Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Ověření účinnosti inhibitoru nitrifikace Vizura® v půdě po aplikaci digestátu z bioplynové stanice

17. 09. 2021 Ing. Tomáš Javor, DiS.; AGROEKO Žamberk spol. s r.o., Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Hnojení Zobrazeno 1201x

V loňském roce firma BASF pokračovala v ověřování stabilizátoru dusíku Vizura, který je už na trhu dobře znám. Cílem bylo ověření účinnosti inhibitoru nitrifikace Vizura® na stabilizaci dusíku v půdě při hnojení digestátem z bioplynové stanice v období podzimu pro jarní plodiny.

Proseeds

Podzimní aplikace

Aplikace digestátu byla provedena dne 24. 10. 2020 talířovým aplikátorem na pozemku po sklizni silážní kukuřice a byla provedena orba do hloubky 25–27 cm. Dávka digestátu byla stanovena v maximální dávce 80 kg N/ha, kterou je možné aplikovat ve zranitelné oblasti. Maximální dávce dusíku odpovídala aplikační dávka digestátu 24 t/ha.

Na kontrolní variantě byla před aplikací samotného digestátu zjištěna průměrná zásoba dusíku v amonné i dusičnanové formě. Po aplikaci digestátu 42. den, při teplotě půdy již jen 3,7 °C (v profilu 0 – 30 cm) vykazovala půda na kontrolní variantě s hnojením samotným digestátem významný nárůst zásoby formy NO3 o 57 kg/ha. Rozdíl v obsahu NO3 formy před aplikací a po aplikaci samotného digestátu byl statisticky průkazný. Obsah NH4+ mírně poklesl o necelé 2 kg/ha. Po aplikaci digestátu s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura bylo zjištěno podstatně nižší uvolnění NO3. Nitrifikace NH4+ obsahu dusíku byla inhibována s nárůstem oproti zásobě před aplikací o 7 kg NO3-/ha.

Graf 1: Dynamika minerálních forem dusíku v půdě po podzimní aplikaci digestátu bez a s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura
Graf 1: Dynamika minerálních forem dusíku v půdě po podzimní aplikaci digestátu bez a s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura

Ověřovaný inhibitor nitrifikace Vizura vykazoval při aplikaci s digestátem také účinek v hlubších vrstvách půdního profilu. V podorničním profilu bylo zjištěno snížení zásobyNO3 o 52 kg/ha po přídavku inhibitoru v porovnání s aplikací shodné dávky digestátu bez přídavku. Změna obsahu NH4+ v podorniční byla po aplikaci digestátu s inhibitorem minimální (2,0 kg/ha) a odpovídala trendu v ornici (graf 2).

Přímý vstup inhibitoru (hnojiva) do podorničí (profilu 30–60 cm) nebyl aplikací možný. Distribuce inhibitoru profilem půdy vlivem podzimních srážek je pravděpodobně hlavní cestou průniku do podorničí.

Graf 2: Vliv aplikace digestátu bez a s inhibitorem nitrifikace Vizura na obsah minerálních forem dusíku v podorničím profilu (vrstva 30–60 cm)
Graf 2: Vliv aplikace digestátu bez a s inhibitorem nitrifikace Vizura na obsah minerálních forem dusíku v podorničím profilu (vrstva 30–60 cm)

V souhrnném zhodnocení účinku inhibitoru nitrifikace na snížení tvorby NO3- formy po aplikaci digestátu v podzimním období byla zjištěna inhibice 50 kg/ha. Po mírné zimě vlivem průběhu vyplavování NO3- z půdního profilu dosahovala inhibice 41 kg NO3-/ha. Účinek stabilizace dusíku v půdě od podzimu do jara po podzimní aplikaci digestátu v maximální povolené dávce 80 kg N/ha s přídavkem inhibitoru nitrifikace pro jarní plodinu byl prokazatelný, ačkoliv zásoba dostupného celkového minerálního dusíku (Nmin.) pro jarní plodinu byla mírně nižší než po aplikaci samotného digestátu. Ověřovaný inhibitor nitrifikace Vizura již při dávce 2,0 l/ha pro celoplošnou aplikaci snížil po aplikaci digestátu na podzim množství vyplavených NO3- přes zimu v průměru o 36 % oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru (tab. 3).

Tab. 1. Sumář nitrifikačních změn v půdě po podzimní aplikaci digestátu bez a s inhibitorem nitrifikace Vizura (průběh podzimu a jara)

Sledované období

Digestát 24 t/ha

Digestát 24 t/ha + 2,0 l/ha Vizura

(80 kg Ntot./ha)

(80 kg Ntot./ha + DMPP 14 %)

Před aplikací

106 kg N-NO3-/ha

102 kg N-NO3-/ha

* dne 21. 10. 2019 posklizňová rezidua po kukuřici:

Po aplikaci 42. den

+57 kg N-NO3-/ha

+7 kg N-NO3-/ha

* dne 4. 12. 2019 po prvním zimním ochlazení:

Po aplikaci 141. den

-113 kg N-NO3-/ha

-72 kg N-NO3-/ha

* dne 12. 3. 2020 po zimě
= zimní ztráty:

Přímý dostupný zůstatek pro jarní plodinu:

50 kg N-NO3-/ha

37 kg N-NO3-/ha

58 kg Nmin./ha

46 kg Nmin./ha

Celkem stabilizace (inhibice) dusíku:

Podzimní = 50 kg N-NO3-/ha

Zimní = 41 kg N-NO3-/ha

Závěr za pokus

Testovaný inhibitor nitrifikace Vizura® v doporučené dávce 2,0 l/ha pro celoplošnou aplikaci na podzim s tekutým organickým nebo statkovým hnojivem s rychle uvolnitelným dusíkem prokázal účinnou inhibiční schopnost pro nitrifikační proces těchto hnojiv v půdě. Přídavkem inhibitoru do digestátu bylo stabilizováno v půdě 50 kg N/ha v průběhu podzimu před nástupem zimního počasí. Po mírném průběhu zimy bez delšího zámrzu půdy pokračovala inhibice nitrifikace v průměru se stabilizací pro jaro 41 kg N/ha.

Použitím inhibitoru Vizura® při podzimní aplikaci tekutých organických nebo statkových hnojiv lze dosáhnout ekonomického přínosu 800–900 Kč/ha.

Obr. 1: Aplikace digestátu (24 t/ha) s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura (2,0 l/ha) na pokusné ploše na podzim 2019; foto: Ing. Jaroslav Domkář; AGRO Posázaví, a. s)
Obr. 1: Aplikace digestátu (24 t/ha) s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura (2,0 l/ha) na pokusné ploše na podzim 2019; foto: Ing. Jaroslav Domkář; AGRO Posázaví, a. s)

Obr. 2 Plnící centrum digestátu ze skladovací jímky se stacionárním dávkovacím zařízením inhibitoru nitrifikace Vizura
Obr. 2 Plnící centrum digestátu ze skladovací jímky se stacionárním dávkovacím zařízením inhibitoru nitrifikace Vizura
Obr. 2 Plnící centrum digestátu ze skladovací jímky se stacionárním dávkovacím zařízením inhibitoru nitrifikace Vizura

Obr. 3 Porosty kukuřice po odeznění stresu z chladu a přemokření, půda v nástupu nitrifikace a mineralizace dusíku po odeznění inhibičního účinku (18. 6.)
Obr. 3 Porosty kukuřice po odeznění stresu z chladu a přemokření, půda v nástupu nitrifikace a mineralizace dusíku po odeznění inhibičního účinku (18. 6.)

Obr. 4: Porosty kukuřice před sklizní, vlevo varianta po aplikaci digestátu v dávce 45 t/ha + přídavek inhibitoru Vizura® 2,0 l/ha, vpravo varianta bez inhbitoru
Obr. 4: Porosty kukuřice před sklizní, varianta po aplikaci digestátu v dávce 45 t/ha + přídavek inhibitoru Vizura® 2,0 l/ha

Související články

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 372x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 486x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 555x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 349x

Aplikace dusíkatých hnojiv pro rozklad slámy

01. 09. 2023 Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 733x

Další články v kategorii Hnojení

detail