BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem

22. 07. 2009 Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc., Ing. Michaela Nečasová, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing Listová hnojiva Zobrazeno 8388x

Významným intenzifikačním faktorem při výrobě cukrovky a cukru jsou listová kapalná hnojiva. Jejich použití během vegetace nahrazuje momentální nedostatek nejen základních živin NPK, ale i některých významných mikroelementů, které mají katalytický účinek při fotosyntéze. Cukrovka je velkým konzumentem živin. Podle nejnovějších poznatků Vaňka a kol. potřebuje cukrovka na produkci 1 t bulev a 0,6 chrástu: 3,9 kg N, 0,5 kg P, 4,8 kg K, 2 kg Ca, 0,8 kg Mg a 0,9 kg Na. Je zvlášť náročná na přítomnost mikroelementů v půdě a dokáže být za ně vděčná. O tom jsme se přesvědčili v uplynulých letech 2007 a 2008 na pokusné lokalitě Velemyšleves u Žatce, kde jsme v polních biotechnologických pokusech ověřovali listové koncentrované kapalné hnojivo Samppi.

Proseeds

Popis testovaného hnojiva
SAMPPI je listové hnojivo s tímto obsahem živin (makro a mikroprvků):
dusík celkový 8,0 %, fosfor ve formě kyseliny fosforečné 3,0 %, draslík 3,0 %, hořčík 2,0 %, vápník 1,0 %, mangan 1,0 %, bór 0,5 %, železo 0,4 %, molybden 0,1 %, měď 0,05 %, zinek 0,05 %, EDTA – chelatizační činidlo 5,0 %, soubor organických kyselin a cukrů, smáčedlo snížení povrchového napětí.
Hnojivo se aplikuje buď foliárně na list nebo závlahou. V našich pokusech byla jeho aplikace provedena foliárně.

Přírodní podmínky pokusné lokality
Místo: Velemyšleves u Žatce
Výrobní oblast: řepařsko-chmelařská
Půdní druh (zrnitost): hlinito-jílovitá těžká půda
Půdní typ (genetický půdní představitel): hnědozem
Průměrný roční úhrn srážek (normál): 441 mm
Průměrná roční teplota vzduchu (normál): 8,5 °C
Langův dešťový faktor: 52 (oblast spíše aridní)

Metodika a rozsah pokusů
Pozemek (hon) 2007: - „U Blažimi“, plocha 40 ha, 2008 „U Symbolu“ 56 ha
Předplodina 2006: pšenice ozimá. 2007: kukuřice na siláž
Testovaná plodina 2007: cukrovka, odrůda Juvena (triploidní odrůda KWS přechodného normálního a až cukernatého typu, odolná proti vybíhání a vhodná pro ranou sklizeň),
2008: cukrovka odrůda Felicita (cukernatá, odolná vůči rizománii)

Výživa a hnojení:

  • animální v obou ročnících (2007 a 2008) na podzim, chlévský hnůj v dávce 45 t/ha, zaorán při střední orbě,
  • minerální na jaře během vegetace, 115 kg NPK/ha a 1× DAM v dávce 110 l/ha

Jarní příprava půdy: konvenční agrotechnika (smyk, kombinátor, vláčení, válec)
Setí cukrovky: 28. a 29. 3. 2007 na šířku řádků 45 cm a vzdálenost 16 cm, dtto 2. a 3. 4. 2008
Aplikace hnojiva Samppi: postřikem na list 2. 7. 2007 a 4. 7. 2008 v dávce 1,0 l/ha při spotřebě vody 600 l/ha na ploše 12 ha
Sklizeň cukrovky: ručně dloubákem na 4 náhodně zvolených dílcích o ploše 10 m2 ve dnech 14. a 15. 10. 2007 a 8. 10. 2008
Zakládání, sledování a hodnocení pokusů, provádění zkoušek a analýz se uskutečnilo v souladu se zásadami řepařskocukrovarnického pokusnictví, platných návodů a norem (2,3,4).

Výsledky pokusů, zkoušek a analýz
V průběhu vegetace cukrovky na ošetřené i neošetřené ploše byl vizuálně sledován růst, fyziologický habitus a zdravotní stav rostlin. Již 10 dnů po aplikaci testovaného hnojiva se v obou ročnících (2007 a 2008) na ošetřené části honu projevil tzv. green efekt - intenzivní zřetelné zabarvení listů. Paralelně s tím byl v dalším období pozorován rychlejší růst bulev a bohatší olistění řepných rostlin. V souladu s nárůstem hmotnosti bulev a listové pokryvnosti byl zjištěn i vyšší obsah chlorofylu v listech měřený digitálním chlorofylmetrem japonské provenience Hydro N-tester.
Výše uvedené pozitivní zjištění se pak plně potvrdily při oddělené sklizni cukrovky ošetřené a neošetřené.
Jak již bylo řečeno, hodnocení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů při sklizni jsme prováděli u každé varianty na 4 náhodně vybraných dílcích. Vedle výše jmenovaných botanicko-biometrických ukazatelů jsme sledovali hlavně výnos bulev a v následných chemicko-technologických rozborech klíčové ukazatele technologické jakosti cukrovky. Výsledky všech sledovaných ukazatelů uvádíme v průměrných hodnotách v tabulce 1.

Počasí v letech 2007 a 2008
Povětrnostní podmínky ve sledovaných ročnících 2007 a 2008 byly značně proměnlivé a odlišují se ve svých klíčových meteorologických ukazatelích od dlouhodobého normálu předcházejících 50 let. Jde nejen o množství vodních srážek a průměrných teplot, ale hlavně o jejich časové rozdělení během vegetace cukrovky.
Porovnáme-li srážky a teploty dvou pokusných ročníků mezi sebou, výhodnější byly pro pěstování cukrovky povětrnostní poměru v roce 2008.

Hodnocení výsledků a diskuse
Výše uvedené výsledky polních biotechnologických pokusů a zkoušek se vztahují na ročníky 2007 a 2008, které byly, jak již bylo řečeno, povětrnostně značně proměnlivé.
Při celkovém hodnocení dosažených výsledků můžeme vyvodit tyto poznatky:

  • Listové hnojivo Samppi příznivě ovlivnilo listovou pokryvnost a obsah chlorofylu v listech, což se následně projevilo ve vyšší intenzitě fotosyntézy a tvorbě asimilátů, kde klíčivou finální obsahovou látkou v řepě je sacharóza.
  • Cukernatost se přihnojením řepy hnojivem Samppi tudíž zvýšila oproti kontrole v roce 2007 absolutně o 0,82 % a v roce 2008 o 0,14 %.
  • Výrazný pozitivní účinek u přihnojené řepy se prokázal v hmotnosti a výnosu bulev, kde nárůst tohoto hlavního kvantitativního ukazatele oproti kontrole činí absolutně v roce 2007 4,37 t/ha (rel. 9,2 %) a v roce 2008 o 5,75 t/ha (rel. 11,6 %).
  • Výrazný nárůst u přihnojené řepy byl prokázán ve výnosu polarizačního cukru v roce 2007 - absolutně 1,19 t/ha (rel. 14,2 %) a v roce 2008 o 1,34 t/ha (rel 12,3 %).
  • Podobně je tomu i v případě výrobně-technologických ukazatelů, kde výtěžnost rafinády se zvýšila v roce 2007 absolutně z 13,86 % na 14,41 %, tj. o 0,55 % (rel. 4,0 %) a v roce 2008 z 19,37 na 19,73 % (rel. 1,9 %).
  • Významný nárůst se prokázal také ve výnosu rafinády, který se zvýšil v roce 2007 z 6,21 t/ha na 6,70 t/ha o 0,49 t/ha (rel. 7,9 %) a v roce 2008 z 9.60 t/ha na, 42 t/ha, t.j o 0,82 t/ha (rel. 11,3 %).
  • Pokud jde o obsah technologicky škodlivých necukrů v řepě, jsou nalezené hodnoty proměnlivé. Zatímco v roce 2007 jsou rozdíly mezi variantami málo významné, tak v roce 2008 je u řepy ošetřené jejich obsah oproti kontrole (řepy neošetřené) výrazně nižší.
  • Zajímavé jsou rozdíly v naměřených hodnotách kvantitativních a kvalitativních ukazatelů cukrovky mezi ročníky 2007 a 2008. Projevil se v nich jak vliv povětrnostních poměru, tak i odrůdy.

V roce 2008 testovaná odrůda Felicita vykázala oproti odrůdě Juvena pěstované v roce 2007 výrazně vyšší cukernatost (u Kontroly činí rozdíl absolutně 4,6 %).
Analogicky pozitivní, i když méně výrazný vliv odrůdy Felicita se projevil ve druhém pokusném ročníku na nižším obsahu technologicky škodlivých necukrů - alkalických melasotvorných prvků K a Na.

Závěr
Při souhrnném hodnocení výše uvedených výsledků dvou pokusných ročníků 2007 a 2008, v nichž byl v provozních polních pokusech ověřován účinek listového hnojiva Samppi
možno konstatovat, že jmenované hnojivo je významným intenzifikačním faktorem při výrobě cukrovky a cukru, které při použití zvyšuje jak výnos bulev, tak i technologickou jakost cukrovky.

Tab. 1: Kvantitativní a kvalitativní ukazatele cukrovky - Velemyšleves u Žatce 2007 a  2008
ukazatel varianta
kontrola Samppi
2007 2008 2007. 2008
Listová pokryvnost (n listů) 31 29 34 33
Chlorofyl v listech (mg/100 g) 81,8 82,4 88,1 84
pH řepné šťávy 6,21 6,39 6,14 6,41
Výnos bulev (t/ha) 48,26 49,54 52,63 55,29
Cukernatost (%) 17,33 21,93 18,15 22,07
Výnos polar. cukru (t/ha) 8,36 10,86 9,55 12,2
Obsah K (mmol/100 g) 6,47 4,53 7,39 4,34
Obsah Na (mmol/100 g) 2,21 1,09 1,88 0,92
Obsah N (mmol/100 g) 2,18 3,63 2,91 2,62
Výtěžnost rafinády (%) 13,86 19,37 14,41 19,73
Výrobnost rafinády (%) 79,98 88,33 79,38 89,4
Výnos rafinády (t/ha) 6,21 9,6 6,7 10,42
Poznámka: Výtěžnost rafinády byla vypočtena podle Reinefeldova vzorce I.I.R.B.. 

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc., Ing. Michaela Nečasová, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing. Věra Kožnarová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze,
Václav Hosták; Farma Velemyšleves,
Ing. Vladislav Balšánek; Syngenta - Betatest Semčice

Související články

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

10. 01. 2022 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 613x

Uplatnění síry v listové výživě hrachu

02. 09. 2021 Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský; Mendelova univerzita v Brně Listová hnojiva Zobrazeno 970x

4 stimulačně-výživové tipy pro optimalizaci porostu

29. 06. 2021 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 9102x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail