BASF
BASF
BASF

AGRA

Možnosti použití biologických přípravků při intenzifikaci pěstování cukrové řepy

13. 08. 2020 Ing. Jan Brinar, Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 1210x

Pěstitelé cukru se i v tomto roce potýkají s nízkou výkupní cenou suroviny pro výrobu cukru - řepných bulev. Proto je třeba stále hledat řešení, která pomohou snížit vysoké náklady pěstování. K tomu se upnuli výzkumníci z Výzkumné stanice ČZU v Červeném Újezdě, kde jsou s jejím pěstováním dlouholeté zkušenosti.

Proseeds

Pokus

Pokus probíhal na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě u Prahy, jež spravuje Česká zemědělská univerzita v Praze. Nadmořská výška je 398 m n. m., zemědělská výrobní oblast řepařská, typ řepařsko-obilnářská (podtyp Ř1). Půdním typem je hnědozem na spraši. Průměrný měsíční úhrn srážek činí necelých 37 mm. Klimatický region je mírně teplý a suchý. Průměrná denní teplota v teplém půlroce je 13,9 °C. Lokalita se v posledních letech potýká s jarními přísušky. Potřeba draselného hnojení je na úrovni 80 kg/ha, hořčíku 45 kg/ha a síry 30 kg/ha.

Zvolena byla odrůda Gellert přechodného typu N/C, tolerantní k rizománii. Rozměr pokusných parcelek byl 12 m2. Hustota porostu činila při klasické meziřádkové vzdálenosti 45 cm, 100 tis. jedinců na hektar.

Setí pokusu proběhlo v roce 2019 17. 4. a v roce předchozím v termínu 12. 4. Všechny varianty maloparcelkového polního pokusu byly vysety ve čtyřech opakováních. Podle metodiky různých pokusů byly nahnojeny výzkumné parcelky před setím. Zkoušeli se různé způsoby intenzifikace pěstování cukrové řepy. Pro základní hnojení pokusů byly použity přípravky firem: Galleko (92 kg N/ha v LAD 27 (13,5 % dusičnanového N; 13,5 % amonného N; 4 % MgO), Manatech (92 kg/ha N v LAD 27), Agra (120 kg N v Urea Stabil (46 % močovinového N; inhibitor ureázy)). Porost byl ošetřen herbicidně v roce 2019 ve fázi T1 (Betanal 1,2 l/ha + Agrimitron 1,5 l/ha) při 3–4 listech a proplečkován před zapojením porostu. Sklizeň proběhla v roce 2019 6. 11., v roce 2018 již 27. 9., vždy ručně. Aplikace listových přípravků probíhala zpravidla 3-4 krát (tabulka 1).

Tab. 1: Metodika aplikace listových přípravků Galleko, a. s. v roce 2018

Varianta (dávka)

Termín aplikace (rok 2018)

1.

Kontrola

-

2.

Galleko růst (0,7 l/ha) + Galleko list (0,8 l/ha) + Galleko květ a plod (1,0 l/ha)

29. 5. + 26. 6. + 8. 8.

3.

Galleko růst (0,7 l/ha) + Galleko list (0,4 l/ha) + Galleko list (0,4 l/ha) + Galleko květ a plod (1,0 l/ha)

29. 5. + 14. 6. + 26. 6. + 8. 8.

Klimatické podmínky

V roce 2018 bylo velmi suché jaro i období července a srpna (graf 1). Vyšší úhrny srážek byly zaznamenány pouze v měsících červnu a září. Vývoj porostu stagnoval a na dešťové srážky během měsíce září cukrovka reagovala retrovegetací a byla tedy sklizena dříve než v roce následujícím. Vegetační sezona 2019 byla srážkově mnohem bohatší a pršelo i v létě, hlavně tedy během srpna, což vedlo k opětovnému růstu bulev (graf 2). Nicméně v obou letech byla zaznamenána výrazně vyšší teplota vzduchu, než jaká je průměrná během vegetační sezony. Zatímco v roce 2018 teplota vrcholila v srpnu, tak v roce 2019 již v červnu, což při současném jevu nedostatku srážek působí velký stres rostlinám.

Z vývoje počasí lze usuzovat, že bude stoupat význam stimulátorů pro rostliny. Nacházíme se v období sucha a v letošním roce může být situace obdobná či ještě horší než v roce 2019.

Graf 1: Meteorologické údaje z pokusného stanoviště (2017/18)
Graf 1: Meteorologické údaje z pokusného stanoviště (2017/18)

Graf 2: Meteorologické údaje z pokusného stanoviště (2019)
Graf 2: Meteorologické údaje z pokusného stanoviště (2019)

Listové přípravky - Galleko

Aplikace listového přípravku Galleko růst, Galleko List, Galleko květ a plod se projevila pozitivně na výnosu bulev i ve zvýšení cukernatosti v obou letech (graf 3), kdy při dvojí aplikaci byla dávka listového hnojiva opakována, pokaždé v dávce 0,8 l/ha. Přípravek byl v obou pokusných letech aplikován začátkem června s odstupem 10–12 dní, konkrétně fáze 6. listu, zapojený porost, viz tabulka 1.

V roce 2018 i 2019 došlo k poměrnému snížení výnosu chrástu ošetřených variant vůči neošetřené kontrole. Stimulace v období tvorby listů měla za následek zvýšení výnosu bílého cukru, což bylo statisticky průkazné během vegetační sezony 2019 (graf 4). Antistresové působení přípravků firmy Galleko působilo preventivně vůči letním přísuškům v roce 2019.

Graf 3: Vliv stimulačních přípravků firmy Galleko, a. s. na výnos bulev v letech 2018 a 2019 při cukernatosti 16 %
Graf 3: Vliv stimulačních přípravků firmy Galleko, a. s. na výnos bulev v letech 2018 a 2019 při cukernatosti 16 %

Graf 4: Vliv stimulačních přípravků firmy Galleko, a. s. na výnos bílého cukru v letech 2018 a 2019
Graf 4: Vliv stimulačních přípravků firmy Galleko, a. s. na výnos bílého cukru v letech 2018 a 2019

Stimulace rostlin - Agra Group

Stimulace rostlin od firmy Agra přinesla v roce 2019 zvýšení výnosu oproti kontrole v průměru o 4,4 až 7,3 %, což může znamenat pro pěstitele určující aplikaci a zajištění ekonomiky pěstování (tabulka 2).

Vyšších výnosů u variant s přípravkem K-gel 175 (+6,5 %) a Nanofyt Si (+7,3 %) lze zdůvodnit zvýšením intenzity ukládání asimilátů. Tento efekt umí podpořit také bór. Při nižší teplotě vzduchu přijímají listy anorganické soli lépe, čehož se využívá při mimokořenové výživě rostlin (Varga, 2011). Nejlepšího výsledku dosáhla varianta s obsahem křemíku, který má schopnost posilovat kutikulu, která je u mladých listů hydrofilní (přitahuje vodu, ale také se vody snadněji zbavuje). Draslík má vliv na správnou funkci průduchů ve starších listech a chrání tak rostlinu před nadměrným odpařováním vody během dne. Z hlediska pohyblivosti je v rostlinách z těchto prvků nejméně mobilní bór, s jehož nedostatkem se setkáváme zvláště ve vegetačních vrcholech, avšak při transportu B v rostlinách převažuje pohyb od kořenů k vrcholům (Černý, 2016). Nejrychleji a potažmo v největším množství je přijímán přes listy dusík, v řádu hodin je přijímán mimokořenově také hořčík (Varga, 2011).

Při celkovém hodnocení pokusu můžeme konstatovat, že jakákoli aplikace podpůrného listového hnojiva měla význam pro zvýšení výnosu bulev, potažmo výnosu bílého cukru. Nutno zmínit základní výživu v podobě Urea Stabil, která přispěla k pozvolnému využití dusíku během vegetace.

Potvrdil se trend navýšení výnosů bulev v obou pokusných letech 2018 a 2019 (o 1,55–4,6 t/ha) a cukernatosti (o 0,09–0,35 %) ve vegetační sezoně 2019 vůči neošetřené kontrole, pozorovaný i u přípravků firmy Agra Group (graf 5).

Tab. 2: Výsledky a metodika aplikace přípravků Agra Group, a. s. v roce 2019

Varianta

Dávka (l/ha)

Obsahuje živiny

Výnos bulev při cukernatosti 16 % (t/ha)

Přínos (%)

kontrola

-

-

83,1

-

FORTE beta*

4,0

mikroprvky, N

87,88

5,8

FORTE beta*; K-gel 175**

4,0; 5,0

mikroprvky, N; K, S

88,5

6,5

FORTE beta*; Nanofyt Si***; K-gel 175 **

4,0; 0,5; 5,0

mikroprvky, N; SiO2; K, S

89,16

7,3

RETAFOS prim*; Bór 150*

5,0; 1,0

N, P, K, B; B

86,73

4,4

Termíny aplikací přípravků: * ve fázi 7–8 pravých listů, ** 5. 8. 2019, ***17. 7. 2019

Graf 5: Vliv listových hnojiv a použití Urea Stabil firmy Agra Group, a. s., na výnos bílého cukru v letech 2018 a 2019
Graf 5: Vliv listových hnojiv a použití Urea Stabil firmy Agra Group, a. s., na výnos bílého cukru v letech 2018 a 2019

Biologický přípravek - Manatech

V našich pokusech byl testován i přípravek firmy Manatech - Bajkal, což je biologický přípravek zajišťující vyšší využití živin i v půdách, které mají nevhodné pH. Při hodnocení pokusu bylo zjištěno, že tři postřiky přípravkem Bajkal - od fáze 4. listu, v intervalu cca 10–12 dní, v jednotlivé dávce 3,0 l/ha, zvýšily výnos bílého cukru o 1,64 t/ha vůči neošetřené kontrole v roce 2019 (graf 6). Přípravek je založen na působení oportunitních půdních bakterií, jejichž účinek je pozvolný a dlouhodobý. Cukernatost a ostatní parametry z cukrovaru byly s kontrolou srovnatelné. Intenzifikace pěstování cukrové řepy v podobě 3 aplikací stimulačního přípravku Bajkal EM1 v jednotlivé dávce 3,0 l/ha (7. 5., 31. 5., 17. 6.; celkem 9,0 l/ha) se v pokusném roce 2019 projevila pozitivně. Rozdíl mezi ošetřením bakteriálním přípravkem Bajkal EM1 a kontrolou byl velký. V praxi předpokládáme, že výsledek může být o něco nižší. Bereme v potaz maloparcelkový pokus, přesně vedený a hodnocený. Využití mikroorganizmů je pravděpodobně technologií pro zemědělství v 21. století (Khrustaleva a Allakhverdiev, 2013).

Graf 6: Vliv půdních bakterií firmy Manatech, a. s., na výnos bulev v letech 2018 a 2019
Graf 6: Vliv půdních bakterií firmy Manatech, a. s., na výnos bulev v letech 2018 a 2019

Závěr

Intenzifikace cukrové řepy je z hlediska ekonomiky pěstování v současné době nutná. Právě tato ošetření mohou posunout pěstování v nelehké době do kladných čísel. Základní hnojení je důležitý, neopomenutelný standard a s vhodně kombinovanými podpůrnými listovými přípravky pěstitel nemůže udělat chybu. Z našich pokusů můžeme referovat o 4 a více procentním navýšení výnosu jako o úspěšném opatření.

Seznam literatury je k dispozici u autorů.

Související články

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

13. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 220x

Stimulace kukuřice v podmínkách okresu Praha-západ

08. 07. 2022 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 162x

Mikrobiální biostimulanty a výživa rostlin?

28. 06. 2022 Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 423x

UPL celosvětovým lídrem v segmentu biologických řešení

28. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 194x

Přípravky na bázi rostlinných hormonů určené k jarní regeneraci ozimých plodin

31. 03. 2022 Ing. Lucie Dundálková; Chemap Agro Stimulace Zobrazeno 454x

Další články v kategorii Stimulace

detail