Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Pravidla pro používání přípravků a jejich aplikaci

18. 05. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Legislativa Zobrazeno 1095x

Nejen použití vhodného přípravku nebo moderních technologií nebo techniky, ale zejména správný postup jednotlivých kroků při používání přípravků na ochranu rostlin a aplikační techniky je zárukou efektivity, a hlavně bezpečnosti pro naše zdraví a životní prostředí.

Proseeds

V dnešní době všichni vzhlížejí k preciznímu zemědělství a novým technologiím, které umožňují snížit množství použitých přípravků. Ano, to je v pořádku. Ale je dostatečný přehled o tom, jak se přípravky přepravují na místo jejich použití, jak a kde se připravuje postřiková kapalina (rozmíchávají přípravky), zda se při aplikaci zohledňují povětrnostní podmínky či dodržuje pracovní režim a omezuje nežádoucí úlet?

Správné postupy projektu TOPPS Water Protection

Přeprava přípravků

Abychom mohli připravit postřikovou kapalinu na místě, kde je postřikovač plněn, je třeba tam přípravky na ochranu rostlin přepravit. Přeprava by měla být co nejbezpečnější. Doporučuje se obaly s přípravky převážet v uzavíratelných boxech, kde jsou zabezpečeny před poškozením, ztrátou a případně odcizením. Pravidla přepravy hovoří také o plánování trasy, po které se přípravky budou přepravovat. Pokud cesta vede kolem vodních toků nebo vodních zdrojů, mělo by to být zohledněno a trasu případně upravit a vyhnout se takovým místům.

Pokud dochází k přípravě postřikové kapaliny na farmě a poté postřikovač s naplněnou nádrží přejíždí na pole po pozemní komunikaci, je třeba předvídat a počítat s možností vzniku nebezpečné situace.

Stanovení dávky přípravku a množství vody

Dávku nebo rozsah dávkování jednotlivých přípravků proti konkrétním škodlivým organizmům lze nejlépe zjistit z návodu k použití, a to jak v objemových či hmotnostních jednotkách (l, kg) na 1 ha, tak i v řadě případů v procentech ředění a jsou pro uživatele závazné. Vyšší hranice dávky se doporučují pro silnější stupeň napadení škodlivým organizmem a naopak.

Množství postřikové kapaliny - hektarová dávka se řídí stavem porostu, typem použitého přípravku, charakterem škodlivého organizmu, použitou aplikační technikou, a také povětrnostními podmínkami. Vyšší dávky vody se doporučují při ošetřování vysokých a hustých kultur nebo porostů (velký povrch zelené hmoty), pro aplikaci kontaktně působících přípravků (fungicidy, desikanty atp.), a také při aplikaci za teplého a suchého počasí, kdy dochází k větším aplikačním ztrátám odparem.

V souvislosti se snižováním používání přípravků se hovoří o „nízkých dávkách“ (musí být v rozsahu povolení). To je samozřejmě možné. Takový požadavek dává prostor pro využívání pomocných látek, s jejichž podporou lze dávky přípravku snížit, aniž by to ovlivnilo výslednou účinnost, a navíc tyto prostředky většinou zlepšují vlastnosti postřikové kapaliny (např. její přilnavost na povrch ošetřované plodiny nebo snižují riziko úletu). Výsledky s použitím některých pomocných látek ukazují nejen na zlepšení kvality pokryvnosti postřikovaných porostů, ale také lepší stabilitu přípravků v postřikové kapalině, vlastnosti podílející se na snižování úletu kapek postřiku, a také na možnosti požadovaného snižování dávek přípravků.

Dostupné jsou také nízkoobjemové technologie (ULV), které umožňují zejména nižší spotřebu přípravku při jeho stejné účinnosti, ale také téměř bezúletovou a přesnou aplikaci. Tyto technologie jsou v současné době prosazovány i v souvislosti se zaváděním principů integrované ochrany rostlin.

Míchání a plnění

Nádrž postřikovače by měla být plněna kvalitní čistou vodou, bez mechanických a dalších příměsí. Na vlastnostech vody může záviset výsledek aplikace. Nevhodné pH nebo nevhodná tvrdost vody může účinnost některých účinných látek snížit, případně zkomplikovat aplikaci.

Používání přimíchávacího zařízení (vyplachovací zařízení), které mimo jiné usnadňuje práci obsluhy by mělo být samozřejmostí u všech polních postřikovačů. Poznámka: V současné době všechny nové polní postřikovače musí být tímto zařízením vybaveny viz ČSN EN ISO 16119. Pro plnění přípravků lze použít i jiná, k tomuto účelu vyvinutá zařízení. Jedná se o tzv. uzavřené systémy pro plnění kapalných přípravků. Umožňují plnění přípravků z originálních obalů (ať jen části nebo celého obsahu obalu), bez přímého kontaktu obsluhy s přípravkem.

I zde je však důležité řídit se pokyny pro plnění na etiketě přípravku. Obecně se přípravky nesmí nikdy plnit do prázdné postřikové nádrže. Používat se smějí pouze registrované směsi přípravků. Je nutné přečíst si návod k použití - etiketu a zkontrolovat kompatibilitu všech použitých pomocných nebo podpůrných látek.

Plnění postřikovače na okraji pole je potřeba věnovat pozornost
Plnění postřikovače na okraji pole je potřeba věnovat pozornost

Umístění obalů s přípravky v přepravní bedně na ložné ploše vozidla
Umístění obalů s přípravky v přepravní bedně na ložné ploše vozidla

Pro plnění přípravku do nádrže využívejte přimíchávací zařízení
Pro plnění přípravku do nádrže využívejte přimíchávací zařízení

Sraženina přípravku na ochranu rostlin vytvořená v nádrži postřikovače
Sraženina přípravku na ochranu rostlin vytvořená v nádrži postřikovače

Provádění postřiku

V případě zjištění problému - závady je třeba ihned přerušit práci, zastavit a opravit poruchu na postřikovači. Ukončit aplikaci a napravit problém, pokud postřikovač představuje jakékoli riziko, jako např. propouštějící hadice nebo ucpané - kapající trysky. Při nápravě a odstraňování jakékoli chyby je třeba připomenout potřebu použití vhodných ochranných pracovních pomůcek a zachycení případně uniklé postřikové kapaliny. Je vhodné se řídit pokyny výrobce postřikovače.

Nepostřikovat přes vodní toky, studně, kanály, prameny a zpevněné plochy. Podle situace přitom uzavřít trysky a/nebo část nebo celou sekci rámu (je-li postřikovače vybaven systémem uzavírání trysek). Respektování ochranných pásem a vzdáleností patří k omezením, jejichž snahou je chránit vodu a vodní zdroje před případným znečištěním přípravky na ochranu rostlin. Tato omezení jsou stále častější a vypořádání se s nimi je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Aplikované přípravky nesmějí zasáhnout sousední plochy nebo necílové organizmy, takže zohledňování těchto omezení, jejichž cílem je ochrana vody před znečištěním možným úletem postřiku nebo splachem je velmi důležité.

Omezení použití přípravku

Je třeba dodržovat ochranná pásma a ochranné vzdálenosti nebo neošetřené pásy kolem studní, jsou-li stanoveny, a také mít na paměti pravidla pro aplikaci v blízkosti necílových ploch a citlivého prostředí. I tato omezení lze vyčíst z etikety každého přípravku.

Aplikace může být zcela vyloučena nebo zásadně omezena úředně stanovenou ochrannou vzdáleností. Tato vzdálenost stanovená pro konkrétní přípravek musí být dodržována. Její případná redukce - zkrácení je v některých případech možná, je-li aplikace provedena podle stanovených požadavků. Z pohledu aplikační techniky se jedná o použití zařízení, které odpovídá protiúletovým klasifikacím, které ÚKZÚZ zveřejňuje na svém webu. V takovém případě lze některé ochranné vzdálenosti adekvátně zkrátit. Tato pravidla je však potřeba správně použít, aby zkrácení bylo úřadem akceptováno.

Je zapotřebí dávat přednost nastavení střední až hrubé kvality postřiku a brát v úvahu rychlost a směr větru. Zkontrolovat specifické požadavky na etiketě. Při výběru protiúletové trysky brát v úvahu určité snížení pokryvnosti ošetřované plodiny, což je důsledkem produkce větších kapek a eliminace tvorby jemného kapkového spektra těmito tryskami.

Při aplikaci myslet na to, aby se kapky postřiku s přípravkem nestaly znečišťujícím faktorem vody (podzemní i povrchové). Vyhnout se aplikacím přípravků na jedno místo. Tzv. zavodňování rozvodů neprovádět u stojícího postřikovače. V takovém případě se postřiková kapalina soustřeďuje na jednom místě, čímž se zvyšuje riziko znečištění okolního prostředí. K zavodnění používat recirkulační systémy, nebo zavodňovat rozvody na poli, kde se má postřik aplikovat, a nejlépe již za jízdy.

Využití systému podpory vzduchem zabezpečí významné snížení úletu
Využití systému podpory vzduchem zabezpečí významné snížení úletu

Obsluha postřikovače při aplikaci

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků ochrany zdraví při práci musí obsluha postřikovače dodržovat tyto zásady:

  • ošetření začínat na závětrné straně pozemku; na opačné návětrné straně se provádí plnění nádrže, příprava postřikové kapaliny apod.;
  • dodržovat zvolenou pracovní pojezdovou rychlost v obou směrech jízdy i v členitém terénu, (pracovní rychlost by měla být konstantní při jízdě po rovině, z kopce i do kopce);
  • dodržovat pracovní záběr postřikovače, při záběru 12 a více metrů i za pomoci směrové navigace (využití satelitní navigace, pěnové značkovače atp.);
  • na souvratích vypínat postřik a okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem;
  • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků;
  • sledovat dodržování pracovního tlaku a funkci trysek;
  • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a pokud možno na suchý porost.

Nežádoucí úlet

Je důležité vždy minimalizovat úlet postřiku. Zkontrolovat etiketu přípravku, zda neobsahuje specifické minimalizační požadavky. Vždy používat postřikovač v rámci doporučení na etiketě, které je schopno omezovat zejména úlet postřiku větrem. Před i během aplikace monitorovat povětrnostní podmínky. Vyhnout se postřikování za letních dnů s velmi teplým prouděním vzduchu, (zvedající se teplý vzduch působením turbulentních vztlakových sil může odnést zbytky účinných látek aplikovaných přípravků mimo ošetřený pozemek). Pokud je to možné, odložit postřik na chladnější část dne. Je-li třeba, přizpůsobit parametry postřiku - např. snížení výšky ramen, pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů (rosičů) omezit podporu vzduchem (snížit otáčky ventilátoru nebo jej vypnout). Vždy však pouze v rozmezí, která odpovídají správným postupům a doporučením výrobce postřikovače nebo trysek.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci = rychlost větru a dodržování požadované pracovní rychlosti má zásadní vliv na kvalitu postřiku a tedy na kvalitní využití potenciálu aplikovaných přípravků.

Respektování rychlosti větru ve spojení s odpovídající pracovní rychlostí má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku. Brání se tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin. U postřikovačů vybavených systémem podpory vzduchem je možné aplikaci provádět i za podmínek, při kterých je použití standardně vybaveného postřikovače již hraniční.

Podpora vzduchem umožňuje vhodnější načasování postřiku; prodlužuje využití takto vybavených postřikovačů v aplikačních dnech; snížení množství vody na jednotku plochy včetně celkového efektivnějšího výsledku aplikace. Její použití je vhodné také pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikace přípravků (tzn. před setím nebo před vzejitím plodiny) na ošetřovaném pozemku. Systém podpory vzduchem je však důležité správně nastavit a seřídit i vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám (zejména rychlosti a směru větru).

Postřikovače vybavené systémem podpory vzduchem jsou většinou klasifikovány v nejvyšší třídě omezení úletu (TOU 90 %) a aplikaci je možné provádět běžnými standardními štěrbinovými tryskami. Používání protiúletových trysek se v tomto případě nevyžaduje.

Závěr

Správný postup a zohledňování pravidel pro aplikaci přípravků napomůže snížit dopady a rizika pro lidské zdraví i pro životní prostředí. Zejména vodní zdroje vyžadují zvláštní pozornost a ochranu.

Nástrojem nejen pro diskusi o správné aplikaci, ale i pro správný přístup k aplikaci jsou mimo jiné výstupy projektu TOPPS Water Protection, o kterém se lze více dozvědět na www.topps-life.org nebo z instruktážních materiálů, které byly v rámci projektu zpracovány a vydány také tiskem v českém jazyce.

foto: P. Harašta, TOPPS, Sprayers 101

Související články

Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí

01. 08. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 354x

Změny v hospodaření ve zranitelných oblastech

25. 08. 2021 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1678x

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

21. 10. 2020 Ing. Jana Konečná, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 2156x

Nová strategie výroby a používání minerálních hnojiv

05. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2024x

Novela vyhlášky o používání hnojiv a jejich evidenci

17. 01. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 13241x

Další články v kategorii Legislativa

detail