BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Bilance draslíku z pokusu hnojeného kapalnými statkovými hnojivy

07. 11. 2017 RNDr. Václav Macháček, DrSc., odborný poradce v oboru rostlinná výroba Ing. Eva Kunzová, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 2593x

Tento příspěvek navazuje na část, která pojednává o hodnocení bilance fosforu z pokusu hnojeném statkovými hnojivy - 2. hon. V části věnované fosforu je popsána podrobná metodika pokusu (viz Agromanuál č. 8/2017, str. 68).

Proseeds

Hnojení

Hnojení statkovými hnojivy za osevní sled v jednotlivých blocích honu při dvojnásobném opakování je následující: bez organického hnojení (Kontrola), hnůj skotu (Hn) - 57 t/ha, močůvka a sláma (Moč+Sl) - 128 t/ha a kejda drůbeže (KjD) - 122 t/ha. Dávky z historického hlediska jsou určeny podle obsahu organického uhlíku v hnoji, kdy převládalo kejdové hnojení. V současné době pro nedostatek KjD je nahrazena KjS (kejda skotu). Průměrné roční dávky draslíku v prvcích ze statkových hnojiv za osevní sled jsou: Hn - 56 kg K/ha, Moč+Sl - 71 kg K/ha a KjD - 43 kg K/ha.

Z různého minerálního hnojení (6 variant) byly vybrány 3 varianty: 0 - kontrola; N1P1K1; N3P2K2 (tab. 1) a jejich průměrné roční dávky živin za osevní sled jsou: N1 39; N3 67; P1 24; P2 31; K1 109; K2 146 (kg prvku/ha). Součty průměrných každoročních dávek draslíku z minerálních a statkových hnojiv (Kmin+Kor).

Výpočet bilancí: od celkových průměrných vkladů hnojiv za osevní sledy se odečtou celkové odběry draslíku (odběr K) za osevní sledy.

Tab. 1: Přehled průměrných každoročních dávek draslíku v prvcích ze statkových a minerálních hnojiv

Kombinace

Dávka K (kg/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

Bez organického hnojení (Kontrola)

0

108

146

Hnůj skotu (Hn)

56

164

202

Močůvka skotu + sláma (Moč+Sl)

71

179

217

Kejda drůbeže (KjD)

43

151

194

Hodnocení odběrů draslíku rostlinami a bilance z celkových průměrů osevních sledů

V tabulce 2 jsou uvedeny průměry minimálních a maximálních hodnoty odběrů K rostlinami. Jak vyplývá z uvedených hodnot, tak se pravděpodobně bude jednat o nedefinovatelné extrémní rozdíly, současně těžko zjistitelné. Z tohoto důvodu pro další hodnocení bylo odstoupeno od průměrných hodnot odběrů K za sledované období a přistoupeno k hodnotám získaných pomocí mediánu, který určuje nejvíce časté hodnoty a nezapočítává nedefinovatelné extrémní hodnoty. Přehled hodnot odběrů K rostlinami a hodnot získaných pomocí mediánu je uveden v tabulce 3. Hodnoty získané pomocí mediánu budou následně hodnoceny.

Tab. 2: Přehled minimálních a maximálních hodnot odběrů draslíku v kg K/ha

Kombinace

Úroveň

Odběr

0

N1P1K1

N3P2K2

Bez organického hnojení (Kontrola)

minimum

25

41

55

maximum

193

384

503

Hnůj skotu (Hn)

minimum

30

37

48

maximum

288

354

539

Močůvka skotu + sláma (Moč+Sl)

minimum

35

49

56

maximum

302

359

397

Kejda drůbeže (KjD)

minimum

33

48

70

maximum

243

330

451

Tab. 3: Přehled hodnot odběru draslíku a bilancí v kg K/ha

Kombinace

Odběr

Bilance

0

N1P1K1

N3P2K2

0

N1P1K1

N3P2K2

Bez organického hnojení (Kontrola)

65

122

142

-65

-14

4

Hnůj skotu (Hn)

71

98

124

-15

66

78

Močůvka skotu + sláma (Moč+Sl)

100

132

143

-29

47

74

Kejda drůbeže (KjD)

98

143

142

-55

8

52

Odběr draslíku

Z tabulky 3 vyplývá, že nejvyšší hodnoty odběru K rostlinami je u dávky N1P1K1 na kombinaci s KjD (143 mg K/ha), což je v rozporu s dávkou draslíku. U dávky N3P2K2 je již nejvyšší odběr draslíku u kombinací: Kontrola, Moč+Sl a KjD (všechny 142–143 kg K/ha) a nejnižší u Hn. Z tohoto vyplývá, že tak vysoké dávky draslíku neovlivňují další odběr K a odběr je řízen dalšími agronomickými opatřeními. Tyto rozdíly v odběru K rostlinou jsou názorně uvedeny v grafu 1. Pomocí regresní analýzy bylo vypočtenou, že největší strmost zvyšování odběru rostlinou je u kombinace Kontrola, pak klesá přes kombinace s Hn a kombinace Moč+Sl a KjD jsou téměř totožné. Ke zvýšení odběru draslíku rostlinou o 10 kg/ha je u minerálního hnojení (Kontrola) je zapotřebí dávka draslíku 5,3 kg/ha, u Hn 3,4 kg/ha, u Moč+Sl 2,9 kg/ha a u KjD 3,1 kg/ha a tyto dávky jsou v souladu s množstvím draslíku dodaného statkovými hnojivy.

Graf 1: Hodnoty odběru draslíku rostlinami ze všech sledovaných roků (kg K/ha)
Graf 1: Hodnoty odběru draslíku rostlinami ze všech sledovaných roků (kg K/ha)

Bilance draslíku

Z tabulky 3 vyplývá a jak je vidět i na grafu 2, že nejvyšší záporné bilance jsou na variantě bez minerálního hnojení (N1P1K1 a N3P2K2) u všech kombinacích se statkovými hnojivy. Záporná bilance je na Kontrole u dávky minerálního hnojení N1P1K1 a u dávky N3P2K2 je již kladná bilance. Na kombinacích se statkovými hnojivy u dávek N1P1K1 a N3P2K2 jsou kladné bilance a z nich nejvyšší kladná bilance je u kombinace s Hn, pak následuje kombinace s Moč+Sl, což je v rozporu s dávkou draslíku dodaného statkovými hnojivy. Nejmenší kladná bilance je u kombinace s KjD, což je v souladu s nejmenší dávkou dodaného draslíku. Se stoupající dávkou minerálního draslíku (N1P1K1 a N3P2K2) se snižují u všech kombinací statkových hnojiv hodnoty bilancí, včetně Kontroly. U bilancí byla vypočtena tak zvaná „nulová bilance“, která určuje kdy dávky draslíku z minerálního a organického hnojení rovnováhu mezi kladnou a zápornou bilancí, která je na kombinaci Kontrola při dávce 137 kg K/ha, Hn 75 kg K/ha, Moč+Sl 112 kg K/ha a KjD 125 kg K/ha.

Graf 2: Hodnoty bilancí draslíku ze všech sledovaných roků (kg K/ha)
Graf 2: Hodnoty bilancí draslíku ze všech sledovaných roků (kg K/ha)

Závěr

V této publikaci je uveden přehled výsledků bilancí draslíku z dlouhodobého polního pokusu na 2. honu a to z 3 osevních sledů - 27 let. Postup hodnocení je proveden pomocí mediánu, který dává reprezentativnější hodnocení a to z důvodu velkého rozptylu výsledků. Při dílčích výpočtech bylo opět zjištěno, že o hodnotách bilance draslíku rozhoduje hlavně celkový odběr živin, hlavním a vedlejším produktem. U fosforu pro výpočet bilance splňuje orientační účel odběr hlavním produktem.

Dlouhodobé polní pokusy se nachází v řepařské výrobní oblasti, typ řepařsko-obilnářský, kde byl získán průměrný výnos v rozmezí 4,5–5,5 t obilních jednotek na ha.

Na základě pouze našich výsledků z dlouhodobých polních pokusů bylo pomocí regresní analýzy zjištěno, že při minimální dávce minerálního draslíku 140 kg K/ha a pravidelnou dávkou hnoje s minerálním hnojením nad 80 kg K/ha nemůže nastat záporná bilance.

Pro aplikaci Moč+S a KjD s minerálními hnojivy podle našich výsledků by dávka draslíku neměla klesnout pod 130 kg K/ha, aby nebyla získána záporná bilance. Určení dávky draslíku při hnojení s kapalnými statkovými hnojivy, pro jejich velký rozptyl obsahů draslíku z důvodů kolísavého obsahu sušiny, je nutné před jejich aplikací provést vždy pomocí analýzy zjištění množství draslíku.

Poděkování patří pracovníkům na polních pokusech: Petr Ivičic a Lenka Medešiová. Obě části publikace byly realizovány za finanční podpory výzkumného záměru MZe RO 0417.

Související články

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

10. 07. 2024 Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 226x

Listová hnojiva a novinky od společnosti Innvigo

10. 06. 2024 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Hnojení Zobrazeno 260x

Vliv organických hnojiv na erozní parametry půdy

03. 06. 2024 Ing. Martin Císler; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 489x

Specifika hnojení jarního ječmene

16. 05. 2024 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 536x

Další články v kategorii Hnojení

detail