Chemap Agro s.r.o.

Jarní stimulace výnosového potenciálu pomocí listové výživy

27. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Hnojení Zobrazeno 1254x

Pěstování jarních i ozimých plodin vyžaduje inovativní přístupy k intenzifikaci výrobního procesu. Jednou z nejefektivnějších možností k dosažení požadované kvality a výše výnosu je účinná aplikace stimulátorů růstu, které dokáží podpořit metabolizmus rostlin a snadněji realizovat pěstitelské cíle.

Agronutrition

Rané fáze vývoje zásadním způsobem ovlivňují následný růst rostliny po celé vegetační období s návazností na hospodářský výsledek. Základním agronomickým požadavkem je dosáhnout vyrovnaného porostu s optimálním počtem životaschopných jedinců na jednotku plochy. Vlivem nekvalitní předseťové přípravy půdy, nerovnoměrného zapravení posklizňových zbytků, poškození škůdci i abiotických vlivů (sucho nebo naopak podmáčená místa), může docházet k výpadkům jedinců nebo k nevyrovnanému vzcházení rostlin. V těchto případech je prioritou sjednocení porostu a podpora tvorby mohutného kořene s bohatým kořenovým vlášením. Stabilizaci porostů jarních i ozimých plodin v kritických obdobích tvorby výnosotvorných prvků je vhodné řešit doplňkovou listovou výživou.

Regenerace ozimů

Na podzim 2016 se pšenice i řepka ozimá v mnohých oblastech ČR jevila jako velmi nevyrovnaná. Průběh letošní zimy predikuje větší ztráty dusíku z půdního profilu. Porosty ozimů po sejití sněhu budou pravděpodobně vyležené a v horší kondici. Slabé, nevyrovnané, málo odnožené porosty po otevření jara je vhodné posílit nejdříve aplikací biostimulačního hnojiva Fertiactyl Starter ještě krátce před aplikací první dávky dusíku. Výhodou tohoto postupu je podpora růstu kořenů, protistresový účinek a zvýšení intenzity příjmu živin.

Obr. 1: Fertiactyl Starter sjednocuje nerovnoměrně vzejitý porost a podporuje hlubší zakořenění
Obr. 1: Fertiactyl Starter sjednocuje nerovnoměrně vzejitý porost a podporuje hlubší zakořenění

Založení jarních plodin

Krátká vegetace jarních plodin si žádá co nejlepší start vzcházejících rostlin. Klíčová je podpora hlubšího zakořenění, zmírnění abiotických stresů a sjednocení porostů. Jakmile je porost jařin již plně vzešlý, doporučuje se ve fázi BBCH 11–13 aplikovat Fertiactyl Starter. Pokusy realizované v Červeném Újezdě pod vedením Prof. Ing. Jana Vašáka v roce 2016 na ječmeni jarním vykazují zvýšení počtu zrn v klase, taktéž i nárůst výnosu zrna (tab. 1). Fertiactyl Starter představuje vhodný vstup pro maximální využití biologického potenciálu dané plodiny.

Biostimulační listové hnojivo Fertiactyl Starter je vyvinuté pro založení a regeneraci intenzivních porostů ve složení 13 % N (močovinová forma), 5 % P2O5, 8% K2O, Fertiactyl komplex (huminové kyseliny, fulvokyseliny, Zeatin, Glycin betain).

Fertiactyl Starter je jedinečný přípravek pro stimulaci vzcházejících jarních porostů a regeneraci ozimů. Sjednocuje nerovnoměrně vzejitý porost a podporuje hlubší zakořenění (obr. 1). Cytokinin Zeatin napomáhá lepšímu dělení buněk. Potlačuje prodlužovací růst rostliny, což je důležité také v případě pozdního příchodu jara, kdy se porost „probudí“ do dlouhého dne a je potřeba porost přibrzdit v překotném vývoji. Podpora obsažených látek je dále zesílena přítomností huminových kyselin a fulvokyselin na molekulové bázi, které zlepšují vázání živin v půdě a pozitivně působí na přijatelnost živin pro rostlinu. Humínové kyseliny a fulvokyseliny nepůsobí přímo na konkrétní fyziologické pochody v rostlině, ale ovlivňují rostlinné tělo jako celek. Humusové látky ovlivňují energetický metabolizmus. Stimulační a antistresovou látkou je Glycin betain, který stabilizuje vodní režim rostlin. Zpomaluje stárnutí chlorofylu, RNA a bílkovin v rostlinných pletivech, a tím zmírňuje negativní důsledky působení abiotických stresů, jako je sucho, zamokření, chlad, teplo, či zasolení.

Tab. 1: Výnos ječmene po aplikace Fertiactyl Starteru, ČZU Červený Újezd


Startovací dávka (před setím pod patu)

Začátek odnožování

BBCH 13

Zrn v klase

(ks)

Výnos (t/ha)

Nárůst výnosu (t/ha)

LAV 27,5 (200 kg /ha)

LAV 27 (100 kg/ha)

 

21,85

9,4

 

LAV 27,5 (200 kg /ha = 55 kg N)

LAV 27 (100 kg/ha)

Fertiactyl Starter (2,0 l/ha)

 

22,58

9,85

+ 0,45

Tab. 2: Dávkování tekutého hnojiva Fertiactyl Starter

Plodiny

Počet aplikací

Aplikace ve fázi

Dávka (l/ha)

Cukrová řepa

1

4 listy

3,0–5,0

Kukuřice

1

2–4 listy

5,0

Mák

1

3–4 listy

1,0–2,0

 

Brambory

 

1–2

Plně vzešlý porost

8,0

1. - Z 90 % vzešlý porost

2. - 15 dnů po 1. aplikaci

4,0

4,0

Slunečnice

1

3–4 listy

2,0

Řepka ozimá

1

Regenerace časně na jaře

2,0–3,0

Obilniny

1

2–3 listy

2,0–4,0

 

inz

Související články

Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

30. 05. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 290x

Využití digestátu při hnojení kukuřice

24. 05. 2019 Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Radek Vavera, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 411x

Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé

01. 04. 2019 Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 599x

Příjem a využití dusíku ozimou řepkou na jaře a možnosti hnojení

19. 03. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 687x

Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech

05. 03. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 443x

Další články v kategorii Hnojení

detail