Chemap Agro s.r.o.

Porovnání různých způsobů výživy a podpůrných přípravků u kukuřice

14. 05. 2018 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 801x

Dusíkaté hnojení ke kukuřici je hlavním prvkem při výživě kukuřice. Jak postupovat pro navýšení výnosů? Klademe si otázku, jestli rozdělit dávku dusíku nebo aplikovat všechen dusík najednou, eventuálně v jaké formě? Na trhu je množství moderních dusíkatých a kombinovaných hnojiv, se kterými pěstitel nemá zkušenosti a obává se vyšší ceny, někdo zas dá přednost klasické výživě s využitím amofosu pod patu a močovinou. Je tedy zapotřebí se zabývat otázkou co dát kukuřici navíc, abychom zvýšili výnos? V našem příspěvku uvádíme způsoby výživy kukuřice s využitím moderních hnojiv a podpůrných přípravků na list.

Agronutrition

Na fakultním pracovišti v Červeném Újezdě byly zkoušeny nižší a vyšší dávky dusíku se zaměřením na podpůrné listové přípravky a listových hnojiv. Jestliže kukuřice nemá dostatečně pevné, sytě zeleně zbarvené listy, může to svědčit o nedostatku některého makroprvku. V této chvíli je na řadě co nejrychleji aplikovat moderní listové hnojivo na list, které způsobí rychlé dodání potřebných nedostatkových prvků. Sníží stres chladem a má vliv na vyšší syntézu chlorofylu (především se jedná o hnojiva s obsahem Zn, B).

Rostliny skupiny C4, mezi které patří i kukuřice, jsou charakteristické tím, že za kratší dobu vytvoří vyšší přírůstek biomasy, protože mají nižší fotorespiraci.

Kukuřice má vyšší nároky na zinek, při jeho nedostatku dochází k poruchám funkce chloroplastů a snižuje se intenzita fotosyntézy. Vnější projev deficitu na listech kukuřice můžeme pozorovat jako pruhovitost. Zinek pozitivně ovlivňuje průběh kvetení, kvalitu opylení, vývoj generativních orgánů a je aktivátorem mnoha enzymů. Rostliny tento prvek uvítají pozitivně a uvádí se rozpětí odběru zinku výnosem kukuřice od 125 do 280 g/ha. Zinek je nejlépe přijatelný a využitelný v chelátové formě. Ostatní formy jsou podstatně méně efektivní.

Dalším prvkem, který může zlepšit kvalitu rostlin, je bór, který patří mezi významné rostlinné živiny. Ačkoliv je řazen mezi mikroprvky, zastává v rostlině mnohé významné funkce na úrovni makroprvků. Kukuřice a ostatní jednoděložné rostliny mají oproti dvouděložným nižší obsah bóru. Avšak kukuřice je citlivější na nedostatek bóru ve srovnání s pšenicí nebo s ječmenem, důvodem je celková potřeba bóru daná množstvím vytvořené biomasy. Bór zastupuje významnou stavební funkci, významně se účastní na tvorbě a stabilitě buněčných stěn. Dále se podílí na tvorbě organických látek, zejména tvorbě bílkovin. V neposlední řadě se významně podílí na tvorbě generativních orgánů.

Polní pokusy

Pokusy byly založeny na Výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdě v roce 2017. Předplodinou byla vždy pšenice ozimá. Proběhla standardní příprava půdy po předplodině pšenici - na podzim střední orba, na jaře standardní příprava a urovnání pozemku pro kukuřici. Byla aplikována hnojiva na široko dle metodiky. Setí v obou ročnících bylo uskutečněno začátkem května. Byl vybrán hybrid KWS Ronaldinio (FAO 250). Pokusné varianty byly založeny ve čtyřech opakováních. Velikost jedné parcelky (opakování) byla 30 m2 (4 řádky po 10 m). Byla zvolena klasická meziřádková vzdálenost 75 cm. Sklizeň na siláž proběhla 14. září a 15. října na zrno.

Jednotlivé pokusy byly zvoleny na základě potřeby zkoušet rozdílné způsoby výživy kukuřice společně s podpůrnými postřiky na list. Na všech pokusných parcelách byla jako základní hnojení použita UreaStabil v dávce 400 kg/ha.

Agra Group, a. s.: Byly zvoleny tyto varianty: 1) kontrolní varianta; následovala aplikace moderních listových přípravků: 2) Forte Gama + NF Max (4,0 l/ha + 0,2 l/ha) ve fázi od 5 listů; 3) Forte Gama + NF Max (4,0 l/ha + 0,2 l/ha) a od výšky 50 cm aplikován Campofort Speciál Zn (20 l/ha); 4) Nanofyt Si (1,0 l/ha) ve výšce porostu 50 cm; 5) RetafosPrim (5,0 l/ha) ve fázi 5 listů. Aplikační dávka vody 200 l/ha. Forte Gama - roztokové NPK hnojivo 8-12-6, použití na list. NF Max - přípravek ve vývoji, nitrofenolát, k registraci v roce 2019. Campofort Special Zn - listové hnojivo s mírným stimulačním účinkem a vysokým obsahem vodorozpustného zinku pro použití během celé vegetace ve všech plodinách (N 180 g/l, MgO 42 g/l, S 30 g/l, Zn 12 g/l). RetafosPrim - kapalné listové hnojivo NPK s bórem s výrazným aktivačním účinkem založeným na vyváženém působení bioaktivní složky a živin ve specifických formách. NanoFYT Si® - je přípravek obsahující stabilizované nanočástice SiO2 určené pro mimokořenovou výživu postřikem na list. Tento přípravek je určen k rychlému dodání křemíku u obilnin. Křemík zvyšuje pevnost stěn rostlinných buněk, což se projevuje zvýšením tuhosti kutikuly listů a zvýšenou tolerancí ke škůdcům a nemocem.

Chemap, a. s.: Do pokusů byl zařazen pro nás známý listový stimulační přípravek Zeastim, se kterým máme pozitivní dlouholeté zkušenosti. Varianty: 1) kontrolní bez listových aplikací; 2) Zeastim (2,0 l/ha) ve fázi BBCH 14; 3) Zeastim (2,0 l/ha) s ošetřením proti zavíječi. Zeastim - listové stimulační hnojivo kombinující vysokou dávku fosforu s chelátovým zinkem jako dvou nejdůležitějších prvků v doplňkové výživě kukuřice. Hnojivo je dále doplněno o dusík a stimulační látky k urychlení regenerace po použití herbicidu nebo klimatickém stresu.

Galleko: 1) kontrolní varianta; 2) Galleko Univerzál (0,8 l/ha) ve fázi BBCH 18 + Galleko květ a plod (1,0 l/ha) při výšce 100 cm; 3) Galleko růst (0,8 l/ha) ve fázi BBCH 18 + Galleko list (1,0 l/ha) při výšce 100 cm; 4) Galleko růst (0,8 l/ha) ve fázi BBCH 18 + Galleko květ a plod (1,0 l/ha) při výšce 100 cm. Galleko růst - je určeno pro podporu růstu kořenů i nadzemních částí rostlin. Na husté a kvalitní porosty plodin v počátečních fázích růstu. Galleko list - zrychluje růst a metabolizmus s vodou. Galleko Univerzál - má široké použití a je určeno pro podporu růstu rostlin v průběhu celé vegetace od vytvoření kořenů a listové plochy přes období hlavního růstu, až do kvetení a růstu plodů. Galleko květ a plod - je určeno pro oblasti s nízkými nebo nedostatečnými srážkami. Zvyšuje práh odolnosti vůči chorobám. Podporuje intenzivní tvorbu zásobních a účinných látek, cukrů, silic, hořčin.

Výsledky

V tabulkách přinášíme srovnání perspektivních postupů hnojení u kukuřice. Výsledky jsou z jednoho pozemku a roku realizace 2017.

Nejprve srovnáme postupy výživy a stimulace rostlin kukuřice u produktů Agra Group a.s. V tabulce 1 jsou vyznačeny přínosy těchto postupů v procentech. Kontrolní varianta dosáhla 30,87 t/ha biomasy celých rostlin a v sušině to bylo 10,81 t/ha. U sledovaných listových hnojiv byly zjištěny pozitivní výsledky zvýšení výnosu biomasy rostlin. Především aplikace přípravku RetafosPrim s obsahem bóru a varianta s přípravkem Nanofyt Si (zvýšení výnosu až o 12 %, zvýšení výnosu suché hmoty o cca 22 %). Tyto přípravky zrychlovaly dozrávání a ve výnosu suché hmoty byl výsledek ještě patrnější (průměrně 19 a 22 %). Taktéž varianta s přípravkem Forte Gama + NF Max, (NF Max je zatím ve fázi registrace a není volně k dispozici) s pozdější aplikací Campofort Special Zn vykázala zvýšení výnosu celých rostlin o 7,7 %, což je velmi pozitivní výsledek pro pěstitele. U zrnové kukuřice tato varianta vyšla ještě lépe. Přípravky tedy obecně měly pozitivní vliv na snížení stresu rostlin nízkými teplotami, nedostatku P, který je v našich půdách spíš v nižším obsahu.

Stimulovat rostliny v nepříznivých podmínkách ročníku je velmi efektivní. Zkušenosti, které jsme na pracovišti za poslední roky nasbírali, hovoří o vyšší efektivitě těchto podpůrných přípravků v nepříznivých podmínkách. Se společností Chemap spolupracujeme již dlouho a v pokusech během let jsme zaznamenali, nejen na kukuřici ale i na čiroku, trend vyšších výnosů při použití postřikového stimulačního přípravku Zeastim. V dávce udávané výrobcem 2,0 l/ha, s aplikační dávkou vody 200 l, v době nižší teploty, tento přípravek jak ve fázi BBCH 14, tak i ve fázi okolo BBCH 50 vykazoval velmi dobré výsledky. Vyšší vliv tohoto přípravku se projevil v minulých letech, kdy byly podmínky výrazně horší (méně dostupná vláha v době intenzivního růstu). V roce 2017, kdy panovaly na naší stanici dobré vláhové a teplotní podmínky, se jeho účinnost projevila ve větším nasazení zrn v palici a vyšším výnosem zrna (o 7,5 % v čerstvé a 7,9 % v suché hmotě, tab. 2). Zeastim aplikovaný později s insekticidem, přinesl vyšší výnos především u silážní hmoty (4,4 %). Musíme podotknout, že u všech variant byla použita nižší dávka N, a to 120 kg N/ha.

Přípravky firmy Galleko máme i v pokusech u jiných plodin a jsou dobře hodnocené. S pokusy v kukuřici bylo započato v roce 2016, kdy byly zjištěny pozitivní výnosové trendy. Bylo zapotřebí dávat pozor na správné načasování aplikace těchto přípravků. Z tabulky 3 je patrné, že přípravky měly v roce 2017 větší vliv na zvýšení výnosu zrna (22–35 %) než na výnos siláže (7–12 %). Konstatujeme, že varianta s aplikací Galleko Univerzál + Galleko květ a plod spíš prodloužila zrání, přičemž nejlepších výsledků bylo docíleno využitím aplikace Galleko růst + Galleko květ a plod se zvýšením výnosu biomasy o 12,3 %, u zrnové kukuřice pak dokonce o 35,7 %. Tyto stimulační přípravky měly vysokou účinnost při správně zvolené době aplikace. Předpokládáme lepší zakořeňování rostlin a lepší odolnost vůči suchu. U všech pokusných variant je prostor pro zjišťování vodní bilance porostu, růst kořenů a měření intenzity fotosyntézy.

Tab. 1: Vliv přípravků a hnojiv firmy Agra group a.s. na výnosové ukazatele kukuřice

Varianta

Přínos aplikace u silážní kukuřice

Přínos aplikace u zrnové kukuřice

výnos zelené hmoty (%)

výnos suché hmoty (%)

výnos zelené hmoty (%)

výnos suché hmoty (%)

kontrola = 30,87 vs. 10,81 t/ha

100

100

100

100

Forte Gama + NF Max

104,3

113,7

109,5

113,7

Forte Gama + NF Max

a Campofort Special Zn

107,7

119,2

113,1

119,2

Nanofyt Si

112,2

121,9

115,7

121,9

RetafosPrim

112,7

122,7

110,7

122,7

Tab. 2: Vliv přípravku Zeastim (Chemap a.s.) na výnosové ukazatele

Varianta

Přínos aplikace u silážní kukuřice

Přínos aplikace u zrnové kukuřice

výnos zelené hmoty (%)

výnos suché hmoty (%)

výnos zelené hmoty (%)

výnos suché hmoty (%)

kontrola = 35,78 t/ha

100

100

100

100

Zeastim BBCH 14

102,2

99,1

107,50

107,86

Zeastim BBCH 40–50

104,4

102,6

102,63

103,34

Tab. 3: Vliv podpůrných přípravků firmy Galleko na výnosové ukazatele

Varianta

Přínos aplikace u silážní kukuřice

Přínos aplikace u zrnové kukuřice

výnos zelené hmoty (%)

výnos suché hmoty (%)

výnos zelené hmoty (%)

výnos suché hmoty (%)

kontrola = 33,35 t/ha

100

100

100

100

Galleko Univerzál + Galleko květ a plod

106,7

104,7

133,0

130,1

Galleko růst + Galleko list

110,0

107,5

122,0

124,0

Galleko růst + Galleko květ a plod

112,3

111,4

135,7

133,8

Závěr

Základní hnojení kukuřice se nesmí podcenit, vždy by tato velmi intenzivní a na živiny náročná rostlina měla dostat dostatek nejen dusíku, ale i ostatních makroprvků, jako je P a K.

V našich pokusech na celkem hlubokých půdách byl aplikován dusík v dávce 120 kg/ha a 184 kg/ha. Podle výsledků je dostačující dávka 120 kg N/ha.

Listové aplikace mohou zmírnit negativní vlivy počasí, disproporci či nedostatky ve výživě dalších prvků a rychle tak dodat rostlinám limitní prvky. V našich pokusech jsme ověřili, že listové podpůrné přípravky a moderní listová hnojiva mají svůj význam a jsou schopny zvýšit výnos rostlin, oddálit stresovou situaci při nedostatku vláhy, což v podmínkách pěstování plodin bude stále více časté.

Pro správný růst kukuřice je důležité, kromě zvolení správného hybridu a termínu setí, vhodně kombinovat hnojiva před setím na široko, přihnojení DAMem preemergentně na půdu nebo také později spojené s kypřením či plečkováním tak, aby se dostal kyslík do půdy a rozrušil se půdní škraloup na slévavých těžších půdách, neboť kukuřice na prokypření půdy a vyššímu prostupu kyslíku do orniční vrstvy reaguje pozitivně.

Související články

Podpora vzcházení a odnožování jarních obilnin

10. 03. 2019 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 484x

Novinky v pěstitelské technologii jarního sladovnického ječmene

25. 05. 2018 Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 888x

Výživa a regenerace ozimů s CHEMAP AGRO

19. 04. 2018 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 709x

Novinka pro jarní regeneraci - Aucyt Start

03. 04. 2018 Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 848x

Listová výživa a stimulace kukuřice

18. 06. 2017 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 993x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail