Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Encera - nová technologie pro systémové poutání vzdušného dusíku do rostlin

01. 04. 2023 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 1599x

Počátkem 20. století umožnilo zavedení Haber-Boschova procesu výrobu amoniaku ze vzduchu a pozvolným tempem začalo moderní zemědělství využívat průmyslová dusíkatá hnojiva. Ironií osudu však je, že po více než 100 letech zažívá zemědělství řadu problémů s dostupností a cenovými šoky v oblasti dusíkatých hnojiv.

Proseeds

Energeticky náročná výroba těchto komodit přímo závisí na zemním plynu, který se v poslední době stal nedostatkovým zbožím. Dalším problémem, který přímo souvisí s používáním těchto hnojiv je kontaminace životního prostředí a zejména povrchových a spodních vod. Tento problém je bohužel důsledkem aplikace za nevhodných podmínek a poměrně nízké využitelnosti dusíku z aplikovaných hnojiv u kterého navíc dochází k příliš vysokým ztrátám v půdě. Závislost moderního zemědělství na výrobě a používání průmyslových hnojiv se bohužel stala v mnoha případech až nezdravá a nyní přichází čas na změnu. Tuto změnu přináší společnost AgroProtec s.r.o. a v letošním roce zavádí novou technologii pro systémové poutání vzdušného dusíku do běžných plodin, která je nyní k dispozici pod obchodní značkou Encera.

Encera je systémový mikrobiální biostimulant fixující vzdušný dusík do obilnin, řepky, kukuřice, brambor, slunečnice, máku, hořčice, luskovin a zeleniny. Obsahuje bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd). Po aplikaci tato bakterie prostřednictvím listů, stonků a kořenů kolonizuje buňky nadzemních i podzemních orgánů rostlin a vytváří v nich trvalý symbiotický vztah, který umožňuje jednotlivým plodinám nahrazovat výživu dusíkem z půdy prostřednictvím fixace atmosférického dusíku. Jakmile symbiotická bakterie pronikne do rostliny, rozmnožuje se a rozvádí po celé rostlině, kde kolonizuje jednotlivé buňky, ve kterých zakládá vezikuly (váčky), kde dochází k přeměně vzdušného dusíku na amoniak, využitelný pro metabolizmus rostliny. Po aplikaci je tak po celou dobu vegetace rostlině nepřetržitě dodávána dusíkatá výživa nezávisle na podmínkách prostředí.

Systémové působení, dostupnost dusíku po celou sezónu
Systémové působení, dostupnost dusíku po celou sezónu

Hlavní výhody nové technologie výživy:

 • vysoký výkon fixace atmosférického dusíku do rostliny,
 • zajišťuje 40–60% celkové potřeby N během vegetace rostlin (obilí, řepka, kukuřice a další),
 • tekutá formulace umožňující jednoduché dávkování (235 ml/ha),
 • bakterie kolonizují rostliny přes listy, stonky i kořeny,
 • možná aplikace na list i do řádku během výsevu/výsadby,
 • fixace probíhá přímo v rostlině (na úrovni buněčného metabolizmu),
 • nepřetržitě dodává dusík rostlině i za sušších nebo jinak nepříznivých podmínek,
 • nafixovaný N nepodléhá ztrátám,
 • jednoduchá aplikace postřikovačem např. s herbicidem, CCC, insekticidem atd.,
 • poskytuje N během celé vegetační sezóny, dokud probíhá fotosystéza probíhá i fixace dusíku,
 • bez dopadu pro životní prostředí (není vyplavování, těkání, emise skleníkových plynů atd.),
 • řeší problematiku bilance dusíku v rámci nitrátové směrnice (technologie nedodává dusík do půdy),
 • umožňuje dodávat N rostlinám i v období zákazu hnojení dle nitrátové směrnice,
 • možné použití i v ekologické produkci.

Používání Encery je dlouhodobě ověřováno na hlavních plodinách v podmínkách severoamerického a západoevropského zemědělství a rovněž i výsledky z České republiky poukazují na vysokou účinnost této nově zaváděné technologie. V přiložených grafech jsou uvedeny souhrnné výsledky z maloparcelkových i poloprovozních pokusů.

Graf 1: Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos pšenice, řepky a kukuřice při sníženém N hnojení o 40 % (přesné maloparcelkové pokusy, 2022)
Graf 1: Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos pšenice, řepky a kukuřice při sníženém N hnojení o 40 % (přesné maloparcelkové pokusy, 2022)

Graf 2: Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos pšenice a kukuřice při plné dávce N hnojení (poloprovozní pokusy, 2022)
Graf 2: Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos pšenice a kukuřice při plné dávce N hnojení (poloprovozní pokusy, 2022)

Pro praktické použití v jednotlivých plodinách, lze doporučit aplikovat Enceru na list postřikovačem, již od fáze 2 plně vyvinutých listů, v dávce 235 ml/ha (150–400 l vody/ha). Postačuje pouze jedna aplikace za celou vegetaci. Pro načasování aplikace platí jednoduchá zásada, kdy nejvhodnější termín pro ošetření je na začátku vegetace dané plodiny. Pokud tedy probíhá fixace vzdušného dusíku od prvních růstových fází, jsou rostliny schopné přijmout velké množství dusíku z tohoto zdroje pro zajištění 40–60 % celkové potřeby rostlin na tuto živinu. Pro zajištění lepší pokryvnosti se doporučuje při aplikaci použít neiontové smáčedlo např. multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/ha v 150 l vody/ha). Tato technologie je kompatibilní s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy (kromě hnojiv obsahující těžké kovy jako jsou měď, zinek, stříbro atd). Nedoporučuje se však přímo míchat Enceru s přípravky na ochranu rostlin ani hnojivy. Při mísení s jinými přípravky nebo hnojivy se nejdříve připraví postřikový aplikační roztok v dostatečném množství vody a jako poslední se do směsi přidává Encera. Důležitou informací je i fakt, že na použití této technologie se nevztahují žádná legislativní omezení z hlediska nitrátové směrnice nebo pásem hygienické ochrany vod.

Velkou výhodou tohoto produktu je tekutá formulace, která bude uváděna na trh v balení na 16 ha. Vzhledem k tomu, že se jedná o patentovaný biologický přípravek, jehož výroba je poměrně náročná a rovněž dlouhodobé skladování vyžaduje specifické podmínky, je nutné pro zajištění dostatečného množství pro Českou republiku přípravek včas objednat. Pokud si tedy objednáte biostimulant Encera do 31. 3. 2023, společnost AgroProtec s.r.o. zajistí jeho dodání v požadovaném množství a v žádaném termínu. V případě zájmu kontaktujte regionálního zástupce společnosti AgroProtec s.r.o. Věříme, že technologie systémového poutání vzdušného dusíku Encera umožní našim zemědělcům snížit až nezdravou závislost na průmyslových dusíkatých hnojivech a významně omezí i kontaminaci životního prostředí nitráty tak, aby většinová nezemědělská veřejnost neměla mnoho záminek pro omezování efektivní práce našich zemědělců.

Související články

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 234x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 238x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 410x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 471x

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

04. 07. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 371x

Další články v kategorii Stimulace

detail