo po aplikaci Pannon Starter Perfect
Obr. 1: Způsob zpracování vzorků kořenů z jednotlivých rostlin pro stanovení hmotnosti; vpravo kontrola, vlevo po aplikaci Pannon Starter Perfect

Obr. 2: Vliv na velikost kořenové soustavy; vpravo po aplikaci produktu Pannon Starter Perfect, vlevo bez použití
Obr. 2: Vliv na velikost kořenové soustavy; vpravo po aplikaci produktu Pannon Starter Perfect, vlevo bez použití

Obr. 3: Spodní listy na ošetřené části parcely byly déle zelené (vpravo) ve srovnání s ostatní částí plochy (vlevo)
Obr. 3: Spodní listy na ošetřené části parcely byly déle zelené (vpravo) ve srovnání s ostatní částí plochy (vlevo)

Obr. 4: Rozdíl vyvinutí palic ze suché lokality ve Slovči z roku 2018, vlevo ošetřeno Pannon Starter Perfect
Obr. 4: Rozdíl vyvinutí palic ze suché lokality ve Slovči z roku 2018, vlevo ošetřeno Pannon Starter Perfect

Získané výsledky

Hodnocení morfologických rozdílů - Vliv na kořenovou soustavu je zřejmý z obrázku 2. Největší rozdíl byl pozorován na extrémně suchých lokalitách jižní Moravy, a také na lehkých půdách ve středních Čechách. Celková hmotnost kořenů porovnávána vždy paralelně z obou variant byla ve většině případů velmi podobná. Rozdíly byly minimální, ale u kořenů z ploch s aplikovaným produktem byly velké rozdíly v množství drobných kořínků a objemu celé kořenové soustavy. Viditelným rozdílem bylo zpomalení dozrávání rostlin kukuřice podobné green-efektu, který známe z působení některých fungicidů. Na ošetřené ploše zůstávaly spodní listy delší dobu zelené (obr. 3). Výsledky vizuálního hodnocení z lokality u Hradce Králové jsou znázorněny v grafu 1.

Analýza mykotoxinů - První výsledky byly získány již v roce 2017 z obou stanovišť. Jsou uvedeny v tabulce 1. V následujícím roce byl DON stanovován z produkčních ploch. Vzhledem k velmi suchým podmínkám se hodnoty obsahu pohybovaly ve velmi nízkých hodnotách pod 300 mikrogramů na kg a rozptyl naměřených hodnot byl vysoký, proto nelze získané výsledky hodnověrně posoudit.

Výnosy zrna metodou vážení palic - Průměrná hmotnost stanovená z 30 až 50 palic z každé varianty na různých lokalitách hodnocená nezávisle několika pracovníky je uvedena v tabulce 2. Z tabulky je zřejmé, že ve většině hodnocených případů hmotnost palic po aplikaci Pannon Starter® Perfect byla výrazně vyšší ve srovnání s neošetřenou plochou. Rozdíly byly zřejmé také při vizuálním porovnání, což dokumentuje obrázek 4.

Výnos zrna při sklizni - Výnos zrna je uveden v tabulce 3.

Výnos siláže - Výnos siláže je uveden v tabulce 4.

Kvalitativní parametry siláže - Výsledky laboratorních rozborů siláží uvádí tabulka 5.

Tab. 1: Obsah mykotoxinů v roce 2017

Lokalita

Obsah DON (µg/kg sušiny)

neošetřeno

Pannon Starter® Perfect -
20 kg/ha

Hradec Králové

1120

786

Jižní Morava

439

247

Tab. 2: Výnosové hodnocení 2017 a 2018

Lokalita

Rok

Průměrná hmotnost suché palice kukuřice (g)

neošetřeno

Pannon Starter® Perfect  - 20 kg/ha

Hradec Králové

2017

276

336

Jižní Morava

217

274

Stošíkovice

2018

351

348

Vrbovec

180

234

Hořice

124

144

Oskořínek

247

367

Tab. 3: Výnos zrna kukuřice z provozních ploch a pokusů 2018 a 2019

Lokalita

Rok

Hybrid

Výnos při 14% vlhkosti (t/ha)

Výnos zrna

(% kontroly)

kontrola

ošetřeno Pannon Starter® Perfect  - 20 kg/ha

Stošíkovice - provoz

2018

 

neuveden

13,8

14,9

107,9

Polanka nad Odrou - provoz

neuveden

9,5

10,2

107,3

ZS Sloveč - pokus VP AGRO

RGT Conexxion

4,15

5,17

1245

RGT Lipexx

3,4

5,81

170,8

RGT Atraxxion

3,92

6,01

153,3

Oskořínek - pokus VP AGRO

RGT Conexxion

6,84

7,66

111,8

RGT Lipexx

7,96

7,99

100,8

RGT Atraxxion

9,55

9,49

99,5

ZS Sloveč -  pokus VP AGRO

2019

RGT Conexxion

13,11

11,85

90,4

RGT Lipexx

12,71

11,95

94,0

RGT Atraxxion

13,11

11,85

90,4

Tab. 4: Výnos siláže přepočtené na sušinu z provozních ploch a pokusů z roku 2019

Lokalita

Hybrid

Ověřovaný produkt

Výnos - kontrola

Výnos - ošetřeno

t/ha

t/ha

% kontroly

Bohuslavice - provoz

RGT Direxxion

Pannon Starter Perfect

15,05

16,27

107,96

Oskořínek - pokus VP AGRO

RGT Lipexx

Pannon Starter Perfect

10,10

10,77

106,63

RGT Atraxxion

11,96

12,59

105,25

ZS Sloveč - Průhon - provoz

DKC

Pannon Starter Perfect

10,06

10,12

100,59

Xilon GR

10,06

10,15

100,89

ZS Sloveč - pokus VP AGRO

RGT Volumixx

Pannon Starter Perfect

19,23

17,46

91,7

RGT Bixx

18,41

16,52

89,7

RGT Direxxion

17,46

18,93

108,4

RGT Atraxxion

16,13

17,70

109,8

RGT Karlaxx

20,32

21,25

104,6

RGT Conexxion

16,28

16,58

102,5

Pozn.: Pannon Starter® Perfect v dávce 20 kg/ha, Xilon® GR v dávce 10 kg/ha, aplikováno do seťové rýhy při zakládání porostů kukuřice

Tab. 5: Výsledky stanovení škrobu, vlákniny a tuků ve sklízené silážní hmotě

Lokalita

Produkt

Škrob v sušině

(%)

ADF

NDF

Tuk (%)

Obsah škrobu v sušině (% rel.)

ZS Sloveč - Průhon - provoz

kontrola

33,82

19,11

41,31

2,84

100

Pannon Starter Perfect

41,47

15,59

34,36

4,62

122,6

Xilon GR

40,02

16,96

36,97

4,02

118,3

Bohuslavice - provoz

RGT Direxxion - kontrola

27,06

30,82

46,28

3,17

100

RGT Direxxion
Pannon Starter Perfect

22,06

34,00

51,36

2,79

81,52

ZS Sloveč - pokus VP AGRO

RGT Conexxion - kontrola

30,17

27,85

42,04

3,00

100

RDT Conexxion
Pannon Starter Perfect

33,57

27,39

43,98

2,87

111,26

RGT Karlaxx - kontrola

39,63

24,57

39,14

2,96

100

RGT Karlaxx
Pannon Starter Perfect

38,40

24,22

39,00

2,95

96,89

RGT Atraxxion - kontrola

29,51

28,72

43,87

2,92

100

RGT Atraxxion
Pannon Starter Perfect

36,48

25,35

40,80

3,04

123,6

RGT Direxxion - kontrola

33,54

25,87

40,41

2,92

100

RGT Direxxion
Pannon Starter Perfect

37,82

25,23

41,42

3,10

112,8

RGT Bixx - kontrola

36,15

26,39

40,37

3,18

100

RGT Bixx
Pannon Starter Perfect

32,40

27,36

42,35

3,05

89,62

RGT Volumixx - kontrola

35,37

27,29

41,98

2,90

100

RGT Volumixx
Pannon Starter Perfect

34,07

27,40

41,89

2,99

96,32

Průměrné zvýšení/snížení hodnoty stanoveného parametru vyjádřeného v procentech vůči neošetřeným kontrolám

106,7

96,0

98,2

109,2

-

Pozn.: Pannon Starter® Perfect v dávce 20 kg/ha, Xilon® GR v dávce 10 kg/ha; aplikováno do seťové rýhy při zakládání porostů kukuřice

Vyhodnocení

Přípravky obsahující jako účinnou složku Trichoderma se v Evropě a ve světě používají již delší dobu. V uplynulých desetiletích byly jejich aplikace směřovány převážně do zahradnictví do substrátů pro předpěstování sadby, do skleníků, a také byly aplikovány do půdy při setí nebo výsadbě na volných plochách. Jejich použití v polní výrobě bránila většinou vysoká cena. Několik málo výrobců vybudovalo větší kapacity na jejich produkci, tím se dosáhlo snížení ceny, což umožnilo jejich uplatnění také v polní výrobě. Před jejich zavedením u nás se již v širokém měřítku používaly v Maďarsku, Rumunsku a Rakousku.

Firma KWIZDA, výrobce obou prověřovaných výrobků, deklaruje ve svých materiálech zvýšené výnosy kukuřice na zrno, nižší obsahy mykotoxinů v zrnu a zvýšenou odolnost vůči stresu indukovanou odolností rostlin. Všechny tyto vlastnosti naše získané výsledky potvrdily. Vzhledem ke skutečnosti, že v podmínkách České republiky, s výjimkou nejteplejších oblastí, je převážná část kukuřice určena k produkci siláže, bylo naše zkoušení orientováno také tímto směrem.

Průměrný výnos zrna ze všech získaných dat činil 113 %. Po odečtení stejného počtu extrémně vysokých a extrémně nízkých hodnot činí průměrný výnos ve srovnání s neošetřenou plochou 106,5 %. Velmi vysoké navýšení výnosu zrna se projevuje na pozemcích s horší kvalitou půdy, nižší zásobou přístupných živin, zejména fosforu a ve velké míře v podmínkách extrémního sucha. V optimálních podmínkách při dostatečné vlhkosti půdy jsou diference ve výnosu nepatrné. Zde se projeví nejvíce fytoeradikační vlastnost houby Trichoderma asperellum potlačením druhů, které jsou původci mykotoxinů. Jedná se zejména o druhy rodu Fusarium, Colletotrichum aj. To potvrzuje získaný výsledek stanovení deoxynivalenolu (DON).
Přírůstek výnosu celkové hmoty silážní kukuřice je v souladu s očekáváním nepatrný a reprezentuje pouze 1–2 %. Daleko významnější změnou ve srovnání s plochami bez aplikovaných přípravků je navýšení obsahu škrobu v silážní hmotě. To koreluje s navýšením podílu zrna v celkově sklízeném velkém objemu kukuřice a platí zde stejná závislost na podmínkách, která je uvedena výše.

Kromě navýšení výnosu a obsahu škrobu získané výsledky ukazují na zlepšení stravitelnosti kukuřice snížením obsahu nestravitelných složek zejména ligninu. Oba parametry obsahu detergentní vlákniny (ADF a NDF) mají ve všech případech nižší hodnoty.

Se zajímavým efektem indukované odolnosti kukuřice působením houby Trichoderma asperellum jsme se setkali na jednom pozemku silně postiženém suchem v roce 2019. Kukuřice zde intenzivně a velmi rychle reagovala na nedostatek vody známým projevem svinutí listů a uzavřením průduchů (obr. 5), a tím dokázala částečně eliminovat stres. Druhá, neošetřená část pozemku, měla listovou plochy dlouho jasně zelenou, čímž prodýchala velké množství nedostatkové vody. Na obou částech pole byl velký počet rostlin bez vyvinutých palic. Přesto v ošetřené části reprezentoval jejich počet jenom 1/3 všech z hodnocených 200 jedinců a na neošetřené části pole tento počet převyšoval 3/4.

Obr. 5: Část porostu s ošetřením (vlevo) dokázal rychleji reagovat na sucho ve srovnání s plochou, na které Pannon Starter Perfect nebyl aplikován
Obr. 5: Část porostu s ošetřením (vlevo) dokázal rychleji reagovat na sucho ve srovnání s plochou, na které Pannon Starter Perfect nebyl aplikován

Závěr

Získané výsledky a zkušenosti ze tří let používání přípravků s houbou Trichoderma asperellum potvrzují všechny výrobcem deklarované vlastnosti. Výsledky jsou v souladu s poměrně značným počtem podobných pokusů nezávislých institucí a výzkumnými ústavy ze zahraničí, které máme k dispozici.

Zařazení biofungicidu Xilon® GR nebo pomocného hnojiva Pannon Starter® Perfect do technologie výroby kukuřice doporučujeme zejména farmám s vysokoprodukčními chovy mléčného skotu, ale také všem pěstitelům orientovaným na produkci zrna ať již na krmení hospodářských zvířat, nebo na prodej. Mnoho obchodníků a odběratelů sleduje obsahy mykotoxinů v nakupovaném materiálu. Použití obou produktů zajišťuje pěstitelům vyšší stabilitu výnosů, vyšší kvalitu a zdravotní nezávadnost zrna a siláže.

Kromě kukuřice jsme testovali efekty těchto produktů s velmi dobrými výsledky na výnos a olejnatost nažek slunečnice a máme rovněž k dispozici několik výsledků v máku a cukrové řepě. Podle našich informací produkt Xilon® GR je přihlášen k registraci a testován pro použití v ozimé řepce jak  hlízenku, tak proti verticiliovému vadnutí.

Související články

Vliv agrotechnických faktorů na stav půdního humusu

14. 10. 2020 Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 332x

Úroda máku bude vyšší než loni

26. 09. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 431x

Pomocné plodiny podporují půdní mikrobiom

25. 09. 2020 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně foto: M. Podrábský Technologie pěstování Zobrazeno 756x

Polní dny Sója 2020

23. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Agromanuál, Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 655x

Technologické možnosti omezování vodní eroze

21. 09. 2020 Ing. Pavel Kovaříček, CSc., Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Marcela Vlášková; Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 578x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail