BASF
BASF
BASF

AGRA

Program pro výpočet možné nejnižší dávky P-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti

22. 04. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1291x

Obsah fosforu v půdě, jako jedna ze součástí půdní úrodnosti, se sleduje pomocí agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP). Také slouží ke stanovení tzv. přístupného fosforu (Ppř) metodou podle Mehlicha III. Výsledky se hodnotí časovým zpracováním výsledků z cyklu 5 let a i pomocí bilančního vyhodnocení. Tyto výsledky AZZP slouží jak k určování dávek živin a to podle doporučení metodik pro normální nebo úsporné hnojení, které vypracoval VÚRV, v. v. i. Praha-Ruzyně, tak i k určení časového vývoje půdní zásoby živin v 5letém cyklu.

Limagrain

Teorie

Je předpoklad, že po nám neznámé dlouhé době se tvoří nová dynamická rovnováha, která má být odolná proti negativním změnám obsahu P v orné půdě. Z praktického hlediska je nutno znát, jaká dávka P-hnojiva při určitém obsahu P se má použít, jak se tato dávka projeví po určitém časovém období na změně obsahu P a jakou dávku P-hnojiva použít, aby se obsah P zvýšil o určitou hodnotu za určitý časový interval.

To znamená, jaká minimální dávka průmyslového P-hnojiva (Pmin) se může použít, aby nedošlo k výraznému snížení půdní úrodnosti. Za účelem prognostického zjištění těchto informací byl vypracován model P-MOTICH (Model of Time Changes - model časových změn). Program (model) byl sestaven zpracováním 478 různých výsledků, včetně charakteristik různých půd, dodaných z ÚKZÚZ Brno, ÚKSÚP Zvolen a VÚRV Praha. Každý krok z programu lze posunovat vpřed i nazpátek. Výpočty jsou založeny na řešení pomocí vícenásobných regresních rovnic podle níže uvedených kroků:

1. krok - Zařazení pozemku do jedné ze 4 skupin (tab. 1).

2. krok - Určení pH půdy a množství P stanoveného metodou Mehlich III.

3. krok - Určení, jestli se hnojilo nebo nehnojilo statkovými hnojivy (např. hnůj) a určení posklizňových zbytků, a to po ostatních plodinách nebo po vojtěšce.

4. krok - Hodnota dávky vypočtená z Pcelk je pouze pomocná pro výpočet dávky minerálního fosforu (Pmin), který je výchozí pro ostatní ukazatele (prvek fosfor).

5. krok - Přepočet z Pmin na dávky zvoleného průmyslového hnojiva - 10 druhů.

6. krok - Výpočet obsahu P při aplikaci vypočtené dávky Pmin za určenou dobu t (např. 5 let) a výpočet každoroční dávky Pmin na zvýšení požadovaného obsahu přístupného fosforu za dobu t minimálně o 10 mg P/kg.

Výběr lokalit a jejich hodnocení

Demonstrace programu je provedena analýzou půd z části vybraných pokusů z Oddělení pokusných stanic VÚRV nacházející se v oblastech: Pohořelice (Dyjsko-svratecký úval), Kostelec nad Orlicí (Orlická tabule), Pernolec (Podčeskoleská pahorkatina), Humpolec (Křemešnická vrchovina) a Vysoké nad Jizerou (Podjizerská hornatina) a to tak, aby byl naplněn výchozí požadavek programu P-MOTICH uvedený v tabulkách 1 a 2.

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky stanovení P z půdních vzorků metodou Mehlich III a základní charakteristika oblastí podle vytipovaných pokusných stanic VÚRV. Z příslušných dlouhodobých pokusů jsou uvedeny pouze kombinace bez hnojení fosforem a nejvyšší dávkou fosforu (80 kg P/ha).

K určení dávek P-hnojiv z obsahu P byla použita metodika Neuberga z roku 1995 (Výživa rostlin a hnojení). Nutno podotknout, že v uvedené metodice jsou dávky podle metody Mehlich II, která byla přepočtena na metodu Mehlich III. Přepočet lze provést pro jejich vysoce průkazný korelační vztah (r = 0,993). Uvedené dávky fosforu v metodice z roku 1995 proti Komplexní metodice z roku 1990 jsou již snížené. Dávky P-hnojiva vypočtené programem P-MOTICH určují pod jakou dávku fosforu by se nemělo jít, aby nedošlo ke snížení půdní úrodnosti.

Tab. 1: Zařazení pozemku do jedné ze 4 skupin

Skupiny půd

Výrobní oblast a průměrné EVH t/ha

Klimatický region

pH

Optimální rozmezí Ppoh

Nejúrodnější nížinné půdy

kukuřičná, řepařská 6,0–6,5

VT, T1, T2

neklesne pod 6,5

142–189

Úrodné půdy nížinné

převážně řepařská 5,0–5,5

T3, MT1, MT2

většinou 5,5–6,5

43–86

Úrodné půdy nižších pahorkatin

typicky bramborářská 4,5–5,0

MT1, MT2, MT3

většinou 5,5–6,5

40–71

Vyšší pahorkatiny, vrchoviny

bramborářská a horská 3,5–4,0

MT3, MT4, MCH

nižší než 5,5

31–69

Tab. 2: Výsledky stanovení pH, Mehlich III a určení charakteristik stanic

Stanice

Půdní druh a subtyp

pH

Mehlich III (mg P/kg)

Klimatický region

EVH (t/ha)

Pohořelice

ČMh

7,1

127

VT

6,0–6,5

těžká

6,9

161

Kostelec nad Orlicí

HMg

5,8

119

MT2

5,0–5,5

středně těžká

5,9

155

Pernolec

KMm

6,7

100

MT4

4,5–5,0

středně těžká

6,5

146

Humpolec

KMd

6,4

50

MT4

4,0–4,5

středně těžká

6,4

89

Vysoké nad Jizerou

PZk

6,5

27

MCH

3,5–4,0

lehká

6,6

80

Vysvětlivky: výsledky stanovení dle Mehlich III,  pH a rozmezí EVH

Hodnocení výsledků získaných z programu

V tabulce 3 jsou uvedeny dávky fosforu, a to jak v prvcích v kg P/ha, tak i v kg P2O5/ha na variantách bez statkového hnojiva (var. 1) a i v případě pravidelného organického hnojení (var. 2) dávkou, kdy se její hodnota snižuje o 15 kg P2O5/ha nebo o 6,5 kg P/ha, v našem případě 6,5 kg Pmin/ha. Statisticky bylo zjištěno, že při obsahu P nad 120 mg P/kg podle Mehlicha III, by se nemuselo hnojit. Přepočet byl proveden i na hnojivo superfosfát trojitý (Sup3).

Pohořelice

a) Varianta 1 a 2 - při obsahu P127 a 161 mg P/kg do příštího AZZP by se teoreticky nemuselo hnojit, ale jakákoliv dávka fosforu by byla prospěšná. Podle Mehlicha III na var. 1 je určená dávka 45 kg P2O5 /ha a na 2. var. 30 kg P2O5/ha.

Kostelec nad Orlicí

a) Varianta 1 - při obsahu P119 mg P/kg by se už teoreticky nemělo hnojit, ale pro názornost jsou uvedeny vypočtené hodnoty: 8 kg Pmin, 18 kg P2O5 a 42 kg Sup3/ha. Při obsahu P155 mg P/kg se podle výpočtů nemusí hnojit. V obou obsazích P podle Mehlicha III je doporučeno 35 kg P2O5/ha.

b) Varianta 2 - při obsahu P119 a 155 mg P/kg se hnojit nemusí, i když je pro názornost uvedena vypočtená dávka u obsahu P 119 mg P/kg: 2 kg Pmin, 6 kg P2O5 a 10 kg Sup3/ha. V obou obsazích P podle Mehlicha III je doporučena dávka 20 kg P2O5/ha.

Pernolec

a) Varianta 1 - při obsahu P100 mg P/kg je minimální dávka fosforu 20 kg Pmin, 45 kg P2O5 a 102 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 80 kg P2O5/ha. Při obsahu 146 mg P/kg by se nemělo hnojit, ale přesto jsou uvedeny vypočtené hodnoty: minimální dávka 9 kg Pmin, 20 kg P2O5 a 45 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 45 kg P2O5/ha.

b) Varianta 2 - při obsahu P100 mg P/kg je minimální dávka fosforu 14 kg Pmin, 33 kg P2O5 a 68 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 50 kg P2O5/ha. Při obsahu 146 mg P/kg by se nemělo hnojit, ale přesto jsou uvedeny vypočtené hodnoty: minimální dávka 4 kg Pmin, 9 kg P2O5 a 20 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je dávka 30 kg P2O5/ha.

Humpolec

a) Varianta 1 - při obsahu P50 mg P/kg je minimální dávka fosforu 32 kg Pmin, 73 kg P2O5 a 163 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je dávka 80 kg P2O5/ha. Při obsahu 89 mg P/kg je minimální dávka fosforu 23 kg Pmin, 53 kg P2O5 a 117 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III 65 kg P2O5/ha.

b) Varianta 2 - při obsahu P50 mg P/kg je minimální dávka fosforu 26 kg Pmin, 60 kg P2O5 a 130 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 75 kg P2O5/ha. Při obsahu 89 mg P/kg je minimální dávka 17 kg Pmin, 39 P2O5 a 84 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 50 kg P2O5/ha.

Vysoké nad Jizerou

a) Varianta 1 - při obsahu P27 mg P/kg je minimální dávka fosforu 32 kg Pmin, 73 kg P2O5 a 161 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 115 kg P2O5/ha. Při obsahu 80 mg P/kg je minimální dávka fosforu 23 kg Pmin, 53 kg P2O5 a 115 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III 65 kg P2O5/ha.

b) Varianta 2 - při obsahu P27 mg P/kg je minimální dávka fosforu 25 kg Pmin, 57 kg P2O5 a 128 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 100 kg P2O5/ha. Při obsahu 80 mg P/kg 16 kg Pmin, 36 P2O5 a 82 kg Sup3/ha, podle Mehlicha III je 50 kg P2O5/ha.

Při provádění AZZP je cyklus 5 let a proto bylo vypočteno, jaký bude obsah Ppři minimálním hnojení Pmin. Ve všech případech, jak je uvedeno v tabulce 3, bylo zjištěno, že vypočtené obsahy P za dobu 5 let se výrazně nemění. To signalizuje: Nelze očekávat během 5 let výrazné snížení obsahu P při uváděné minimální dávce a nehrozí tzv. „Rauben či rabování“, protože nastává dynamická rovnováha, při které se fosfor stále doplňuje z půdní zásoby (z půdní úrodnosti). Další informace poskytnou nové výsledky kontroly v mezidobí 5 let nebo až z AZZP za 5letý cyklus.

Z programu se rovněž dá vypočítat jakou minimální dávku Pmin použít, aby se za 5 let obsah P zvýšil o 10 mg P/kg. Dávky Pmin jsou uvedeny v tabulce 3. Při obsahu P vyšším než 120 mg P/kg se nedoporučuje zvyšovat jeho hodnotu, proto jsou u některých pokusných stanic 0 dávky Pmin: Pohořelice u obou obsazích, Kostelec nad Orlicí a Pernolec pouze při vyšším obsahu P. Dávky Pmin jsou stejné na obou variantách.. Rovněž další informace poskytnou nové výsledky kontroly v mezidobí 5 let nebo až z AZZP za 5letý cyklus.

Tab. 3: Přehled dávek P-hnojiva na parcelách bez použití statkového hnojiva, se statkovým hnojivem a ostatní posklizňové zbytky

Stanice

Bez organického hnojení

Organické hnojení

Pmin (A)

Sup3

Pmin (B)

Mehlich III

P za 5 let

Zvýšení

Pmin (A)

Sup3

Pmin (B)

Mehlich III

P za 5 let

Zvýšení

kg P/ha

kg/ha

kg P2O5/ha

mg P/kg

kg P/ha

kg P/ha

kg/ha

kg P2O5/ha

mg P/kg

kg P/ha

Pohořelice

0

0

0

45

125

0

0

0

0

30

125

0

0

0

0

45

158

0

0

0

0

30

157

0

Kostelec
nad Orlicí

8

42

18

35

119

92

2

10

6

20

118

92

0

0

0

35

154

0

0

0

0

20

153

0

Pernolec

20

102

45

65

100

105

14

68

33

50

98

105

9

45

20

45

144

0

4

20

9

30

138

0

Humpolec

32

163

73

80

51

105

26

130

60

75

51

105

23

117

53

65

89

105

17

84

39

50

88

105

Vysoké
nad Jizerou

32

161

73

115

29

51

25

128

57

100

27

51

23

115

53

65

80

51

16

82

36

50

78

51

Vysvětlivky: Pmin (A) - dávka v prvku kg P/ha; Pmin (B) - dávka v kg P2O5/ha; Sup3 - superfosfát trojitý kg/ha,
výpočet obsahu P za 5 let při dávce Pmin (A), zvýšení obsahu P o 10 mg za 5 let každoroční dávkou Pmin

Shrnutí

Byl vypracován program (Model P-MOTICH) podle něhož se dá vypočítat minimální dávka fosforu, pod kterou by se nemělo jít z důvodu narušení tzv. půdní úrodnosti. Bylo zjištěno, že při obsahu přístupného fosforu 120 mg P/kg (Mehlich III) a výše by se nemělo hnojit. Jakákoliv použitá dávka P-hnojiva z různých metodik výživy rostlin a i ekonomického názoru agronoma je pouze přínosem.

Pomocí programu lze vypočítat, jak se projeví pomocí vypočtené dávky fosforu (Pmin) obsah přístupného fosforu za zvolenou dobu, uvedena doba 5 let, do nového AZZP. Bylo zjištěno, že obsah přístupného fosforu se výrazně neměnil. Toto výrazně potvrzuje, jak vyplývá z polních pokusů, že nastává dynamická rovnováha, která udržuje hladinu přístupného fosforu na stejné úrovni a nenastává jeho pokles k nulové hodnotě (rabování).

Rovněž se dá vypočítat obsah hnojiva (Pmin), kterého je zapotřebí každoročně použít, aby se obsah přístupného fosforu za určitou dobu, například 5 let, zvýšil o 10 mg P/kg.

K ukázce využití výsledků získaných tímto programem (modelem) bylo využito 5 půd z Oddělení pokusných stanic VÚRV a to tak, aby byl zahrnut požadavek uvedený v tabulce 1 (1. krok).

Program (model) byl vypracován pod patronací RO 0418. Poděkování patří technikům P. Ivičicovi a L. Medešiové.

Související články

Možnosti hnojení brambor dusíkem během vegetace

31. 05. 2023 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Hnojení Zobrazeno 286x

Vliv hnojení dusíkem a sírou na výnos a olejnatost u řepky ozimé

24. 05. 2023 Bc. Lukáš Lžičař, Ing. Lucie Bečková, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 331x

Nutrino™ Maxx

21. 05. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Hnojení Zobrazeno 218x

Výsledky agrochemického zkoušení půd a jejich využití v praxi

22. 04. 2023 Ing. Michaela Smatanová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 267x

Využití zeolitů jako součást hnojiv

10. 04. 2023 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 362x

Další články v kategorii Hnojení

detail