BASF
BASF
BASF

AGRA

Pokusy s hnojením chmelnic v roce 2011

17. 12. 2011 Přemysl Štranc, Jaroslav Štranc, Daniel Štranc, Miroslav Krupička Hnojení Zobrazeno 7328x

Ve chmelové kultuře jsou pěstovány pouze samičí chmelové rostliny. Ty se vyznačují značně velkým potenciálem produkovat generativní orgány. V konsekvenci s krátkodenním charakterem chmele se květní pupeny, květenství a posléze i hlávky intenzivně vytvářejí především až po letním slunovratu, při zkracující se délce fotoperiody. Modifikace ontogeneze chmele vhodnou pěstební technikou (doba a způsob opoždění jarního růstu chmele – řez, doba a způsob zavádění výhonů, optimální výživa, aplikace růstových látek apod.) se zřetelem na uvedenou skutečnost je proto jednou z hlavních zásad racionální produkce chmele.

Proseeds

Ve chmelové kultuře jsou pěstovány pouze samičí chmelové rostliny. Ty se vyznačují značně velkým potenciálem produkovat generativní orgány. V konsekvenci s krátkodenním charakterem chmele se květní pupeny, květenství a posléze i hlávky intenzivně vytvářejí především až po letním slunovratu, při zkracující se délce fotoperiody. Modifikace ontogeneze chmele vhodnou pěstební technikou (doba a způsob opoždění jarního růstu chmele – řez, doba a způsob zavádění výhonů, optimální výživa, aplikace růstových látek apod.) se zřetelem na uvedenou skutečnost je proto jednou z hlavních zásad racionální produkce chmele.

V již založeném porostu chmele (po výstavbě konstrukce a výsadbě chmele) jsou počet i kvalita hlávek výrazně ovlivněny jak počtem a způsobem vedení rév z každé rostliny, což je plně v kompetenci agrotechniky, tak i počtem, délkou a větvením plodných pazochů, determinovaným genetickými vlastnostmi odrůdy chmele, jejím stářím, produkčností stanoviště a úrovní agrotechniky. Výrazný vliv kromě průběhu povětrnostních podmínek, zejména srážek, má i deficitní a nevyrovnaná výživa rostlin. Například jednostranné hnojení dusíkem podporuje nadměrný růst nadzemních vegetativních orgánů (enormní velikost a pokračující růst listové plochy, vysoké hodnoty LAI a LAD, velká délka a převislost pazochů) a naopak snižuje jejich odolnost ke stresovým vlivům (mšice, peronospora, vláhový deficit apod.), často na úkor výše a kvality výnosu. Boudovitý habitus s dlouhými a převislými pazochy ve vrcholových částech rostlin a v důsledku toho silné zahuštění porostu zhoršuje světelný režim, zejména v jeho nižším výškovém profilu, čímž dochází k redukci čistého výkonu fotosyntézy (NAR) a k poklesu produkce sušiny na jednotku plochy (CGR). Důsledkem je zhoršení podmínek fruktifikace v nižších patrech rostlin, generativní orgány (květy i hlávky) se špatně vyvíjejí a při hodnotách ozářenosti blížících se kompenzačnímu bodu světla i zasychají a opadávají (dochází k tzv. předčasnému zasychání hlávek ze zastínění).

V jiném případě, při nepříznivém působení povětrnostních podmínek v I. polovině vegetace, tj. v období dlouživého růstu zavedených rév až pazochování (nižší teploty, nedostatek půdní vláhy), nebo při deficitní výživě zejména N, chmelové rostliny vytvářejí slabší, někdy jen úzce kuželovitý habitus s velmi krátkými vrcholovými pazochy. Vlivem relativně vysoké ozářenosti téměř celého výškového profilu rostlin je vývin generativních orgánů a posléze i hlávek vyrovnaný. Celkově malý počet hlávek na těchto rostlinách, bývá zčásti kompenzován nárůstem jejich velikosti (hmotnosti). K tomu dochází zejména po oteplení s vydatnějšími srážkami a přihnojení N hnojivy. Za této situace hlávky mohou být atypické, prorůstají a často obsahují méně hořkých látek.

Porost nově vysázené chmelnice na počátku vegetace (Kozojedy 2011)
Porost nově vysázené chmelnice na počátku vegetace (Kozojedy 2011)

Metodika

Pokusy s ověřováním vlivu hnojiv Eurofertil Plus NPS 49, Amofos, Thiomax, Rosabor a YaraMila Complex na výši výnosu a kvalitu chmele jsme založili a sledovali na stanovišti Kozojedy na Rakovnicku. K tomuto účelu jsme zvolili nově založenou (vysázenou) chmelnici. Další pokus jsme realizovali na chmelnici, resp. chmelovém porostu, v plné plodnosti.

Složení ověřovaných hnojiv:

Amofos: N - 12%, P2O5 - 50%

Eurofertil Plus NPS 49: N - 3%, P2O5 - 22%, SO3 - 24%, B - 0,15%, Mescal 975 (velmi kvalitní forma uhličitanu vápenatého v přepočtu na CaO - 29%), Physio+ - aminopurin (biologicky aktivní látka).

Thiomax: SO3 - 71%, Mn - 3%

Rosabor: B – vodorozpustný, 11% hmotnostních (150 g/l), v kapalné formě

YaraMila Complex: N - 12,4%, P2O5 - 11,4%, K2O - 17,7%, MgO - 3,0%, S - 8,0%, B - 0,015%, Mn - 0,02%, Zn - 0,02%

 

Charakteristika nové chmelnice a pokusů (výsaz) I

 

Chmelnice I

Chmelařská oblast: Žatecko (poloha Podlesí)

Lokalita: Kozojedy, bývalý okres Rakovník

Název chmelnice: Mešná

Poloha: přední část svažitost na jih a zadní část na sever

Průměrná nadmořská výška: 360 m

Rok založení, spon, výměra: rok 2010, spon 300 x 100 cm, 3,2 ha

Velikost pokusných parcel: 0,3 ha

Odrůda – klon: Osvaldův klon 72 M

Směr chmelových řadů: JJZ – SSV

Založení chmelnice

Systém přípravy půdy před výsadbou chmele na podzim roku 2010 byl standardní (hluboké zpracování půdy, urovnání povrchu půdy, hnojení organickými a minerálními P a K hnojivy a jejich hlubší zapravení, urovnání povrchu). Poté následovala výsadba obalené sadby chmele do vrtaných jamek.

Výsledky rozboru půdy (jaro 2011): pH - 7,5; obsahy živin v mg/kg: P - 125 (N), K - 277 (S), Mg - 228 (S), Ca - 4596 (V), S - SO4 - 14,6 (N), humus - 1,9% (N), K:Mg - 1,2 (dobrý)

Varianty pokusu I

1. Kontrola – nehnojeno

2. Eurofertil Plus NPS 49

3. Eurofertil Plus NPS 49 + 2x Thiomax (4l + 4l)

4. Eurofertil Plus NPS 49 + 2x Thiomax (6l + 6l)

5. Eurofertil Plus NPS 49 + 2x Thiomax (4l + 4l) + 1x Rosabor (4l)

6. Amofos

7. YaraMila Complex

 

Aplikace hnojiv na pokusné parcely I

Jaro 2011 – síran amonný + superfosfát + draselná sůl (1:2:1) na celé ploše chmelnice v dávce 0,8 t/ha

26.5.2011 – varianty 2,3,4 a 5 – Eurofertil Plus NPS 49 (dále jen E 49) v dávce 30g ke každé rostlině, var. 6 – Amofos – 30g/rostlinu, var. 7 – YaraMila Complex (dále jen YC) – 30g/rostlinu, var. 1 – kontrola (bez hnojení)

19.6.2011 – varianty 2,3,4 a 5 – E 49 + LAD (1:1)  - 120 g/rostlinu, var. 6 – Amofos + LAD (1:2) - 90 g/rostlinu, var. 7 – YC + LAD (1:2) - 90 g/rostlinu, var. 1 – kontrola (bez hnojení)

15.7.2011 – mimokořenová aplikace hnojiva (postřik v dávce po přepočtu na hektar): pouze var. 3,5 – Thiomax 4 l/2000 l vody/ha a var. 4 – Thiomax 6 l/2000 l vody/ha

28.7.2011 – mimokořenová aplikace hnojiv (postřik): pouze var. 3 – Thiomax 4 l/2000 l vody/ha, var. 4 – Thiomax 6 l/2000 l, var. 5 – Thiomax 4 l + Rosabor 4 l/2000 l vody/ha

Porost hnojené varianty na nově vysázené chmelnici (Kozojedy 2011)
Porost hnojené varianty na nově vysázené chmelnici (Kozojedy 2011)

Charakteristika plodné chmelnice a pokusů II

Chmelnice II

Chmelařská oblast: Žatecko (poloha Podlesí)

Lokalita: Kozojedy, bývalý okres Rakovník

Název chmelnice: Špička

Poloha: severní svah

Průměrná nadmořská výška: 360 m

Rok založení a spon: rok 2008, spon 280 x 114 cm

Velikost pokusných parcel: 0,3 ha

Odrůda – klon: Osvaldův klon 72 M

Směr chmelových řadů: V-Z

Varianty pokusu II

1. Eurofertil Plus NPS 49

2. Amofos

3. Kontrola – nehnojeno

Aplikace hnojiv na pokusné parcely II

Podzim 2010 – superfosfát + draselná sůl (1:2) na celé ploše chmelnice v dávce 0,6 t/ha při podzimním zpracování půdy

Jaro 2011 – síran amonný + superfosfát (2:1) na celé ploše chmelnice v dávce 0,6 t/ha (v rámci přípravy půdy k řezu)

23.5.2011 – varianta 1 – Eurofertil Plus NPS 49 - 0,5 t/ha, var. 2 – Amofos - 0,5 t/ha, var. 3 – kontrola (bez hnojení)

7.6.2011 – močovina na celé ploše chmelnice – 0,2 t/ha

23.6.2011 – var. 1 – Eurofertil Plus NPS 49 - 0,15 t/ha, var. 2 – Amofos - 0,15 t/ha, var. 3 – kontrola (bez hnojení); přihnojení var. 1 a 2 bylo provedeno se zřetelem na vydatnost srážek

 

Průběh počasí v době pokusů

Začátek vegetačního období byl silně teplý (cca 3°C nad normálem) a sušší. Chmel se proto vyznačoval neobvykle intenzivním počátečním růstem (předčasné rašení a zavádění), který byl přerušen výrazným ochlazením s četnými mrazíky v I. dekádě května. Další průběh počasí, ve 2. polovině května a v červnu se pohyboval vcelku v mezích normálu. Červenec již byl studený a vlhký. Vlhké až mimořádně vlhké počasí pokračovalo i v srpnu. Teplotně byl srpen již normální.

Porost nehnojené varianty na nově vysázené chmelnici (Kozojedy 2011)
Porost nehnojené varianty na nově vysázené chmelnici (Kozojedy 2011)

Výsledky

Nová chmelnice (výsaz) I

Z hlediska velikosti výnosu, resp. množství sklizených hlávek chmele, nejefektivněji působily kombinace Eurofertilu Plus NPS 49 s Thiomaxem, event. s Thiomaxem a Rosaborem (var. 3, 5). U var. 3 jsme zaznamenali zvýšení výnosu oproti kontrole o 71,2% a u var. 5 o 62,7%. Neobvykle velké zvýšení výnosu v porovnání s kontrolou jsme zjistili rovněž u var. 4 a 6 (Eurofertil Plus NPS 49 + 2xThiomax 6,0 l a Amofos), v obou případech o 54,2%. Použití samotného hnojiva Eurofertil Plus NPS 49 zvýšilo výnos o 47,5%. Lze však konstatovat, že i aplikace hnojiva YaraMila Complex byla nárůstem výnosu oproti kontrole o 27,1% velmi prospěšná.

Z hlediska kvality výnosu, resp. obsahu α-hořkých kyselin v hlávkách (% KH), bylo jednoznačně nejúspěšnější použití kombinace Eurofertil Plus NPS 49 + 2xThiomax 4,0 l + Rosabor (var. 5), u které došlo k mimořádnému a neuvěřitelnému nárůstu % KH oproti kontrole (o 158,3%). Samotná aplikace hnojiva Eurofertil Plus NPS 49 zvýšila % KH o 87,5%. Z dosažených výsledků proto vyplývá, že jak Eurofertil Plus NPS 49, tak i Thiomax a Rosabor, působí velmi příznivě na tvorbu α-hořkých kyselin v chmelových hlávkách. Trend vývoje obsahu hořkých látek po aplikaci zmíněných hnojiv v období od 9.8. do 25.8. svědčí o evidentním, plynulém a výrazném nárůstu obsahu hořkých kyselin po relativně dlouhou dobu. Z této skutečnosti lze dále usuzovat, že z hlediska tvorby hořkých látek může mít použití těchto hnojiv nejen stimulační, ale i stabilizační efekt.

Souhrnně je možno uvést, že ověřovaná hnojiva, zejména Eurofertil Plus NPS 49, Thiomax a Rosabor působila na výnos i kvalitu zcela mimořádně a překvapivě pozitivně. Domníváme se, že na uvedené skutečnosti se nepodílely jen pro produkční schopnost chmelové rostliny nesporně velmi prospěšné vlastnosti těchto hnojiv. Zřejmě zde spolupůsobila i výjimečná souhra specifických stanovištních podmínek, zejména nízký obsah fosforu, síry a humusu v půdě a nepochybně i velmi vydatné srážky, které deficit půdní síry dále prohloubily. Za této agroekologické situace se proto vlastnosti, ale i přednosti ověřovaných hnojiv mohly plně uplatnit. Rovněž je nutné poznamenat, že se jedná o výsledky dosažené pouze v jednom pokusném roce.

Tab. 1. Výsledky pokusů s hnojením -  nová chmelnice, Kozojedy 2011
Var.
Výsaz Mešná
Výnos (t/ha)
Výnos (rel.%)
% KH při vlhkosti 10%
9.8
rel.%
15.8.
rel.%
25.8.
rel.%
1.
Kontrola - nehnojeno
0,59
100,0
2,5
100,0
2,7
100,0
2,4
100,0
2.
Eurofertil Plus NPS 49
0,87
147,5
3,1
124,0
3,7
137,0
4,5
187,5
3.
Eurofertil + 2x Thiomax 4l/ha
1,01
171,2
3,2
128,0
4,6
170,4
5,2
216,7
4.
Eurofertil + 2x Thiomax 6l/ha
0,91
154,2
3,1
124,0
4,1
151,9
5,5
229,2
5.
Eurofertil + 2x Thiomax 4l/ha + 1x Rosabor 4l/ha
0,96
162,7
3,3
132,0
4,7
174,1
6,2
258,3
6.
Amofos
0,91
154,2
2,0
80,0
2,3
85,2
3,2
133,3
7.
YaraMila Complex
0,75
127,1
2,7
108,0
3,4
125,9
3,1
129,2

Plodná chmelnice II

Z výsledků dosažených v orientačním pokusu na plodné chmelnici vyplývá, že hnojení s vyšším podílem hnojiva Eurofertil Plus NPS 49 zvýšilo oproti kontrole nejen výnos hlávek (o 15,8%), ale i obsah α-hořkých kyselin (o 25,0%). V porovnání s vyšším zastoupením hnojiva Amofos ve skladbě aplikovaných hnojiv zvýšilo zmíněné hnojivo výnos o cca 4% a obsah α-hořkých kyselin o 11,7%. Ukazuje se, že z hlediska tvorby α-hořkých kyselin má hnojivo Eurofertil Plus NPS 49, v porovnání s Amofosem , nejen lepší stimulační, ale i stabilizační efekt.

Hnojivo Eurofertil Plus NPS 49 použité v plodné chmelnici, obdobně jako ve chmelovém výsazu a při pěstování sadby, nepochybně díky svému složení zřejmě přispělo k optimalizaci příjmu a využití živin, následně ke zlepšení fyziologického a biochemického stavu chmelových rostlin, a tím k výraznému zlepšení jejich produkčního potenciálu.

Tab. 2. Výsledky pokusů s hnojením -  plodná chmelnice, Kozojedy 2011
Var.
Plodná Špička
Výnos (t/ha)
Výnos (rel.%)
% KH při vlhkosti 10%
9.8
rel.%
15.8.
rel.%
25.8.
rel.%
1.
Eurofertil Plus NPS 49
2,27
115,8
3,4
121,4
3,7
123,3
3,5
125,0
2.
Amofos
2,19
111,7
3,3
117,9
3,4
113,3
3,2
114,3
3.
Kontrola - nehnojeno
1,96
100,0
2,8
100,0
3,0
100,0
2,8
100,0

Závěr

V našich pokusech aplikovaná hnojiva Eurofertil Plus NPS 49, Amofos, YaraMila Complex, Thiomax a Rosabor prokázala (v porovnání s kontrolními variantami) podstatné zlepšení produkčního stavu chmelových rostlin. Největší pozornost jsme věnovali šetření účinnosti hnojiva Eurofertil Plus NPS 49, s nímž jsme dosáhli výrazně pozitivní výsledky v produkci jak mladých (nově vysázených), tak plně plodných chmelnic. Toto hnojivo nejvíce ze všech ověřovaných hnojiv zvyšovalo výnos i obsah α-hořkých kyselin v hlávkách. Hnojiva Thiomax a Rosabor, aplikovaná mimokořenově ve 2. polovině vegetace chmele, velmi příznivě ovlivnila výnos hlávek, zejména však jejich kvalitu.

Přemysl Štranc1, Jaroslav Štranc2, Daniel Štranc2, Miroslav Krupička3

1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, KRV

2 ZEPOR+ zemědělské poradenství a soudní znalectví

3 SHR Kozojedy

Související články

Historický přehled vývoje metodik pro intenzivní hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV (1)

04. 08. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 126x

Možnosti snížení hnojení ozimů dusíkem při zachování výnosu

02. 08. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Hnojení Zobrazeno 993x

Využijte drahá hnojiva efektivně

01. 08. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 1185x

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 224x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 242x

Další články v kategorii Hnojení

detail