BASF
BASF
BASF

Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd fosforem vypracovaných VÚRV (II.) - Snížené hnojení

10. 08. 2021 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1006x

Změna společenského zřízení v roce 1989 přinesla i změny v zemědělské výrobě. Padlo úsilí o maximální intenzifikaci rostlinné výroby. Z ekonomických důvodů nastalo omezování nákupu průmyslových hnojiv a z tohoto důvodu poklesla úroveň hnojení, zvláště fosforem. Začal pokles obsahu živin v půdě, a tím i pokles úrodnosti půd. Bylo nutno řešit, na jakou úroveň může poklesnout hnojení, aby rostlinná výroba plnila svoji společenskou funkci.

Limagrain

V první části článku jsou uvedeny závěry Neuberga na základě výsledků výzkumu vypracované ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha, publikované v metodikách: Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv (9/1991 ÚVTIZ Praha) a Výživa a hnojení plodin (8/1995 ÚVTIZ Praha). Nutno opět poznamenat, že uvedené dávky jsou doporučené a ne závazné. V druhé části jsou uvedeny závěry ze státního úkolu: Stabilizace půdní úrodnosti z hlediska výživy rostlin fosforem a draslíkem (Macháček a Čermák a ostatní, VÚRV, v. v. i. Praha).

Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv.

V této metodice jsou uvedeny tři druhy hnojení, z kterých se vychází:

Intenzivní hnojení - tato část je velmi dobře zpracována v první části publikace (Agromanuál č. 7/2020) a vychází se z Komplexní metodiky výživa rostlin (KMVR) z roku 1990 pro EVH 5,5 t/ha. Průměrná dávka hnojiva je v rozmezí 55–58 kg/ha P2O5.

Úsporné hnojení - dávky hnojiva proti metodice KMVR 1990 jsou sníženy o 10 až 15 kg/ha P2O5, o rezervu na zvýšení obsahu přístupného fosforu v půdě. Teoreticky se plánuje maximální hladina EVH 5,0 t/ha. Průměrná dávka hnojiva je 43 kg/ha P2O5. U úsporného hnojení se počítá s maximálním využití fosforu z půdní zásoby a to z dřívější doby, kdy se hnojilo předzásobně s vyššími dávkami P-hnojiva, protož hnojivo bylo cenově dostupné.

Minimální hnojení - proti úspornému hnojení je další snížení hnojení o zrušení přídavku na pod optimální stav přístupného fosforu v půdě. Je další snížení EVH odhadem o 0,5 t/ha. Průměrná dávka hnojiva je 38 kg/ha P2O5.

V tabulce 1 jsou uvedeny kategorie zásobenosti půd přístupným fosforem stanoveným metodami podle Egnera a Mehlich II a v tabulce 2 jsou tomu odpovídající dávky fosforu podle kategorií přístupného fosforu uvedené v tabulce 1. Názvosloví kategorií je stejné jako u metodiky z roku 1990 uvedené v části 1: VM, M - velmi malá, malá; S1 a S2 - střední 1 a 2, D - dobrá, V1 , V2 a V3 - vysoká 1, 2 a 3 . Opět se hnojí průměrnými ročními dávkami v celém osevním sledu. Dávky fosforu uvedené v celé tabulce 2 jsou pro úsporné hnojení. Pro minimální hnojení jsou uvedeny dávky od kategorie S2, od F do D v rámečku. V kategorii VM a M, od F do D, hrozí možnost i vnášení kadmia (tučné číslice) obsaženého v P-hnojivu. Uvedená dávka zahrnuje součet obsahu fosforu v průmyslových a organických hnojivech. Při pravidelném hnojení hnojem za 4–5 let dávkou 35 t/ha lze v průměru odpočítávat od tabulkových hodnot uvedených v tabulce 2 15 kg/ha P2O5. Při VM zásobě přístupného fosforu (Egner do 15 a Mehlich II do 35 mg/kg P) je nutné provést meliorační vápnění a vyšetření půdy doplňujícími speciálními metodami.

Tab. 1: Kategorie zásobenosti půd přístupným fosforem stanoveným metodami podle Egnera a Mehlich II (1991)

Kategorie

P mg/kg

výluh Egner

výluh Mehlich II

pH

do 5,5

5,6–6,5

6,6–7,2

nad 7,2

VM, M

do 30

do 60

do 45

do 30

do 20

S1

31–46

61–95

46–65

31–45

21–30

S2

47–65

96–130

66–90

46–65

31–45

D

66–80

131–170

91–110

66–80

46–55

V1

81–120

171–255

111–165

81–120

56–85

V2

121–150

256–320

166–210

121–150

86–125

V3

nad 150

nad 320

nad 210

nad 150

nad 125

Legenda: VM, M - velmi malá, malá; S1 a S2 - střední 1 a 2, D - dobrá, V1 , V2 a V3 - vysoká 1, 2 a 3

Tab. 2: Dávky fosforu podle kategorií přístupného fosforu uvedené v tabulce 1 (1991)

Kategorie

Dávka P2O5 kg/ha

EVH t/ha

do 3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

F

E

 

D

C

B

A

VM, M

80

85

90

100

100

100

100

S1

60

65

70

75

80

83

90

S2

42

55

60

63

68

75

80

D

40

50

55

60

65

70

75

V1

30

40

45

50

55

60

65

V2

20

20

30

30

30

40

40

V3

nehnojit do nového AZP

Tab. 3: Kategorie zásobenosti půd přístupným fosforem stanoveným metodami podle Egnera, Mehlich II a III (1995)

Kategorie

Půda

Mehlich III

Egner

lehká

střední

těžká

ostatní půdy

černozemě, hnědozemě

Mehlich II

VM

do 40

do 30

do 20

do 50

do 15

do 30

M

41–60

31–50

21–40

51–80

16–30

31–55

S

61–95

51–75

41–65

81–115

31–65

56–80

D

96–130

76–100

66–90

116–185

66–80

81–110

V

nad 130

nad 100

nad 90

nad 185

nad 80

nad 110

Legenda:
obsahy P - mg/kg;
názvy kategorií: VM - velmi malý, M - malý, S - střední, D - dobrý a V - vysoký

Tab. 4: Dávky fosforu podle kategorií přístupného fosforu uvedené v tabulce 3 (1995)

Kategorie

Dávka P2O5 kg/ha

EVH t/ha

7,0–6,0

6,0–5,0

5,0–3,5

VM

150

130

115

M

110

95

85

S

80

70

65

D

45

35

0

V

0

0

0

Legenda: názvy kategorií: VM - velmi malý, M - malý, S - střední, D - dobrý a V - vysoký

Výživa a hnojení plodin

Proti dřívějším metodikám jsou redukovány dávky fosforu mírně dolů a je snaha ponechat půdní úrodnost ve „staré půdní síle“, pokud to jde. V této metodice jsou uvedeny tři druhy hnojení, z kterých se vychází - viz rámeček.

Fosforem se hnojí průměrnými ročními dávkami půda pro udržení „staré půdní síly“, v celém osevním sledu. V tabulce 3 jsou uvedeny kategorie zásobenosti půd přístupným fosforem stanoveným metodami podle Egnera a Mehlich II a Mehlich III. Názvy kategorií obsahu přístupným fosforem jsou opět pozměněné: VM - velmi malý, M - malý, S - střední, D - dobrý a V - vysoký. Obsahy fosforu uváděné u Mehlicha III jsou převzaty z ÚKZÚZ Brno.

V tabulce 4 jsou uvedeny dávky P-hnojiva odpovídající jednotlivým obsahům přístupného fosforu. Je-li EVH vyšší než 7,0 t/ha ( tab. 4), tak se přidává navíc 6 kg/ha P2O5.

Obecné doporučení P-hnojení podle názvu kategorií je následující: VM - doporučuje se vysoká dávka P-hnojiva za účelem zvýšení obsahu P v půdě; M - doporučuje se menší dávka než u VM; S - tato kategorie je považována za optimální a hnojí se každoročně podle odběru P; D - hnojí se omezeně a asi polovinou podle odběru P; V - nehnojí se po dobu 5 let, až do nového AZZP.

Intenzivní hnojení - každoroční průměr je 50 kg/ha P2O5; (140–200 NPK kg/ha); pro A = 7,0–6,0; D = 6,0–5,0; E = 5,0–3,5 EVH t/ha.
Úsporné hnojení - každoroční průměr je 35 kg/ha P2O5; (100–160 NPK kg/ha); pro  A = 6,5–4,5; D = 4,5–3,5; E = 4,0–3,0 EVH t/ha.
Minimální hnojení - průměr 18 kg/ha P2O5; (100–160 NPK kg/ha); hnojí se NPK každým druhým rokem, ale je upraveno hnojení N.
A - nejúrodnější půdy v údolních rovinách, pěstuje se cukrovka, kukuřice na zrno.
D - středně úrodné půdy, slabě kyselé až kyselé, převážná část půd v ČR.
E - lehčí až kamenité půdy v oblastech A a D, půdy vrchovin, převážná část půd v ČR.

Přepočet fosforu z prvku na oxid a naopak:

P × 2,292 = P2O5
P2O5 × 0,436 = P

Stabilizace půdní úrodnosti z hlediska výživy rostlin fosforem a draslíkem

Jedním výstupem tohoto úkolu byla Metodická příručka (VÚRV, v. v. i., 2004) autorů již uvedených řešitelů. Metodickou příručku inovovala v roce 2009 Kunzová: Výživa rostlin a hnojení fosforem (VÚRV, v. v. i., 2009). Rovnice pro výpočet zůstaly stejné, akorát obsah byl doplněn o důležité agronomické informace. V metodice jsou uvedeny i postupy pro výpočet dávek fosforu, a to jak pro metodu Mehlich III, tak i pro karbonátové půdy podle Olsena. Kategorie zásobenosti půd fosforem jsou téměř totožné s uvedením v části 1.

Postup stanovení dávky P-hnojiva má 4 stupně:

1. Zařazení pozemku do skupin podle úrodnosti (tabulka 5).

2. Výpočet celkové dávky fosforu (Pcel) - podle pH a půdního druhu pozemku vybere se z tabulky 6 příslušnou rovnici. Za hodnotu x dosazuje se obsah přístupného fosforu podle Mehlich III. Při obsahu nad 116 mg/kg P nehnojí se do příštího AZZP. Čísla v tabulce proti původní metodice jsou zkrácena o 1 desetinné místo.

3. Výpočet dávky fosforu dodaného v minerálním hnojivu - od Pcel se odečte vybraná hodnota z tabulky 7 a získá se Pmin.

Dávka aplikovaného hnojiva se vypočte, když Pmin vynásobíme hodnotou A z tabulky 8. Jsou uvedeny pouze nejdůležitější hnojiva a v metodice je celkově 10 druhů P-hnojiv.

Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení (Klír, Kuncová a Čermák), VÚRV, v. v. i., 2008 je založena na bilancování živin a hlavně hnojení dusíkem.

Tab. 5: Kritéria pro rozdělení půd do skupin

Skupina půd

Úrodnost půd

Výrobní oblast

Klimatický region

1

nejúrodnější

kukuřičná, řepařská

VT, T1, T2

2

úrodné nižinné

převážně řepařská

T3, MT1, MT2

3

nižší pahorkatiny

typicky bramborářská

MT1, MT2, MT3

4

vyšší pahorkatiny, vrchoviny

bramorářská, horská

MT3, MT4, MCH

Tab. 6: Přehled regresních rovnic pro výpočet celkové dávky fosforu v kg/ha (Pcelk)

Skupina půd

pH

Skupina půdního druhu

lehká

středně těžká

těžká

1

> 6,5

49 - 0,24 × x

49 - 0,34 × x

45 - 0,36 × x

2

> 6,5

45,3 - 0,21 × x

45,8 - 0,31 × x

42,3 - 0,34 × x

< 6,5

45 - 0,18 × x

46 - 0,29 × x

43 - 0,31 × x

3

> 5,5

44 - 0,15 × x

47 - 0,24 × x

44 - 0,27 × x

< 5,5

45 - 0,13 × x

47 - 0,20 × x

43 - 0,25 × x

4

> 5,5

38 - 0,16 × x

40 - 0,27 × x

36 - 0,29 × x

< 5,5

38 - 0,14 × x

34 - 0,18 × x

41 - 0,34 × x

Legenda: x - je obsah přístupného fosforu stanoveného podle Mehlicha III

Tab. 7: Hodnoty pro výpočet Pmin

Skupina půd

Statkové hnojivo

nehnojeno

hnojeno, např. hnůj

ostatní plodiny

jeteloviny

ostatní plodiny

jeteloviny

1

-0,1

-7,9

-9,6

-14,4

2

-2,6

-6,1

-9,1

-10,9

3

-2,0

-4,4

-8,5

-10,9

4

-1,3

-4,4

-7,8

-10,9

Tab. 8: Obsahy P2O5 a P ve hnojivech a koeficienty A přepočtu z Pmin na dávku hnojiva

Název hnojiva

% P2O5

% P

A

Superfosfát

jednoduchý

19

8,3

12,1

dvojitý

33

14,4

6,9

trojitý

45

19,6

5,1

Dolofos

15

15

6,5

14,4

26

26

11,3

8,8

Legenda: jsou uvedena pouze nejdůležitější hnojiva

Závěr

Několikrát bylo v publikaci konstatováno, že rostliny pro svoji výživu využívají 15–20 % z aplikovaného P-hnojiva a zbytek čerpají z půdní úrodnosti, ze staré půdní síly. Velmi stručně řečeno: půdní úrodnost závisí na pH půdy, teplotě, vlhkosti a neméně důležité jsou chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy. Důležitou úlohu hraje i způsob zapravení P-hnojiva: například společně se statkovými hnojivy nebo po vápnění. Důležitý je i výběr rostlin, protože některé rostliny mají vlastnost, že čerpají fosfor i ze sloučenin, které nejsou stanoveny metodami pro přístupný fosfor.

Na závěr nutno konstatovat, že všechny uvedené metodiky byly pouze „doporučené“ a ne „závazné“ pro agronoma, který se může rozhodnout hnojit podle místních půdních podmínek a jeho potřeby.

Poznámka: Místo původního označení „normativ“ používaného v metodikách se použil název „dávka“. Pokud možno použily se některé odborné názvy používané v té době, které se dnes nepoužívají. Další podrobná literatura je u autora.

Publikace vznikla za podpory Ministerstva zemědělství, instituciální podpora Mze-RO 0418.

Související články

Program pro výpočet možné nejnižší dávky P-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti

22. 04. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 510x

Stanovení dávky dusíku s ohledem na výnos ozimé řepky a možnosti efektivního hnojení

11. 03. 2022 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 900x

Stabilizace dusíku se vyplatí

03. 03. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Hnojení Zobrazeno 560x

Maximální přijatelnost dusíku a fosforu z půdy a minerálních hnojiv

01. 03. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 10346x

N-Lock Super - efektivní využití rychle uvolnitelného dusíku z organických hnojiv

19. 02. 2022 Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 890x

Další články v kategorii Hnojení

detail