Chemap Agro s.r.o.

Limus® Clear a Vizura® - stabilizátory dusíku od BASF

07. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Hnojení Zobrazeno 334x

Limus® Clear (dále jen Limus) je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus® snižuje ztráty dusíku uvolňováním dusíku do ovzduší, a tím prodlužuje jeho využití rostlinami. Močovinový dusík tak zůstává v půdě dostupný pro plodiny delší dobu (graf 1). Limus® udržuje dostupnost dusíku v kritických fázích růstu plodin pro dosažení konzistentnějších výnosů, a to i při různých klimatických podmínkách.

Limus® obsahuje patentovanou kombinaci dvou látek NBPT a NPPT. Tato kombinace je v blokování aktivity širší škály enzymů ureázy asi o 40 % účinnější, než samotná látka NBPT. Enzymy ureázy v půdě způsobují hydrolýzu močoviny, což vede k následnému úniku amoniaku (NH3) do ovzduší. Limus® blokuje enzymy ureázy, zpomaluje hydrolýzu močoviny, a tím i uvolňování amoniaku do ovzduší. Graf 2 ukazuje porovnání výnosů při použití stabilizátorů pouze s jednou účinnou látkou (NBPT) a dvěma účinnými látkami (NBPT a NPPT), obsaženými ve stabilizátoru Limus®.

Na základě těchto pokusů lze konstatovat, že aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® zabezpečuje plodině stabilní přísun živin v delším časovém období, a to i při jednorázovém hnojení. Pro pěstitele to znamená mimo jiné i úsporu jednoho vstupu do porostu.

Limus® se aplikuje jako tank-mix s kapalnými hnojivy obsahujícími močovinu (DAM) a lze ho použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)
Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)

Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)
Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)

Vizura® - využijte potenciál stabilizovaného amonného dusíku pro vaše plodiny

Aplikovaná hnojiva jsou využívána rostlinami pouze částečně, velké množství dusíku uniká do ovzduší ve formě amoniaku nebo do povrchových a spodních vod ve formě dusičnanů. Tyto ztráty závisí na podmínkách při aplikaci hnojiv - v první řadě na půdních a povětrnostních podmínkách.

Vizuální rozdíly použití Vizura® na poli (SEGES Dansko)
Vizuální rozdíly použití Vizura® na poli (SEGES Dansko)

Proč se o stabilizátorech v posledních letech mluví stále více a více?

U amoniaku (NH3) dosahují ztráty až 80 %, v případě dusičnanu (NO3) až 25 %. V půdě tak zůstává jen část dusíkatých látek, které jsou následně využity plodinami. Použití stabilizátoru je inovativní řešení, jak tyto ztráty omezit. Přinášejí užitek nejen zemědělcům v podobě efektivnějšího využití nákladů na hnojiva, ale jsou i významným prvkem v ochraně životního prostředí, zejména spodních vod.

Vizura® je stabilizátor tekutých statkových hnojiv (kejdy, močůvky) a organických hnojiv (digestáty z bioplynových stanic). Jedná se o stabilizaci nitrifikace a omezení úniků dusičnanu do povrchových a spodních vod, kde způsobují nadbytečnou eutrofizaci a snižují kvalitu pitných vod.

Ověření účinku inhibitoru nitrifikace Vizura® v podzimním období s aplikací digestátu ve zranitelné oblasti proběhlo ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a AGRO Posázaví, a.s. Okrouhlice, Digestát byl smíchán s inhibitorem Vizura® v dávce 2,0 l/ha

Použití inhibitoru Vizura® podpořilo imobilizaci aplikovaného dusíku (odhadováno 26 kg N-NH4+/ha, tj. asi 72 % z přímého přívodu), a tím posílilo ochranný účinek aplikovaného dusíku přes rizikové zimní období. Následně zvýšilo jeho potenciální uvolnění na jaře po nástupu mineralizace (graf 1).

Inhibitor nitrifikace Vizura® vykázal podstatné, statisticky průkazné (p<0,05) snížení uvolnitelnosti nitrátového dusíku (N-NO3-) v půdě po aplikaci digestátu, v průměru o 47 %, tj. o 50 kg N-NO3-/ha oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru Vizura® (graf 2). Použití inhibitoru představovalo úsporu dusíku okolo 900 Kč/ha.

Graf 3: Vliv stabilizátoru Vizura na amonný dusík
Graf 3: Vliv stabilizátoru Vizura na amonný dusík

Graf 4: Vliv stabilizátoru Vizura na dusičnany
Graf 4: Vliv stabilizátoru Vizura na dusičnany

Použitím inhibitoru Vizura® při podzimní aplikaci digestátu byly následně sníženy zimní ztráty dusíku vyplavením z ornice o 36 %, tj. o 41 kg N-NO3-/ha oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru. Přídavek inhibitoru do digestátu snížil ztrátu dusíku vyplavením v mírné a promyvné zimě v hodnotě přibližně o 700 Kč/ha.

Inhibitor Vizura® v podzimním období snižoval nitrifikaci v půdě rychlostí v průměru asi 1,3 kg N-NO3-/ha/den, z toho odhadovaná inhibice nitrifikace dusíku ze samotného digestátu činila 1,0 kg N-NO3-/ha za den.

Inhibitor Vizura® potvrdil v tuzemských podmínkách zahraniční výsledky, popisující snížení ztrát dusíku z půdy. Navíc bylo zjištěno zpřístupnění fosforu.

Přídavek stabilizátoru Vizura® do kejdy použité ke hnojení silážní kukuřice může zvýšit výnos sušiny až o 7% a výnos kukuričného škrobu o 12% v porovnání s kejdou bez použití stabilizátoru.

Vizura® - doporučené dávkování je 2,0 l/ha*.

*Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv): Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní.

Související články

Bilance živin NPK u podniků s různou specializací produkce

05. 03. 2021 Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha Hnojení Zobrazeno 529x

Dokážeme zefektivnit příjem dusíku z organických hnojiv v ozimých plodinách?

06. 02. 2021 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Corteva Agriscience Hnojení Zobrazeno 462x

Zásoba dusíku v půdě a přihnojení řepky během podzimního růstu

30. 01. 2021 Ing. Pavel Růžek, CSc. Hnojení Zobrazeno 575x

Půdní organická hmota jako významný faktor úrodnosti půd

21. 01. 2021 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 791x

Organická hmota pozitivně působí na vláhové podmínky v půdě

27. 11. 2020 Ing. Barbora Badalíková, Mgr. Martin Vašinka; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Hnojení Zobrazeno 1176x

Další články v kategorii Hnojení

detail