BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Limus® Clear a Vizura® - stabilizátory dusíku od BASF

07. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Hnojení Zobrazeno 1056x

Limus® Clear (dále jen Limus) je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus® snižuje ztráty dusíku uvolňováním dusíku do ovzduší, a tím prodlužuje jeho využití rostlinami. Močovinový dusík tak zůstává v půdě dostupný pro plodiny delší dobu (graf 1). Limus® udržuje dostupnost dusíku v kritických fázích růstu plodin pro dosažení konzistentnějších výnosů, a to i při různých klimatických podmínkách.

Proseeds

Limus® obsahuje patentovanou kombinaci dvou látek NBPT a NPPT. Tato kombinace je vysoce účinná v blokování aktivity širší škály enzymů ureázy. Enzymy ureázy v půdě způsobují hydrolýzu močoviny, což vede k následnému úniku amoniaku (NH3) do ovzduší. Limus® blokuje enzymy ureázy, zpomaluje hydrolýzu močoviny, a tím i uvolňování amoniaku do ovzduší. Graf 2 ukazuje porovnání výnosů při použití stabilizátoru Limus® v porovnání s nestabilizovanou močovinou/DAM 390.

Na základě těchto pokusů lze konstatovat, že aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® zabezpečuje plodině stabilní přísun živin v delším časovém období, a to i při jednorázovém hnojení. Pro pěstitele to znamená mimo jiné i úsporu jednoho vstupu do porostu.

Limus® se aplikuje jako tank-mix s kapalnými hnojivy obsahujícími močovinu (DAM) a lze ho použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)
Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)

Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)
Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)

Vizura® - využijte potenciál stabilizovaného amonného dusíku pro vaše plodiny

Aplikovaná hnojiva jsou využívána rostlinami pouze částečně, velké množství dusíku uniká do ovzduší ve formě amoniaku nebo do povrchových a spodních vod ve formě dusičnanů. Tyto ztráty závisí na podmínkách při aplikaci hnojiv - v první řadě na půdních a povětrnostních podmínkách.

Vizuální rozdíly použití Vizura® na poli (SEGES Dansko)
Vizuální rozdíly použití Vizura® na poli (SEGES Dansko)

Proč se o stabilizátorech v posledních letech mluví stále více a více?

U amoniaku (NH3) dosahují ztráty až 80 %, v případě dusičnanu (NO3) až 25 %. V půdě tak zůstává jen část dusíkatých látek, které jsou následně využity plodinami. Použití stabilizátoru je inovativní řešení, jak tyto ztráty omezit. Přinášejí užitek nejen zemědělcům v podobě efektivnějšího využití nákladů na hnojiva, ale jsou i významným prvkem v ochraně životního prostředí, zejména spodních vod.

Vizura® je stabilizátor tekutých statkových hnojiv (kejdy, močůvky) a organických hnojiv (digestáty z bioplynových stanic). Jedná se o stabilizaci nitrifikace a omezení úniků dusičnanu do povrchových a spodních vod, kde způsobují nadbytečnou eutrofizaci a snižují kvalitu pitných vod.

Ověření účinku inhibitoru nitrifikace Vizura® v podzimním období s aplikací digestátu ve zranitelné oblasti proběhlo ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a AGRO Posázaví, a.s. Okrouhlice, Digestát byl smíchán s inhibitorem Vizura® v dávce 2,0 l/ha

Použití inhibitoru Vizura® podpořilo imobilizaci aplikovaného dusíku (odhadováno 26 kg N-NH4+/ha, tj. asi 72 % z přímého přívodu), a tím posílilo ochranný účinek aplikovaného dusíku přes rizikové zimní období. Následně zvýšilo jeho potenciální uvolnění na jaře po nástupu mineralizace (graf 1).

Inhibitor nitrifikace Vizura® vykázal podstatné, statisticky průkazné (p<0,05) snížení uvolnitelnosti nitrátového dusíku (N-NO3-) v půdě po aplikaci digestátu, v průměru o 47 %, tj. o 50 kg N-NO3-/ha oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru Vizura® (graf 2). Použití inhibitoru představovalo úsporu dusíku okolo 900 Kč/ha.

Graf 3: Vliv stabilizátoru Vizura na amonný dusík
Graf 3: Vliv stabilizátoru Vizura na amonný dusík

Graf 4: Vliv stabilizátoru Vizura na dusičnany
Graf 4: Vliv stabilizátoru Vizura na dusičnany

Použitím inhibitoru Vizura® při podzimní aplikaci digestátu byly následně sníženy zimní ztráty dusíku vyplavením z ornice o 36 %, tj. o 41 kg N-NO3-/ha oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru. Přídavek inhibitoru do digestátu snížil ztrátu dusíku vyplavením v mírné a promyvné zimě v hodnotě přibližně o 700 Kč/ha.

Inhibitor Vizura® v podzimním období snižoval nitrifikaci v půdě rychlostí v průměru asi 1,3 kg N-NO3-/ha/den, z toho odhadovaná inhibice nitrifikace dusíku ze samotného digestátu činila 1,0 kg N-NO3-/ha za den.

Inhibitor Vizura® potvrdil v tuzemských podmínkách zahraniční výsledky, popisující snížení ztrát dusíku z půdy. Navíc bylo zjištěno zpřístupnění fosforu.

Přídavek stabilizátoru Vizura® do kejdy použité ke hnojení silážní kukuřice může zvýšit výnos sušiny až o 7% a výnos kukuričného škrobu o 12% v porovnání s kejdou bez použití stabilizátoru.

Vizura® - doporučené dávkování je 2,0 l/ha*.

*Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv): Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní.

Související články

Program pro výpočet možné nejnižší dávky P-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti

22. 04. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 488x

Stanovení dávky dusíku s ohledem na výnos ozimé řepky a možnosti efektivního hnojení

11. 03. 2022 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 874x

Stabilizace dusíku se vyplatí

03. 03. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Hnojení Zobrazeno 548x

Maximální přijatelnost dusíku a fosforu z půdy a minerálních hnojiv

01. 03. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 10337x

N-Lock Super - efektivní využití rychle uvolnitelného dusíku z organických hnojiv

19. 02. 2022 Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 810x

Další články v kategorii Hnojení

detail