Chemap Agro s.r.o.

Hnojení fosforem v naplavených půdách

25. 10. 2016 RNDr. Václav Macháček, Ing. Eva Kunzová, CSc. Hnojení Zobrazeno 1059x

Naplavené půdy v nivních a lužních oblastech a oblastech blízkého okolí jsou půdy velmi teplého až mírně teplého teplotního režimu, neprůsakového typu vodního režimu a migračního typu solí. Podléhají snadno větrné erozi, rychle se ohřívají nebo ochlazují. Provzdušněnost je dobrá. Zásobní hnojení a vysoké dávky hnojiv se nedoporučují. Patří sem různé půdní subtypy černice (CC) a fluvizemě (FL), kterých je v ČR přibližně 330 tisíc ha.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Z pohledu výživy rostlin fosforem a stanovení půdní úrodnosti pomocí přístupného fosforu (P) je zjednodušené dělení podle subtypů a případně variet:

Nekarbonátová - pufrace půdy je malá, a proto se rychle mění pH a složení půdního komplexu. Půdní reakce je slabě kyselá až kyselá. Fosfor z hnojiv se zvrhává do sloučenin železa a hliníku..

Karbonátová - pufrační schopnost je dobrá a půda pružně reaguje na hnojení. Půda má alkalickou reakci a fosfor je převážně vázán do vápenatých sloučenin. V půdách převládá mineralizace organických látek nad huminifikcí, a proto se doporučuje častější použití organických hnojiv.

Tyto naplavené půdy jsou jedny z úrodných půd, někdy i s vyšší produkční schopností než černozemě a hnědozemě. Z uvedených důvodů, pro své odlišné P-vlastnosti od černozemí a hnědozemí, by mělo být i odlišné hnojení fosforem. Cílem tohoto článku je podat v jednoduché formě návod pro P-hnojení těchto půdách.

Provedená sledování

Ke studiu byly použity výsledky analýz 52 vzorků - fluvizemě (12 vzorků středně těžká půda a 40 vzorků těžká půda) a 117 vzorků černice (60 vzorků středně těžká půda a 57 vzorků těžká půda z různých lokalit České republiky. Základní charakteristika vybraných půd je uvedena v tabulce 1.

Takzvaný přístupný fosfor (P) byl stanoven metodou podle Mehlicha III. Pro určení forem půdního fosforu byla použita katexová metoda (Macháček, 1986), kterou se stanovují formy půdního fosforu (Pmob - mobilní fosfor, Plab - labilní fosfor) a pro stanovení sorpční schopnosti půd byl stanoven sorpční index (SI) (Bache and Williams, 1971).

Tab. 1: Základní charakteristika fluvizemě a černice
Tab. 1: Základní charakteristika fluvizemě a černice

Výsledky

Výsledky analýz reprezentativních vzorků půd uvedenými metodami jsou uvedeny ve statistickém zpracování v tabulce 2. Pro komplexní přehled výsledků doplňujeme průměrné výnosy v obilních jednotkách - OJ (pšenice ozimá a jarní ječmen) za 3-leté období, které jsou na fluvizemi 6,0 t/ha (rozmezí 3,5–8,0 t/ha) a na černici 6,1 t/ha (rozmezí 4,9–10,0 t/ha) .

Podle obsahu Pmob (též hlavní složka staré půdní síly) a podobného P-režimu byly sledované půdy rozděleny do 2 skupin. Dále bylo zjištěno, že k získání téměř shodného obsahu Plab v obsahu P je pro každou skupinu půd mít odlišnou zásobu Pmob. Skupiny do kterých byly zařazeny půdy podle hodnot Pmob jsou uvedeny v tabulce 3 a lze je takto charakterizovat:

Nejúrodnější nížínné půdy - převážně klimatická oblast VT–T2; pH neklesne pod 6,5; skupina půdního druhu je většinou středně těžká a až těžká; výrobní oblast je převážně kukuřičná a i řepařská.

• Úrodné půdy nížinné - převážně klimatická oblast T2–MT2; pH je většinou v rozmezí 5,5–6,5; skupina půdního druhu je většinou středně těžká a až těžká; výrobní oblast je převážně řepařská, a i kukuřičná.

Kategorie zásobenosti půd pro Pmob byly přepočteny pomocí regresních rovnic na obsah P (Mehlich III), aby byla získána hraniční hodnota obsahu P, při kterém lze použít uvedených rovnic v tabulce 4 pro výpočet dávek P-hnojiva. V našem případě je to určení dávky P-hnojiva s využitím půdní zásoby fosforu, která po určitou dobu může být ještě využita rostlinami, aniž by došlo k výraznému snížení P. Pro průměrný výnos v OJ 5,0–6,0 t na ha lze dávku P-hnojiva určit dvěma způsoby:

  1. Je-li obsah P do uvedeného obsahu uvedeného v tabulce 4, tak dávku v kg P na ha se vypočte podle následných regresních rovnic polynomu 1. řádu.
  2. Je-li obsah P vyšší než jeho uvedený obsah, tak dávka P-hnojiva se určí podle průměrného odběru P za osevní sled.

Na karbonátových půdách s vyšším obsahem vápníku (podle Mehlicha III vyšší než 3500 mg/kg) a i alkalických půdách, je vhodnější Olsenova metoda pro stanovení P a kategorie zásobenosti P a dávky P-hnojiva jsou uvedeny v tabulce 5.

Od určených dávky minerálního hnojiva v kg P na ha v každém případě je nutno odečíst dávku P dodaného organickým hnojením.

Dávky P-hnojiva vychází z obsahu P pomocí upravené filozofie hnojení (Neuberg a kol. 1990, 1991 a 1995; Macháček a Čermák, 2004).

Tab. 2: Statistické hodnocení výsledků analýzy půd
Tab. 2: Statistické hodnocení výsledků analýzy půd

Tab. 3: Charakteristika půd s podobným P-režimem ze studovaných oblastí
Tab. 3: Charakteristika půd s podobným P-režimem ze studovaných oblastí

Tab. 4: Přehled rovnic pro výpočet dávek P-hnojiva v kg P/ha
Tab. 4: Přehled rovnic pro výpočet dávek P-hnojiva v kg P/ha

Závěr

Orné půdy vzniklé naplavením (fluvizemě a černice) byly rozděleny podle forem půdního fosforu, sorpčních vlastností, půdní reakce, skupin půdního druhu a výrobních oblastí do 2 skupin.

Dávky P-hnojiva lze určit dvěma způsoby: podle uvedeného rozmezí zásoby P a je-li obsah P vyšší nebo nižší než uvedené rozmezí P.

Pro karbonátové půdy doporučuje se pro stanovení P Olsenova metoda. Pro tuto metodu byly stanoveny kategorie zásobenosti obsahu P a z nich dávky P-hnojiva.

Tab. 5: Kategorie zásoby P pro Olsenovu metodu a dávky P-hnojiva podle EVH
Tab. 5: Kategorie zásoby Ppř pro Olsenovu metodu a dávky P-hnojiva podle EVH

 

Použitá literatura u autorů.

Poděkování: Výsledky byly získány za finanční podpory MZe ČR, VZ č. 0002700604.


RNDr. Václav Macháček, DrSc.; odborný poradce v oboru rostlinná výroba, Praha

Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně

Související články

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna

22. 06. 2017 Ing. Ladislav Černý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 404x

Využití přírodních způsobů pro intenzivní pěstování kukuřice

03. 05. 2017 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 608x

Hnojení pšenice ozimé na jaře

24. 04. 2017 Doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., Ing. Jiří Antošovský, Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 1213x

Regenerační hnojení s Ureastabil

13. 04. 2017 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Hnojení Zobrazeno 537x

Jarní stimulace výnosového potenciálu pomocí listové výživy

27. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Hnojení Zobrazeno 483x

Další články v kategorii Hnojení

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail