BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Jak probudit půdu aneb oživte svou půdu a její přirozené funkce pomocí přípravku Nutrigeo® L

17. 09. 2021 Ing. Martin Bagar, PhD.; Biocont Laboratory spol. s r. o., Jan Vysoudil; GAÏAGO Hnojení Zobrazeno 3820x

V tomto článku se věnujeme tématům revitalizace půdy, prebiotik užitečných hub. Seznámíme vás v něm s přípravkem Nutrigeo® L, který nadace Solar Impulse nedávno označila za jedno z 1 000 řešení na ochranu životního prostředí nákladově efektivním způsobem.

Limagrain

Fungování půdy závisí na jejích biologických, chemických a fyzikálních vlastnostech a na její kapacitě zadržovat vodu, které spolu vzájemně souvisejí. Pro živou půdu a produktivitu plodin jsou dobré biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy nezbytné. V posledních letech dochází k postupnému zhoršování kvality půdy způsobenému vysokou intenzifikací zemědělských systémů. Půda je nevyvážená, poškozená nebo znečištěná, ale není mrtvá! Ve většině zemědělské půdy se stále nacházejí přetrvávající mikroorganismy ve formě spór, které je třeba aktivovat, aby se obnovilo fungování půdních ekosystémů. Zde přichází na řadu půdní prebiotikum Nutrigeo® L.

Nutrigeo® L, je základním přípravkem francouzské společnosti GAÏAGO, jejíž produkty jsou určeny pro ekologické zemědělství.

Nutrigeo® L obsahuje organické kyseliny, specifické polysacharidy a stopové prvky. Díky jejich unikátní kombinaci aktivuje půdní mikroorganismy, zejména houby, které mají pozitivní vliv na oživení biologického života v půdě.

V důsledku toho zlepšuje

  • rozklad posklizňových zbytků,
  • obsah stabilní organické hmoty v půdě,
  • pórovitost a strukturu půdy,
  • hospodaření s vodou,
  • zásobování rostlin minerály.

První projevy tohoto zlepšení se objevují již do 6 měsíců. Všechny tyto efekty byly potvrzeny na základě pozorování a výsledků několikaletého výzkumu a testování ve spolupráci s renomovanými soukromými i veřejnými subjekty po celé Evropě.

Rozklad červeného čaje
7 studií, Francie 2020 - různé typy půd
Rozklad červeného čaje: 7 studií, Francie 2020 - různé typy půd

Kvalitnější a lépe rozložená organická hmota v půdě

Celkové výsledky studií provedených nezávislými výzkumnými institucemi ukazují, že rozklad dřevní hmoty, která se obecně rozkládá obtížněji, se v případě použití přípravku Nutrigeo® L urychlil ve srovnání s kontrolním vzorkem o téměř 30 %. Tyto složky mohou být rozkládány pouze houbami. To je dáno vysokým obsahem ligninu, podobně, jako je tomu u slámy. Tato aktivita se dá prokázat testem na rychlost rozkladu červeného čaje (viz graf).

Tyto statisticky průkazné rozdíly jsou potvrzeny i pozorováním v terénu, jak dokládají níže uvedené fotografie, na nichž je vidět, že po aplikaci přípravku Nutrigeo® L se na slámě objevuje podhoubí (bílé části).

Calvados (14) – aplikace přípravku NUTRIGEO L 11/2020
Calvados (14) - aplikace přípravku Nutrigeo® L 11/2020

Hinx (40) - aplikace přípravku NUTRIGEO L 03/2020; Pozorování: 05/2021
Hinx (40) - aplikace přípravku Nutrigeo® L 03/2020
Pozorování: 05/2021

Houby organickou hmotu nejen lépe rozkládají, ale především ji přeměňují na stabilní humus, který je pro půdu velmi důležitý.

Na rozdíl od jiných přípravků vede Nutrigeo® L ke zvýšení jak obsahu organické hmoty v půdě, tak kationtové výměnné kapacity (KVK). Zvýšení KVK půdy je rovněž důkazem, že organická hmota vytvořená pomocí přípravku Nutrigeo® L je stabilní a v půdě přetrvává řadu let.

Nutrigeo® L zlepšuje rozklad zbytků zemědělských plodin a statkových hnojiv. Přeměňuje je na stabilní organickou hmotu, která odpovídá obsahu uloženého uhlíku. Tento stabilní humus zvyšuje KVK a díky tomu půdu lépe zásobuje živinami.

Pórovitější a strukturnější půda pro lepší hospodaření s vodou

Výsledky studií provedených výzkumnými institucemi ukazují, že díky aplikaci přípravku Nutrigeo® L se snížil podíl hrubých částic a zvýšil podíl jemných drobtů v půdě. Zároveň se snížením zhutnění půdy dochází k jejímu provzdušnění.

I tyto výsledky byly potvrzeny pozorováním v terénu. Na obrázku níže je znázorněna distribuce velikosti částic zachycených na sítech s různou velikostí ok.

Distribuce velikosti částic
3 studie, Česká republika 2020 – těžká půda
Distribuce velikosti částic: 3 studie, Česká republika 2020 – těžká půda

Výše uvedené výsledky ukazují, že vliv přípravku Nutrigeo® L na půdu se promítá do hospodaření s vodou. Tento pozitivní dopad na půdu, konkrétně zadržování vody v půdě, dokládá poslední uvedený graf, shrnující závěry 4 studií provedených v České republice.

Půda po aplikaci přípravku Nutrigeo® L totiž právě v létě, kdy bývá vody nedostatek, dokáže zadržet o 5 mm více vody než kontrolní vzorek.

Struktura půdy a hospodaření s vodou spolu úzce souvisejí. Nutrigeo® L zlepšuje strukturu půdy a tím přímo zlepšuje vodní režim půdy – jak její zasakování, tak zadržování vody v půdě. Tím zásadně ovlivňuje i výživu a růst rostlin.

Nutrigeo® L je základním přípravkem pro revitalizaci půdy z produktové řady společnosti GAÏAGO. Cílem této společnosti, která byla založena zemědělci a pro zemědělce, je podpora moderního zemědělství při přechodu na agroekologii pomocí přírodních řešení, která jsou pro zemědělce výhodná a nemají negativní dopad na životní prostředí.

Vlhkost půdy
4 studie, Česká republika 2020 – těžká půda
Vlhkost půdy: 4 studie, Česká republika 2020 – těžká půda

Jak Nutrigeo® L funguje a jaký má vliv na půdu?

Jak bylo vysvětleno výše, půda není mrtvá, pouze nevyvážená. Tradiční systémy intenzivního pěstování plodin totiž podporují rozvoj bakterií na úkor hub, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Zachování zásob humusu a produktivita
Zachování zásob humusu a produktivita

Bakterie i houby mají v živé půdě svou specifickou úlohu. Bakterie se podílejí na procesu mineralizace. To znamená, že využívají dostupnou organickou hmotu k její přeměně na minerály, které mohou rostliny snadno vstřebat. Houby naopak napomáhají humifikaci, tj. ukládají organickou hmotu v půdě ve stabilní formě.

Současná systémy hospodaření způsobují dysbalanci s nadměrným výskytem bakterií ve srovnání s houbami. To vede k postupnému vyčerpávání organické hmoty v půdě, což má dramatické důsledky pro pórovitost půdy, hospodaření s vodou a distribuci živin v půdě.

Cílem je dosáhnout poměru bakterií a hub 50:50, aby byla půda produktivní a zároveň obsahovala odpovídající množství humusu.

Jedinečné složení přípravku Nutrigeo® L stimuluje činnost hub, které mají na život v půdě pozitivní vliv, a tím umožňuje, aby se půda výše uvedenému poměru přiblížila.

Rozklad červeného čaje

7 studií, Francie 2020 – různé typy půd

Související články

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 111x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 99x

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

17. 06. 2022 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 211x

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

03. 06. 2022 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Hnojení Zobrazeno 159x

Rizikové látky v půdě a rostlinách na příkladu kadmia při pěstování máku setého

31. 05. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 145x

Další články v kategorii Hnojení

detail