Chemap Agro s.r.o.

N-Lock - efektivní hnojení nejenom kukuřice

08. 02. 2018 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Dow AgroSciences Hnojení Zobrazeno 1079x

Po suchu v roce 2017 se řada podniků se silnou živočišnou výrobou či s bioplynovými stanicemi o vysokém výkonu koukla pěkně na dno silážním žlabům. Díky úspěšnému roku 2016 to neznamenalo žádné dramatické ekonomické dopady, nicméně je pravděpodobné, že plocha zejména silážní kukuřice v roce 2018 vzroste. Tam, kde v rámci osevních postupů či díky dalším omezením (svahy apod.), nelze už plochu kukuřice navyšovat, je namístě vysoká intenzifikace této plodiny. Krom kvalitního odplevelení to znamená i kvalitně a efektivně hnojit. A právě do systému efektivního hnojení kukuřice přibyl před dvěma lety nový pomocník – stabilizátor dusíku N-Lock.

Agronutrition

Jak bylo zmíněno v úvodu, v České republice je mnoho podniků, jimž v areálu vyrostly bioplynové stanice, popř. chovají hospodářská zvířata na kejdových technologiích. Z obojího vzniká velké množství organických hnojiv - kejdy, močůvky a digestátu. Hnojení organickými hnojivy tohoto typu má několik výhod. Podnik nemusí vydávat velké částky za minerální hnojiva, do půdy se vrací i jiné látky než dusík a hnojením uvolňujete kapacitu svých skladovacích zařízení - což je nyní v mnoha případech hlavní důvod, proč se digestát vyváží.

Digestát, kejda, močůvka apod. obsahují především rychle uvolnitelný a účinný amonný dusík (NH4+), který je v tomto stavu dobře přijímán rostlinami. Zároveň ale podléhá i tzv. nitrifikaci a tedy přeměně na dusík nitrátový. Ten je velmi náchylný k proplavování do spodních vod nebo vytěkává do ovzduší a jeho využitelnost se tím snižuje. Toto se děje zejména v oblastech s vysokým úhrnem srážek, či na lehčích půdách.

 

Jak N-Lock funguje?

Přípravek N-Lock v dávce 2,5 l/ha účinně zabraňuje přeměně dusíku amonného na dusík nitrátový a pomáhá udržovat dobře přijatelnou formu dusíku v kořenových vrstvách plodin po dlouhou dobu. N-Lock je stabilizátor dusíku využitelný zejména s tekutými organickými (kejda, digestát, fugát) i anorganickými dusíkatými hnojivy (DAM 390, SAM 240) - tedy hnojivy obsahující zejména amonný dusík. N-Lock zajistí účinné využití dusíku v obilninách, řepce a kukuřici zabráněním ztrát dusíku vyplavením či denitrifikací (vytěkáním). N-Lock inhibuje činnost půdních bakterií rodu Nitrosomonas a zpomaluje tak přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový. Na rozdíl od nitrátového dusíku se amonný váže do sorpčního komplexu půdy a je u něj tedy menší riziko ztrát, než u dusíku nitrátového, který je proplavován mimo dosah rostlin.

Obr. 1: Hlavní termíny aplikace N-Locku v kukuřici
Obr. 1: Hlavní termíny aplikace N-Locku v kukuřici

Kde je účelné přípravek N-Lock použít?

Jestliže bychom chtěli vybrat jednu plodinu, kde je aplikace N-Locku nejúčelnější, bude to kukuřice. A to hned z několika důvodů. Kukuřice se vyznačuje poměrně vysokými nároky na dusík zejména v červnu a červenci (obr. 1). Inhibice rozkladu amonného dusíku na nitrátový zaručí pro kukuřici velké množství přijatelného dusíku právě v této době. V případě hnojení organickými hnojivy spolu s N-Lockem na jaře, má přípravek efekt „pozdního přihnojení“, které vzhledem k výšce a možnosti poškození porostu kukuřice není v tuto dobu možné. I výsledky hovoří jasně pro použití N-Locku spolu s digestátem, kejdou či anorganickými hnojivy s amonným dusíkem. K dobrým výsledkům ze zahraničí (nárůst výnosu zrna i zelené hmoty o 7–12 % v průměru několika desítek pokusů), přibyly i pozitivní výsledky z České republiky a to jak u zrnové, tak silážní kukuřice (grafy 1 a 2). Přípravek N-Lock je ideální zapravit spolu s hnojivy do půdy, ale je možné aplikovat i postřikovačem (např. s herbicidy ještě před zasetím - Dominator, nebo PRE či CPOST herbicidy - Balaton Plus, pokud v následujících 10 dnech spadne alespoň 12 mm srážek. Účelnost těchto aplikací potvrzují pokusy ze zkušební stanice v Krásném Údolí (graf 3).

Pokud hnojíte větším množství organických hnojiv i pod řepku a pšenici na podzim, jistě své uplatnění najde přípravek i v těchto segmentech. U řepky a obilí v případě aplikace kejdy, močůvky či digestátu spolu s N-Lockem před zasetím zajistíme optimální využití dusíku po celé podzimní období, případně ještě v časném jaru.

Při aplikacích na jaře, před setím jarních obilnin, je často vhodné aplikovat jen jednu dávku dusíku (záleží na předplodině a hodnotách Nmin v půdě). Jařiny ovšem potřebují dusík ve větší či menší míře po celou dobu vegetace. Toho je při jednorázových dávkách schopen právě přípravek N-Lock, jež zajistí přístupný dusík v kořenové zóně po dlouhou dobu. Takto zabráníme i tzv. luxusní výživě dusíkem v raných růstových fázích a optimální příjem dusíku po celý zbytek jarní vegetace obilnin. Zároveň je díky vyšším teplotám a vlhkosti na jaře optimálně odbouráván a nehrozí tak zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu při sklizni.

Graf 1: Výnos silážní kukuřice (%) při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (Krásné Údolí, 2015)
Graf 1: Výnos silážní kukuřice (%) při použití N-Locku s hnojivy  s amonným dusíkem (Krásné Údolí, 2015)

Graf 2:  Výnos zrnové kukuřice (%) při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (Troubsko, 2015)
Graf 2:  Výnos zrnové kukuřice (%) při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (Troubsko, 2015)

Graf 3: Výnos silážní kukuřice (%) po aplikaci N-Locku spolu s herbicidy (Krásné Údolí, 2015)
Graf 3: Výnos silážní kukuřice (%) po aplikaci N-Locku spolu s herbicidy (Krásné Údolí, 2015)

Použití N-Locku a legislativa

V roce 2016 vláda schválila novelu č. 235/2016 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. V této novele se významně rozšířila možnost využití právě inhibitorů nitrifikace, mezi které je N-Lock samozřejmě zařazen. Možnost aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem v podzimním období pro následné jarní plodiny je nyní možná pouze spolu s inhibitorem nitrifikace a to nově ve všech třech aplikačních pásmech (dříve pouze ve III. aplikačním pásmu). Zemědělec má tak možnost díky N-Locku částečně eliminovat omezení, jež novela stanovuje.

Jak N-Lock s hnojivem míchat?

Výše v článku bylo zmíněno, že ideálním postupem je zapravit hnojivo spolu s inhibitorem přímo do půdy - nejlépe ihned po aplikaci. To znamená vmíchat N-Lock k hnojivu v cisterně. V současné době je toto možné buď tzv. by-pass technologií, kterou disponují novější moderní cisternové přívěsy, nebo prostě jen nalít odměřené množství před plněním hnojiva do savice cisterny - ideálně rozmíchat požadovanou dávku N-Locku v 10 l vody a před plněním nasát do cisterny. Takto dojde k optimálnímu promíchání. Do budoucna se zřejmě bude podporovat ještě cílené přimíchávání pomocí speciálních technologií během napouštění cisteren, což by byl způsob vůbec nejlepší. Možností je také nalít N-Lock přímo do lagun či nádrží s organickými hnojivy ovšem pod podmínkou, že celé budou vyvezeny do 2 týdnů. V případě jistoty srážek po aplikaci (do 10 dnů alespoň 12 mm) je možno aplikovat spolu s dalšími přípravky na ochranu rostlin.

Závěr

Optimální využití dusíkatých hnojiv je významným aspektem efektivního pěstování polních plodin. Rozhodující zde je správně stanovit potřebnou dávku dusíku, hnojení načasovat tak aby byl aplikovaný dusík co nejlépe využit. K tomu vám v této sezoně může pomoci i přípravek N-Lock inhibující přeměnu amonného dusíku na nitrátový. Tím zůstává dusík přístupný rostlinám v kořenové zóně po delší dobu a maximalizuje se výnosový potenciál pěstovaných plodin.

Související články

Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

30. 05. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 285x

Využití digestátu při hnojení kukuřice

24. 05. 2019 Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Radek Vavera, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 405x

Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé

01. 04. 2019 Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 596x

Příjem a využití dusíku ozimou řepkou na jaře a možnosti hnojení

19. 03. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 684x

Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech

05. 03. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 442x

Další články v kategorii Hnojení

detail