BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

01. 01. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 13264x

Dne 1.8.2004 vstoupila v platnost vyhláška č. 399/2004 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv. Tato vyhláška Ministerstva zemědělství vyšla na základě §16 Zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a o agrochemickém zkoušení půd (Zákon o hnojivech) ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

Proseeds

Dne 1.8.2004 vstoupila v platnost vyhláška č. 399/2004 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv. Tato vyhláška Ministerstva zemědělství vyšla na základě §16 Zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a o agrochemickém zkoušení půd (Zákon o hnojivech) ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

V první části vyhlášky se upravuje způsob skladování hnojiv. Volně ložená tuhá hnojiva se smí skladovat do výše 6 m, jednotlivá hnojiva musí mít odstup min. 2 m a každá hromada musí být řádně označena. Volně ložená hnojiva se podle vyhlášky také mohou skladovat v zásobnících a nebo oddělena přepážkami, přičemž naskladněné hnojivo nesmí přesahovat horní hranu přepážky. Hnojiva balená v pytlích po 50 kg se smí skladovat na sobě max. do výšky 1,5 m, při skladování na paletách max. do výšky 3,5 m.

Vyhláškou je také přesně stanoveno, jak se mohou skladovat jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného (LA), přičemž jako toto hnojivo je klasifikováno, pokud obsahuje více než 28 % N. Tato hnojiva vzhledem k nebezpečí výbuchu musí být skladována balená, oddělená a chráněna před jakýmkoliv vnosem látek organického původu (piliny, sláma, olej atd.) nebo látek reagujících alkalicky (vápno, cement atd.). Na skladované hnojivo nesmí přímo dopadat sluneční záření a smí být skladováno maximálně v množství do 25 t. Další podmínkou skladování LA je, že se musí dodržet odstup 1 m od stěn a stropu skladu a minimálně 0,5 m od tepelného nebo světelného zdroje. Poslední podmínkou skladování je, že ve skladu musí být neprodleně odstraněny zbytky obalů a rozsypané hnojivo.

Kapalná hnojiva se smí skladovat v řádně označených nádržích vybudovaných pro tento účel. Zásobníky musí být umístěny ve vaně, jejíž objem je větší než objem největší nádrže v ní umístěné.

Vyhláška také stanovuje náležitosti skladování statkových hnojiv. Velikost skladovacích prostor musí odpovídat skutečné produkci hnoje příp. jiných statkových hnojiv za 6 měsíců. Do tohoto množství se nezapočítávají statková hnojiva uložená na zemědělské půdě. Jímky musí odpovídat minimálně 4-měsíční produkci kejdy nebo 3-měsíční produkci močůvky a hnojůvky. Pokud nemáte požadované údaje, lze pro naplánování produkce statkových hnojiv použít tabulky uvedené v příloze této vyhlášky nebo v Evidenci používání hnojiv vydané vydavatelstvím Kurent.

V druhé části vyhlášky č. 399/2004 je stanoveno, jak se mají správně aplikovat hnojiva, pomocné přípravky, kaly atd., na zemědělské a lesní půdě. Všechny látky uvedené v této vyhlášce se musí aplikovat tak, aby bylo zabráněno jejich přímému vniknutí do povrchových vod a na sousední pozemky. Na celém pozemku má být použita vyrovnaná dávka a musí být zajištěno rovnoměrné pokrytí. Po aplikaci kejdy nebo močůvky musí být zajištěno zapravení do 24 hodin po aplikaci, toto neplatí, pokud se použijí hadicové aplikátory pro přihnojení řádkových porostů. Po aplikaci hnoje a průmyslových kompostů je třeba zajistit zapravení do 48 hodin. Pokud se aplikuje dusík v kejdě nebo močůvce za účelem rozkladu posklizňových zbytků, je možné použít dávku do 80 kg N/ha.

Vyhláškou je také stanoveno, že potřebu živin je třeba určovat podle předpokládaného výnosu, obsahu přístupných živin na stanovišti, půdní reakci, poměru důležitých živin, obsahu organické hmoty a vlivu technologie pěstování na přístupnost živin.

Nakonec vyhláška stanovuje náležitosti, podle kterých je třeba vést Evidenci o použití hnojiv. Tuto evidenci jsou povinní vést všechny osoby podnikající v zemědělství a lesnictví. Vzor vedení evidence je uveden v příloze vyhlášky a přehledně uspořádané formuláře pro vedení evidence si můžete také objednat v napídce publikací Agromanuálu. Evidenci jsou všichni podnikatelé v zemědělství povinní vést soustavně a řádně. Evidence se vede o množství, druhu a době použití podle jednotlivých pozemků, kultur a let. Evidenci je třeba uchovávat minimálně po dobu 7 let a na požádání ji předložit kontrolnímu orgánu. Za nesprávné vedení evidence muže kontrolní orgán, kterým je v tomto případě ÚKZÚZ, uložit pokutu do výše 50 tis. Kč a pokud se jedná o opakované porušení muže pokuta činit až 500 tis. Kč. Za opětovné se považuje, pokud se dopustíte přestupku do jednoho roku po udělení pokuty. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy ústav zjistil porušení předpisů nebo nejpozději do 3 let ode dne, kdy došlo k porušení povinností.

Související články

Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí

01. 08. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 180x

Zapojte se do diskuze EU o udržitelném používání přípravků - ovlivněte budoucnost

28. 07. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 163x

Pravidla pro používání přípravků a jejich aplikaci

18. 05. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Legislativa Zobrazeno 533x

Změny v hospodaření ve zranitelných oblastech

25. 08. 2021 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1501x

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

21. 10. 2020 Ing. Jana Konečná, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 1963x

Další články v kategorii Legislativa

detail