Chemap Agro s.r.o.

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

17. 03. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 723x

Repka ozimná je plodina, ktorá sa v našich končinách teší pomerne veľkej obľube pestovateľov. V minulej sezóne sa navýšili nielen jej pestovateľské plochy (podľa ŠÚ SR o 2,6%), ale aj úrody (o 6,1 %) v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. Pod minuloročné dosiahnuté výsledky sa azda najvýznamnejšie podpísali predovšetkým klimatické podmienky. Tie priniesli nadpriemerné teploty a naopak v mnohých oblastiach (a to nielen SR) podpriemerné zrážky. Spoločným menovateľom oblastí s nízkou úrodou, a to nielen pri repke, bol nedostatok vlahy.

Zmena klimatických podmienok preto prináša so sebou nutnosť zmeniť zaužívané agronomické a argotechnické postupy a prispôsobiť sa novým podmienkam. Znamená to výber vhodných plodín, odolnejšie odrody, šetrnejšie technológie spracovania pôdy, používanie medziplodín na zelené hnojenie a mnohé ďalšie. A práve medzi to „ďalšie“ by sme mohli zaradiť aj používanie rôznych pomocných látok. Zároveň pestovatelia sami cítia nutnosť skúšať niečo nové a robiť veci inak. Pod „pomocnými prípravkami“ sa skrýva množstvo produktov fungujúcich na rôznych princípoch a rôzneho zloženia. Akási opatrnosť v rámci ich používania má však svoje pozitíva, nakoľko núti výrobcov neustále zlepšovať svoje výrobky a overovať ich účinky s meniacimi sa podmienkami. Medzi takéto rokmi, pestovateľmi a rôznymi výskumnými inštitúciami overené riešenia patria aj prípravky Galleko®. Pestovatelia ich používajú najmä vďaka svojej komplexnosti účinkov. Prinášajú stimuláciu, morforeguláciu, protistresové pôsobenie, regeneráciu a dokážu ovplyvniť aj kvalitatívne parametre úrody. V repke ozimnej je vhodné začať s ošetrením porastov Gallekom už na jeseň. V tomto článku sa však zameriame na jarné aplikácie, ich význam, účinky a prínosy.

Na jar odporúčame do prezimovaných porastov repky ozimnej aplikovať spolu dva prípravky - Galleko koreň a Galleko univerzál. Základom týchto prípravkov sú huminové látky, aminokyseliny, výťažky z morských rias, auxíny a ich prekurzory, vyvážená zmes makro a mikroprvkov (okrem iného aj bór, meď, síra a molybdén) a protistresové látky. Dávkovanie závisí od aktuálneho stavu porastu a pohybuje sa v rozmedzí 0,4–0,8 l/ha. V prípade slabších porastov (nevyrovnané, poškodené zverou, jedince s menším koreňom) a na stredné kvalitné porasty odporúčame aplikovať obidva prípravky naraz (maximálna dávka 0,8 l/ha spolu). Galleko koreň obsahuje aj auxíny, ktoré sa inak tvoria prevažne v nadzemnej časti rastlín. Slabšie porasty však majú zväčša v horšej kondícii koreňovú sústavu i nadzemnú časť rastlín. Podaním auxínu pomocou Galleko koreňa podporíme okrem iného aj tvorbu koreňa. Ten sa na celkovej úrode podieľa až 30 %. Galleko univerzál okrem iného podporí tvorbu jemných koreňových vlásočníc, čím zlepší príjem živín a vlahy. Pre rastlinu s lepším koreňovým systémom sú dostupnejšie aj prvky s nižšou mobilitou v pôde. A keďže koreňové vlásočnice postupne odumierajú, ich väčšie množstvo znamená aj obohatenie pôdy organickou hmotou. V koreňových špičkách tiež dochádza k syntéze cytokinínov a tie majú vplyv na apikálnu dominanciu. Jej oslabením sa podporí vetvenie. Bočné vetvy sa tak výškovo doťahujú na tú hlavnú.

Je nespochybniteľné že predlžovací rast, vetvenie a ďalšie fázy rastliny by prebehli aj bez spomínaných prípravkov Galleko. No s ich pomocou si rastliny významne skrátia čas a množstvo energie potrebnej na regeneráciu po zime. Viac času tak zostáva na tvorbu úrody. Aj minulý rok sme zo zimy do leta prešli takmer behom jedného týždňa. Nadpriemerne teplé počasie s minimom zrážok predstavovalo problém hlavne pre slabšie porasty. Tie po dlhšej regenerácii prechádzali rovno do sucha. Následne aj kvitnutie porastov bolo kratšie. Výborne dokumentuje skrátenie regenerácie obrázok 1 z pokusu, ktorý prebiehal v Roľníckom družstve Bzovík. Vetvenie rastlín v prípade kontroly je omnoho slabšie, ako vetvenie rastlín ošetrených Gallekom. Tuhosť pôdy a nedostatok vlahy spôsobili nemožnosť vybrať rastliny bez poškodenia ich koreňov. V uvedenom pokuse priniesla kompletná metodika Galleko® prípravkov navýšenie 620 kg/ha voči kontrole. Skrátenie času regenerácie po zime je spôsobené aj tým, že Gallekom dodávame rastlinám priamo rôzne potrebné fytohormóny a ďalšie prvky práve vtedy, keď ich potrebujú.

Spomenuli sme priemerné porasty (v lepšej alebo horšej kondícii po zime). A čo naozaj veľmi poškodené porasty (holomrazy, vysoká zver) repky ozimnej? Aj tu dokážu prípravky Galleko pomôcť. Výborným príkladom v roku 2018 bol vysokou zverou poškodený porast repky patriaci Roľníckemu družstvu Častkov. Stav poškodenej a lepšej časti parcely zo dňa 2. 3. 2018 je zadokumentovaný na obr. 2. K celkovej kondícii porastu určite neprispeli ani niekoľko dní trvajúce mínusové teploty bez snehovej pokrývky. Na poškodenej časti parcely boli aj väčšie výpadky jedincov. Základ pre regeneráciu poškodeného porastu tvorili prípravky Galleko koreň a Galleko univerzál v dávke 0,3 + 0,4 l/ha aplikované v kombinácii s N-výživou. Viditeľné rozdiely medzi poškodeným a nepoškodeným porastom boli vo výške a samotnej stavbe rastlín. Ošetrené poškodené jedince mali viac miesta a umocnené pôsobením Galleko® prípravkov dokázali vytvoriť viac vetiev a tieto boli vyrovnanejšie ako v prípade nepoškodených rastlín. Pri kontrole porastu v apríli bolo zistené, že priemerný počet vetiev na nepoškodenom poraste bol 11,67 - no na poškodenom a ošetrenom Gallekom až 27,33. Význam týchto údajov a ich vplyv na úrodu dokumentuje obr. 2c. Záverom je potrebné uviesť, že priemerná úroda zo sledovanej parcely bola 3,46 t/ha, pričom rozdiely medzi poškodenou a nepoškodenou časťou boli minimálne. Rozdiel bol v tom, že pokiaľ na nepoškodenej časti bola úroda tvorená cez počet jedincov, v poškodenej časti to bolo cez počet vetiev. Aj pri veľmi poškodených porastoch môžu prípravky Galleko® s vhodnou výživou prispieť k ekonomicky rentabilnému výsledku.

Obr. 1: Repka ozimná, hybrid Shrek, RD Bzovík, 18. 4. 2018
Obr. 1: Repka ozimná, hybrid Shrek, RD Bzovík, 18. 4. 2018

Obr. 2: Repka ozimná, RD Častkov (Conrad CL, 2018)
Obr. 2: Repka ozimná, RD Častkov (Conrad CL, 2018)

V období začiatku kvitnutia repky odporúčame do porastov aplikovať prípravok Galleko kvet a plod (dávka 0,4–0,8 l/ha). Jeho úlohu je vplývať na koreňovú sústavu - udržiavať ju funkčnú čo najdlhšie. Koreňová sústava je zdrojom živín, ktoré následne smerujú do šešulí. Vďaka tomu budú semienka väčšie a ťažšie (vplyv na HTS). V tomto období navyše porasty trpia nedostatkom vlahy. Kvalitné výťažky z morských rias a protistresové prvky umožňujú rastline lepšie hospodáriť s vodou. Navyše má prípravok Galleko kvet a plod preukázateľný vplyv na dĺžku kvitnutia porastov (predlžuje o 1–2 dni) a olejnatosť semien.

Prípravky Galleko® predstavujú riešenie, dlhodobo overené i výskumnými inštitúciami. Prinášame aj výsledky z inštitúcii v rámci ČR a SR, ktoré boli získané z maloparcelkových pokusov v posledných 2 rokoch. Jedným z nich je NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce (okr. Piešťany, tab. 1). V oboch uvedených sezónach sa prípravky Galleko® osvedčili a prispeli k zvýšeniu úrody. V ČR prebiehali pokusy vo firme OSEVA PRO s.r.o Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří (tab. 2). Tu sa osvedčil nielen jarný variant u hybridu, ale aj kombinácia ošetrenia v jeseni a následne na jar v líniovej odrode repky. A nakoniec sa presunieme na východné Slovensko. Tabulka 3 obsahuje výsledky z NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš. Aj pri úrodách atakujúcich hranicu 5t/ha dokážu Galleko® prípravky pomôcť a výsledok ešte o niečo vylepšiť.

Tab. 1: Repka ozimná, NPPC VÚRV Piešťany –Borovce (2016–2018, Ing. M. Sekerková, CSc., ES Astrid)

Ročník

Variant

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda

(t/ha)

Hmotnosť koreňa (g suš.)

2016/17

Kontrola

 

 

2,41

17,8

Galleko univerzál +
Galleko koreň

0,4+0,4

jarná reg.

2,71

22,2

Galleko univerzál +
Galleko koreň
Galleko kvet a plod

0,3+0,4
0,8

jarná reg.
zač. kvitn.

2,82

23,5

2017/18

Kontrola

 

 

3,34

21,9

Galleko univerzál +
Galleko koreň

0,4+0,4

jarná reg.

3,92

22,4

Tab. 2: Repka ozimná, OSEVA Pro s.r.o. VST Rožnov-Zubří (2016–2018, Ing. J. Frydrych, ES Astrid)

Ročník

Variant

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda

(t/ha)

2016/17

DK Explicit

Kontrola

 

 

3,9

Galleko univerzál +
Galleko koreň
Galleko kvet a plod

0,4+0,4
0,8

jarná reg.
zač. kvitnutia

4,26

2017/18

Cortes

Kontrola

 

 

3,27

Galleko koreň
Galleko univerzál +
Galleko koreň

0,8
0,4+0,4

4-6 listov
jarná reg.

3,64

Tab. 3: Repka ozimná, NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš (2016/17, Mgr. M. Hochmuthová, PX113)

Variant

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda

(t/ha)

Kontrola

 

 

5,34

Galleko univerzál +
Galleko koreň

0,4+0,4

jarná reg.

5,84

Galleko univerzál +
Galleko koreň
Galleko kvet a plod

0,3+0,4
0,8

jarná reg.
zač. kvitnutia

6,01

Na záver už iba dodávame, že aj napriek vynikajúcim výsledkom je dôležité pripomenúť, že prípravky Galleko® sú kvalitné pomocné látky, ktoré nepredstavujú náhradu výživy. Slúžia ako jej efektívny doplnok. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu podporujú a skvalitňujú procesy, ktoré v rastlinách prebiehajú. Umožňujú porastom rýchlejšie reagovať na vonkajšie zmeny a vplyvy. Na základe publikovaných výsledkov je viditeľné že fungujú tak u hybridov, ako aj u líniových odrôd. Prínosy v úrode sú pri slabších ako aj pri kvalitných porastoch, atakujúcich vyššie úrodové hranice. Galleko® je určené všetkým tým, ktorí hľadajú spôsoby ako ekonomicky a efektívnejšie pestovať repku ozimnú.

Související články

Stimulace vzcházivosti máku

29. 02. 2020 Ing. Jiří Havel, CSc. a kol. Stimulace Zobrazeno 680x

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 674x

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 958x

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 549x

Další články v kategorii Stimulace

detail