BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Hnojení chmelové sadby za účelem zvýšení jejích morfologických parametrů

17. 12. 2011 Jaroslav Štranc, Přemysl Štranc, Daniel Štranc Hnojení Zobrazeno 7236x

Chmel je víceletou rostlinou, jejíž nadzemní část každoročně v průběhu podzimu odumírá a do dalšího roku v půdě přežívají jen její podzemní orgány, které musí být před nástupem zimního období dostatečně vyspělé. Z tohoto důvodu chmelovou sadbu, na rozdíl od převážné většiny sadby ovocných, okrasných a lesních dřevin, vyzvedáváme v podzimním období zpravidla s již odumřelou nadzemní částí. Na podzim proto u ní můžeme hodnotit jen její podzemní část, většinou jen kořenový krček s očky a kořeny.

Proseeds

Absence nadzemní části chmelové sadby hodnocení její biologické kvality zdánlivě zjednodušuje, avšak o to větší pozornost musíme věnovat její podzemní části, neboť jen ta obsahuje veškerou zásobu látek nezbytných pro růst nové rostliny ve chmelnici. Není třeba zdůrazňovat, že dobře vyvinutý a fyziologicky aktivní kořenový systém nejen sadby chmele, ale veškeré sadby i všech dospělých rostlin je všeobecně považován za základ jejich dobré vitality a vysoké produkční schopnosti.

Jestliže pomineme genetické aspekty kvality chmelové sadby, které jsou dány v podstatě jejím ekotypem, resp. odrůdou, pak rozhodujícími složkami její biologické hodnoty jsou fyziologické a morfologické vlastnosti a znaky a zdravotní stav podzemních orgánů. Zmíněné parametry sadby výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky a úroveň pěstební péče. Z abiotických faktorů, které můžeme poměrně snadno ovlivnit, mají pro tvorbu podzemních orgánů chmelové sadby zásadní význam kvalita pěstebního substrátu, především svými fyzikálními parametry a přítomnost dostatečného množství dostupných živin. Jedná se hlavně o přiměřené množství dusíku, dostatek fosforu, dále pak vápníku a draslíku. Z našich poznatků vyplývá, že nelze opomenout ani prospěšnost síry a z mikroelementů zejména bóru.
Mladé kořenáče chmele, vlevo hnojené Eurofertilem Plus NPS 49, vpravo hnojené Amofosem (patná tmavší barva listů v důsledku vyššího dodání N)
Mladé kořenáče chmele, vlevo hnojené Eurofertilem Plus NPS 49, vpravo hnojené Amofosem (patná tmavší barva listů v důsledku vyššího dodání N)

Metodika

V pokusech jsme již druhým rokem sledovali vliv granulovaného hnojiva Eurofertil Plus NPS 49 na růst, zejména na tvorbu podzemních orgánů krytokořenné sadby chmele. Účinnost tohoto hnojiva jsme porovnávali jednak s působením hnojiva Amofos, s jehož příznivým působením na kvalitu sadby máme již dlouholeté zkušenosti a s nepřihnojenou kontrolou. Dále jsme sledovali, rovněž druhým rokem, účinnost přípravku Fertiactyl Starter. Varianty jsou uvedeny v tab. 1.
Pokusy jsme realizovali ve vlastní kořenáčové školce, umístěné v nivě řeky Ohře v Žatci.

Přírodní podmínky v místě pokusů (školky)

ZS:      50°19´s.š.        Nadmořská výška: 207m

            13°32´v.d.       Klimatický okrsek: mírně teplý, suchý, s mírnou zimou

Vláhová oblast (HTK): 1,0 – 1,3 (mírně výsušná)

Teplota vzduchu:        roční průměr – 8,5°C

                                   za vegetační období (IV. – IX.) – 14,8°C

Srážky:                       Ø roční úhrn – 441 mm

                                   Ø úhrn za vegetační období (IV. – IX.) – 298 mm

Sluneční svit:              Ø roční úhrn – 1809 hodin

                                   Ø úhrn za vegetační období (IV. – IX.) – 1332 hodin

Biologický materiál a jeho použití

Bylinné řízky odebrané z ozdravených matečných rostlin chmele typu ŽPČ (Osvaldův klon č. 72) jsme nejprve zakořenili v sadbovačích s množárenským substrátem (rašelina, perlit), pod mléčnou množárenskou fólií, při vysokém stínění. Zakořeněné a otužené řízkovance jsme (po cca 22 dnech) přesázeli do mikrotenových sáčků naplněných 0,80 l pěstebního substrátu. Sáčky byly ve spodní části perforovány pro odtok přebytečné dešťové či závlahové vody a umístěny na pozemek v rovinné poloze, na podkladovou školkařskou textilii, do záhonu o šíři 1,2 m.

Pěstební substrát

Použili jsme rašelinokůrový substrát (v poměru 60% obj. rašelina a 40% obj. kůra) obohacený o dolomitický vápenec v dávce 2,5 kg/m3 a plné hnojivo Hydrokomplex (12/11/18/2,6 + sp) v dávce 1,5 kg/m3 (dávka záměrně snížena).

Přibližné hlavní parametry substrátu (Dubský 2003):

spalitelné látky - 81%, obj. hmotnost redukovaná - 230 g/l, celková pórovitost - 84%, vodní kapacita (max. kapilární vodní kapacita – MKK) - 63%, vzdušná kapacita (VzK min) - 22%, póry nekapilární - 15%, póry kapilární - 47%, póry semikapilární - 22%, pH - 6,4, elektr. vodivost (EC) – 0,8 mS/cm.

Složení hnojiv:

Amofos: N - 12%, P2O5 - 50%

Eurofertil Plus NPS 49: N - 3%, P2O5 - 22%, SO3 - 24%, B - 0,15%, Mescal 975 (velmi kvalitní forma uhličitanu vápenatého, v přepočtu na CaO - 29%), Physio+ - aminopurin (biologicky aktivní látka).

Fertiactyl Starter: N - 3%, P2O5 - 5%, K2O - 8%, komplex fulvokyselin, huminových kyselin, zeatin, glycin-betain.

Pěstební zásahy

Veškeré pěstební zásahy (závlaha, doplňková aplikace listových hnojiv, ochrana proti chorobám a škůdcům, pletí atd.) na všech variantách byly jednotné, běžné.

Průběh počasí v době pokusů

V průběhu pokusů byly povětrnostní podmínky na lokalitě Žatec příznivé pro pěstování chmelové sadby. Teploty se pohybovaly v normálu, až na mírně chladnější měsíc červenec (0,9°C pod normálem - N). Z hlediska srážek bylo na lokalitě Žatec v hlavním období pěstování chmelové sadby značně vlhké počasí, které významně snižovalo potřebu doplňkové závlahy (červen 139 % N, červenec 272 % N, srpen 130 % N). Na růst sadby pozitivně působil (v důsledku zvýšené oblačnosti s vyššími srážkami) i nižší sluneční svit v měsících červen a červenec, neboť mladým rostlinám více svědčí difúznější světlo.

Vysázené řízkovance chmele, vlevo ošetřené přípravkem Fertiactyl Starter, vpravo neošetřené
Vysázené řízkovance chmele, vlevo ošetřené přípravkem Fertiactyl Starter, vpravo neošetřené

Výsledky

Výsledky znovu potvrdily, že z širokého souboru minerálních hnojiv, které jsme dosud při pěstování chmelové sadby (kořenáčů) ověřovali a používali, velmi příznivě působí Amofos, a to jak při základním hnojení, resp. při obohacení pěstebního substrátu, tak i při hnojení v průběhu vegetace.

Po jeho aplikaci, na rozdíl od kontrolní varianty, jsme zaznamenali nejen téměř optimální vývin nadzemních orgánů mladých rostlin chmele (nedocházelo k jejich nadměrnému růstu s negativními dopady na tvorbu mikroklimatu porostu kořenáčové školky, výskyt chorob a škůdců apod.), ale především k tvorbě mohutnějších, dobře členěných a profilovaných a současně i zdravých podzemních orgánů (silnější kořenový krček s větším počtem dobře vyvinutých oček, větší podíl jemnějšího kořání apod.). Z dosažených výsledků je patrno, že po přidání Amofosu do substrátu se oproti kontrole zvětšil nejen průměr kořenového krčku (o 24,3 %), ale došlo i k nárůstu celkové hmotnosti kořenáčů, a to jak v čerstvém stavu (o 39,2%), tak zejména v sušině (o 55,1%). Příznivě působilo i přihnojení kořenáčů tímto hnojivem. V porovnání s kontrolou se průměr kořenového krčku zvětšil o 16,9 % a hmotnost kořenáčů se zvýšila o 20,7 % resp. 31,1 %.

Příznivých morfologických (kvantitativních) parametrů chmelové sadby, podobně jako v předchozím roce, jsme však dosáhli především po aplikaci hnojiva Eurofertil Plus NPS 49. Při jeho zapravení do substrátu se oproti kontrole zvětšil průměr kořenového krčku o 35 % a hmotnost kořenáčů se zvýšila o 34,2 % resp. 61,6 %. Při přihnojení tímto hnojivem se zvýšil průměr kořenového krčku o 33,8 % a hmotnost kořenáčů se zvětšila o 26,1 %, resp. 43,6 % (oproti kontrole). Celkově lze proto konstatovat, že na morfologickou kvalitu kořenáčů toto hnojivo působilo velmi příznivě, ještě příznivěji než Amofos.

Na sledované parametry sadby chmele, podobně jako v roce 2010, pozitivně působila i zálivka přípravkem Fertiactyl Starter. Oproti kontrole se zvětšil průměr kořenového krčku o 23,9 % při současném nárůstu hmotnosti kořenáčů o 20,5 % resp. 29,7 %.

Tab. 1: Výsledky pokusů s hnojením -  kořenáčová školka, Žatec 2011
Var.
Popis varianty
Termín operace
Průměr kořenového krčku
Průměrná hmotnost 1 kořenáče
Sušina v %
v čerstvém stavu
v sušině
výsaz
hnojení
(mm)
(rel. %)
(g)
(rel. %)
(g)
(rel. %)
1
Eurofertil Plus NPS 49 - 500 g/ 200 ks
10.6
xx
18,9
135,0
51,4
134,2
12,44
161,6
24,2
(přidán do substrátu a ihned výsadba)
2
Amofos 500 g/ 200 ks
10.6
xx
17,4
124,3
53,3
139,2
11,94
155,1
22,4
(přidán do substrátu a ihned výsadba)
3
KONTROLA 1
10.6
xx
14,0
100,0
38,3
100,0
7,70
100,0
20,1
4
Eurofertil Plus NPS 49 - 150 g/ 1000 Ks
10.6
24.6.
19,0
133,8
49,3
126,1
11,73
143,6
23,8
5
Amofos 150 g/ 1000 Ks
10.6
24.6.
16,6
116,9
47,2
120,7
10,71
131,1
22,7
6
Fertiactyl Starter 1% roztok v 20l/ 1000 ks
10.6
24.6.
17,6
123,9
47,1
120,5
10,60
129,7
22,5
7
KONTROLA 2
10.6
xx
14,2
100,0
39,1
100,0
8,17
100,0
20,9
   

Závěr

Na základě našich dlouholetých poznatků lze konstatovat, že použití hnojiva Amofos při produkci sadby chmele je velmi prospěšné. Výsledky našich pokusů s ověřováním hnojiv Eurofertil Plus NPS 49 a Fertiactyl Starter v kořenáčové školce v roce 2011, obdobně jako v roce 2010, prokázaly ve většině případů ještě příznivější působení těchto hnojiv na morfologické parametry sadby než Amofos. Jejich použití zřejmě přispělo k optimalizaci výživy mladých rostlin chmele, zejména fosforem a řadou biologicky aktivních látek, a tím podpořilo jejich produkční schopnost, resp. stimulovalo tvorbu kořenového krčku i kořenů. Zvýšení sušiny, resp. „hutnosti“ anatomické stavby kořenáčů s minimálním výskytem dutých prostor (dutinek) je rovněž zárukou jejich zvýšené vitality a odolnosti ke stresovým vlivům prostředí.

Sklizený (substrátu zbavený) obalený kořenáč chmele
Foto Š 3: Sklizený (substrátu zbavený) obalený kořenáč chmele

Jaroslav Štranc1, Přemysl Štranc2, Daniel Štranc1

1 ZEPOR+ zemědělské poradenství a soudní znalectví, Elišky Krásnohorské 2497, 438 01 Žatec

 2 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, KRV, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Související články

Historický přehled vývoje metodik pro intenzivní hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV (1)

04. 08. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 126x

Možnosti snížení hnojení ozimů dusíkem při zachování výnosu

02. 08. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Hnojení Zobrazeno 981x

Využijte drahá hnojiva efektivně

01. 08. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 1172x

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 224x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 241x

Další články v kategorii Hnojení

detail