BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Evidence používání hnojiv

10. 06. 2007 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 19729x

S platností od 1. května 2007 byla novelizována vyhláška o skladování a použití hnojiv. Tato vyhláška byla zveřejněna pod číslem 91/2007 sb. a je to již 4. novela vyhlášky č. 274/1998 Sb., která vyšla na základě zákona č. 156/1998 Sb.
Vyhláška novelizuje nároky na skladování a organických, organominerálních a statkových hnojiv. Další novinkou je právní úprava diferencovaného hnojení a specifikace nároků na zapravení hnojiv do půdy. Tekutá statková a organická hnojiva musí být zapravena do půdy nejpozději do 24 hodin po aplikaci a při aplikaci tuhých hnojiv musí být zapravení provedeno do 48 hodin po aplikaci.

Proseeds

S platností od 1. května 2007 byla novelizována vyhláška o skladování a použití hnojiv. Tato vyhláška byla zveřejněna pod číslem 91/2007 sb. a je to již 4. novela vyhlášky č. 274/1998 Sb., která vyšla na základě zákona č. 156/1998 Sb.
Vyhláška novelizuje nároky na skladování a organických, organominerálních a statkových hnojiv. Další novinkou je právní úprava diferencovaného hnojení a specifikace nároků na zapravení hnojiv do půdy. Tekutá statková a organická hnojiva musí být zapravena do půdy nejpozději do 24 hodin po aplikaci a při aplikaci tuhých hnojiv musí být zapravení provedeno do 48 hodin po aplikaci.
V této vyhlášce je také několik podstatných změn týkajících se evidence používání hnojiv. Celkově došlo k úplnému přepracování informací povinných pro evidování hnojiv, která však již nejsou vzorem pro vedení evidence. Nově je přímo ve vyhlášce uvedena povinnost pouze zaznamenat údaje uvedené v příloze vyhlášky, tzn., že rozhodující jsou pouze uvedené údaje, ale nikoliv jejich forma. Tato úprava se také značně liší a zjednodušuje dříve vydanou evidenci hnojiv prostřednictvím Ministerstva zemědělství.
Další novinkou ve vedení evidence je povinnost zapisování údajů. Nově je stanoveno, že údaje musí být zaznamenány nejpozději první den následujícího kalendářního roku, než ve kterém byla hnojiva aplikována. Tzn., že údaje musí být zaznamenány během roku, ve kterém byla hnojiva aplikována. To výrazně zjednodušuje nároky na dobu zaznamenání údajů a ty mohou být kontrolními orgány vyžadovány až v uvedeném termínu, tzn. až v následujícím roce.
Stejně jako dříve i nyní jsme pro Vás připravili v našem vydavatelství Kurent přehledný evidenční sešit s rozsahem 40 stran, kde jsou uvedeny všechny údaje potřebné pro vedení evidence, zjištění obsahu živin a plánování skladovacích kapacit. Tento sešit si můžete objednat na http://www.agromanual.cz/cz/publikace nebo na dalších kontaktech.

 

Dále uvádíme kompletní znění vyhlášky se zapracovanými novelami bez nároku na jech úplnost a správnost.

 

Kompletní znění

vyhlášky

Ministerstva zemědělství
o skladování a způsobu používání hnojiv

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.: a zákona č. 91/2007 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Skladování hnojiv a statkových hnojiv

§ 1
Skladování tuhých minerálních hnojiv

(1)  Tuhá minerální hnojiva se skladují ve skladech1) jako volně ložená nebo balená.

(2) Volně ložená minerální hnojiva se skladují
a) v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m,
b) v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky, nebo
c) v zásobnících.

(3) Balená minerální hnojiva se skladují pouze v obalech k tomu určených. Do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách. Nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak.

 

§ 2
Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného

(1) Jednosložkovými hnojivy typu dusičnanu amonného se pro účely této vyhlášky rozumějí hnojiva s celkovým obsahem obou forem dusíku vyšším než 28 %.

(2) Hnojiva uvedená v odstavci 1 se mohou skladovat pouze
a) ve skladech,1) odděleně a chráněna před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,
b) balená a v množství maximálně do 25 tun,
c) tak, aby byla chráněna proti přímému slunečnímu záření,
d) minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 0,5 m od tepelného a světelného zdroje, a
e) za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.

§ 3
Skladování kapalných minerálních hnojiv

(1) Kapalná minerální hnojiva se skladují v nádržích2) k tomu účelu vybudovaných a označených názvem skladovaného hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné.

(2) Suspenzní minerální hnojiva se skladují v nádržích opatřených účinným míchacím zařízením.

§ 3a
Skladování organických a organominerálních hnojiv

(1) Kapalná organická a organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí uvedeno jinak3).
(2) Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve stavbách zabezpečených stejným způsobem jako stavby pro skladování tuhých statkových hnojiv3) s vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod, jejichž součástí je sběrná jímka tekutého podílu, nebo způsobem uvedeným v § 1 odst. 2 ve skladech1).
(3) Balená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve skladech1) způsobem uvedeným v § 1 odst. 3.
(4) Tuhé organické hnojivo připravené pro vlastní účely ze statkových hnojiv může být před jeho použitím uloženo na zemědělské půdě nejdéle po dobu 24 měsíců.

 

§ 4
Skladování statkových hnojiv

 


(1) Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva odpovídá jejich skutečné produkci za 6 měsíců. Toto neplatí pro uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle po dobu 24 měsíců.
(2) Jímky a nádrže3), popřípadě podroštové prostory ve stájích odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí uvedeno jinak.
(3) Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané prokazatelným způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem produkce statkových hnojiv podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod, použijí se průměrné hodnoty produkce statkových hnojiv podle přílohy č. 3, tabulky A a požadované skladovací kapacity se stanoví podle přílohy č. 3, tabulky B. V případě pastvy nebo pobytu hospodářských zvířat na zemědělské půdě se potřeba skladovacích kapacit úměrně snižuje.
(4) Kapacity skladovacích prostor na statková hnojiva stanovené v odstavcích 1 až 3 mohou být sníženy v případě doložitelného uvedení statkových hnojiv do oběhu, jejich využití k výrobě organických hnojiv nebo k produkci bioplynu, popřípadě jejich likvidace jako odpadu, a to úměrně tomuto množství, na základě zpracovaného harmonogramu. Ani po tomto snížení však nesmí být skladovací kapacity menší, než je potřebné k uskladnění dvouměsíční celkové produkce statkových hnojiv.


ČÁST DRUHÁ
Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů na zemědělské půdě a lesních pozemcích a vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a upravených kalů

§ 5
Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů na zemědělské půdě a lesních pozemcích

(1) Při používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.

(2) U statkového hnojiva uváděného do oběhu v souladu s § 3 odst. 2 zákona o hnojivech, je jeho způsob použití uveden v jeho označení.

(3) Diferencované hnojení na základě údajů o vlastnostech půdy nebo stavu porostu splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí pozemku podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o hnojivech. Podmínka rovnoměrného pokrytí pozemku je splněna i v případě hnojení podle zvláštních právních předpisů5).
(4) Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapracovávají hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin.

(5) Pro určování potřeby hnojiv se vychází
a) z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce,
b) z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),
c) z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu), a
d) z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, závlaha).

(6) Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení půdy podle § 10 zákona o hnojivech. Chemickým rozborem je stanovena půdní reakce (pH), obsah uhličitanů, potřeba vápnění, obsah přístupných živin (P, K, Mg, Ca) a kationtová výměnná kapacita půdy.

§ 6
Hnojení lesních pozemků

Hnojiva se používají podle
a) vyhodnocení výsledků chemických rozborů půdy a porostů,
b) vnějších příznaků poruch výživy, růstu a vývoje porostů a jejich celkového stavu,
c) stanovištních podmínek, a
d) výsledků předchozího použití hnojiv v porostech.

§ 7
Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a upravených kalů

(1) V evidenci jsou nejpozději první kalendářní den kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly hnojiva, statková hnojiva, pomocné látky a upravené kaly použity, zaznamenány údaje stanovené v příloze č. 1.
(2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení přívodu živin do půdy v použitých statkových hnojivech, používají se údaje stanovené v příloze č. 2. Pokud se ponechají na pozemku skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin. Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči celkem stanovené v příloze č. 3, tabulce A a údaje o přívodu živin do půdy ve výkalech a moči stanovené v příloze č. 2. Datem použití statkového hnojiva je v tomto případě časové rozpětí pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě. V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení "pastva" nebo "pobyt" s určením druhu nebo kategorie zvířat.

 

Čl. II Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem xxxxxxxxxxxxxxx.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)   Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 54 odst. 1 až 5 a § 55 odst. 6 až 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
2)  § 55 odst. 10 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
3)   Vyhláška č. 137/1998 Sb.
Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

4) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Například nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
6) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Ukázka evidence přípravků dle této novely zde

Související články

Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí

01. 08. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 179x

Zapojte se do diskuze EU o udržitelném používání přípravků - ovlivněte budoucnost

28. 07. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 163x

Pravidla pro používání přípravků a jejich aplikaci

18. 05. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Legislativa Zobrazeno 533x

Změny v hospodaření ve zranitelných oblastech

25. 08. 2021 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1501x

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

21. 10. 2020 Ing. Jana Konečná, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 1963x

Další články v kategorii Legislativa

detail