Chemap Agro s.r.o.

Přibližme se co nejvíce nejvyšším možným výnosům kukuřice

29. 02. 2020 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Corteva Agriscience Hnojení Zobrazeno 941x

Rok 2019 byl pro pěstitele kukuřice relativně příznivý. Sice se jelo „nadoraz“ a leckde museli odkrývat jámy již po pár dnech (díky konzervantům od firmy Pioneer to nebyl problém), ale celkově si není na co stěžovat - zatím. Výnosy byly rozkolísané, ale řadě podniků se povedlo i po žitu v průběhu května zasít a sklidit ještě přes 30 t silážní hmoty. Co ovšem s pěstováním kukuřice udělají další a další byrokratická nařízení nevíme. Budeme moc pěstovat kukuřici po kukuřici? Zpřísní se opatření na erozně ohrožených pozemcích? Jak naložíme s povinností dělit půdní bloky na max. 30ha políčka? Toť otázka, ale před pěstiteli opět stojí mnoho výzev, z nichž bohužel mnoho z nich jde přímo proti množství produkce z ha. Je tedy nutné maximalizovat výnosový potenciál kukuřic tam, kde pěstovat ještě lze.

Proseeds

Maximálních výnosů dosáhneme pouze při efektivním hnojení a odplevelení. V odplevelení je již nyní společnost Corteva špičkou na trhu, ale již několikátým rokem přinášíme inovace i v segmentu hnojení - konkrétně nabídkou stabilizátoru dusíku N-Lock.

Jak bylo zmíněno v úvodu, v České republice je mnoho podniků, jimž v areálu vyrostly bioplynové stanice, popř. chovají hospodářská zvířata na kejdových technologiích. Z obojího pak vzniká velké množství organických hnojiv - kejdy, močůvky a digestátu. Hnojení organickými hnojivy tohoto typu má několik výhod. Podnik nemusí vydávat velké částky za minerální hnojiva, do půdy se vrací i jiné látky než dusík a hnojením uvolňujete kapacitu svých skladovacích zařízení, což je nyní v mnoha případech hlavní důvod, proč se digestát vyváží.

Digestát, kejda, močůvka apod. obsahují především rychle uvolnitelný a účinný amonný dusík (NH4+), který je v tomto stavu dobře přijímán rostlinami. Zároveň ale podléhá i tzv. nitrifikaci a tedy přeměně na dusík nitrátový. Ten je velmi náchylný k proplavování do spodních vod nebo vytěkává do ovzduší a jeho využitelnost se tím snižuje. Toto se děje zejména v oblastech s vysokým úhrnem srážek, či na lehčích půdách.

Jak N-Lock funguje?

Přípravek N-Lock v dávce 2,5 l/ha účinně zabraňuje přeměně dusíku amonného na dusík nitrátový a pomáhá udržovat dobře přijatelnou formu dusíku v kořenových vrstvách plodin po dlouhou dobu. N-Lock je stabilizátor dusíku využitelný zejména s tekutými organickými (kejda, digestát, fugát) i anorganickými dusíkatými hnojivy (DAM 390, SAM 240) - tedy hnojivy obsahujícími zejména amonný dusík. N-Lock zajistí účinné využití dusíku v obilninách, řepce a kukuřici zabráněním ztrát dusíku vyplavením či denitrifikací (vytěkáním). N-Lock inhibuje činnost půdních bakterií rodu Nitrosomonas a zpomaluje tak přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový. Narozdíl od nitrátového dusíku se amonný váže do sorpčního komplexu půdy a je u něj tedy menší riziko ztrát, než u dusíku nitrátového, který je proplavován mimo dosah rostlin.

Graf 1: Odběr dusíku jednotlivými částmi kukuřice a vliv použití N-Locku na dostupnost
Graf 1: Odběr dusíku jednotlivými částmi kukuřice a vliv použití N-Locku na dostupnost

Kde je účelné přípravek N-Lock použít?

Jestliže bychom chtěli vybrat jednu plodinu, kde je aplikace N-Locku nejúčelnější, bude to kukuřice (ideálně od firmy Pioneer). A to hned z několika důvodů. Kukuřice se vyznačuje poměrně vysokými nároky na dusík zejména v červnu a červenci. Inhibice rozkladu amonného dusíku na nitrátový zaručí pro kukuřici velké množství přijatelného dusíku právě v této době. V případě hnojení organickými hnojivy spolu s N-Lockem na jaře, má přípravek efekt „pozdního přihnojení“, které vzhledem k výšce a možnosti poškození porostu kukuřice není v tuto dobu možné. I výsledky hovoří jasně pro použití N-Locku spolu s digestátem, kejdou či anorganickými hnojivy s amonným dusíkem. K dobrým výsledkům ze zahraničí - nárůst výnosu zrna v průměru o 7 % (68 pokusů) i zelené hmoty o 12,8 % (43 pokusů), přibyly i pozitivní výsledky z ČR a to jak u zrnové, tak silážní kukuřice (grafy 2 a 3). Pokud hnojíte větším množství organických hnojiv i pod řepku a pšenici na podzim, jistě své uplatnění najde přípravek i v těchto segmentech. U řepky a obilí v případě aplikace kejdy, močůvky či digestátu spolu s N-Lockem před zasetím zajistíme optimální využití dusíku po celé podzimní období, případně ještě v časném jaru.

Při aplikacích na jaře před setím jarních obilnin, je často vhodné aplikovat jen jednu dávku dusíku (záleží na předplodině a hodnotách Nmin v půdě). Jařiny ovšem potřebují dusík ve větší či menší míře po celou dobu vegetace. Toho je při jednorázových dávkách schopen právě přípravek N-Lock, jež zajistí přístupný dusík v kořenové zóně po dlouhou dobu. Takto zabráníme i tzv. luxusní výživě dusíkem v raných růstových fázích a optimální příjem dusíku po celý zbytek jarní vegetace obilnin. Zároveň je díky vyšším teplotám a vlhkosti na jaře optimálně odbouráván a nehrozí tak zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu při sklizni.

Graf 2: Výnos silážní kukuřice při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (%, Krásné Údolí, 2015)
Graf 2: Výnos silážní kukuřice při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (%, Krásné Údolí, 2015)

Graf 3: Výnos silážní kukuřice při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (Troubsko, 2015)
Graf 3: Výnos silážní kukuřice při použití N-Locku s hnojivy s amonným dusíkem (Troubsko, 2015)

Použití N-Locku a legislativa

V roce 2016 vláda schválila novelu č. 235/2016 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. V této novele se významně rozšířila možnost využití právě inhibitorů nitrifikace, mezi které je N-Lock samozřejmě zařazen. Možnost aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem v podzimním období pro následné jarní plodiny je nyní možná pouze spolu s inhibitorem nitrifikace a to nově ve všech třech aplikačních pásmech (dříve pouze ve III. aplikačním pásmu). Zemědělec má tak možnost díky N-Locku částečně eliminovat omezení, jež novela stanovuje.

Jak N-Lock s hnojivem míchat?

N-Lock je vhodné dostat do půdy. Pouze tak můžeme garantovat jeho jistý účinek. V podstatě to lze dělat dvěma způsoby. Inhibitor se spolu s hnojivem aplikuje ještě před jeho zaoráním (v případě organických hnojiv), anebo je nutné naplánovat jeho plošnou aplikaci před silnějšími dešti. V prvním případě lze N-Lock míchat již přímo v tancích s digestátem (kejdou), popř. vhodným způsobem smíchat při plnění tekutých organických hnojiv do cisterny (by-pass technologie). Pochopitelně lze N-Lock aplikovat postřikovačem na hnojivo před jeho zapravením. Druhou možností je N-Lock přidat k preemergetním nebo časně postmergentním aplikacím herbicidů ať už v aplikaci s DAMem či bez něj. Následovat by ale měly srážky (alespoň 10 mm během 12 dnů). Účelnost těchto aplikací potvrzují pokusy ze zkušební stanice v Krásném Údolí (graf 4).

Graf 4: Výnos silážní kukuřice při použití N-Locku s herbicidy (%, Krásné Údolí, 2015)
Graf 4: Výnos silážní kukuřice při použití N-Locku s herbicidy (%, Krásné Údolí, 2015)

Závěr

Optimální využití dusíkatých hnojiv je významným aspektem efektivního pěstování polních plodin. Rozhodující zde je správně stanovit potřebnou dávku dusíku, hnojení načasovat tak aby byl aplikovaný dusík co nejlépe využit. K tomu Vám v této sezoně může pomoci i přípravek N-Lock inhibující přeměnu amonného dusíku na nitrátový. Tím zůstává dusík přístupný rostlinám v kořenové zóně po delší dobu a maximalizuje se výnosový potenciál pěstovaných plodin.

Související články

Síra na list - vhodný doplněk výživy máku

10. 07. 2020 Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 433x

Zvláštnosti výživy sóje a jej vplyv na odolnosť voči chorobám

07. 07. 2020 Ing. Peter Mižík; Agrofert o. z. Agrochémia Hnojení Zobrazeno 374x

Vliv různých způsobů aplikace dusíkatých hnojiv na výnos brambor

22. 06. 2020 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Hnojení Zobrazeno 616x

Vhodná dávka síry a termín aplikace při jarním hnojení ozimé pšenice

12. 06. 2020 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 630x

Hořčík patří do systému hnojení luskovin

14. 05. 2020 Doc. Ing. Petr Škarpa Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 807x

Další články v kategorii Hnojení

detail