BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Budoucnost racionální výživy rostlin s ohledem na zavádění EU strategie Farm to Fork

12. 12. 2021 Ing. Jan Motloch; Yara Agri Czech Republic s.r.o. Hnojení Zobrazeno 541x

Strategie Farm to Fork (F2F) staví Evropskou unii do čela transformace světového potravinářského průmyslu a stanovuje několik ambiciózních cílů, které mají zajistit, aby potravinové systémy byly spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí. Snížení ztrát živin ze zemědělství o 50 % a zvýšení podílu zemědělské půdy v EU obhospodařované v ekologickém zemědělství na 25 % do roku 2030 jsou jen dva příklady cílů, které Evropská unie předložila. Zemědělci a zemědělsko-potravinářský průmysl v EU jsou v centru pozornosti této transformace.

Proseeds

Důležitým prvkem bude odklonění se od zažitých, ale mnohdy neefektivních zemědělských postupů, jež vedou k nadměrné aplikaci živin. Společnost Yara podporuje evropské zemědělce při řešení tohoto problému. Naše klíčové kompetence spočívají v tom, že zemědělcům umožňujeme vybírat a využívat živiny co nejudržitelnějším a nejefektivnějším způsobem. Přispívají k tomu nejmodernější výrobní postupy, široké agronomické znalosti podpořené dlouholetým výzkumem a v posledních letech také paleta digitálních nástrojů podporující postupy přesného zemědělství. Vše směřuje k tomu, aby bylo možné zajistit dlouhodobě udržitelnou a ziskovou rostlinnou výrobu.

Vybrané postupy racionální výživy a udržení ziskové rostlinné výroby

Společnost Yara má k dispozici široký soubor osvědčených řešení, která mohou zemědělci využít již dnes a přispět tak k dosažení cíle snížit ztráty živin do roku 2030 na polovinu. Nejlepší cestou vpřed je komplexní přístup využívající nabídku různých řešení, včetně dodržování zásad vyvážené výživy rostlin, používání správných hnojiv a zvyšování účinnosti využívání živin. Využíváním osvědčených postupů a řešení, která dnes existují mohou evropští zemědělci zlepšovat své výsledky již nyní:

  • zvýšit účinnost využívání živin nejméně o 20 %,
  • zvýšit výnosy a příjmy o 5–7 %,
  • snížit svou uhlíkovou stopu spojenou s minerálním hnojením až o 20 %.

Použití vhodného hnojiva

Výběrem správného minerálního hnojiva a správné formy dusíku, jako je dusičnan amonný (DA) a produkty na bázi dusičnanu amonného, mohou zemědělci výrazně přispět ke snížení ztrát živin do ovzduší. Ve srovnání s jinými široce používanými formami dusíku na bázi močoviny, nevznikají při použití dusičnanu amonného téměř škodlivé emise amoniaku (graf 1).

Zvýšení spotřeby močoviny a jejího dovozu do EU (+76 % za posledních 10 let) je znepokojující a v rozporu s úsilím EU o zlepšení ovzduší, které dýcháme. Emise amoniaku z používaných minerálních dusíkatých hnojiv, které mohou výrazně zhoršit kvalitu ovzduší, můžeme výrazně snížit, pokud zemědělci zvolí jinou formu dusíku. Nahrazení všech hnojiv na bázi močoviny hnojivy na bázi dusičnanu amonného by mohlo zabránit 63 % celkových ztrát amoniaku z aplikace hnojiv v Evropě.

Graf 1: Emisní faktory amoniaku u různých dusíkatých hnojiv aplikovaných na normální půdu

Graf 1: Emisní faktory amoniaku u různých dusíkatých hnojiv aplikovaných na normální půdu

Zvýšení účinnosti pro snížení ztrát živin

Ztráty živin lze dále snížit zvýšením účinnosti a zajištěním toho, aby aplikované živiny použité pro výživu plodin skončily ve sklizni a nikoli v životním prostředí. Snížení ztrát živin a zvýšení účinnosti jejich využívání jsou tedy dvě strany téže mince. V průběhu sklizňové sezóny mají zemědělci několik možností, jak snížit ztráty živin, zejména dusíku. Optimalizací kombinace různých živin mohou předejít tomu, aby plodiny dosahovaly nedostatečných výsledků v důsledku chybějících sekundárních živin nebo mikroživin.

Optimalizace využití živin během vegetačního cyklu pšenice

Analýza půdy

Půdní rozbory poskytují informace potřebné k  zajištění přesných a nákladově efektivních rozhodnutí o výživě plodin.

Vyvážená výživa rostlin

Pro dosažení optimálního výnosu a kvality plodin je třeba používat 17 základních rostlinných živin ve správné kombinaci.

Počasí

Vzhledem k tomu, že se povětrnostní podmínky rychle mění, musí zemědělci v průběhu sezóny revidovat a optimalizovat své plány hnojení.

Dělená aplikace

Aplikace dusíku několikrát během sezóny namísto jednorázové snižuje emise amoniaku.

Nástroje pro podporu rozhodování

Zemědělci mohou již dnes využívat digitální nástroje jako jsou Yara N-Tester nebo Yara Atfarm k optimalizaci hnojení a  snížení ztrát živin.


Graf 1: Emisní faktory amoniaku u různých dusíkatých hnojiv aplikovaných na normální půdu

Související články

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 113x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 99x

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

17. 06. 2022 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 211x

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

03. 06. 2022 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Hnojení Zobrazeno 159x

Rizikové látky v půdě a rostlinách na příkladu kadmia při pěstování máku setého

31. 05. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 145x

Další články v kategorii Hnojení

detail